Folkduo Pigmeat in Buk Buk Dienste* in Wereld Natuur Fonds en C1000: grote campagne voor natuurbehoud Hollands veenweidelandschap mag niet uit provincie verdwijnen Meervogels Handbal Prinses Margriet bezoekt Slotkapel FVR geeft cursus gespreks- en discussietraining De Vroegte Wint Schaakclub Oppositie Kerst-actie voor Roemenië Gymvereniging Aktief Genootschap Nederland-Engeland P.V. Luchtpost Breakpoint met Spaans en Italiaans in Heiloo Fietsvierdaagse van Wolvega Meer dan duizend donateurs Stichting Heiloo, houden zo! Gespreksgroep epilepsie Politieberichten PAGINA 12 UITKIJKPOST 9 SEPTEMBER 1992 AKERSLOOT - Tijdens de wedstrijden tegen Westervogels en Zwaluwen kon den de dames niet het goede wedstrij dritme vinden. Aanvallen werden niet overtuigd afgemaakt. Verdedigend zat het wel goed, hoewel de Zwaluwen- cirkelloopster te veel vrijheid kreeg. Ve le positieve aspekten doen vermoeden dat de eerste winstpunten niet lang uit kunnen blijven. Ondanks een moeizame beginperiode een klinkende overwinning voor de da mes junioren. Kolping was veel in bal bezit en pas na een kwartier kwam men los van Kolping. Na rust was het betere spel van Meervogels vooral de verdedi ging bijna niet te passeren. De nieuwe keepster Sandra Post stopte drie straf- worpen en maakte een prima debuut (14-7). Schagen, een gevreesde tegenstander, gaf na 10 minuten de Meervogels heren de ruimte een voorsprong te nemen, welke ook niet meer werd ingehaald. Er stond een hecht team, die de handen vol had en aanvallend produktief was. Na de thee had Schagen kennelijk de op dracht er hard in te gaan, waarbij soms de verkeerde de tijdstraf opliep, concre te manverdediging kostte Schagen enige doelpunten. Pas in de laatste minuut boog Schagen het hoofd en stond er 18-13 op het scorebord. De heren junioren konden moeilijk los komen van CSV, een 4-1 voorsprong werd door strafworpen teniet gedaan. Pas in de laatste minuten werd CSV overlopen en gingen de punten mee naar Akersloot (11-19). EGMOND - Op 16 september zal H.K.H. Prinses Margriet een bezoek brengen aan de Slotkapel te Egmond aan den Hoef. Bij die gelegenheid zal zij de gerestaureerde gevelsteen, welke zich boven de toegangsdeur van de kapel be vindt, onthullen. Zij zal voorts met haar bezoek de besloten viering opluisteren van het herstel van de zeventiende- eeuwse gebrandschilderde ramen. De prinses heeft via de huizen van Eg- mond, Buren en Oranje verre familie banden met de graven van Egmond, wier stamvader "Jan met de Bellen" in 1430 de huidige Slotkapel stichtte. Zijn grafzerk bevindt zich in het koor van de kapel. Met de restauratie van de ramen, de ge velsteen en een deel van het kerkmeubi- lair is thans de tweede restauratie-fase afgesloten. Tijdens de derde en laatste fase zal het resterende meubilair, waa ronder de fraaie "Vladerackenbank", aan de beurt komen alsmede de zerken- vloer. Ongeveer twintig procent van de kosten van deze laatste fase komt voor rekening van de Stichting Restauratie Slotkapel; het bestuur twijfelt er niet aan dat, met de niet aflatende inzet van de vele vrijwillige medewerkers, de tota le restauratie binnen enkele jaren een feit zal zijn. Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: mw. Waijers, tel. 2256. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijk Waal, Kerk weg 20, Limmen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Lim men, tel. 02205-3369. Praktijkadres: Dusseldorperweg 139, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Slimpad 16 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkgebouw, Middenweg 26a, 1906 AR Limmen. Ouder- en kindzorg: spreekuur ma. t/m vrij. 8.30-9.00 en van 12.30-13.00, tel. 02205-4275. Volwassenenzorg: spreekuur ma. t/m vr. 12.30-13.30 uur, tel. 02205-1250. Voor spoedeisende gevallen kunt u de alarmcentrale bellen: tel. 072-619818. