Informatierubriek van de gemeente Heiloo P HEILOO I O Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur Burgerlijke stand gemeente Heiloo Nieuwe bouwplannen Herhaalde oproep Nieuwe bouwplannen V ALARM ALS ELKE SECONDE TELT Voorbereidingsbesluiten Kans op Provinciale subsidie? Actie rondslingerende fietsen bij het station Raadscommissie Welzijn, Emancipatie, Volksgezond heid en Voorlichting Rijbewijzen Een plastic fles voor een plastic fles Expositie PAGINA 4 UITKIJKPOST 9 SEPTEMBER 1992 O Informatie tot en met 1 september 1992 Geboorten Lisa T., dochter van Schaap, Dirk en Beemsterboer, Maria P.C. Pascaline J., dochter van Wiebering, Timotheus T.J. en Vlaar, Astrid C.J. Arjan M., zoon van Droste, Franciscus P.M. en Broenink, Maria A.F. Maurice K., zoon van Roet, Johannes C.M. en Stronk, Renee J. Lieke C., dochter van Oort, Roelof en Onderwater, Elisabeth C.M. Elders geboren Marit E., dochter van Venneker, Paulus J.M. en Das, Doreen. Britt Z., dochter van Kaandorp, Theodorus C.J. en Velzeboer, Maria A.M. Mike R., zoon van Borst, Hendrikus G.J. en Bruin, Yvonne B.M. Melissa, dochter van Slaap, Mark en Bruin, Marisca A.C. Stephan R.M., zoon van Meissburger, Martin A. en Van Steeden, Olga. Joris J.M., zoon van Molenaar, Jacobus C.A. en Zoon, Afra J.E. Gwenn M., dochter van Fransman, Antonius J.A. en Karhof, Nancy M. Huwelijksaangiften La Rooij, Antoine L. en Schoof, Danielle M.A. Jorna, Jan T. en Boos, Petronella H.M. Ooms, Freddy en Van den Berg, Maria A. Van Deventer, Dirk en Simons, Nicolette W. Huwelijken Bennink, Johannis H.A. en Abcouwer, Caroline J. Hoedjes, Ronald en Stel, Cindy. Schoon, Paulus F.W. en Clazing, Cornelis P. Guijt, Dirk en Hes, Catharina P. Latychev, Serguei Y. en Van Leijen, Gien. Bos, Edwin L. en Groot, Hendrica M.H. Buur, Eric A. en Backx, Maria J.C. Holman, Eric H. en Nieuwland, Lisanne M. Manshande, Eduard A.M. en Groeneveld, Alida C.C. Braaksma, Harry en Hoogendoorn, Mariene T. Spetter, Leo F.M. en Boezewinkel, Afke. Volmer, Robert P. en Baanders, Ursula. Hoekstra, Auke en Niepoth, Madeleine M. Dorff, Thomas en Flens, Maxi J. Overleden Van der Feen, Maria A., weduwe van Donker. Huisman, Johannes A. Hes, Gerardina A.M.P., echtgenote van Steenaert. Elders overleden Brederode, Theodora, echtgenote van De Waard. Hogenboom, Cornelia A., weduwe van Baas. Kool, Maria C., echtgenote van Kaandorp. Van den Bosch, Cornelis B. Bruijn, Jeltje, weduwe van Benning. Bais, Elisabeth R., echtgenote van Wijnhoff. Nebbeling, Neeltje. (art. 19 Wet R.O.) Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat zij voornemens zijn om met toepassing van de procedure ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Woningwet, vergunning te verlenen aan: 1de Rabobank te Heiloo voor het uitbreiden van het kantoorpand aan de achterzijde in twee lagen op het perceel Kennemerstraatweg 143; 2. de heer J.P. Zoon te Heiloo voor de bouw van een open veldschuur op het perceel Westerweg 358 na sloop van een houten wagenloods en hooischelf op dit perceel; 3. het bestuur van kinderdagverblijf 'De Vijfhoek' voor de bouw van een zgn. snoezelruimte aan de oostzijde van het bestaande gebouw op perceel Het Vierkant 22; Bovengenoemde bouwplannen liggen met de daarbij behorende stukken vanaf 10 september 1992 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling VROM, op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, tel. nr. 313 121). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het voornemen om voor bovenvermelde bouwplannen vergunning te verlenen, schriftelijk gemotiveerd bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voor de hieronder vermelde bouwplannen voornemens zijn bouw vergunning te verlenen: Laan van Zeeman 26, F. Beekhuis - uitbreiden woonhuis; Schuine Hondsbosschelaan 20, G.P. Roozing en E.C.L. van Diepen - uitbreiden woonhuis. De ontwerp-besluiten liggen met de bouwplannen en de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 10 september a.s. gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling VROM, op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak tel. nr. 313 121). