Nuyens wint gouden plak BIEFSTUK 2.85 m Cafó-Ba/- LIMMER KERMIS Equipe Coiffures jaap en Wil Kaandorp voorkipenhaas ZONNEVELD aS9 UMMER KERMIS Amsterdamse Avond ROB 0UDEJANS De Mascotte Boys De Mascotte Boys gebr. min K -k SLAGERIJ W. KROM KATKNUPPELEN TRIO HATTRICK 1 ste DEUNTJE TRIO HATTRICK Kapsalon Margaretha AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED! DANS- EN FEESTCENTRUM LIMMEN MIDI CENTER I M IV! ISI fee bloemen waren in pyramidevorm gestoken plus nog enkele bloemstukjes. Cursus Astrologie bij Avak/Cravak Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Open dag GGD en regionaal archief Open Monumentendag PARASOL AANBIEDING 100 gram van 3,85 voor Visweg 29 - Limmen - Tel. 02205-1316 BIEDT TE KOOP AAN KOOPPRIJS: f 106.000,- excl. BTW, vrij op naam. Inlichtingen: Midi Center v.o.f.: 072-125090/152205 t Kapellaan 15 - Heiloo Zondag 13 september aanvang 15 uur, met muziek van Maandag 14 september aanvang 10 uur, met muziek van TTV Limmen mmm Deze schitterende draaimolen is aanwezig op het Limmer kermisterrein. Kermis in Limmen r UW KERASTASE-KAPPER Visweg 14 tel. 02205-1951 Maandagmiddag en zaterdag de gehele dag gesloten. Wij staan iedere zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur bij het Parochiehuis in Limmen. AUTOSCHADE Rijksweg 40 - Limmen Telefoon 02205 - 3300 privé 02205 - 1980 FOCWA Vrijdag 11 september met muziek van Zondag 13 september aanvang 16.00 uur Maandag 14 september aanvang 10.00 uur GRASZODEN TUINAARDE TUINTURF POTGROND COMPOST ZAND MEST Hoogeweg 94 - Visweg 23 Telefoon 02205-1337 - 2306 mm I ROB VAN HOLLAND Zondag, aanvang 16.00 uur. Ma. deunen aanvang 10.00 uur Ma. avond aanvang 20.00 uur. Ook uw adres voor: BRUILOFTEN, BEDRIJFSFEESTEN, CLUBFEESTEN, RECEPTIES, DIV. WARME/KOUDE BUFFETTEN Bel voor info-folder, of kom eens langs! De koffie staat klaar. Limmer-Polder Zuivelloop Sportinstuif 55-plus Zwemmen houdt fit! Raad Akersloot Expositie in Rabobank Voorgenomen bouwvergunning Verleende bouwvergunningen De schitterende tuin, waarmee Nuijens een gouden plak won. LIMMEN - Op de internationale dahli atentoonstelling op de Floriade, waar zo'n 20 inzendingen waren o.a. uit Duitsland en Oostenrijk werd het Lim- mense bedrijf A. Nuyens onderscheiden met de gouden medaille. En dat is iets waar je best trots op mag zijn. ,,Het bijzondere was dat we allemaal kleine dahliaatjes hadden die uit zaad en door kruisingen zijn verkregen. Dit werk heeft zo'n 20 a 25 jaar geduurd. Mijn vader was er al mee begonnen", vertelt Nuyens. ,,En wij, mijn broer en ik, hebben dat voortgezet, het is dus wel de kroon op het werk". Nuyens kreeg drie eerste prijzen, drie tweede prijzen, en goud voor de stand. AKERSLOOT - Voor wie meer wil we ten over de mogelijkheden en beperlin- gen van astrologie en voor wie meer inzcht wil krijgen in het eigen karakter en dat van anderen, start in oktober een basis-cursus astrologie. Aan het begin van de cursus krijg je je eigen horo scoop, zodat je alles wat besproken wordt meteen op jezelf kunt betrekken. Ook leer je een horoscoop berekenen en tekenen. Aan het eind van de cursus be heers je de basisbegrippen en kun je door die vaak geheimzinnig aandoende astrologische termen heenprikken. Er zal veel gelegenheid zijn om vragen te stellen. Is met bovenstaand verhaal je be langstelling gewekt, heb je nog meer vragen over de cursus, bel dan gerust: Ineke Bergman, tel. 02518-55703. De cursus bestaat uit 18 lessen en wordt ge geven in de Lelie te/ Akersloot. De