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.00 uur (en woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur voor het afha len van rijbewijzen en paspoorten) Het gemeentehuis is tijdens kantooruren te lefonisch bereikbaar onder nummer (02205-)1456. Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden. Telefoonnummer grof vuil: 072-413533. De wethouders kunt u spreken tijdens de inloopspreekuren op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeen tehuis. De burgemeester slechts na tele fonische afspraak. De afdeling sociale zaken is in ieder ge val bemand op maandag- en donderda gochtend tussen 9.00 en 12.00 uur. Door de geringe personeelsbezetting kan zij op andere dagen wel eens geslo ten zijn. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord Kennemerland/Noord -Holland Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: tel. 072-156400. Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/ 19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Castricum/Limmen De kleine huisdierenpraktijk van de die renartsen H. Wolters en mw. S. Asyee, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdag spree kuur van 13.00-14.00 uur en volgens te lefonische afspraak. Dierenartspraktijk A. van Lohuizen, J. Borsje en W.J.M. van Look, Dotter bloem 7, Castricum, tel. 02518-55910. Tijdens de weekenddienst wordt u even tueel automatisch doorgeschakeld. Be handeling kleine huisdieren na tel. afspraak. Dierenarts Limmen Dr. Schaap en Dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 02205-2583 (Rijksweg 104, Limmen). Spreekuur maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.30 uur en vol gens telefonische afspraak. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: mw. E.Th.H. Rodenhuis-Jans- sen, Kerkweg 47, 1906 AV Limmen, tel. 02205-1410. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). Telefooncirkels Telefooncirkels Limmen: mw. W. Sege- rius, coördinatrice, tel. 1772. Welfare Limmen Inlichtingen: mw. Boersen, Visweg 46, tel. 2483. Parochie H. Cornelius Limmen Pastoor: P. Ruiter, Dusseldorperweg 74, tel. 1275. Spreekuur: dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur, woensdag 9.30-10.30 uur. Pastoraal werkster: mw. H.G.M. Boo- mars, Dusseldorperweg 72 (in de Pius), tel. 3793. (Privé: 02513-15563, tussen 18.00-19.00 uur). Spreekuur: donder dag van 13.00-14.00 uur. Banknummer parochie: 336400756; gi ronummer: 248524. Kerkbijdrage bank nummer: 336421400. Unie van Vrijwilligers (UW) Voorzitster: mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tuu- sen 18.00-19.00 uur): tel. 1398. Kinderopvang Voor informatie over Kinderopvang Limmen kunt u terecht bij Dieneke van der Meij, Westerweg 5, tel. 3220, of bij Karin Min, Burg. Nieuwenhuysenstraat 12, tel. 2817. Spreekuur: iedere woensdag van 9.15- 10.30 uur in De Wollewei, tel. 2951. Oefentherapie Mensendieck Lia Kerssens-van de Bult, praktijka dres: Zuidkerkenlaan 21, 1906 AC Lim men, tel. 02205-2048 (b.g.g. 02510- 33480). Logopedie Nita te Nuijl, praktijkadres Wijkge bouw Interkruis, Middenweg 26a, Lim men. Afspraken: 072-335148. HEILOO - Vanaf medio september zal in alle 244 Cl000 supermarkten in Ne derland een voorlichtingscampagne van start gaan die de consument helpt be wustere keuzes te maken bij de aanschaf van artikelen. Deze campagne, waarbij de Cl000 organisatie nauw samenwerkt met het Wereld Natuur Fonds, is er op gricht om een verandering