'De Onderneming' alias 'De Oude Herberg' C. HACHMANG ft) A.J. VOS EERSTE VRIJDANSAVOND: ZATERDAG 29 AUGUSTUS VAN 20.45 TOT 01.00 UUR Pater Moeskroen opent nieuw seizoen Buk Buk IVN-wandeling in het Heilooër Bos Staatssecretaris opent De Kring 50.000 Bezoekers voor zwembad 't Baafje Dansschool KOM DIT NAJAAR GEZELLIG EEN DANSCURSUS VOLGEN. START SEIZOEN 1992/93: DONDERDAG 27 AUGUSTUS Informatie en inschrijving vanaf heden tel. van 17.00-19.00 uur. SCHOOLBOEKEN BESTELLEN? DAT DOE JE NATUURLIJK BIJ: Q—| Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 4 Tr 1851 LN Heiloo, tel. 072-332834. De bestelkosten nemen wij voor onze rekening Poolse kinderen te gast in Heiloo Winterprogramma Nivon verschenen Ringsteken in het Stationscentrum Mariafeest bij O.L. Vrouw ter Nood Natuurwandeling Maalwater Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Politieberichten HEILOO - Na de gebruikelijke zo merstop zal het nieuwe seizoen van jon gerencentrum Buk Buk Heiloo weer veel goeds brengen. Naast vele bands als Gotcha!, The Scene, Herman Brood en Pigmeat wordt er ook weer een stevig cabaret/theater-programma neergezet (o.a. Marcel Boon). Tevens zal de Buk in oktober beginnen met twee works hops, één voor drums en één voor bands. Het seizoen wordt zaterdag 29 augustus geopend door de Nederlandstalige feest band Pater Moeskroen, welbekend van de originele bewerking van Roodkap je'. Wie dit spektakel mee wil maken doet er verstandig aan een kaart in de voorverkoop te halen. Aanstaande za terdag, 15 augustus, start de voorver koop in de Buk zelf (Pastoor van Muij- enweg 12). De dinsdag erop kun je ook bij Centerdisc Heiloo (Slimpad 36^ te recht. Voor meer informatie kun je de Buk bellen: tel. 335242. HEILOO - Zondag 16 augustus is het weer de derde zondag van de maand. Dat betekent dat er weer een wandeling van het IVN door het Heilooër Bos ge houden wordt. Deze start om 11.00 ur bij de Kattenberg aan de Kenne- merstraatweg en duurt ongeveer ander half uur. Wilt u meer inlichtingen, belt u dan 072-331588. HEILOO - Op woensdag 21 oktober zal het scholen- en wijkgebouw De Kring in Ypestein officieel geopend worden. De officiële handeling zal vrijwel zeker ver richt worden door de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen, de heer J. Wallage. Naar verwachting zal dit om 9.30 uur geschieden. HEILOO - Donderdag 6 augustus was het zover: de 50.000ste bezoeker van dit jaar van zwembad 't Baafje werd ver rast met een bos bloemen en een kado. Dit was onze plaatsgenoot de heer John van Zaal, die zeer verbaasd was. Vorig jaar had 't Baafje op deze dag 47.806 bezoekers. Een geruststelling voor bedrijfsleider de heer Bijkerk, die vanzelfsprekend blij is met het mooie weer van dit jaar. John van Zaal zwemt sinds '78. Dit jaar heeft hij voor de veertiende keer meege daan aan de zwemvierdaagse in 't Baaf je. Hij is leraar op een basisschool en heeft nu vakantie, daarom zwemt hij momenteel soms wel twee keer op een dag. Met zijn kilometerkaart heeft hij sinds 1985 zo'n 250 kilometer gezwom men. Het lijkt alsof hij prestatiegericht bezig is, maar hij doet het puur voor de gezondheid en conditie. Onder de duikplank kreeg John nog een zwemabonnement voor het volgende jaar. HEILOO - Rond snuffelend in het foto archief kwamen we deze oude foto te gen, bij elke rechtgeaarde Heilooënaar zal dit toch wel wat nostalgische gevoe lens oproepen. En wat dacht u van de .postbode, een tijd dat bepaalde beroe- pen een uniform droegen en het straat beeld zo aardig kleurden. Wat het openbaar vervoer aangaat was men in de twintiger jaren grotendeels aangewezen op de oude stoomtram Alk- maar-Haarlem vice versa. Hoewel Heiloo wel al was aangesloten op het spoorwegnet, stopten er nog maar weinig treinen in Heiloo. De stoomtram had haar halte tussen Café ,,De Onderneming" en Café ,,De Rustende Jager", aan de Rijksstraat weg. Nu had de Rustende Jager een stukje tuin naast de Oude Herberg, dus aan de overkant, men moest dus niet vreemd opkijken als men een kelner van De Rus met een blad vol consumpties het balkon van de tram benutte om de straat over te steken naar de tuin naast de Onderneming. De Onderneming was een gezellig ou derwets café waar menigeen graag naar toe ging. Toen Jaap Ruiter daar de scepter zwaaide maakte hij daar een echt gezellig familiehotel van. Ook de kermis was hoogtij in die dagen voor beide café's. Van de café-zaal werd dan een balzaal gemaakt en