Mieke Smit en kiezen de juiste Sandra Donze kleur voor u East United '82: tien jaar te laat opgeheven? Bob Greeuw opent zaak in audio- en video-apparatuur van Gereard Schoon Paulien Hulskamp 25 jaar aan het werk in verzorgingstehuis De Loet Informatiemarkt voor 50-plussers 57e JAARGANG NO. 37 SS NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN 9 SEPTEMBER 1992 schoolboeken bestellen? DAT DOE JE NATUURLIJK BIJ: Q-] Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 4 Tr 1851 LN Heiloo, tel. 072-332834. De bestelkosten nemen wij voor onze rekening CU A PUMA Kin DAKDEKKER - LOODGIETER nAOnlVIAINU Holleweg 19 072-335085 Mode Locale Heao° Nationale Ziekendag 1992 Mieke Smit en Sandra Donse. Stichting hulp kinder tehuizen Roemenië Landelijke collecte Prinses Beatrix Fonds Collectanten gezocht voor Nierstichting-collecte Het echtpaar Gr eeuw voerde jarenlang de scepter in het winkelpand op de hoek van Holleweg en Rechte Hondsbosschelaan. Zij gaven het start sein voor de zaak in audio- en video-apparatuur van Gerard Schoon. Namens de gemeente nam wethou der mevrouw J. Wuijster het eerste exemplaar van het Tabee-boek van East United in ontvangst uit handen van de samenstellers R. Koorn en B. Daudeij. Cursus WP5.1 nieuwe stijl HEILOO - De afgelopen zaterdag gehouden infomarkt voor 50-plussers een initiatief van Anbo, Kbo en de Stichting Ouderenwerk Heilootrok heel veel belangstelling. Voor iedereen is er de komende winter wel iets te doen naar zijn of haar smaak of aanleg. De keus is heel groot. Dat de belangstelling afgelopen zaterdag evenredig wasis een goed teken. Veel interesse was er bijvoorbeeld voor een spelletje scrabble (foto). Tekenen en schilderen voor ouderen van start Oud papier plan Zevenhuizen Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 .w.v.v. -•.WAW-W. WJ i-tóKv'-"---'- .v.w -Vv.v Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 - Schilderwerken, wandafwerking - kwaliteit en vakmanschap - eerlijk advies en kosteloze offerte j Makelaar Taxateur o.g. hypotheken °°P Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES HEILOO - Op woensdag 7 oktober zal een deel van de Uitkijkpost in het teken staan van de najaars- en herfstmode. Dit gebeurt onder de inmiddels ver trouwde noemer 'Mode Locale', de tweejaarlijkse special met veel aandacht voor het aanbod op het gebied van de mode in Heiloo en directe omgeving. De acquisitie voor dit themanummer is reeds van start gegaan, evenals de re dactionele voorbereiding. Heeft u be langstelling om deel te nemen aan deze 'Mode Locale', bel dan tijdens kantoo ruren 072-330175 (redactie). Te\.'. 072-330550 tnorhoudend-. A\Kmaar HEILOO - ,Kijk eens naar een an der. Onder dit motto wordt op zon dag 13 september de inmiddels alweer negentiende Nationale Ziekendag ge houden. Op deze in 1974 door de Zon nebloem ingestelde dag wordt aandacht gevraagd voor de relatie tussen zieken en gezonden. Nationale Ziekendag is dus 'een dag voor iedereen'. Het thema van 1992 gaat in op het (vaak onder schatte) belang van persoonlijke aan dacht. In de Nationale Ziekendagbro chure 1992 concludeert auteur Marinus van den Berg, "dat aandacht een helen de en genezende waarde heeft". De brochure Nationale Ziekendag 1992', waarvan ruim 80.000 exemplaren in Nederland op aanvraag worden ver spreid, zal vele mensen, gezond en ziek, er toe aanzetten om met elkaar over het thema van gedachten te wisselen. Au teur Marinus van den Berg is pastoraal vormingswerker