in het aan koopgedrag bij de consument te realise ren waardoor uiteindelijk ook een aanpassing in het assortiment zal ont staan, ten gunste van de natuur. Naast voorlichting zullen er ook een aantal spaaracties in de winkel worden gehou den om een financiële bijdrage te leve ren aan de uitbreiding van de natuur in Nederland. Daarmee wordt ingehaakt op de doelstelling van het Wereld Na tuur Fonds om binnen tien jaar 10% van Nederland weer uit natuur te laten bestaan. Momenteel ligt dit percentage op 5%. Beide partijen realiseren zich dat zij niet in hun eentje de bedreigingen van het milieu en de natuur in Nederland kun nen stoppen. Ze streven er echter naar door middel van gezamenlijke inspan ningen in en om de winkel consumenten extra aan te zetten tot een vanuit na tuurbeschermingsoogpunt verantwoord aankoopgedrag. De schappen in de su permarkt zijn een optimale plek om de consument te informeren omdat de keu ze ter plekke wordt gemaakt. In de C1000 supermarkt zullen de con sumenten op diverse manieren worden voorgelicht over natuur en milieu. Zo zullen er speciale informatiefolders in de winkel verkrijgbaar zijn over onder werpen als aardappel-, groente- en fruitprodukten en de betekenis van bestaande keurmerken en logo's. In het najaar volgen folders over onder andere verpakkingen en afval, en wasmiddelen en zepen. Daarnaast worden de schap- kaarten voorzien van relevante milieu informatie voor een totale pro- duktgroep.. De consument kan ook deelnemen aan een aantal spaaracties. Zo gaat er in september en pakketten-spaaractie van start, waarbij de klant door middel van zegels kan meesparen voor een gratis le vensmiddelenpakket met een winkel waarde van 40,00. Voor elke ingeleverde volle spaarkaart maakt C 1000 1,00 aan het WNF over. De samenwerking tussen het Wereld Natuur Fonds en Cl000 kan worden ge zien als een goed voorbeeld hoe natuur beschermingsorganisaties en het bedrijfsleven kunnen samenwerken. Voor het Wereld Natuur Fonds geldt deze campagne tevens als een eerste concrete invulling van haar nieuwe mi lieubeleid. HEILOO - Op zondag 30 augustus werd de derde baarswedstrijd van dit seizoen vervist bij Spijkerboor. Het weer en de vangsten waren niet om over naar huis te schrijven. Hieronder de succesvolste van twaalf deelnemers: 1)C. Bakker, 900 gram; 2) D. Sanches, 800 gram; 3) P. Scholten, 500 gram. Op zondag 13 september wordt de jaar lijkse baarswedstrijd om de W. Mooij- beker vervist. Ditmaal wordt de baars bevist aan de Oostoever van het Noord hollands Kanaal bij 't Zand. Het ver trek naar de visgronden is gepland om 7.00 uur vanaf de brandweerkazerne bij 't Loo. Opgave en nadere info bij: de Heer P. Welp, tel. 02518-54867 of bij mevrouw Kaandorp, tel. 337795. De vijfde en voor dit seizoen tevens de laatste jeugdviswedstrijd speelde zich af onder deels erbarmelijke weersomstan digheden. Daardoor en door de concur rentie van de voetbalsport viel' het aantal jeugdige deelnemers wat tegen. Desondanks ontwikkelde zich een span nende strijd om zowel de dag- als de competitie-prijs. Er werd in het alge meen goed gevangen, maar de uitblin kers van 1 tot en met 3 waren: Groep 1tot tien jaar: 1) Bnar Fatah, 33 stuks; 2) Remco Veldt, 15 stuks; 3) Niels Mossel, 14 stuks. Groep 2, vanaf tien jaar: 1) Jan de Wit, 27 stuks; 2) Jelle Bosman, 23 stuks; 3) Rob Veldt, 20 stuks. De grootste vis mat 25 cm en werd ge haakt, geland en teruggezet door S. de Wit. Zoals gezegd ging de strijd echter niet alleen om het dagsucces. Deze vijfde wedstrijd bood een laatste mogelijkheid om de positie in het algemeen klasse ment te verbeteren. Wat dat betreft