kosten bedragen 90,00. Telefonische opgave onder nr. 02513-13403. De cur sus start 5 oktober van 09.00-11.00 uur UITKIJKPOST 9 SEPTEMBER 1992 ALKMAAR - Op zaterdag 12 septem ber openen het Regionaal Archief en de GGD Noord-Kennemerland de deuren voor het publiek van 13.00 tot 16.00 uur. De nieuwe huisvesting in het SNK- gebouw aan de Hertog Aalbrechtweg 5 is de aanleiding voor de open dag. Op deze wijze heeft het publiek van Noord- Kennemerland de gelegenheid om beide diensten beter te leren kennen. Telefoni sche informatie GGD Noord-Kenne merland: 072-662662. Telefonische in formatie regionaal archief: 072-662626. PAGINA 13 LIMMEN - Op zaterdag 12 september is de Ned. Hervormde Kerk aan de Zuid- kerkelaan in Limmen open van 10.00 tot 17.00 uur. Een bezoek aan dit rustie ke, historische kerkje is zeer de moeite waard. Het interieur ademt nog duide lijk de sfeer van voorbije eeuwen. Aan de muur hangen rouwborden, versierd met kwartierstaten, van leden van de fa- REPRESENTATIEVE BEDRIJFSRUIMTE VAN 140 M2 OP DE OUDE WERF De laatste unit van het type A in het bedrijfsverzamelgebouw Midi Cen ter Plus dat momenteel wordt gebouwd op "De Oude Werf". Zeer ge schikt als showroom/kantoor evt. in combinatie met opslag. Zowel op BG als op verdieping 70 m2. Uitstekende isolatie, alle ramen en deuren hardhout, op BG veel schoonmetselwerk. In de zijgevel geïsoleerde over- headdeur, vrije hoogte 2.60 m. Oplevering medio december 1992. Ruime oprit en parkeerterrein. Voorgevel direct gelegen aan "De Oude Werf". Ook uitstekend geschikt als beleggingsobject. Lpulge milie Du Peyrou. Aan de oostelijke muur hangt een epitaaf van Anna Maria Du Peyrou, vrouwe van Limmen, uit de tijd dat Limmen nog een Ambachts heerlijkheid was. Ook de "notabelen banken" stammen uit die tijd. In sa menwerking met de stichting Oud Lim men, zal er een kleine expositie worden verzorgd, terwijl die dag het in 1876 door de beroemde orgelbouwer Flaes gebouwde orgel, zal worden bespeeld. LIMMEN - Met het oog op de najaar- competitie, die volgende week van start zal gaan, spelen de teams van de Lim- mense tafeltennisvereniging vrijdaga vond in de gymzaal aan de Hogeweg een aantal oefenpartijen. Vanaf 20.15 uur is iedereen welkom om de verrichtingen van de na de zomer weer stevig in trai ning zijnde sporters te komen aan schouwen. In iedere geval zal het eerste team in de tweede klasse van de NTTB, Noordhollands Noorderkwariet, naar wij verwachten in de bovenste regionen gaan meedraaien. Er is zelfs al voldoen de aanbod van jonge sterke spelers om een tweede team op derde-klas niveau samen te stellen, maar studieperikelen maken dat dit team nog niet voor de aanstaande competitie kon worden in geschreven. Het eerste juniorenteam, met achter zich een steeds beter ingespeeld rakend tweede, heeft na een halfjaar in de eerste klasse, de batjes en rubbers ver nieuwd voor een scherpe strijd met de bovenste teams. We zijn benieuwd of het ze zal lukken vóór het eind van dit jaar opnieuw te promoveren. LIMMEN - Het behoeft nauwelijks in troductie: het komend weekend is het kermis in Limmen. Op 11, 12 en 13 sep tember staan de attracties op het par keerterrein van de voetbalvereniging opgesteld en kan een ieder hier terecht Rijksweg 77 Tel 02205-2953 Limmen FO-99->CW Bij autoschade altijd rechtstreeks naar een FOCWA Garantiebedrijf Dat zijn de enige gespecialiseerde scha- deherstelbedrijven die een vol jaar schriftelijke garantie, geven, die de fabrieksgarantie op de herstelde delen