Reünie begin jubileumfeest Vondelschool Nieuw kantoor Henk van der Ham TEL.072-335477 cveG*-€CX PvdA kraakt plannen centrumgebied D66: Heiloo moet kleinschalig blijven Presentatie D66 A.O.V. hervat repetities Raadsvergadering Heiloo DRINGEND VERZOEK PAGINA 6 UITKIJKPOST 9 SEPTEMBER 1992 Joan van Baarle Het Dal-meer in Kashmir. .Kanji I Drai» Srinagar Gulmarg iPahatgam ^VnantnaQ ZANSKAR Kiihtwar HIMACHAL PRADESH Dalhouiie HEILOO - Vanaf 12 september vier de Vondelschool feest. Zij bestaat dit jaar 40 jaar en laat de gelegenheid niet voor bijgaan om dit groots te vieren met een feestweek voor de huidige leerlingen, een fancy-fair en een reünie voor alle betrokkenen van de afgelopen 40 jaar. Met deze rëunie, welke op zaterdag 12 september van 14.00 tot 17.00 uur aan de Breedelaan plaatsvindt gaan de festi viteiten van start. Wanneer je zo bezig bent met zo'n reü nie komen er allerlei leuke dingen terug, welke je aan het denken zetten hoe het allemaal is begonnen. Gelukkig heeft één van de leerkrachten een stoffige map gevonden, waarin Co Rommel (voor ons Meester Rommel) een schrift je had opgeborgen met het „jaar verslag" van het eerste jaar 1951. Ook dhr. Klunder, oudleerkracht van de Vondelschool, heeft nog de nodige in formatie verschaft omtrent het begin van de Vondelschool. Eind veertigerjaren bleek de Nicolaas Beetsschool uit zijn jasje te groeien en toen bleek dat zelfs de woning van het hoofd der school, ingericht als depen dance, geen perspectief meer bood, besloot de gemeente Heiloo een nieuwe lagere school te starten, de Vondel school aan de Breedelaan. De bouw werd gestart in 1950; er werd begonnen met de bouw van een Openbare School, bestaande uit 4 lokalen met, zoals het eerste hoofd der school meester Rom mel trots schreef "een geheel automati sche verwarmingsinrichting". Op 2 januari 1951 werd zij officieel geo pend, met vele toespraken, zoals van burgemeester Kalff, Dominee Bloem- hoff en Inspecteur Vernooy. De start op 3 januari was indrukwekkend, direkt al 136 leerlingen in 4 klassen. De toemali- ge leerkrachten, de heer Rommel, Klun der en Veenman en mevr. Heep, hadden direct hun handen vol. De kwaliteit van het lager onderwijs was erg hoog in Heiloo, hetgeen volgens de dhr. Klunder te danken was aan het feit, dat Heiloo één van de weinige plaatsen in Noord-Holland was, die voor nieuwe leerkrachten een woning beschikbaar stelde. Hierdoor waren er altijd volop gegadigden bij vacatures. Het nadeel was echter dat er een snelle doorstro ming was naar functies van „Hoofd der school" op kleine dorpsschooltjes. Vandaar ook dat van de starters binnen 2 jaar alleen nog meester Rommel over bleef, terwijl de overigen een plaats el ders vonden. Terug naar dat eerste jaar; het resultaat na het eerste jaar noemde meester Rom mel bevredigend: 84% is overgegaan en de 6de klasleerlingen gingen allerlei kanten op. De schoolreisjes waren echte feesten. Klas 1 t/m 3 van de Nicolaas Beets school en de Vondelschool gingen in dat eerste jaar naar Bergen, met Bello. De hogere klassen gingen met de bus naar Valkeveen. Een plaats waar nog vele malen de schoolreisjes naar toe geweest zijn, alleen die eerste keer was echt een gebeurtenis. Tijdens de terugreis via Schhiphol raakte de bus de weg kwijt in de omgeving van Haarlem. Zo erg de weg kwijt, dat ze vast kwamen te zitten op een smal landweggetje. Dit werd overigens nog jarenlang gememoreerd als het leukste van de hele schoolreis. De contacten met de ouders waren gere geld via twee ouderavonden, welke ge houden werden in de Rustende Jager. In dat eerste jaar concludeerde meester Rommel al direct dat dit niet de juist wijze was om met ouders over hun kin deren te praten. Hij schafte