wa ren er geen grote verschijvingen meer. Bij de jeugd tot 10 jaar werd Keyin Mossel nog wel even bedreigd, maar hij werd toch competitiewinnaar met 68 HEILOO - Vooral na de 2e Wereldoor log waren het de schakers Euwe en Fi scher die Nederland als nooit tevoeren deden schaken. De stukken vlogen let terlijk en figuurlijk over het bord en ve le borden bij de vereniging, maar zeker ook in de gewone Nederlandse huiskamer. Als we het bij Oppositie even houden zien we een fantastische groei de laatste jaren van het aantal jeugdschakers, ter wijl de senioren op hetzelfde peil blijft. Afgelopen vrijdag waren er 38 jeugdle den te begroeten met veel nieuwe ge zichten. De schaakleiders keken hun ogen uit met zoveel animo voor een uurtje schaakles per week. Voor de goede orde vermelden we dat vanaf vrijdag 9 oktober de schaaklessen gaan beginnen. Voor die tijd maken we stuks. Bnar Fatah, zijn onvermoeibare concurrent, wist dit wedstrijdseizoen in totaal 62 vissen op de kant te brengen. Derde werd Lennart Nieuwland met 22 stuks. Bij de jeugd boven de tien jaar werd Jan de Wit op indrukwekkende wijze kam pioen met maar liefst 194 stuks. Slechts één keer dit seizoen heeft hij zijn meer dere in iemand moeten erkennen, dat was op 17 mei Jelle Bosman, die echter voor het seizoenstotaal 80 vissen tekort kwam. Derde werd Lars Ursem met 65 stuks. Het overzicht hierboven wekt misschien de indruk, dat goed vissen het voorrecht is van de jongens. Dat is echter niet zo. Ook steeds meer meisjes vermaken zich aan de waterkant en behalen goede re sultaten. Zo werd de grootste vis dit sei zoen gevangen door Esther Zwart, die met grote zelfbeheersing een brasem van liefst 50 volle centimeters boven haar schepnet trok. een start met de interne competitie en wordt er nog heel wat uitgelegd over dit mooie maar moeilijke spel voor de vooral zeer jonge schaakmeesters. Uw kind wil meedoen aan de lessen en de competitie? Kom gerust even langs tus sen 19.30 en 20.30 uur in het Open Huis boven winkeihof 't Loo. Ook de senioren startten dinsdag 8 sep tember met hun le serieuze competitie ronde. De kamp vorige week tussen de 50 min en 50 plus bleek een zeer gezellig samenzijn, vooral door de grote op komst werd het een groot succes. Dat de 50 min een duidelijke winst boekten was een formaliteit, iedereen schaakte weer, en dat was naast het weerzien na de lan ge vakantieperiode het belangrijkste. Ook voor de senioren geldt, wilt u nu meedoen aan de competitie aarzpl dan niet en kom langs op de dinsdagavond vanaf 20.00 uur in het Open Huis. EGMOND - Nu de zomervakantie er voor iedereen weer op zit, maakt onze vereniging haar naam weer waar: ak- tiefAktief is de gymnastiekvereniging van Egmond-Binnen en omstreken. Wij bieden aan vrijwel alle categorieën men sen mogelijkheden om aktief te zijn. Op dinsdagavond kunnen de heren van 19.00 tot 20.00 uur, en de dames van 20.00 uur tot 2'1.00 uur in de Schulp werken aan een soepel en gezond li chaam. Op zaterdagochtend is de Schulp ook helemaal aktief. Variërend van kleuter tot tiener, kan onder bezie lende leiding van Mariska Warmer ge gymd worden. De kleutefs speels, de ouderen wat serieuzer met toestellen. De keurploeg meet zich in de loop van het jaar regelmatig met andere keur- ploegen uit de regio. Zij trainen op za terdag van 11.30-13.00 uur. Dit jaar is er naast het krijgen en hou den van een goede lichamelijke conditie nog een reden om lid te worden van on ze vereniging. In 1993 zullen wij het 25-jarig bestaan van de vereniging vie ren met een aantal leuke aktiviteiten. Dit illustreert ook de gedachte dat de prestatie bij onze vereniging