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het voornemen om voor bovenvermelde bouwplannen vrijstelling te verlenen schriftelijk gemotiveerd bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. De burgemeester van Heiloo maakt bekend, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 september 1992 heeft besloten te verklaren, dat bestemmingsplannen worden voorbereid voor: het perceel Westerweg 258; het perceel Kennemerstraatweg 143; het perceel Westerweg 358; het perceel Het Vierkant 22; een klein gedeelte van de achtererven van de percelen Holleweg 61 en 63; voor het gebied van het station en omgeving. De besluiten liggen met de daarbij behorende tekeningen vanaf donderdag 10 september 1992 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling VROM, op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, tel. nr. 313 121). De burgemeester voornoemd, N.P.M. Schoof Het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland biedt evenals voorgaande jaren alle Noordhollandse gemeenten de mogelijkheid om in het kader van het fonds Stads-en Dorpsvernieuwing een subsidie aan te vragen. Belangrijk element bij zo een aanvraag is of het plannen zijn die de sociale woningbouw betreffen. Heiloo heeft tot nu toe van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. We beschikken inmiddels over een goed volkshuisvestingsplan waarin voor de huisvesting van specifieke doelgroepen duidelijk aandacht wordt gevraagd. Daarnaast hebben de bonden van ouderen de afgelopen tijd niet stil gezeten. Zij hebben de gemeente een rapport aangeboden waarin duidelijk de problemen van de huidige accommodatie staan beschreven. Steeds luider wordt hun verzoek om samen met de gemeente naar oplossingen te zoeken. Het realiseren van een nieuw gebouw voor deze aktiviteiten gekoppeld aan zelfstandig wonen zou heel mooi zijn. Ook wordt binnen het kader van een subsidieaanvraag gezocht naar oplossingen voor de leegstaande gebouwen. Het zou te ver voeren hier nu op in te gaan. Wij zullen u via deze rubriek blijven informeren. Enquête c.q. verlengingsformulier voor woningzoekenden Alle bij de gemeente Heiloo als woningzoekend geregistreerd staande personen (uitgezonderd de ingeschrevenen van na 1 januari 1992) hebben in juli jl. een enquête c.q. verlengingsformulier ontvangen. Deze enquête/verlenging is bedoeld om a) te bepalen hoeveel mensen er op dit moment woningzoekend zijn; b) na te gaan welke behoefte er aan welk type woningen is en c) de gegevens van de op dit moment geregistreerde woningzoekenden te 'actualiseren'. Sluitingsdatum van inzending is 18 september 1992. Ingeschrevenen, die het formulier niet uiterlijk deze datum retour zenden zullen worden uitgeschreven als woningzoekende. Wijze van betaling De accept-girokaart moet tegelijkertijd met het enquête/verlengingsformulier ingevuld en ondertekend retour worden gezonden aan de gemeente-secretarie, t.a.v. afdeling Sociale Zaken en Huisvesting, Postbus 1, 1850 AA te Heiloo. De Gemeente zorgt voor verdere afhandeling. Jaaropgave Van groot belang is dat een copie van de opgave van het jaarinkomen over 1991 moet worden meegestuurd ten behoeve van de inkomenstoets. Inlichtingen Voor nadere informatie kan kontakt worden opgenomen met bureau Huisvesting, telefoon 313 112. UW(BR0M)FETS IS ONJUIST EN/OF HINDERLIJK GEPLAATST Vanaf 31 augustus jl. is de Spoorwegpolitie Alkmaar in samenwerking met de Rijkspolitie Heiloo bezig met een actie rondom het station. Deze actie moet er voor gaan zorgen dat de rondslingerende (brom)fietsen gewoon netjes in de rekken of in de stalling worden gezet. Wellicht heeft u bij terugkomst op het station aan uw fiets een label zien hangen. Deze label is een waarschuwing: Let op! uw fiets staat hier niet goed en/of in de weg. Deze week zullen de mensen van de politie het aanhangen van de labels nog eens herhalen. De volgende week volgt er echte actie. Attentie! Op dinsdag 15 en woensdag 16 september zullen de onjuist geplaatste (brom)fietsen rondom het station worden verwijderd en overgebracht naar het bureau van de Rijkspolitie te Heiloo. De eigenaren kunnen hun eigendom afhalen na betaling van een boete. Het tijdstip waarop deze (brom) fietsen kunnen worden afgehaald zal worden aangegeven op de dan nieuw aangebrachte pamfletten. Mocht deze actie dan nog niet afdoende zijn dan zal de actie worden herhaald. De eerstvolgende openbare vergadering van de raadscommissie Welzijn, Emancipatie, Volksgezondheid en Voorlichting vindt plaats op maandag 14 september om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, oude ingang Raadhuisweg. Op de agenda staan de volgende punten 1. Opening. 