dit dus het volgende jaar direct af en gaf aan de ou ders voldoende gelegenheid op school om over hun kind te pratéh. Nog tal van activiteiten heeft de heer Rommel vastgelegd in zijn jaarverslag, zoals het Sinterklaasfeest in de Rusten de Jager, het schoolzwemmen en de voortreffelijke samenwerking met de Nicolaasbeetsschool. Eén markant aspect wil ik toch nog noemen en dat is het werk van de schoolarts. Toen was het zo dat deze de leerlingen onderzocht op TBC, platvoeten, bedwateren, enz. en vormde zo een belangrijke schakel in de gezonsheidszorg. De school had een erg belangrijke rol op tal van gebieden. In de loop van 40 jaren zijn er talloze zaken veranderd en hebben er heel wat verschuivingen plaats gevonden. Maar één ding staat vast: de basisschool van vandaag is de belangrijkste basis vor ming voor het kind en wordt nog steeds door ouders en leerkrachten tot stand gebracht. De reünie geeft de gelegenheid om eens gezellig bij te praten over hoe het toen was en nu is. Alle oud-leerlingen, leer krachten en andere betrokkenen wor den hierbij van harte uitgenodigd om langs te komen. Slechts een kleine bij drage van 5,00 wordt gevraagd om te gemoet te komen in de kosten. Gaarne dit bedrag over te maken op bankreke ning no. 876573294 t.n.v. Vondelschool reünie '92 (gironummer van de Verenig de Spaarbank 2459). Uiteraard kunt u ook op de dag zelf deze bijdrage voldoen. Adverteren Is naamsbekendheid De helpt daarbij HEILOO - In een goed bezochte open bare vergadering van de PvdA over de structuurvisie centrumgebied heeft de PvdA deze ambitieuze plannen van de gemeente afgewezen. Er is in de ogen van de PvdA sprake tfan een zo ingrij pende wijziging dat het woon- en leef klimaat niet wordt verbeterd, maar eerder verslechterd. Het stedebouwkundig bureau conclu deert dat de centrale positie van Heiloo centrum onvoldoende wordt benut. De PvdA deelt deze conclusie niet. Zij er kent wel dat er in de huidige situatie za ken zijn die verbeterd kunnen worden. Doch dat rechtvaardigt niet een drasti sche ingreep als nu wordt voorgesteld. Bovendien is de financiële kant van dit plan onvoldoende belicht. De sloop van de bestaande bebouwing en de herin richting van de parkeergebieden gaat naar de mening van de PvdA aanzien lijk meer kosten. De vergadering werd ingeleid door we thouder Borsjes. Nadat alle feiten van het plan op een rij stonden, ontstond een levendige discussie. Al snel werd duidelijk dat de meningen niet zo ver uiteen lagen. De PvdA kon dan ook tot het volgende besluit komen. Een uit breiding van het winkelcentrum 't Loo in oosterlijke richting wijst de Pv.dA af omdat het huidige plein tussen de Witte Kerk en het winkelcentrum meer dan gehalveerd wordt en het winkelcentrum te dicht bij de Witte Kerk komt. Zij kan er mee instemmen dat Albert Heijn en de Hema kunnen uitbreiden. Verder blijft de PvdA tegen de sloop van de brandweerkazerne ten behoeve van de bouw van een sociaal cultureel centrum. Hierdoor wordt immers een karakte ristiek gedeelte van Heiloo aan de Hee- renweg aan het gezicht onttrokken. De PvdA ziet niets in het voorgestelde verkeerscirculatieplan. Het rijden van auto's waarvan de bestuurders op zoek zijn naar een parkeérplaats onder de de neus van het winkelende publiek is een ongelukkig voorstel. De PvdA is tegen het afsluiten van de Heerenweg. Hier door kan de inrichting van een centraal plein geen doorgang vinden. Een be langrijk argument tegen het afsluiten van de Heerenweg is dat de van Aostastraat niet belast wordt met door gaand verkeer. Verder ziet de PvdA geen heil in de be bouwing langs de van Aostastraat in het verlengde van de NMB Bank. Deze be bouwing is te dominant ten opzichte van de lage bebouwing