onderge schikt is aan het plezier in de sport. Aar zelt u niet eens een kijkje te komen nemen, vrijblijvend eens mee te doen, of ons te bellen om wat informatie: Ca- rel Barbiers, tel. 02206-2365 of Hugo Snabilie, tel. 02206-5395. ALKMAAR - De Stichting Nederland - Roemenië biedt de mensen de gelegen heid om vanuit Nederland op een veilige manier kerstpakketten aan Roemeense gezinnen te sturen. Daar de voedselte korten nog steeds erg groot zijn, organi seert de Stichting Nederland - Roemenië te Den Haag voor de derde maal een voedselpakketten-actie. De Stichting is hiermee begonnen, omdat vele mensen vanuit Nederland pakketten stuurden naar gezinnen in Roemenië. Het resul taat van deze verzendingen was vaak heel teleurstellend. Ten eerste kost het aardig wat geld om een pakket individu eel te versturen, maar daarnaast kwa men de pakketten vaak niet aan, of waren half leeg geplunderd. Informatie over het verzenden van een pakket, over de inhoud, de kosten, het gewicht, inleverdatum etc. kan verkre gen worden bij de heer en mevrouw Hessing, Zeglis 35, 1813 SH Alkmaar, tel. 072-403651. Als men niet over een adres in Roemenië beschikt, kan men bij het inleveradres een adres ver krijgen. Naast het verzenden van pakketten is het ook mogelijk een geldelijke bijdrage te leveren. Met dit geld verzorgt de Stichting Kerstpakketten voor allerlei instellingen zoals ziekenhuizen, kinder en bejaardentehuizen. De bijdrage kan gestort worden op gironummer 85590 ten name van de Stichting Nederland - Roemenië in Den Haag. Voor meer in formatie kunt u zich wenden tot de Stichting Nederland-Roemenië, tele foon 070-325467. HEILOO - De Federatieve Vrouwen raad Heiloo (FVR) verzor.gt een cursus gespreks- en discussietraining voor vrouwen die deze vaardigheden (verder) willen ontwikkelen. De cursus omvat vijf bijeenkomsten van elke twee-en een halfuur. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 september, de volgende telkens een week later. In een gesprek of discussie zijn het on der woorden brengen van je eigen ge dachten en het (kritisch) luisteren naar anderen belangrijke onderdelen. Dit komt dan ook uitgebreid aan bod. Er wordt veel geoefend in het houden van gesprekken en het voeren en leiden van discussies. De kosten van de cursus bedragen dank zij subsidie van de gemeente slechts 25,00. Plaats van samenkomst is het Open Huis boven winkelhof 't Loo. Voor opgave en inlichtingen kunt u bel len met Marjolein Voorberg, secretaris FVR, tel. 072-330358. De Federatieve Vrouwenraad is een sa menwerkingsverband waarin alle vrou wenorganisaties van Heiloo vertegen woordigd zijn. Doelstelling is het bevor deren van de deelname van vrouwen aan de maatschappij. Daartoe organi seert de FVR onder meer themabijeen komsten en cursussen. Voor dit seizoen staan onder meer de cursussen Vrouw en Filosofie Communicatie (over vrou wentaal en mannentaal) en 'Lief voor Lijf en Leven' op stapel. Uw advertentie betaalt zichzelf terug HEILOO - Het seizoen van de Buk Buk is weer begonnen, en hoe. We hebben net Pater Moeskroen achter onze kiezen en mogen alweer uitkijken naar Pig meat, Gotcha (19 september), Herman Brood en The Scene. Pigmeat is geen onbekende, ze hebben al eens eerder in de Buk gespeeld. Het is een folk en country duo ineen, bestaan de uit de Friesen Jan Seunnenga en Syt- se Haima. Voorheen zaten zij beide in de prettig gestoorde punk popformatie Kobus gaat naar Appelscha. Maar nu maken zij eigen nummers en coveren nummers van o.a. Leadbelly, Woody Guthie en Hank Williams. Zij hebben ook al vele voorprogramma's verzorgd van o.a. Mink de Ville, Brave Combo, Luka Bloom, Nikki Sudden, The Crop- dusters, Whisky Priests en The Golden Earring. Pigmeat heeft vanaf 1989 3 C.D.'s uit gebracht waarvan de meest recente C.D. 