in de gezondheids- en welzijnszorg in Almelo. Bovendien is hij bekend door verscheidene publica ties op het terrein van de gezond heidszorg. Belangstellenden kunnen de brochure aanvragen bij: Nationale Vereniging De Zonnebloem, t.a.v. Nationale Zieken dag, Postbus 2100, 4800 CC Breda. Ter bestijding van de druk- en portokosten wordt bij sluiting van een geldelijke te gemoetkoming, b.v. in de vorm van een girobetaalkaart (giro 10.98.510) of losse postzegels, er op prijs gesteld. HEILOO - Mieke Smit en Sandra Dan- ze zijn twee kleuradviseuzes. Op des kundige wijze zijn zij in staat u de juiste kleur te laten dragen. Het is heel belangrijk dat wanneer u een kledingstuk koop dit ook gedragen wordtAls u nu eens voor uw klerenkast gaat staan en eens kijkt wat u het laatste half jaar hebt gekocht en wat daarvan nu met plezier gedragen wordt zult u zien dat er heel wat afvalt. Een goede reden is daar vaak niet voor te vinden. Mieke en Sandra zullen u aan de hand van een uitgebreide analyse duidelijk maken waarom nu de ene kleur wel bij u past en de andere niet. „Wij leren de mensen zien wat kleuren zijn, kleurgevoel kun je iemand heel goed bijbrengen", aldus Mieke. Is de analyse gemaakt dan krijgt u een z.g. paspoort mee, waar het palet van kleu ren in zit dat helemaal bij u alleen past. Gaat u dus op pad om kleding te kopen dan zult u aan de hand van dat paspoort de goede keuze doen. De verschillende typen werden onder verdeeld in vier groepen. Lente-zomer- herfst en winter, maar ook daarin zijn onderling weer verschillen in t.w. licht en donker, warm en koel, mat en hel der. Bruin, geel en groen zijn geen ge- liefde kleuren, dat komt meestal omdat dan toen niet de juiste kleur gekozen is. Aan de hand van effen gekleurde shawls, in allerlei kleurnuances, kunt u best in eens tot de ontdekking komen dat die kleuren u wel staan. Bij mij werd de test met roze gedaan, ik ben geen liefhebber van deze kleur, maar al variërend met de verschillende tinten bleek het fuchsia roze heel goed te staan. Hoe belangrijk is het niet voor wie gaat solliciteren, de eerste indruk is van het grootste belang. Naast kleurenadvies geven Mieke en Sandra ook make-up adviezen. Zij zul len u opmaken in het juiste kleurensche ma. De make-up artikelen zijn ter plaatse te koop maar u bent niets ver plicht. Hoewel Mieke en Sandra apart werken is het ook mogelijk in groeps verband met zo'n 6 a 7 personen tegelijk te werken. In zo'n geval werken de da mes samen want het is een arbeidsinten sieve bezigheid. Misschien een leuk idee voor een bedrijf als kerst- of verjaar- dagskadootje. Er worden ook presenta ties en lezingen voor groepen gehouden. Mieke Smit is te bereiken op telefoon nr. 330137. Sandra Donze bij kapsalon Kroon telefoon nr. 330502, „Colour me beautiful". HEILOO - Voor de 3e keer gaan de le den van de Stichting naar de Roemeense kindertehuizen. Dankzij grote inspan ningen van vrijwilligers (vele zater- en zondagen in/en uitpakken) is het moge lijk om een grote vrachtwagen met oplegger, vol te laden en eind september af te laten reizen naar Roemenië. Dit keer wordt gebruik gemaakt van een Roemeens transportbedrijf, dak geen retourvracht had richting Roemenië. Het inzamelen van goederen (kinderkle ding tot ma&t 164, luiers en speelgoed is niet het grootste probleem, de financiële kosten van zo'n transport wel. Elk transport kost alleen al aan brandstof en visa 2f 4.000,- De stichting is afhan kelijk van donaties