van de van Aostastraat. Wel vindt de PvdA dat on derzocht moet worden of de situatie van de Raadhuisweg-Zuid verbeterd kan worden. Met name het aanzicht van de achterkant van de percelen aan de Raadhuisweg behoeft verbetering. Uite raard zal dit in overleg met de winke liers en bewoners moeten gebeuren. Nadere informatie te verkrijgen bij de secretaris van de afdeling, de heer J. Ouderkerken tel. 335757. HEILOO - Henk van der Ham Assurantiën is al jaren gevestigd aan de Oosterzijweg 122. Vanuit de 'deel'van de fraaie boerderij werden tot nu toe de zaken gedaan. Daarin is nu verandering gekomen. De oude var- kensschuurwaar vroeger zo'n 280 varkens liepenis omgebouwd tot een schitterend modern kantoordat van alle gemakken is voorzien. Een fraai contrast tussen heel modern en de landelijke sfeerwant wie naar buiten kijkt ziet de kippen vrolijk rondlopen of een dutje doen in de zon. -Van der Ham zegt er zelf van: Liepen er vroeger 280 varkensnu kan één ham het afhoewel m'n vrouw mijn rechterhand is en mij heel goed as sisteert in de zaak" HEILOO - Op de afdelingsvergadering van D66-Heiloo, die eind augustus is ge houden, was het belangrijkse punt op de agenda: de structuurvisie Centrum gebied Heiloo. De discussie was* de avond tevoren voorafgegaan door een wandeling van D66 door het betrokken gebied. Hierdoor is een goed beeld ge kregen, wat de voorgestelde veranderin gen in werkelijkheid voor ruimte in beslag zullen nemen. Na een korte inleiding van het D66-raadslid Gert Jan Noort, barstte de discussie lós! Voorzitter Hans Vlug startte die discussie door alle aanwezi gen de vraag te stellen: vindt u dat de huidige situatie gehandhaaft moet blij ven, ja of nee? Uiteindelijk was men het er over eens dat de middenstand ruimte moet hebben om te veranderen en be scheiden uit te breiden. Winkelhof 't Loo kan een opknapbeurt gebruiken, de buitenkant kan aantrekkelijker. Dat zelfde geldt voor de Raadhuisweg- zuid en het aansluitende stukje Heeren weg, waarbij ten zeerste rekening moet worden gehouden met de nabijheid van de Witte Kerk, Heiloos enige echte mo nument. Wat betreft de vorming van een nieuw plein zijn de meningen ver deeld, totdat er een voorstel komt de HEILOO - Democraten 66 houdt van 7 tot en met 12 september van dit jaar een politieke presentatie op plaatselijk ni veau, onder het motto Politiek in Uit voering'. Tijdens Politiek in Uitvoe ring' houdt D66 de ledenwerfcampag ne: Partijdig? Soms is het nodig'. Het grootste deel van de in totaal 300 afde lingen van de partij doet aan de actie week mee. D66 zoekt de kiezer op en vraagt de mensen om suggesties, ideeën of klachten over het politieke- partijwerk. De balans van twee jaar raadswerk, initiatieven, keuzes en prio riteiten van D66 wordt opgemaakt. D66 wil de politiek dichter bij de burgers brengen, en omgekeerd. D66 voelt zich niet alleen vlak voor de verkiezingen, maar ook tussentijds bij de kiezer be trokken. Ook de D66 afdeling Heiloo/Limmen werkt actief mee aan het project Poli tiek in Uitvoering'. Deze afdeling orga niseert een forumdiscussie met centraal thema: „Structuurvisie centrumgebied 't Loo". Tevens houdt zij een schrifte lijke enquête over dit onderwerp onder een representatieve groep inwoners van Heiloo. Tijdens en na afloop van de fo rumdiscussie kunt u ook een enquête formulier inleveren. De D66-ers willen op die manier onder meer te weten ko men in hoeverre mensen betrokken en op de hoogte zijn van de voorgestelde plannen van het gemeentebestuur. Eerste Kamerlid voor D66 Adrienne Vrisekoop zit het forum voor, waarin deelnemen: mevrouw A. Willemse-van der Ploeg, CDA wethouder Ruimtelijke Ordening van Heiloo, mevrouw A. van Oversteeg, vertegenwoordiger van