'Ugly Slouchy'. Ze doen veel op tredens in het buitenland, waaronder België, Duitsland en in Denemarken op het Tonderfolk festival. Als je weer eens zin hebt in pogo, polonaise, klompen dans en horlepiep kom dan zaterdag 12 september naar de Buk Buk dan kunnen wij je verzekeren van een gezellige avond onder leiding van Pigmeat. Aan vang 22.00 uur, entree 5,00. ALKMAAR - De afdeling Alkmaar van het Genootschap Nederland-Engeland heeft voor seizoen 1992-1993 weer een aantal interessante lezingen op haar programma. Onderwerpen varieren van geologie en landschap tot Vrouwen in de eerste wereldoorlog". Na afloop kunnen meestal vragen gesteld worden aan de sprekers. Doel van de vereni ging, die afdelingen heeft over geheel Nederland, is het bevorderen van kennis en inzicht over Groot-Brittannië, zijn cultuur, economie, taal en letterkunde. De eerste lezing is op 16 september. Dan spreekt de heer Roger Thomas over Charles Dickens. Alle lezingen zijn in de Engelse taal en worden gehouden in een zaal in restaurant Koekenbier aan de Kennemerstraatweg. Aanvang is 20.00 uur. Niet-leden, die een lezing willen bijwonen zijn van harte welkom. Voor hen is de entreeprijs 8,00 (studenten 5,00). De jaarcontributie bedraagt 40,00 voor een individueel lid en 65,00 voor een (echt)paar. Voor in lichtingen kunt u bellen met de voorzit ter, de heer A. Meiboom, tel. 334383, of met het secretariaat: tel. 337746. HEILOO - Malse weiden, drasse gron den, veel sloten, wuivend riet, schitte rende vergezichten, hier en daar een molen en vogels, veel vogels. Dat is het typisch Hollandse veenweidelandschap. Een landschap dat velen aanspreekt en kenmerkend is voor grote delen van Noord- en Zuid-Holland. Dit landschap staat steeds meer onder druk. Aanleg van wegen, uitbreiding van steden en dorpen, veranderingen in de landbouw, verdroging en bosvorming tasten de bij zondere natuurlijke rijkdom aan. In een gezamenlijk themanummer van hun tijdschriften vragen de Stichting Het Zuidhollands Landschap en de Stich ting Het Noordhollands Landschap aandacht voor dit bijzondere landschap. Grote delen van West-Nederland waren ooit bedekt met een dikke laag veen. In de Middeleeuwen werd dit onbewoon de, woeste land ontgonnen door het graven van talrijke sloten. Nu rest er nog zo'n 56.000 ha in Zuid-Holland en 38.000 in Noord-Holland. Het land schap, dat tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven, vormt een cultuur monument van formaat. De beide Landschappen willen er alles aan doen om te voorkomen dat nog meer veen- weidegebied verdwijnt. Het veenweidelandschap is door men senwerk ontstaan. Boeren ploeterden eeuwenlang op hun kleine, drassige per ceeltjes om een schamele boterham te verdienen. Ze leefden en werkten daar in eenheid met de natuur. De vaargebie- den worden echter steeds meer door boeren verlaten. Daarmee dreigt ook het door openheid gekenmerkte veen weidelandschap te verdwijnen. Door grazen en hooien houden koe en boer verruiging namelijk tegen. Daar waar dat mogelijk is wordt het beheer van de ze agrarisch niet rendabele veenweiden overgenomen door natuurbeheerders. Dat beheer is echter duur. Toch willen de Stichtingen Het Noord- en Zuidhol lands Landschap zoveel mogelijk vast houden aan het oude agrarische beheer. Daarmee kiezen ze vóór de zeer hoge natuurwaarden van deze gebieden. Vasthouden aan het oude agrarische be heer betekent niet dat er niets mag ge beuren. Voorwaarden worden er echter wel gesteld. Zo zullen