Bowlingcentrum Hart voor Polen Expositie Afscheid Uitslag MVH-actie De Stichting Hart voor Polen biedt ma teriële en immateriële hulp aan vooral kinderen, zieken en ouderen in Swie- tochlowice. Deze stad ligt in de meest ongezonde streek van Polen, nabij Ka towice in Opper-Silezië. De woon- en leefomstandigheden zijn zeer slecht door de enorme lucht- en bodemverontreini ging, veroorzaakt door de zware in dustrie en kolenmijnen. Vooral kinderen, volop in de groei, zieken en ouderen ervaren hiervan de nadelen. De Stichting probeert haar doelstelling te verwezenlijken door kinderen, die het nodig hebben, in staat te stellen om een gezonde, ontspannen èn leerzame va kantie door te brengen in Nederland. Ook helpt de Stichting Hart voor Polen langdurig zieken en ouderen bij het rea liseren van een 'zorghuis'. Dit geschiedt als een landelijk/regionaal project. Vrijdag 29 mei werd bij Intratuin aan de Vennewatersweg symbolisch een be drag overgedragen voor de zorghuizen in Swietochlowice. Tijdens deze gelegen heid-ontmoette de Poolse delegatie ver tegenwoordigers van de Lions Club en van het Gemeentebestuur van Heiloo. De heer Rood, bestuurslid van de Stich ting Hart voor Polen, vertelde dat de fundering voor een nieuw zorghuis er al ligt, maar dat er geen geld is om het af te bouwen. Als oplossing gebruiken de Polen een niet gebruikt hotel om zo'n 50 tot 60 eenzame ouderen te huis vestend Er is geld bijeengebracht om een lift, een keukeninstallatie en inventaris voor dit onderkomen te bekostigen. Het geld is afkomstig van diverse verpleegtehui zen in Nederland, de Wilde Ganzen, ESTS (Hoogovens) en enige sponsorgel den, opgebracht tijdens de vierdaagse van Nijmegen. De cheque werd uitgereikt aan de coör dinatrice van de armen- en ouderenzorg in Swietochlowice, Helena Kromer. Zij was hier enorm blij mee en bedankte 'Lions enthousiast' de mensen, die had den meegeholpen het bedrag bijeen te krijgen. In winkelhof 't Loo was tijdens de Poolse week een tentoonstelling te be wonderen van Poolse schilderijen, teke ningen, etsen, beeldjes en winnende foto's. Dit alles was afkomstig uit vijf musea in Silezië. De heer Ryszard Szczepanek, een kunstenaar, die ook deel uitmaakte van de Poolse delegatie, heeft in de loop van de week bij de ex positie gestaan en uitleg gegeven aan be langstellenden. Het was nu en dan wel eens moeilijk voldoende duidelijkheid te verschaffen. De tentoonstelling kreeg veel belangstel ling vanuit de Heilooër bevolking. Heeft u overigens het Poolse stel in Sileziër klederdracht opgemerkt? Zij stonden op het middenplein bij het tuinhuisje. Op de donderdagavond had de speciale verslaggeefster van de Uitkijkpost in Bowling Centrum Heiloo een gesprekje met twee Poolse vrouwen en een Poolse man. De hulp van een tolk was daarbij zeer welkom, evenals bij alle andere ac tiviteiten in de Poolse week. Gevraagd naar de meest opmerkelijke verschillen tussen Swietochlowice en Heiloo noemde het drietal het opvallend dat de Hollanders zoveel meer vrijetijd hebben dan de Polen en dat ook goed laten merken. In Polen is men altijd druk met eigen bezigheden, zodat er weinig vrijetijd overblijft om te ont spannen. Wat zij vooral in hun vrijetijd doen is 'hangen' voor de televisie. De Poolse gesprekspartners weten dat ook aan de milieusituatie. Deze is in Swietochlowice zo slecht, dat het totaal niet gezond is om naar buiten te gaan. Zij keken