Stichting Heiloo Houden Zo", verte genwoordiger van Belangenvereniging Winkelhof 't Loo, en Hans van Halem, fractievoorzitter voor D66 in gemeente raad Heiloo. Na een korte inleiding door de forumvoorzitter wordt door de deelnemers en het publiek gediscus sieerd over het centrumgebied 't Loo. De geënquêteerden en andere be langstellenden worden uitgenodigd voor een discussiebijeenkomst van afdeling Heiloo/Limmen op 9 september om 20.00 uur in het Open Huis in 't Loo. Voor meer informatie over deze avond kunt u contact opnemen met het secre tariaat van D66 Heiloo/Limmen: Els Hespe, Boomweijdt 6, Heiloo, tel. 072-334590. Heerenweg af te sluiten tussen de Raadhuisweg-zuid en Raadhuisweg- noord/Schoollaan. Hierdoor kan het bestaande plein worden vergroot en aantrekkelijker gemaakt. Bij deze oplossing komt „het rondje om de kerk rijden" te vervallen. En een weg tussen het Gemeentehuis en Blakborn ter ont sluiting van het parkeerterrein achter Blokker ziet niemand zitten in de huidi ge situatie. Van de financiële onderbouwing van de gemaakte plannen is voorlopig nog te weinig van bekend. De aanwezigen zijn van mening dat de uitvoering van de plannen kostendekkend zou moeten zijn. De afdeline Heiloo van D66 bliift van ALKMAAR - De Alkmaarse Oratorium Vereniging hervat haar repetities op de woensdag om 19.30 uur in de aula van het Murmellius Gymnasium. Het koor bereidt zich voor op haar concert dat dit jaar gegegeven wordt op vrijdag 9 okto ber. Op het programma staan naast een meer traditionele keuze voor Schubert's Mis in As dur, twee werken van compo nisten uit de 20-ste eeuw: Luc Jocunda van Hendrik Andriessen en Benedicte van R. Vaughan Williams. Indien u overweegt lid te worden (vooral bassen en tenoren zijn welkom) kunt u altijd vrijblijvend een repetitie bijwonen. Voor verdere informatie kunt u bellen: 072-611706, Truus Blei. mening dat Heiloo kleinschalig moet blijven. De regiofunctie is aan Alkmaar toebedeeld en niet aan Heiloo. Het ac cent in Heiloo moet liggen op kwali teitsverbetering en niet op uitbreiding. Dit ondanks het feit dat de gemeente raad inmiddels ja heeft gezegd tegen de economische uitbreiding van het win kelbestand in Heiloo (D66 stemde tegen). Dit voor Heiloo zo belangrijke onder werp is ook het thema van de forumdi scussie, die D66 op 9 september in het Open Huis organiseert, waarbij tegelij kertijd een enquête ovnder een groot deel van de Heilooër bevolking wordt ge houden. HEILOO - De commissie van onder zoek over de gemeenterekening en de re kening van het grondbedrijf sprak zich positief uit over het feit dat de afdeling financiën erin geslaagd is de rekening* op tijd te presenteren. Wel is zij van me ning dat de presentatie nog voor verbe tering vatbaar is. Mevrouw A. Worm, CDA: Kritiek heeft de commissie op het grote verschil tussen het begrote tekort 350.000,-) en een overschot 130.000,-) Gelukkig is dit verschil nu een positieve, maar ge zien de beperkte ruimte voor nieuw be leid en de ombuigingsopdracht is het van het grootste belang dat er zo nauw keurig mogelijk geraamd wordt". De commissie vindt dat duidelijk moet worden aangegeven welke zaken struc tureel en welke incidenteel invloed heb ben op het rekeningsresultaat. Burgemeester N.P.M. Schoof vindt dat het college zich deze kritiek niet al te veel hoefde aan te trekken: „Een ver schil van een half miljoen op een reke ning van veertig miljoen is toch niet zo groot'. Mevrouw Worpi merkte nog op dat dui delijker had moeten worden aangegeven dat de teruggang in de reserve positie slechts van tijdelijke aard is, gezien de positieve toekomstverwachtingen. A. Pleizier van Groen Links stelde nog voor om de 130.000,- als dekking te gebruiken voor de