volledig overnemen die alles voor u i regelen met de verzekering, en die nog een* ruilauto kunnen aanbieden ook NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET CARROSSERIEBEDRIJF RIJKSWEG -k 02205-1383 121 - LIMMEN - TEL Wij vieren kermis met voor het nodige vertier. De heer Braak heeft er weer alles aan gedaan om een pracht kermis neer te zetten met aan trekkelijke ritprijzen. De kermis is op vrijdag vanaf 15.00 uur geopend, op zaterdag en zondag vanaf 1330 uurBovendien is er op vrijdag 11 september tussen 21.30 en 22.00 uur een groots vuurwerk, dat afgestoken zal worden op het Stet. De horeca-ondernemers in Limmen en op Kapel hebben een uitgebreid ker- misprogramma gerealiseerd. LIMMEN - Voor velen is het al een tra ditie dat op kermis-zondagmorgen in Limmen wordt hardgelopen. Dit ge beurt dap ook al weer voor de 12e keer. Voor de tweede maal staat de halve ma rathon op het programma. Deze 21.1 km. is niet alleen voor de snelle lopers bestemd, maar voor een ieder die in staat is om deze afstand hardlopend af te leggen. Om de deelnemers te blijven motiveren wordt de finish 4 maal gepas seerd, zodat het publiek hun favorieten telkens kunnen aanmoedigen. Ook kan er een 5 en 10,5 kilometer gelopen worden. De start is bij de sporthal d'Enterij om half elf voor alle afstanden. Het in schrijfgeld voor de tweede kortste af standen bedraagt voor de jongeren tot en met vijftien jaar 2,50 en voor de ouderen 3,50 en administratiekosten 2,00. Voor de halve marathon be draagt het inschrijfgeld inclusief de na gestuurde uitslagenlijst 9,009. Voor administratiekosten inclusief uitslagen lijst 5,00. Voor de kortste afstand zijn er voor de jeugd tot en met,, 15 japr ereprijzen voor de eerste drie jongens en drie meisjes. Voor de 10,5 km zijn er ereprijzen voor de eerste drie heren en drie dames. Bij de halve marathon is er door de kaasfa- briek een flink geldprijzenpakket be schikbaar gesteld. Hierbij wordt uitgegaan van drie categorieën: heren, dames en heren veteranen. Verwacht wordt dan ook dat er sterke lopers naar Limmen zullen komen. Inlichtingen: 02205-2426 en 02205-1573. LIMMEN - De door vrijwilligers be heerde Stichting 55+ ouderen zwem men Alkmaar en omstreken, stelt zich ten doel het bevorderen van het zwem men door ouderen in een goed ver warmd zwembad. Bus F, welke rijdt naar het zwembad te Egmond aan Zee, heeft weer enkele plaatsen vrij. Dames en heren van 55 jaar en ouder kunnen deelnemen. Jonger dan 55 jaar is alleen mogelijk met een urgentie-ver klaring van de specialist. Het zwembad heeft een ruim diep, ondiep en oefenbad en is verwarmd tot 30-31 graden C. Er wordt gezwommen op vrijdagmorgen. Inlich tingen te verkrijgen bij mevr. v.d. Vel den, tel. 072-115604. Aanmelden bij de voorzitter, de heer van Vorselen, tel. 072-610106. AKERSLOOT - Donderdag 10 septem ber vergaderen de leden van de gemeen teraad van Akersloot. Deze openbare vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis.. De agenda en de bij de diverse punten behorende stukken lig gen ter inzage in het gemeentehuis tij dens de kantooruren. LIMMEN - Gelukkig zien steeds meer mensen de voordelen van bewegen in. De zomeraktiviteiten maken plaats voor het binnengebeuren. Vorig jaar was er een redelijke groep wekelijks aan het sporten en bewegen, maar er kunnen natuurlijk veel meer Limmers bij. De groep van 55-jaar en ouder is ook in Limmen behoorlijk groot. Het gaat hier niet om presenteren, maar uitsluitend om de persoon zelf. Om ze kerder te