dan ook hun ogen uit naar de grote groepen joggende, fietsende en wandelende mensen in de groene, scho ne natuur. Het tweede opmerkelijke punt van ver schil is de grote tegenstelling tussen arm en rijk in Polen. Hoewel er een midden klasse aan het ontstaan is, lijkt het nog lang niet op de Nederlandse maat schappij. De Polen vonden de Nederlanders zeer vriendelijk, bijvoorbeeld in de winkels. Zij verklaarden dit vanwege het feit dat de mensen hier voor zichzelf aan het werk zijn en niet, zoals in Polen, voor de staat. Het middagje langs de winkelcentra was hen erg goed bevallen. De winkels zagen er luxe uit, maar verschilden qua in houd niet zoveel met de Poolse winkels. Daarentegen is de koopkracht in Polen veel geringer: de prijzen zijn gestegen, de lonen niet. Over de volle boodschap- penwagentjes waren ze dan ook zeer verbaasd. De Nederlanders kwamen op hen niet spontaan en vriendelijk over: er wordt langer en dieper nagedacht alvorens men tot actie komt. Op de slotvraag of ze een leuke week in Heiloo hadden, knikten ze alle drie instemmend 'ja'. Zaterdagmorgen om 9.00 uur was het de bedoeling dat de Poolse groep weer huiswaarts zou keren. Het duurde alle maal wat langer: velen praatten nog wat na over de belevenissen tijdens de eerste Poolse week in Heiloo en waren dus niet direct de bus in te krijgen. Ondertussen bestudeerde de chauffeur nog even de wegenkaart, waarna met veel getoeter het sein om in te stappen werd gegeven. Er werd afscheid geno men, hier en daar vol emotie: binnen een week zijn er hechte contacten ont staan. Overal hoorde je de groet 'Tot in september'. Het is de bedoeling dat dan een Heilooër delegatie naar Swietochlo wice gaat. Af en toe werd ook op deze laatste dag de hulp van een tolk ingeroepen, wan neer er meer gezegd moest worden dan 'Tot ziens'. Maar vele Heilooërs konden al in het Pools bedanken en gedag zeggen. Met veel gezwaai draaide de bus weer de hoek om en de Poolse week was voorbij. Iedereen was het er over eens, dat het een geslaagde en gezellige week is geweest. Tijdens de Poolse week werd door de leden van de Middenstands Vereniging Heiloo een grote actie gehouden. Bin nen een week werden zo'n 200.000 loten uitgedeeld in de winkels. Inmiddels is de trekking van de diverse prijzen verricht. Dit gebeurde op maan dag 1 juni door burgemeester Schoof onder het toeziend oog van notaris mr. R.H.C. Winter. De hieronder vermelde prijswinnaars kunnen hun prijs ophalen bij de NMB aan de Heerenweg te Heiloo. Men wordt verzocht - om alle twijfel te voor komen - een legitimatiebewijs mee te nemen. Ie prijs, reischeque t.w.v. 2.000,-: M.C. Tuinman, Vrieswijk 60, Heiloo. 2e prijs, kadocheque t.w.v. 500,-: L. Kaandorp, Mariënstein 58, Heiloo. 3e prijs, kadocheque t.w.v. 250,-: A. Breed, Wilgenlaan 24, Heiloo. 4e tot en met 13e prijs, kadocheque t.w.v. 50,-: M.A. Cornelisse, Potgie- terweg 12, Heiloo; E.M. Smit, Kenne- merstraatweg 59, Heiloo; F.G. Vogel, Baetenburg 123, Heiloo; Y. Scholten, Breedelaan 40, Heiloo; C.M. Bal, Her enweg 204, Egmond aan den Hoef; J.A. Faber, Harrelaers 18, Heiloo; A.J. de Koekoek, Heerenweg 87, Heiloo; fam. Goossens, Middelhof 33, Heiloo; A. Aarsman-Bekker, Werkendelslaan 42, Heiloo; fam. Hawkins, Vrieswijk 109, Heiloo. Tekst: Janneke Mars Jaap-Wim van der Horst Foto 9s: Ruud Freriks PAGINA 9 UITKIJKPOST 3 JUNI 1992

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 9