Succesvolle avondvierdaagse SUPER VERBOUWINGS UITVERKOOP Albert Heijn Limmen start met werving van personeel Zuidergeeststraat viert feest m C. HACHMANG T— Vakantie-bezorgers Bert Jonk maakt beeld voor Ypestein Drukkerij Uitkijkpost b.v. 57e JAARGANG NO. 25 Nivon-cursussen 92-93 Wijkvereniging Vredenoord bestaat 15 jaar M I EUWSBLAD VOOR HEILOO OMSTREKEN 17 JUNI 1992 Kledingcontainers Aardbeien-veiling in het Stationscentrum Zie Stationspagina elders in deze krant. Stationsweg 85 1851 LJ Heiloo tel. 072-335465 Trias bruist van activiteit Jeu de Boules op Alkmaars Waagplein Oranjeplein in 't Loo vraagt: voor het rondbrengen van de Uitkijkpost op woensdagmiddag. Interesse? Bel: 072-330175 Natuurexcursie Heilooër Bos Natuurwandeling Maalwater Open dag bij het Noord hollands Balletcentrum Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335 maandnagSt/medonderdag van 8.30-12.00 en 1^^30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: ooman Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-3337751 Geen Uitkijkpost ontvangen? «oni7R Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 •AW-,A •.V. ia •AWA1. Dp Uitkijkpost verschijnt op woensdag hui.6-aan-huis De UitKijKPosijn oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-B.nnen Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en ad^erteode-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uür in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bii adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot fuU-co^rjbrochujes. HEILOO - Het cursusprogramma voor het seizoen 1992/1993 is zojuist gereed gekomen. Het biedt opnieuw een ruime keuze aan handvaardigheidscursussen, gericht op zowel beginners als gevorder den. Weer terug, en gedeeltelijk uitge breid, zijn de vaste onderwerpen als tekenen, aquarelleren, calligrafie, zijde schilderen, boekbinden, origami, zon nekindpoppen enz. Ook de meer zelf standige werkgroepen knippen, schrij ven en vouwen kunnen weer aan de slag. Nieuw zijn de onderwerpen perga- mano, en het werken met stro. En op veler verzoek staat nu ook een (begin- ners-)cursus kunstgeschiedenis op het programma. De meeste cursussen be ginnen in september of oktober, enkele vervolgcursussen gaan in januari van start. Een volledig overzicht van de cur sussen met vermelding van de dagen waarop zij worden gegeven is vermeld in de advertentie elders in dit nummer van de Uitkijkpost. Tijdige aanmelding voorkomt teleurstelling! Daarvoor, en voor alle verder gewenste inlichtingen kan men als gebruikelijk terecht bij: Reina Mulder, Het Veld 12, tel. 333127, of Lineke Muller, Poortweijdt 4, tel. 334576. Bloemen voor jong en oud na afloop van de avondvierdaagse. HEILOO - Zoals bij alle nieuwbouw wijken is ook in 1977 in Vredenoord door enkele enthousiaste bewoners een wijkvereniging opgericht. In de beginfa se van de vereniging werden de belangen van de bewoners behartigd richting olli- ciele instanties. Vredenoord was en is nog steeds een wijk waar zeer veel kleine kinderen wonen. De wijkvereniging heeft zich toen al snel gericht op het organiseren van aktivitei- ten voor de kinderen van Vredenoord. Het uitgangspunt van de wijkvereniging - 15 jaar later - is onveranderd gebleven. Terugkijkend op de afgelopen 15 jaar durven wij met trots te beweren dat wij één van de meeste aktieve en langst bestaande wijkvereniging zijn van Heiloo. Dat wij aan al onze aktiviteiten geen ruchtbaarheid geven is vanwege het feit dat alle aktiviteiten uitsluitend bedoeld zijn voor de bewoners van Vredenoord zelf. Het