de meest waarde volle weidevogelsgebieden gehandhaafd moeten blijven. Natuurontwikkeling, het scheppen van nieuwe natuur, mag niet ten koste gaan van bestaande na tuurgebieden. Slootpeilverlaging, aan leg van wegen en het bouwen van huizen is om meerdere redenen uit den boze. De beide Landschappen staan positief tegenover moerasvorming in de veen- weidegebieden. Dergelijke moerassen moeten dan wel van voldoende omvang zijn en goed ingericht worden. Moera sontwikkeling in het veenweidegebied moet méér zijn dan allemaal maar het stoppen van beheer. Losse exemplaren van het themanum mer dat de Landschappen hebben uitge geven over dit onderwerp, zijn te bestellen door 7,50 (inclusief 2,50 porto) over te maken op giro 299215 ten name van het Noordhollands Land schap te Castricum. Op de overschrij ving vermelden dat het om het themanummer veenweiden' gaat. Lid worden en daarmee het behoud van de veenweiden helpen, kan natuurlijk ook. Telefonisch aanmelden is het meest een voudig. Noordhollands Landschap 02518-59750 en Zuidhollands Land schap 010-4135045. Te Castricum werd een 16 jarige jongen aangehouden, die in het voorjaar in Heiloo 6 auto-inbraken had gepleegd. Tegen hem zal proces-verbaal worden opgemaakt. De politie maakt u attent op een aktie van de spoorwegpolitie op het NS stati on en omgeving. Deze en volgende week zullen alle verkeerd geparkeerde fietsen worden voorzien van een label en terug worden gezet in de ruim bemeten fiet senstalling. In de week van 14 tot en met 18 september zullen alle verkeerd gepar keerde fietsen worden verwijderd en overgebracht naar het politieburo. Zet uw fiets daarom direkt in de stalling, om moeilijkheden te voorkomen en om de omgeving ordelijk te houden. Vorige week werden 9 fietsen ont vreemd, 7 fietsen werden gevonden en 3 gingen terug naar de eigenaar. HEILOO - Tussen de zware regenbuien door zochten de duiven vanaf Zellik (195 km) de weg naar huis. Sommige duiven vlogen om de buien heen, maar die regen trotseerden klasseerden zich goed. De lossing was om 9.15 uur de eerste prijsduif werd om 12.06 uur ge constateerd, de laatste om 12.31 uur. Nog één vlucht en dan is vliegseizoen af gelopen. De uitslag; J. Teileman (7 mee) 1; Comb. Jan Ranzijn (20) 2, 5, 20, 22, 29, 31; Kees van Schooten (9) 3, 9 19, 28; Comb. Groenland Wittebrood (20) 4, 13, 17, 18, 21, 24; Comb. Oosterveer (9) 6, 8 26; Henk Lases (14) 7, 12, 14, 27, 33, 34; Fred Kaandorp (7) 10, 23, 32; Johan Pepping (10) 11, 16, 25, 30; Sjaak Bakker (20) 15. HEILOO - Taleninstituut Breakpoint, dat in Heiloo reeds Spaanse lessen ver zorgt voor beginners en gevorderden, zal in september ook Italiaans voor be ginners organiseren. Breakpoint werkt bij deze nieuwe Italiaanse cursus zoals altijd met kleine groepen en gekwaliti- ceerde enthousiaste leerkrachten. De Italiaanse lessen worden gegeven door de heer Eugenio Polizzi. Breakpoint geeft naast de lessen in Hei loo, conversatiecursussen Engels, Frans, Duits, Indonesisch en Russisch. Voor het bedrijfsleven heeft Breakpoint ultrakorte modules voor Engels, Frans en Duits ontwikkeldBel voor informa tie: 072-640738. Piet van Raalte mag nog graag een fiets repareren. HEILOO - Als je over een fietsvier daagse in Wolvega spreekt verwacht je niet, dat daar zo'n tien echtparen uit Heiloo bij de start staan en onder hen Piet van Raalte. Nog altijd bleek dat de ze man een grote liefde voor z'n vak heeft. Fietsen repareren is z'n lust en z'n leven. Op zo'n vierdaagse gebeurt er na tuurlijk altijd wel wat, Piet van Raalte maakte het weer in orde. Daar zijn de fietsers uit Heiloo hem erg dankbaar voor. HEILOO - De Stichting