er werd me wat afgedanst. Na het overlijden van Jaap Ruiter zette zijn vrouw de zaak nog voort, maar dit werd haar te zwaar en het pand werd verkocht aan de heer Jac. van Gemeren. Het is 1928 In de oorlog heeft de Onderneming ge ruime tijd als distributiekantoor dienst gedaan en de laatste jaren van de oorlog zat daar de Ortscommandant. Na de oorlog was dit de plaats waar de Hei- looënaren hettientje van Lieftinck" in ontvangst konden nemen. Heiloo was in die jaren een echt levend" dorp waar het verenigingsleven en sportleven groeide en bloeide, repetities en uitvoe ringen van o.a. Het Ontluikende Roosje en de operette vereniging werden er vaak gegeven en werden druk bezocht. Ook Tante Leen en Johnny Jordaan hebben nog eens opgetreden, Heiloo liep uit, men was in de oorlog immers zoveel te kort gekomen, men was in voor elk pretje. In 1945 was het de heer Jan v.d. Kom mer die de Onderneming overnam en met behulp van zijn vrouw de zaak een nieuw imago gaf, tevens werd de naam veranderd in ,,de Oude Herberg". Door persoonlijke omstandigheden moest het echtpaar v.d. Kommer na enkele jaren de zaak van de hand doen en was het de heer Chris Jansen die de zaak heeft voortgezet. Toen kwam het rampjaar 1966. Dit ver haal tekenen wij op uit de mond van mevrouw R. Vennik-Gelderblom. Haar man was toendertijd bode bij het ge meentehuis. ,,Die dag ging ik mijn man RIJKSWEG 43, 1906 BD LIMMEN TEL. 02205-3842 of 072-330675 Rechts op de foto ziet u de kelner (oude Jongejan), die zijn klanten in de tuin rechts bediend heeft. Behalve kelner was hij ook winkelier en timmerman. Aan het eind van de bomenrij ziet u Huize Overweg. ophalen van het gemeentehuis. Ik stond al even te wachten, keek naar buiten en zag plotseling vlammen uit het dak van de Oude Herberg komen. In mijn schrik riep ik: „Arie, de Oude Herberg staat in brand!" „Rustig laten fikken" zei de heer Vennik want die dacht dat deze kreet bedoeld was om hem tot enige spoed aan te zetten. Helaas had me vrouw Vennik het goed gezien, in een mum van tijd stond de boel in lichter laaie en brandde tot aan de grond toe af. Na verloop van tijd werd het pand weer opgebouwd door de dochter van Chris Jansen, groter en mooier dan vroeger. Helaas, de „loop" was er uit, verschillende eigenaren hebben het later nog geprobeerd, maar het wilde niet meer. Ook Klaas Molenaar, met twee vrien den, is nog eigenaar van de Oude Her berg geweest. „We hebben daar veel plezier gehad in de glorie tijd van AZ. Veel feesten en diners", vertelt me vrouw Molenaar. Maar ook hieraan kwam een einde en men besloot het pand te verkopen en de Oude Herberg wat eens een gezellig dorpscafé was werd een deftig bankgebouw. De Rustende Jager rustte allang en op de plaats is nu het politieburo. Het werd stil om de Witte Kerk. Met dank aan mevrouw R. Vennik- Gelderblom. taxateur Wkmaar toorft°u Kenne De Oude Herberg in vroeger jaren, op de voorgrond een postbode. DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 HEILOO - Vorige week arriveerden ruim 20 Poolse kinderen in Heiloo voor een vakantie van een kleine drie weken. Zij komen allen uit de stad Swietochlowice in het sterk vervuilde zuidelijk deel van Polen, waar mijnbouw en zware industrie het beeld bepalen. De reis naar Hei loo is mogelijk gemaakt door de Stichting Hart voor Polen, die naast de nodige financiën ook gezorgd heeft voor voldoende gastgezinnen, waar de kinderen telkens met z'n tweeën logeren. Tijdens hun verblijf in Nederland worden enkele excur sies gemaakt. Afgelopen zaterdag ging de reis naar Slagharen. Na een dag ravotten waren de kinderen be kaf, maar zeer voldaan: het pony park, zo weten de organisatoren is altijd een schot in de roos. HEILOO - Opnieuw is het bestuur van het Nivon Heiloo erin geslaagd een af wisselend en interessant programma sa men te stellen vor het nieuwe seizoen. Zoals gebruikelijk zijn er lezingen en ex cursies; over de vele cursussen is reeds eerder een afzonderlijke brochure ver schenen. Er zijn dia-lezingen over het weinig be kende gebied van Oost-Groningen (ok tober); over Nieuw Zeeland (novem ber), het Spaanse natuurgebied Doïna Diana (januari), Waterland (februari) en het geheel gerestaureerde entrepot dok en de Plantage-buurt in Amster dam (april). Beide laatste lezingen wor den gevolgd door een bezoek aan het besproken gebied. Verder worden er excursies gemaakt naar een eendenkooi in 't Zand en naar Enkhuizen (resp. in oktober en