bestuur wil hierbij nog eens al le vrijwilligers van Vredenoord die ons de afgelopen 15 jaar hebben geholpen bij de organisatie van alle aktiviteiten heel hartelijk bedanken voor hun grote inzet en bereidwilligheid. Zonder hun hulp hadden wij dit niet kunnen rea liseren. Jaarlijks worden er de volgende aktivi teiten georganiseerd: met pasen worden er eieren verstopt; jaarlijks wordt 3 of keer het zwembad in Egmond afge huurd; 2 keer per jaar is er een discoa vond voor de jeugd; sinterklaasfeest in de Nieuwe Hoeve; elk jaar weer een groots feest met Koninginnedag; andere aktiviteiten die niet elk jaar worden ge daan, zoals bv schaatsen of andere sportevenementenf ietspuzzeltochten Naast al deze aktiviteiten die ook dit jaar worden gehouden heeft de wijkve reniging besloten om dit jaar een groot feest te geven in verband met het 15 ja rig bestaan. Het feest vindt plaats op zaterdag 20 ju ni. Voor de kinderen staat er de hele dag een groot springkussen in de wijk. In de middag hebben wij een watergevecht ge organiseerd, terwijl vanaf 17.00 uur in de wijk een grote feesttent staat op gesteld. Vanaf 18.00 uur wordt er voor de bewo ners een groot barbecuefeest gehouden, 's Avonds kan iedereen op gezellige le- HEILOO - De jaarlijks terugkerende avondvierdaagse bleek ook dit jaar weer een groot sukses. De organisatie had er weer voor gezorgd dat alles op rolletjes liep. Het geheel werd op opgevrolijkt door de muziekkorpsen van Heiloo Caecilia Fanfare en Showband Heiloo, Eensgezindheid en Tamboer en Majo- retten Korps Nijenburg. Opvallend is dat er steeds meer families meelopen ook de jongeren lieten zich niet onbe tuigd. De eerste avonden was het best spannend want er dreigde een flink on weer los te barsten, maar dat is gelukkig erg mee gevallen. Op de laatste avond werden velen door vrienden en familie opgewacht die de sportieve wandelaars met bloemen verwelkomden. Een leuke, sportieve gebeurtenis waar Heiloo trots op kan zijn. HEILOO - De Stichting KICI (Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen) uit Den Haag heeft op 11 juni 2 nieuwe groene kledingcontainers in de gemeen te Heiloo geplaatst. Die kledingcontai ners zijn er voor al uw kleding, maar ook beddegoed en aan elkaar gebonden schoeisel. Gordijnen zijn eveneens wel kom. Vodden mag u zeer beslist met aanbieden. Ook ligt het niet in de be doeling versleten textiel in vuile staat in de inzamelzak te stoppen. Wanneer men de kleding, alvorens in de zak te stoppen, laat stomen of wast, doet men een extra goede daad. Deze kleding, die in gesloten zakken moet worden aange boden, komt ten goede aan hulpbehoe venden in de Derde Wereld en in Roemenië. Op het ogenblik is er een Roemenië-aktie. Alle'kleding wordt uit gezocht en veel bruikbare kleding is bestemd voor hulpbehoevenden in Roe menië. Daarnaast helpt u mee aan twee andere doelgroepen: Hulp aan Landge noten in Indonesië (HALIN). In Indo nesië worden 1370 gezinnen (4000 personen) met een maandelijkse gift ge holpen. Het zijn families, die tussen wal en schip zijn geraakt en geen Neder lands paspoort meer bezitten En u zorgt ervoor dat wij projecten kunnen uitvoeren in Lesotho. Projecten ter be vordering van landbouw en veeteelt, van onderwijs en volksgezondheid. Le sotho is een koninkrijkje, omsloten door Zuid-Afrika en één van de tien armste landen ter wereld. De groene containers staan op de volgende lo- katies: 1. winkelcentrum 'Ypestein'. 