2. Notulen vergadering 9 juni 1992. 3. a. Mededelingen. b. Ingekomen stukken: - Tussentijdse Rapportage jaarschijf 1992. c. Stukken ter kennisname: - verslag adviescommissie 9 juni 1992; - subsidieverzoek St. Kinderspeelzalen Heiloo m.b.t. peuterspeelzaal in 'De Kring'; - subsidieverzoek Compagneros Motor Club; - subsidieverzoek S.O.H. m.b.t. tennis voor 50 - subsidieverzoek V.A.C. i.v.m. 25 jarig jubileum; -jaarrekening 1990/1991 Stichting Open Huis; -jaarrekening 1991 Bibliotheek; - jaarverslagen verzorgingshuis 'Overkerck'; - vervanging geluidsinstallatie 'De Beun'. 4. Regiozaken. 5. Subsidiëring Anti Diskriminatie Buro. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. Per 1 oktober 1992 zullen oude modellen - linnen - rijbewijzen hun geldigheid verliezen (het gaat hier om rijbewijzen afgegeven tussen 1 juli 1985 en 1 oktober 1986 met zogenaamde ringetjes door de pasfoto's). Het is dus noodzakelijk, dat u vóór 1 oktober a.s. dat rijbewijs laat ver-nieuwen. Ook als u niet - meer - rijdt, adviseren wij u toch hiertoe over te gaan. Deze datum is onverbiddelijk. Wie later komt, dient opnieuw rij- examen te doen. Tevens verzoeken wij u de familieleden in het buitenland hiervan op de hoogte te stellen, aangezien zij de voorlichting hieromtrent waarschijnlijk niet onder ogen krijgen. Mocht u vragen hebben over reisdocumenten en rijbewijzen, dan kunt u die voorleggen aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente Heiloo, telefoon 31 31 13. Sinds januari 1992 kunnen we in Heiloo (en Alkmaar) lege plastic flessen en flacons terugbrengen naar de 'plastic-flessenbak'. Het is één aspect uit een proefproject in het kader van het Convenant Verpakkingen tussen de overheid en het bedrijfsleven, waaraan meewerken DSM, Albert Heijn (AH) en Procter Gamble. Doel van het project Het doel van deze proef is zoveel mogelijk plastic flessen en flacons in te zamelen en deze te recyclen. Recyclen wil zeggen dat deze flessen en bewerking krijgen waarna ze opnieuw kunnen worden gebruikt om nieuwe flessen te maken. Flessen van dit hergebruikt plastic (op dit moment al 3 produkten) staan al in de AH- winkels en zijn herkenbaar aan een label of speciale opdruk met hier afgedrukt vignet. Op dit moment is 25% van deze 3 produkten van recycled materiaal. Wij denken dat 50% haalbaar is en wellicht 75% Een voorwaarde vodr het bereiken van deze 75% is het slagen van de inzameling. De kwaliteit van het ingezamelde materiaal is redelijk goed, maar kan nog beter. Wat mag er nu wel in de plastic- flessenbak Oude plastic flessen en flacons zonder statiegeld: shampoo, vloeibare wasmiddelen, wasverzachter, afwasmiddel, doucheschuim etc. Natuurlijk allemaal leeg, zo mogelijk omgespoeld en zonder dop. Wat hoort er niet in? Boterkuipjes, yoghurtbekers, puddingbakjes, spuitbussen met stalen kop, plastic tasjes. Deze 'verkeerde' materialen moeten er allemaal met de hand worden uitgehaald. Dat kost extra geld en is nadelig voor het slagen van het proefproject. Waar staat de plastic-flessenbak in Heiloo? Deze staat bij Winkelhof 't Loo, nabij AH, aan de ingang Schoollaan, bij de twee glasbakken. De industrie wil graag meer plastic flessen terugzien. Als de flessen teruggaan naar de fabriek hoeft er'minder nieuw plastic bijgemaakt te worden en hebben we weer een beetje minder afval. Dus als uw buurman of buurvrouw misschien nog niet meedeed geeft u toch zelf het goede voorbeeld? De proef duurt tot einde oktober. In het gemeentehuis hangen werken van de Italiaanse schilder Raffaele Nigita. De expositie is iedere werkdag te bezichtigen van 08.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur. De tentoonstelling duurt tot eind oktober 1992. 1 LET OP!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 4