Heiloo, houden zo!, indertijd opgericht om te trachten een halt toe te roepen aan de al te ambi tieuze uitbreidingsplannen van het col lege van B W van Heiloo ondervindt in dat streven een zeer grote steun van de burgers van Heiloo. Inmiddels zijn al meer dan 1000 (betalende) donateurs toegetreden, hetgeen voor het gemeen tebestuur, de raadsleden en de politieke partijen een duidelijk signaal moet bete kenen, dat die burgers die uitbrei dingsplannen niet willen. ALKMAAR - De Epilepsie Vereniging Nederland, afdeling Noord-Holland zal op dinsdagavond 29 september begin nen met een gespreksgroep. Deze wordt gehouden in een zaal van het Medisch Centrum Alkmaar te Alkmaar en heeft als hoofdthema: Leven met epilepsie'. In een reeks va 5 tot 7 bijeenkomsten zullen allerlei onderwerp m.b.t. epilep sie bespreekbaar zijn. Elke avond heeft weer een eigen thema, waarbij men on der leiding van twee ervaringsdeskunsi- gen met elkaar van gedachten kan wisselen en waarbij men ook over de persoonlijke ervaringen daaromtrent kan praten. Wilt u zich opgeven voor de gespreksgroep of wilt u eerst nog wat meer weten, dan kunt u bellen met Greet Suijkerbuijk, telefoon 02518-57870. HEILOO - Diefstal uit een woning aan de Kanaalweg. via een valse sleutel kon de achterdeur worden geopend. Uit de woning werd een kluis ontvreemd, in houdende waardepapieren en een hoe veelheid muntgeld. Op 2 september 1992 werd de kluis, alsmede enige waar depapieren weer aangetroffen langs het Rosendael. Een 16 jr. bromfietser uit Heiloo werd aangehouden, toen bij controle van zijn bromfiets bleek dat deze gestolen was. De zaak wordt verder onderzocht. Diefstal van een blauwe Audi 100, ken teken PT-49-SH, nabij een woning aan de Kennemerstraatweg. Doorrijden na aanrijding op de School- laan (noordzijde 't Loo). Tussenj 15.30 en 16.00 uur werd een blauwe Opel Ka- dett aangereden en de veroorzaker is weggereden zonder zich bekend te ma ken. Schade aan de aangereden auto was aan het linkerachterportier. Inbraak in een woning aan de Heeren- weg. Men kwam binnen door het open breken van de achterdeur. Tot nu toe wordt er niets vermist. Uit een garage aan de Bakkers weg werd een fiets ontvreemd. Bij Karwei werd een inwoner van Hei loo betrapt op winkeldiefstal. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. Op camping Heiloo werd in de vroege ochtend van 3 september geprobeerd in te breken in een caravan. De be woonster werd wakker van het lawaai. Bij onderzoek zag zij tevens, dat haar mountainbike was ontvreemd. Zij licht te (zeer attent) direkt de politie in, die kort daarop in de omgeving, een 23 jr. dader op de ontvreemde fiets aanhield. Hij bekende het feit en de eigenaresse had haar fiets weer terug. De politie wijst er nogmaals op, dat men bij verdachte situaties of geconsta teerde strafbare feiten ten alle tijde4 (ook 's nachts) de politie kan bellen. Er is altijd politie in de buurt. Aan het Zevenhuizen/hoek Malevoort wordt een spandoek met de aktieleus: 'Wij gaan weer naar school' vermist. Kennelijk is het spandoek door de wind losgewaaid. Wie heeft het spandoek ge zien of mogelijk in zijn bezit? Gaarne bericht aan de politie, of aan de ge meente Heiloo. Aan het Vierkant werd een poging tot inbraak in een woning gedaan. De da der werd gestoord door de bewoonster. Aan de Vrieswijk werd een fiets ont vreemd uit een niet goed afgesloten schuur. De politie waarschuwt, dat er de laatste tijd veelvuldig fietsen uit tui nen en niet afgesloten schuren worden ontvreemd. Zet daarom uw waardevolle fiets in de schuur en sluit deze af.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 12