2. winkelcentrum 'Het Hoekstuk HEILOO - Op zaterdag 27 juni, zal er weer een aardbeien-veiling worden ge houden op het vroegere veihngterrein, nu beter bekend als het Stationsplein. De aardbeien, zullen net als vroeger worden voorgereden op karren en door een veilingmeester via de klok worden geveild. De kopers kunnen hun prijs via een drukknop vastzetten en dan wijst de grote klok wie er gekocht heeft en voor welke prijs. Op het Stationsplein zal de tent weer opgebouwd worden op de Vlonder en aan de veilingmeester R. de Winter, die reeds vele jaren met deze wijze van groente veilen ervaring heelt, is net goed toevertrouwd om de partij aard beien aan de man te brengen. Deze vei ling zal vooral bijzonder aantrekkelijk worden gemaakt, omdat er aardbeien ook artikelen van de Station scentrum winkeliers, zullen worden aangeboden en door u bij opbod kan worden gekocht. Volgende week zullen wij de aanbiedin gen van al deze ondernemers bekend maken en ook hoe laat de betreffende winkeliers aan de beurt is. Wij maken van deze veiling, op zijn historische plaats, een attractie die bij de oudste markplaats van Heiloo past. vende muziek een dansje maken. Aan gezien de wijkvereniging niet de financiële middelen heeft om zo'n feest de organiseren zijn wij de winkeliersve reniging het Hoekstuk bijzonder dank baar voor hun financiële bijdrage aan ons jubileum. Ook bedanken wij het Gemeentebestuur van Heiloo die ons eveneens financieel hebben gesteund. Als het weer op 20 juni ook een beetje meewerkt zal het een onvergetelijke dag worden. HEILOO - Het ko'mende weekeinde valt er veel te beleven op het prachtige complex van de atletiekvqreniging Trias aan het Maalwater. Zaterdag is er een competitiewedstrijd voor de jongste jeugd, namelijk de pupillen van zeven tot elf jaar. Verenigingen uit de hele kop van Noord-Holland zullen op deze wedstrijd actief zijn. Dit is een uitste kende gelegenheid om eens -met uw kinderen- te kijken wat atletiek voor de jeugd is. Wellicht worden velen enthou siast' De aanvang van de wedstrijd is om 11.00 uur en het laatste startschot zal om ongeveer 16.15 uur vallen. Op zondag wordt voor de eerste keer na circa vijftien jaar weer een competitie wedstrijd voor senioren in Heiloo geor ganiseerd. Dit is mogelijk geworden door de aanleg van de kunststof atle tiekbaan. Bijna alle atletieknummer worden deze dag verwerkt, zodat er veel te genieten valt. De heren van Trias ko men ook in actie in deze districtscompe titie. Volgend jaar zal worden gepro beerd om een wedstrijd uit de landelijke competitie naar Heiloo te halen, zodat ook de dames een thuiswedstrijd kun nen afwerken. De wedstrijd begint zon dag om 12.00 uur en is om ongeveer 16.30 uur afgelopen. Iedereen is van harte welkom langs de baan, de toegang kost u niets! ReWoo loorbou Beeldhouwer Bert Jonk in zijn atelier met het ontwerp voor het beeld, dat later dit jaar in Ypestein een vaste plek krijgt. Een gezellige markt was één van de activiteiten in de Zuidergeeststraat. HEILOO - Als je het als buurt goed met elkaar kunt vinden en het is prachtig weer dan is er alle reden om een feestje te vieren. Wim Rijkelijkhuizen en Hans Duijnmeijer namen het voortouw en or ganiseerden voor iedereen wat. Spellet jes voor de kinderen, een toneelstukje, een rad van avontuur, natuurlijk een drankje voor iedereen en als klap op de vuurpijl een barbecue voor het hele ge zelschap, dat uit zo'n 50 mensen bestaat. Het werd smikkelen en smullen en je spreekt weer eens mensen die dicht bij je wonen maar waar je niet zo vaak contact mee hebt. Zo kun je ook met el kaar omgaan. ALKMAAR - Het komende weekeinde is het Waagplein in Alkmaar