van particulieren of bedrijven. Het afgelopen jaar zijn de leerlingen van 2 basisscholen uit Heiloo, de Willibrordschool en de Duif, finan cieel bijgesprongen met een sponsor loop en fancy fair. Voor dit transport schenkt de Hofstee stichting uit Alkmaar ƒ10.000,- Hier door is het transport mogelijk en kan in Roemenië loodgieterswerk uitbesteed worden. Het is de bedoeling dat de plaatselijke middenstand het sanitair gaat renoveren. Wel moeten er materi aal en gereedschap vanuit Nederland meegenomen worden. Het geld voor dit laatste ontbreekt nog en de stichting doet dan ook een beroep op alle mensen die de weeskinderen in Roemenië een warm hart toedragen, om ons financiële bijdrage willen doen om zo het trans port mogelijk te maken. Deze reis gaan er buiten kleding, speel goed etc. ook bedden en dekens mee voor een ziekenhuis in Galati. In Tirgo Bujor in het noord-oosten van Roeme nië wordt het sanitair van een meisjeste huis opgeknapt. Zoals na elk transport controleert ons Roemeens stichtingslid Niculea Petrescu of de hulpgoederen goed terecht zijn gekomen, zodat onze hulp komt waar die nodig is. Voor meer informatie over dit transport of onze stichting kunt u contact opne men met secretaresse Anneke Zwaan, Toutenburg 14, Beverwijk, tel. 02510- 30682, of de penningmeester Hetty Kraakman, Bosvaren 7, Heiloo, tel. 072-332713. U giften kunt u storten op gironummer 1708566 ten name van de Stichting Hulp Kindertehuizen Roemenië. HEILOO - Voor de collecte voor de Nierstichting is nog een tekort aan col lectanten. Al jaren geldt: „Hoe meer collectanten, hoe kleiner de wijken!" Als u zich (eenmalig of voor vast) wilt aanmelden als collectant, kunt u dat zo spoedig mogelijk doen bij: fam. M. C. Affourtit, Torenlaan 37, 1851 TA Hei loo, tel. 332815. De collecte is van 20 tot 26 september. Help ons uit de nood door die ene keer per jaar een paar uurt jes beschikbaar te stellen. HEILOO - Als we zeggen dat er aan de Holleweg 55 een nieuwe zaak geopend wordt zult u waarschijnlijk zeggen: „Waar is dat dan?" Zeggen we in de vroegere winkel van Bob Greeuw, dan zegt u: „Oh daar!". Het is dan ook een aardige geste van Gerard Schoon de zaak door Greeuw te laten openen. Dat gebeurt vandaag, woensdag 9 septem ber, om 16.00 uur. U zult geen planken vol met apparatuur vinden bij Gerard Schoon. De presenta tie van de audio-video apparatuur zal zo zijn, dat u de tonen hoort zoals dat ook bij u in de huiskamer zal klinken. De beperkte ruimte leent zich daar uitste kend voor. Er wordt gewerkt met de z.g. „betere" merken, op fraaie stellin gen zullen deze gepresenteerd worden. Heeft u een keus gemaakt dan kunt u de apparatuur ook nog bij u thuis beluiste ren voordat u een definitieve beslissing neemt. De apparatuur kan zo aangepast wor den dat er voor elk budget een passende oplossing gevonden kan worden. Reportages Gerard Schoon maakt ook videorepor tages, b.v. voor bedrijven, particulieren en trouwerijen. Tevens is het mogelijk om een videocamera te huren b.v. voor een weekeinde. Gerard Schoon en bouwbedrijf Leek hebben het pand aan de Holleweg op geknapt. Hij is al 20 jaar een enthousi ast muzikant en heeft dus een getraind oor. Van video's weet hij ook alles. Er is contact met Open Studio Amsterdam, zodat hij u alles kan uitleggen en de vi deocamera optimaal benut kan worden. Let wel even op de openingstijden. Dinsdag - vrijdag, vrijdagavond en za terdag. Maandag, woensdag en donder dag alleen op afspraak. Telefonisch