worden in het bewegen, je ei gen mogelijkheden leren kennen, behendiger worden en te genieten van de afwisseling tussen inspanning en ont* spanning. Een geregelde en verantwoord delijke lichaamsinspariiriilg komt uw lichaam ten goede, u voelt zich energie ker, u kunt meer en langer allerlei din gen blijven doen die u graag wilt doen. U kunt altijd eerst een kijkje komen ne men en een praatje maken met de leidster of deelnemer/ster. In verband met schoolgym is de instuif verplaatst naar de woensdagmiddag, voor het eerst op 16 september. Plaats: sporthal d' Enterij aan de Middenweg, van 14.00-15.15 uur. Prijs: 3,00 per keer. Telefoon: 02205-2930 (voor in lichtingen). Kleding: gymschoenen en gemakkelijk zittende kleding. LIMMEN - Elk jaar wordt door de Ra bobank aan een Limmer de gelegenheid geboden, om zijn/haar schilderijen te exposeren. Het ruime, moderne inte rieur van de Rabobank verandert dan voor enkele weken in een gezellige expo sitieruimte. Tot en met 18 september zijn er 24 aquarellen van Inge van der Heijdt-Oberjörg in een afwisselend rit me van bloemen, landschappen en the ma's te zien. Mevrouw v.d. Heijdt, heeft tot 3 jaar geleden de olieverftechniek beoefend. Zij heeft nog les gehad van de vermaar de Bakkummer kunstenaar Cor Heeck. Cor was als leraar verbonden aan de schilderclub Perspectief' in Castricum, waar mevrouw v.d. Heijdt lid van is. De aquareltechniek leerde zij bij Yvonne Bos-Eyssen. De onderwerpen worden nooit van tevoren geschetst, maar direct met verf, nat in nat, op het papier ge bracht. Landschappen en vaak ook bloemen worden op lokatie geschilderd, waardoor de sfeer van die dag en de weersomstandigheden meespreken. Van alle verkochte schilderijen gaat de netto-opbrengst naar het projekt ^rou wen voor Vrouwen' in Moruga op Tri nidad, een eiland in Zd.-Amerika. Dit educatieve projekt werd 5 jaar geleden opgezet door de Benedictijn Pater Oudshoorn. Het werd ook 3 jaar lang door het Katholiek Vrouwengilde Lim men gesteund. Door de hoge werkeloos heid in Trinidad belanden vrouwen vaak in de prostitutie. In Moruga is van het geld een school gebouwd, waarin meisjes en vrouwen een vak leren waar mee zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. De Rabobank Limmen heeft haar ruimte voor deze expositie belan geloos ter beschikking gesteld. G N Informatierubriek van de gemeente Limmen. Inlichtingen en reacties: Middenweg3a, Limmen.Telefoon 02205-1456 Het college van burgemeester en wethouders is van plan om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan: - J.P.W. Duin, Dusseldorperweg 12 te Limmen - bouwen woning garage/berging, Achterweg 44 te Limmen. Het bouwplan ligt m.i.v. 10 september 1992 veertien dagen voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan eenieder schriftelijk zijn/haar bezwaren tegen het plan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. (Wet AROB) Burgemeester en wethouders hebben besloten bouwvergunning te verlenen aan: - J.J.A. Mooij, Theebos 12 - plaatsen dakkapel - J.A. Groot, Theebos 14 - plaatsen dakkapel - S. Kuiper en Zn., Rijksweg 5 - veranderen winkel - J. Koster, Westerweg 24 - vernieuwen/vergroten woning. Tegen de verleende bouwvergunningen kunnen binnen dertig dagen na de datum van deze publikatie bezwaren ingediend worden door diegenen, die door verlening van de bouwvergunning rechtstreeks in zijn/haar belang getroffen wordt. 9 september 1992, Burgemeester en wethouders van Limmen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 13