weer het middelpunt van grenzeloze gezelligheid. Vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni organiseert immers de Stichting Pe- tanque Promotie Alkmaar haar vierde internationale Pétanque toernooi. Wan neer de weergoden de organisatoren evenals in voorgaande jaren gunstig ge zind zijn, zal het goed toeven zijn op de terrasjes in het hart van Alkmaar. Zaterdagochtend wordt een speciaal promotietoernooi gehouden, waaraan diverse instanties en bedrijven, waaron der sponsors als Ruud van Haneghem en Jan Ranzijn, deelnemen. Op vrijdagavond gaat het officiële toer nooi van start, wanneer om 19.00 uur de mixed-doublettes (niet-licentiehou- der en licentiehouder) hun kunnen laten zien. Er zijn vele prijzen, het inschrijf geld bedraag 10 gulden per équipe. Zaterdagochtend zoals vermeld het pro motietoernooi, aanvang 9.00 uur, voor iedere belangstellende. Er zijn leuke prijzen en het inschrijfgeld is 5 gulden per équipe. Zaterdagmiddag start het internationale doubletteconcours voor licentiehouders om 12.00 uur. Er zijn veel geld- en an dere prijzen, de inschrijving kost 16 gul den per équipe. Zondagmorgen om 10.00 uur begint het internationale tripletten-concours voor licentiehouders. Zij strijden om geld- en andere prijzen en betalen 15 gulden in schrijfgeld. Inschrijving is mogelijk bij de heer K.h van Domburg Scipio, De Driestal 30, 1852 RC Heiloo, tel. 072-333586. Bij hem kunnen ook liefhebbers van deze snel groeiende sport terecht, aangezien hij coördinator is van de Pétanque Ver eniging, welke in oprichting is in Heiloo (banen op sportpark Het Vennewater bij Double Stars Heiloo). HEILOO - AH-Supermarkt van Wes terhoven gaat deze week van start met de werving van personeel voor de nieu we Albert Heijn vestiging in Limmen, die in november wordt geopend. De su permarkt zal werkgelegenheid bieden aan ruim vijftig mensen in full-time en part-time functies. De wervingscampagne start in deze krant met een paginagrote advertentie, die in de loop van volgende week ook als affiche zal worden verspreid bij de openbare bibliotheken, het Gewestelijk Arbeidsbureau, de Gemeentehuizen en de Sociale Diensten in de regio. Ieder een, die geïnteresseerd is in één van de aangeboden banen, kan een sollicitatie formulier aanvragen bij: AH-Super markt van Westerhoven, Antwoord nummer 45222, 1040 WB Amsterdam. De teneur van de wervingscampagne is dat AH-Supermarkt Van Westerhoven de nieuwste een klantvriendelijkste su permarkt van de regio wordt. 'Dat eerste is niet zo moeilijk te verwezenlij ken', zegt eigenaar G.J. van Westerho- ven desgevraagd. De supermarkt wordt volgens het nieuwste winkelontwerp van Albert Heijn gebouwd en ingericht. Zo'n winkel voldoet aan de laatste eisen van de consument. Om er ook de klant vriendelijkste supermarkt van de regio van te maken, dat is vooral een uitda ging aan het personeel'. Enthousiast weken wordt er een speciale traningsa- vond belegd voor steeds een deel van het personeel. 'Op die avonden lichten we een bepaald aspect uit het supermarkt vak en gaan daarover praten. De the ma's variëren van 'omgaan met klan ten' en 'gezond werken' tot en met alle mogelijke vormen van produktkennis. Afhankelijk van het' thema zullen de avonden verplicht of vrijwillig zijn voor het pèrsoneel', zo zegt van Westerho ven, die jarenlang zelf opleidingen ver zorgde binnen het Albert Heijn-con- cern. HEILOO - Lachende gezichtende vuisten omhoogNederland scoort 1-0 tegen Schotland. De geste van de winkeliers in 't Loo om een grootscherm-televisie op te stellen