mei). In maart is de jaarlijkse ledenvergadering en het seizoen wordt besloten in juni met de traditionele 'wandeling over gras': ditmaal door de Schermerpolder. In samenwerking met de afdeling Alk maar zijn er nog excursies naar Haar lem (hofjes) en Amsterdam (Musea en stadswandeling). De geologiegroep organiseert, naast de gebruikelijke determineerdebijeen- komsten en praktij kaktiviteiten (alleen voor leden), een cursus gesteentenleer, lezingen over duinvorming (oktober) en de geologie van Andalusië (april) en ex cursies naar Vianen (zwerfstenen; okto ber) en het voormalige eiland Schok land (mei). Alle bijzonderheden staan in het pro grammaboekje, dat op aanvaag te ver- krijgën is bij de afdelingssecretaris Jaap Klunder, Sandecamplaan 1, tel. 333255. Nivon-leden krjgen het automatisch in de bus. SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 - Schilderwerken, wandafwerking - kwaliteit en vakmanschap - eerlijk advies en kosteloze offerte Makelaa. Ta.ateur o g. MSF"® Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg20,1852CR Heiloo TAXATIES- h_d HEILOO - Op zondagmiddag 16 au gustus wordt er in het Stationscentrum van Heiloo ringsteken georganiseerd, met zowel het aangespannen als het los se paard. Er wordt gereden met diverse soorten wagens. Rond 13.00 uur starten de lossen paarden en om ongeveer 14.30 uur zijn de aangespannen paarden aan de beurt. De toegang is gratis en we ho pen op een gezellige middag. Voor in lichtingen kunt u bellen: 336229. HEILOO - Zaterdag 15 augustus wordt het feest van Maria ter Hemelopneming gevierd bij O.L. Vrouw ter Nood. De gehele dag zijn beide kapellen geopend, 's Avonds vindt een plechtige hoogmis plaats met medewerking van het eigen gemengde koor; voorganger is vicaris G.P.M. Geukers. Het gehele program ma treft u aan in de rubriek kerk diensten van deze Uitkijkpost. HEILOO - Op dinsdagavond 18 au gustus houdt het Instituut voor Natuur beschermingseducatie (IVN afd. Noord-Kennemerland, een rondleiding voor belangstellenden in het natuurge bied Maalwater (Heiloo-West). De avondwandeling duurt anderhalf uur, begint om 19.00 uur vanaf het zwembad het Baafje, en wordt geleid door erva ren natuurgidsen. Extra informatie is te krijgen op 072-331588. Het uniëke IVN- bezoekers- en natuurstudiecentrum Par- nassia in het Parnassiapark in Bergen aan Zee (eerste weg links), is elke zon dagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. John van Zaal ontvangt een jaarabonnement 1993 uit handen van be drijfsleider Bijkerk (links). HEILOO - Een geparkeerde personen auto aan de Dors werd opengebroken, een ruit werd ingeslagen en de hoeden- plank vernield. Er werd niets uit de auto weggenomen, vermoedelijk omdat er niets waardevols in de auto aanwezig was. Uit een personenauto aan de Omloop werden een radiocasetterecorder en een zonnebril ontvreemd nadat men het portierslot had geforceerd. In de Bergeonstraat vernielde men de ruitenwissers, de antenne en de kente kenplaten van een personenauto. Uit een personenauto die geparkeerd stond bij een bedrijf aan de Kenne- merstraatweg werd een radiocassettere corder gestolen. In een woning aan de Jan Ruslaan werd ingebroken. Men kwam in de woning door via een geforceerd raam naar bin nen te klimmen. Weggenomen werden een hoeveelheid kleingeld, een filmca mera en een stola. Een 18-jarige Heilooënaar werd op he terdaad aangehouden na diefstal van een fiets bij het station. Een personenauto aan de Keldercroft- laan werd vernield; men verboog de rui tenwissers en de antenne. Uit een bedrijf aan de Hoefsmid werden twee luchtdrogers ontvreemd. Een 15-jarige fietser uit Heiloo werd op de Westerweg tot stoppen gedwongen door een inwoner uit Alkmaar. De fiet ser moest zijn sieraden, geld en fiets af geven. De dader is bij de politie bekend. De zaak is in onderzoek. Bij een bedrijf aan De Hoefsmid werd uit een bestelauto een kogelvrije ruit gestolen. Uit een personenauto aan de Ypestei- nerlaan werden de autoradio en de hoe- denplank met speakers ontvreemd. In een woning aan de Kennerstraatweg werd gepoogd in te breken. Men had reeds een ruit vernield. Men is niet in de woning geweest. Aan de Kwekerij is getracht een perso nenauto te stelen. Het portier- en con tactslot werden geforceerd. In de eerste week van augustus werden 5 fietsen ontvreemd, 2 fietsen werden gevonden en 2 gingen terug naar de ei genaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1