is de zaak te bereiken onder nummer 339774. HEILOO - Sinds 1956 is het Prinses Beatrix Fonds actief om gelden bijeen te brengen voor motorisch gehandicapten. In de beginjaren was de aandacht op door polio getroffen mensen. Nu ook op hulp aan mensen met spasticiteit, multiple sclerose, spierziekten, de ziekte van Huntington en de ziekte van Par kinson. Ernstige ziekten, die veelal zwa re invaliditeit tot gevolg kunnen hebben. Zonder de tienduizenden col lectanten en andere vrijwilligers die zich ieder jaar voor het Prinses Beatrix Fonds inzetten, zou heel veel niet moge lijk zijn, want het Fonds ontvangt geen subsidie en is daarom in zeer belangrij ke mate afhankelijk van de opbrengsten van de jaarlijkse collecte. Het Prinses Beatrix Fonds werkt samen met en subsidieert een aantal patiënten belangenverenigingen, te weten: Bosk, Vereniging van Motorisch Gehandicap ten en hun Ouders; Nederlandse Multi ple Sclerose Stichting; Parkinson Patiënten Vereniging; Vereniging van Huntington; VSN, Vereniging Spier ziekten Nederland. Het Prinses Beatrix Fonds financiert medisch-wetenschap- pelijk onderzoek naar de behandeling en oorzaak van de eerder genoemde ziekten. Ook geeft het Fonds bijdragen aan projecten die voor patiënten de mo gelijkheden in de maatschappij verrui men of de zorg voor hen nastreven. Individuele hulp behoort ook tot de mo gelijkheden, bijvoorbeeld voor studie en scholing, voor voorzieningen (in huis), voor vervoer en voor technische hulpmiddelen. Tenslotte zijn er negen aangepaste vakantiewoningen beschik baar, die tegen een lage vergoeding te huur worden aangeboden. De jaarlijkse collecte is dan ook van groot belang. In de week van 13 t/m 19 september gaan (voor het 36e jaar) tien duizenden collectanten in het hele land op pad. U kunt uw bijdrage in de collec tebus doen of storten op giro 969 ten name van het Prinses Beatrix, Den Haag. HEILOO - De vermaarde Heiloo-Oost formatie East United '82 heeft haar 10 jarig bestaan aangegrepen om het team op te heffen. De selectie kreeg last van ontbindingsverschijnselen. Diverse spe lers verlieten het verkeersluwe Heiloo om elders te ontdekken waarom andere mensen dit dorp juist opzoeken. Van wege het huisje-boompje-beestje syn droom was zaalvoetbal niet meer ieders kernactiviteit. Het East United-bestuur besloot daar om op de algemene ledenvergadering met 7/13 meerderheid het team niet meer te continueren. Toch nog door gaan zou gezien het enorme verlies aan spelerspotentieel het oorspronkelijke karakter van deze club met traditie ge weld aandoen. Dit betekent helaas wel dat onze ambitieuze plannen voor een eigen specifieke zaalvoetbalhal en deel name aan het Olympisch Zaalvoetbal toernooi (demonstratiesport in 2004 bij de O.S. in Nederland) definitief het vriesvak in verdwijnen! Om het jubileum luister bij te zetten is een serie alternatieve festiviteiten over wogen. Na het afvallen van ondermeer een jubileumfilm (vanwege kleedkamer opnamen niet geschikt voor jeugdige kijkers) en het huren van de zaal voor een uur kaarten of schaken (enkele spe lers hadden juist voor zaalvoetbal geko zen omdat het geen denksport is) resteerde een jubileumboek (met dank aan Brothertopman en ex-speler Hans Wiedemeijer) en een lang weekend Zuid Limburg met de selectie. In de bovengenoemde jubileumlezing is de hele historie uit overdadig, vergeelde Uitkijkpostpublicaties en worldpress- achtige foto's gedestilleerd. Het resul taat zal worden verstrekt