werd door het winkelend publiek zeer op prijs gesteld. Natuurlijk maakten ook de winkeliers en hun personeel gebruik van de mogelijk heid om de EK-verrichtingen van Oranje op de voet te volgen. HEILOO - Op zondagmorgen 21 juni 1992 houdt het Instituut voor Natuur beschermingseducatie (IVN) afd. Nrd. Kennemerland, haar maandelijkse rondleiding in het Heilooërbos De ex cursie begint om 11.00 uur bij de Kat- tenberg (aan de Kennemerstraatweg in het bos), duurt anderhalf uur en wordt geleid door ervaren natuurgidsen. Extra informatie is te krijgen op 072-331588. Het unieke IVN-bezoekers- en natuur studiecentrum 'Parnassia', in het Par- nassiapark in Bergen aan Zee (eerste weg links), is elke zondagmiddag geo pend van 13.00 tot 17.00 uur. HEILOO - Op dinsdagavond 23 juni houdt het Instituut voor Natuurbe schermingseducatie (IVN) afd. Nrd. Kennemerland, een rondleiding voor belangstellenden in het natuurgebied Maalwater (Heiloo West). De avond wandeling duurt anderhalf uur, begint om 19.00 uur vanaf het zwembad Het Baafje' en wordt geleid door ervaren natuurgidsen. Extra informatie is te krijgen op 072-331588. 'Het personeel dat wij graag willen heb ben, moet om te beginnen het werk in de winkel leuk vinden. Als je kaas ver koopt, terwijl je niet van kaas houdt, straalt dat af naar de klanten. Als je het niet leuk vindt om met mensen om te gaan, moet je niet in een supermarkt gaan werken. Het is een voorwaarde dat mensen enthousiast zijn voor hun werk'. Naast enthousiasme is vakkennis niet onbelangrijk. 'Dat aspect valt ech ter aan te leren', zo zegt van Westerho ven. 'Kijk, bij de groente-afdeling is het belangrijk dat op de full-time functie een ervaren kracht met een vakdiploma de leiding heeft. Een part-time kracht zonder ervaring, maar met veel enthou siasme, kan de hoofdzaken van het vak snel onder de knie krijgenDaarin wil- len we ook veel investeren'. 1 G.J. van Westerhoven. Stageprogramma De nieuwe werknemers van Albert Heijn Limmen zullen voor de opening in november allemaal een stagepro gramma krijgen in AH-tilialen in de re gio. 'Het is van belang dat de medewer kers kennis maken met de manier waar op bij Albert Heijn wordt gewerkt. Ook voor een franchise-supermarkt geldt, dat deze deel uit maakt van een grotere organisatie, waarin veel zaken gelijk ge organiseerd zijn. We hanteren bijvoor beeld hetzelfde bestelsysteem, voeren in principe hetzelfde assortiment en heb ben ook het AHtfVaste-Klantenfonds Voor de supermarkt in Limmen open gaat, moet het personeel van al die din gen op de hoogte zijn', aldus van Westerhoven. Investeren in vakkennis en klantvrien delijkheid, gaat ook na de opening van de supermarkt door. Eenmaal per twee 'Daar heb ik geleerd dat opleidingen voor winkelpersoneel ontzettend be langrijk zijn. De ontwikkelingen in dit vak gaan zo hard, dat bijleren gewoon nodig is. Als je alleen al naar het assor timent kijkt, dan komen daar per jaar honderden nieuwe produkten bij. De klant wil daar vaak het fijne van weten en dat moet het personeel wel kunnen vertellen. Een ander voorbeeld, 'gezond werken', is ook belangrijk. Werken in een supermarkt kan behoorlijk zwaar zijn. Er moeten wagens worden gelost, kratten worden gesjouwd. Als je niet weet hoe je moet tillen, dan loop je de kans op een goede dag door je rug te gaan. Dat wil ik graag voorkomen. Het is een belangrijk thema, dat we dan door een deskundige op dat gebied laten toelichten'. HEILOO - Bij het nieuwe scholencom plex annex wijkcentrum in de wijk Ypestein wordt tot grote vreugde van