begroting van 1993. Schoof was het hier niet mee eens. Open dag gemeente Heiloo Onder het motto „openbare veiligheid" zal Heiloo 19 september zowel het ge meentehuis alsmede de brandweerka zerne en het politieburo openstellen voor publiek. De open dag is van 11.00-16.00 uur. Zo krijgt het publiek een plattegrond mee plus een lijst van telefoonnummers. Er zal ook een pre sentatie van de structuurvisie voor Hei loo zijn .en de plannen voor de veranderingen om 't Loo. Op alle afdelingen van het gemeentehuis zal iemand aanwezig zijn, waar u, even tuele vragen aan kunt stellen. Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris E. de Boer neemt in december afscheid. Mevrouw Cahn sprak namens de raad en prees de ge meentesecretaris dat hij in al die jaren nooit een politieke voorkeur had laten blijken. Wij komen op het naderende afscheid nog uitgebreid terug. Mevrouw Cahn overhandigde een bont boeket bloemen, die elk de vele kleuren van de raad vertegenwoordigde maar samen toch een mooi boeket vormden. Leerlingen van de jubilerende Vondelschool en de Nicolaas Beetsschool maakten vroeger gezamenlijk een schoolreisjebijvoorbeeld naar Schiphol. Aangezien er een grote kans is dat artikel 4 niet is aangekomen, volgt hier eerst nog even een terugblik. In Delhi kregen mijn vriendin, die de eerste vier weken in India meereist en in Amsterdam in het zelfde vlieg tuig was gestpat, en ik de mogelijk heid om naar Kashmir te gaan. Na een doodenge rit met bus en taxi kwamen we na 24 uur bij het Nahim- meer aan in een oase van rust en schoonheid. Daar lag 'onze' house boat en werden wij ontvangen door de familie Madarie. Enkele dagen la ter vertrokken we voor acht dagen de bergen in. Het 'openbaar busvervoer' in India is één grote ramp. De bussen waar we tot nu toe in hebben gezeten zijn minstens 25 jaar oud. Het zijn oude rammelkasten, die bij ons van de weg gehaald zouden worden. De ra men zijn stuk, de stoelen vallen uit elkaar en ruitenwissers ontbreken. Toch zijn dit 'deluxe' bussen, de beste die er zijn. De chauffeurs razen als idioten door de bergen en passeren ond'er aan houdend luid getoeter vrachtauto's. Als de bestuurder van een vrachtau to niet snel genoeg aan de kant gaat, hangt het hulpje van de buschauf feur uit het raam met een stok in de hand en probeert de chauffeur van de vrachtauto op zijn hoofd te slaan of een ruit in te slaan. Dat was voor ons wel even wennen. Gelukkig was er veel te zien onder weg. Prachtige bergen, apen langs en op de weg, koeien en heel primi tieve dorpen. Veel families zitten aan de kant van de weg grote rots blokken tot kleine steentjes te hak ken om op die manier een schrale boterham te verdienen. Ze leven in tenten tussen het stof en het vuil, dat zich iedere dag meer ophoopt. Ik heb nog geen vuilnisauto of afval bak gezien en ik vraag me af waar dat naartoe moet. Kashmir is één van de mooiste ste den van India. De oude Moghul- heersers trokken zich hier terug als het elders te heet was. Srinagar met 700.000 inwoners is de hoofdstad van Kashmir en ligt aan het Dal- meer. Dit meer bestaat eigenlijk uit drie meren, die van elkaar geschei den worden door 'floating gardens': drijvende tuinen, waar tomaten, bo nen, aubergines en kruiden weelde rig groeien. De shihara's (taxiboten) varen af en aan, soms beladen met toeristen, dan weer met handels waar. Tussen de Lotus-bloemen en bladeren peddelen zij zich een weg naar de houseboats om hun koop waar te slijten en je moet wel heel mm PAKISTAN j sterk in je schoenen staan om hen weg te sturen zonder iets te kopen. De bevolking van-Kashmir bestaat voornamelijk uit Moslims. Vrouwen zijn gesluierd en vaak in het zwart gekleed. In de sluier zitten een soort