aan één ieder, die heeft gepoogd om deze club tot gro te hoogte te stuwen. Mocht u niet tot de uitverkorenen behoren dan kunt u bij onze eerste en tevens laatste sponsor drugstore Jan-Tine Braam intekenen op deze eerste deuk. Dan rest mij nog iedereen te bedanken voor een 10 jaar lange aanéénschakeling van zaalvoetbal-climaxen. Maar in het bijzonder vooral dank aan onze huis uitgeverij Uitkijkpost, die het mogelijk maakte onze supportersschare te infor meren. Deze laatste groep is overigens bezig met het realiseren van een bakke- lieten standbeeld van de selectie dat op een markant punt in Heiloo-oost (in dien aanwezig) zal verrijzen. Hoewel die onze eerste opheffing is, willen wij toch periodiek in toernooien onze zaalvoetbal en kantineprestaties etaleren (uiteraard op lucratieve basis, daar onze keeper Zijp zijn vertrouwen in Rienk Kamer en enkele bankdirec teuren moest bekopen met een aanzien lijke daling van zijn voetbalpensioen) en op extra lange termijn, na onze pensio nering (80 in 2030) zal een weerziens wedstrijd worden georganiseerd tussen de teams van bejaardenoorden de Loet en Overkerck. We zullen dan spelen on der de naam East Reunited en de overle venden van deze partij kunnen na afloop de inhoud van hun persoonlijke memoires met de overige spelers afstem men om justiële acties te voorkomen. Om de opheffing compleet te maken volgt hier ten overvloede voor vereni ging Oud Heiloo en andere verzame laars de laatste selectie: Doel: Koos Zijp. Veldbezetting: Ronald Koorn, Bert Daudeij, Eric de Ruiter, Simon Kuys, Walter de GEus, Ronald de Geus en Hans Wiedemeijer. HEILOO - Eind september, start in de Kennedy Mavo in Heiloo de cursus Word Perfect 5.1 vanuit een geheel nieuwe visie. Niet alleen worden alle ba sishandelingen aangeleerd om adekwaat met het tekstverwerkingsapparaat om te gaan, maar tevens wordt op 10 avonden anderhalf uur gereserveerd om onder begeleiding te oefenen. Deze extra stu diebegeleiding houdt een verdubbeling van de lestijd in. Hiervoor worden géén extra kosten in rekening gebracht. In het geavanceerde computerlokaal van de Kennedy Mavo staan 14 compu ters opgesteld. Om het studieresultaat echter op een zo hoog mogelijk nivo te brengen wordt slechts een groepjes van 7 cursisten tegelijkertijd les gegeven. Dit, gevoegd bij de verdubbeling van lestijd, zal borg staan voor een zeer in tensieve opname van het testverwer- kingspakket. Uiteraard zal dit voor hen die het diploma tekstverwerken willen behalen, de kans op slagen voor het exa men zeer vergroten. De cursus wordt georganiseerd door Stichting Inoverend Volwassenen Onderwijs- een organisatie die op 14 plaatsen in Nederland computercursus sen verzorgt voor particulieren en on dernemingen, tegen een voor ieder betaalbare prijs. Voor informatie, een brochure, of inschrijving kunt u bellen: INVO-computeropleidingen, tel. 072- 335099 (Mw. Poetsema). Mevrouw Paulien Hulskamp tijdens haar werjc in huize De Loet. HEILOO - Voor het eerst in haar bestaan vierde men in huize De Loet een 25-jarig dienstjubileum. Deze eer viel ten beurt aan mevrouw Paulien Huls kamp. Velen waren op vrijdag 4 sep tember bijeen om met Paulien en haar familieleden, dit heugelijke feit te vieren. De heer P. van Baar, directeur van hui ze De Loet opende de feestelijke bijeen komst, waarna hij het woord gaf aan de voorzitter mevrouw A. Meertens- Wiltens. Maar alvorens van wal te ste ken, luidde zij eerst de koperen scheeps- bel, die in