een ieder een kunstwerk geplaatst. Na een voorselectie uit een groot aantal in Noord-Holland werkzame beeldhou wers en vervolg gesprekken met vier van hen is de uiteindelijk keuze voor het ge ven van een opdracht gevallen op de plaatselijke kunstenaar Bert Jonk. Bert Jonk, geboren in Leiden op 16 maart 1931, is autodidact, hij tekent, schildert en is ook op het terrein van beeldhouwen geen onbekende. Ook zijn er werken van hem in het bezit van het Stedelijk Museum 'De Lakenhal' te Lei den en het Rijksprenenkabinet te Lei den. Als kunstenaar zwierf Bert Jonk lange tijd buiten de Nederlandse gren zen. Zo verbleef hij in Frankrijk, Grie kenland en Spanje. Voor het beeld in Ypestein heeft Bert Jonk iets speels in gedachten. Een geit op ware grootte, op een sokkel aansluitend op een ruime zit bank. Dit beeld zal een duidelijke ont moetingspunt worden voor de ouders, de schooljeugd en de gebruikers van het wijkcentrum, maar ook de wandelaar of fietser kan er een rustplek vinden. Voor de financiering van het kunstwerk kan worden geput uit de gemeentelijke bijdrage op basis van de z.g. 1%-regeling aangevuld met een provin ciale subsidie. Voor de bank en de sok kel moest ten dele nog naar financiering worden gezocht. Dankzij de medewer king van Bouwbedrijf Teerenstra uit Heiloo is dat probleem opgelost. De ontbrekende financiële middelen nemen zij voor hun rekening. Alle waardering voor deze geste. Op deze wijze kan de wens, een kunstwerk op sokkel aanslui tend op een zitbank, worden uit gevoerd. Er wordt naar gestreefd om de onthul ling van het beeld plaats te laten vinden gelijk met de officiële opening van het complex, zo in de tweede helft van sep tember 1992. «.ij Voor Bert Jonk zal dat nog flink door werken worden wil alles op tijd gereed zijn. Er bestaat echter alle vertrouwen dat hij dat wel klaarspeelt. In de Grosmarkt in Ypestein wordt een kleine maquette tentoongesteld, waarbij ook de gevolgde procedure nader wordt toe gelicht. Loonstijgingen De werknemers bij AH-Limmen zullen straks betaald krijgen op grond van de CAO voor de levensmiddelenhandel. Die CAO is zeer onlangs voor de ko mende twee jaar vastgesteld in overleg tussen werkgevers en vakbonden. De overeengekomen loonstijgingen in de CAO (in bepaalde gevallen tot ruim tien procent) maken het werken in de winkel financieel nog aantrekkelijker. Naast het primaire salaris, kent de CAO ook veel secundaire arbeidsvoorwaarden zo als 8°7o vakantietoeslag, 24 vakantieda gen, 13 AD V-dagen en goede compen saties voor eventueel overwerk en werk op onregelmatige tijden. HEILOO - Op zaterdag 20 juni houdt het Noordhollands Balletcentrum in haar studio Stationsweg 115 Heiloo een open dag met 2 gratis lessen voor iede reen die kennis wil maken met een van de dance-vormen welke gegeven worden. Het begint 's morgens om 10.45 uur met een kennismaking met klassiek ballet voor kinderen v.a. 4 jaar. Om 12.30 uur wordt er een gratis proefles Trimdance gegeven en vanaf 13.45 uur kunnen be langstellenden gedurende een uur ken nis maken met het heilzame effekt van Callanetics. Om 15.00 uur beginnen de monstraties van alle andere dance- vormen zoals Juniordance, Teendance, Tapdance en Jazzdance. Als je toch van plan bent lekker te gaan bewegen om je lichaam op een plezieri ge manier in konditie te brengen, dan is dit je kans om een keuze te maken. Kom, kijken en kies! Voor deelname aan de lessen en overige informatie kun je kontakt op nemen met Yvonne van Zoelen, tel. 02208-18462.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1