gaatjes voor hun ogen, waardoor ze kunnen kijken. Huwelijken worden door dé vaders geregeld. Voordat een jongen en een meisje (vaak nog heel jong) trouwen, hebben ze elkaar nog nooit gezien. Na het huwelijk moet de vrouw bij haar schoonfami lie intrekken. Daar doet zij dan het huishouden: koken, wassen en ve gen. Zij mag niet alleen naar de markt om inkopen te doen, tenzij vergezeld wordt door een man. Wij kregen niet de indruk dat de mannen hard werkten. Zij zaten vaak in groepjes te praten of lagen te slapen of rookten de waterpijp. Kashmir is ook het gebied om trek- kings in de Himalayas te maken. Wij kozen voor een trekking van acht dagen naar Pahalgan, Lidderwart, een gletsjer, en het Tarsar en Marsar-meer, gelegen op een hoogte van 4200 meter. Er gingen twee paardemannen mee, een kok, 'onze huisbediende' als gids en zes pony's. En dat terwijl ik bang en allergisch voor paaiden ben. Ik had dus heel wat angst te overwinnen. De eerste dag konden we rustig aan doen. Het pad ging door ongerepte natuur, stukken bos en dan weer ka le rotsen met diep beneden ons een snel stromende, heldere rivier. Af en toe zagen we al stukken ijs. Hier en daar stond een hut, waarin zigeuners woonden. Zo'n hut bestaat uit een paar lage palen met een dak van bla deren. Om een uur of vier bereikten we ons kamp. De tent was opgezet en de koffie was klaar en werd, met koekjes, op een dienblaadje ge serveerd. Op onze tent zou Sheherazade ja loers zijn geweest. Van binnen was hij helemaal bekleed met een rood bloemmotief. Zo luxe had ik nog nooit gekampeerd. De volgende dagen werden de toch ten steeds zwaarder en ruiger. De tocht naar de gletsjer zal ik niet snel vergeten. We moesten eerst over een rotsachtig pad langs de rivier, dan over berghellingen tussen de musks (een soort karbouw) en schapen en ezels door. Af en toe spraken de zi geuners en de berbers (het bergvolk) je aan. Ze wilden je medicijnen heb ben. De één had kiespijn, de ander pijn in zijn hoofd. Of ze vroegen al leen maar hoe je het maakte en gin gen dan uitgebreid je hand schudden. En toen kwamen de stukken ijs, waar zelfs ik, als geoefend wande laar, niet overheen kon lopen. De pony was de enige die mij er over heen kon zetten. Gelukkig had ik de vorige dag al even geoefend. De be loning was fantastisch. Een enorme gletsjer met gigantische spleten en gaten in het ijs, waar het water door heen kolkte. Daar, op het ijs, heb ben we geluncht om daarna de weg terug te gaan. Onze kok had eenmaal de top van de gletsjer bereikt. Een 105-jarige bergvbewoner had hem de weg ge wezen. Hij moest eerst het moei lijkste stuk nemen, want daarna zou het makkelijker wórden. Als schoe nen moest hij zolen van gras maken en een touw gebruiken gevlochten van de haren van een paardestaart. Na acht dagen in de bergen, vol ge zonde lucht, hebben wij nog twee dagen op de houseboat doorge bracht om bij te komen. Toen had den wij de Kashmiri-mensen wel gezien. Zij zijn belust op geld en vra gen driedubbele prijzen. Alles kan geregeld worden, maar alles kost geld en je hebt daar niet altijd de controle over. Ze zorgen goed voor je gezondheid, maar niet goed voor je portemonnee. Shimla, 31 juli 1992, Himachal Pradesh, \juvi ui iriuid sidiemcni i c* ienai uuunuai ia of India are neither correct or authenticated. India-Pakistan cease-fire line KASHMIR China-Pakistan •cease fire line Pathankot I Jammu Kashmir De redactie van de Uitkijkpost wil via deze oproep het volgende verzoek doen aan alle schrijvers en schrijfsters van kopij: WILT U DE TEKST BIJ VOOR KEUR GETYPT INLEVEREN BIJ DE BEKENDE ADRESSEN? Dit voorkomt eventuele fouten en bespaart de redactie veel tijd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 6