de recreatiezaal hangt. Dit doe ik, aldus mevrouw Mertens, omdat deze bel altijd zo blinkend gepoetst wordt door Paulien. Zij memoreerde, dat Paulien in de "Oude Pastorij" be gonnen was. Daarna was zij mee ver huisd naar huize "De Loet", alwaar zij nu werkzaam is in de Noordvleugel. Aan het einde van haar speech overhan digde mevrouw Meertens de jubilaresse naméns het bestuur van de stichting een cadeau. Zij vertelde daarbij, dat zij zelf niet zo poetserig was als Paulien, zodat deze zelf het cadeau maar moest op poetsen: een koperen scheepsbel met toebehoren. Mevrouw T. van Weelderen-Oppelaar sprak als hoofd van de huishouding, in dichtvorm lovende woorden aan het adres van de jubilaresse. Namens het personeel kreeg zij een koperen bak als mede een koperen weegschaal, beide opgevuld met planten. Namens een vrouwenkoor, waarvan Paulien lid is, mocht zij van mevrouw Smit een prach tige bos bloemen in ontvangst nemen. Mevrouw A. Brobbel-Deekens sprak namens de bewoners alle lof uit en als blijk daarvan overhandigde mevrouw T. Wijn-Fijnheer haar een bloemetje en een enveloppe met inhoud. Vervolgens kwam aan het woord Joop Nagelhout, met aan zijn zijde mevrouw. G. van der Wal-Geuzenbroek. Joop vertelde, dat hij van Paulien een hele baal wol had gekregen, om met de be woners er iets mee te doen in 't Zaaltje. Ja, maar wat! Totdat mevrouw van der Wal een uitstekend idee kreeg. Hiervan iets te maken voor Paulien ter gelegen heid van haar jubileum. Het resultaat mocht gezien worden. Een prachtig gek noopt "Loet-tapijt". Mevrouw W.J.H. van Weelden, be woonster van de Noordvleugel, dankte Paulien voor haar grote inzet voor de bewoners. Ook zij memoreerde aan de fijne gesprekken, die zij mocht hebben met Paulien en zuster Mittelmeijer. Tot slot was de directeur van huize De Loet aan de beurt. Ook hij was vol lof over de jubilaresse. Hij mocht haar een enve loppe met inhoud overhandigen. Reden voor het bekende personeelsloetkoor, op de piano begeleid door mevr. N. de Vries-Ero, Paulien toe te zingen op de. wijze van "De Zilvervloot". De Uitkifk/Mt wordt gespeld Uw advertentie wordt gelezen HEILOO - Vrijdag 4 september is het tekenen en schilderen voor ouderen gestart. Evenals voorgaande jaren zul len vele enthousiaste ouderen met ple zier penseel, potlood of schilderkwast ter hand nemen om hun vaardigheid te tonen. De bijeenkomst is elke vrijdag middag van 13.30 - 16.30 uur in het ge bouw Het Trefpunt Westerweg 294 Heiloo. Er wordt op geheel vrije basis gewerkt, waardoor ieder zelf kan bepa len wat de keuze van werken zal zijn. Als deze manier van werken u aan spreekt en u bent tevens geïnteresseerd om uw vrije tijd zinvol te besteden dan nodigen wij u gaarne uit kennis te ko men maken. Nadere inlichtingen: tel. 336919, of Stichting Ouderenwerk tij dens de kantooruren van 9.00-12.30 uur, tel. 331297. HEILOO - Tot voor kort werd het oud papier bij u opgehaald door de ouders van de (voormalige) Maria Ludwina school-leerlingen. De Paulusschool (in Ypestein) heeft het van hen overgeno men. Wij hopen dat u net zo enthousi ast blijft meewerken. Het ophalen gaat als volgt; tussen ongeveer 9.00 en 12.00 ur komen wij bij u langs, wilt u het pai- er voor 9.00 uur in dozen of gebundeld aan straat zetten? De data zijn 12 sep tember, 10 oktober, 14 november en 12 december. Ook kunt u uw papier op de ze dagen naar de container op het Wie- lemakersland brengen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1