Nieuwe interne organisatie gemeente: efficiëntie en klantgerichtheid voorop Winkeliers van het Loo vieren 15-jarig bestaan samen met publiek persoonlijke taalstudie Zuster Humilia viert haar gouden jubileum SUREV/UE" A. J. VOS Uitgaan in Heiloo? Hoeveel veiligheid mag je verwachten van een lens die maar ƒ27,- kost! UW Instituut De Wester Lees het elke week in de Uitkijkpost, hét gratis weekblad voor lelfoo en omstreken! 57e JAARGANG NO. 38 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 16 SEPTEMBER 1992 CUAPI4MAMO DAKDEKKER - LOODGIETER nMOniVlMI\lva Holleweg 19 072-335085 Thema vredesweek 1992: 'Nationalisme en religie' Overhandiging opbrengst F errari-tentoonstelling m. >'vi SCHOOLBOEKEN BESTELLEN? DAT DOE JE NATUURLIJK BIJ: Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 4 1851 LN Heiloo, tel. 072-332834. De bestelkosten nemen wij voor onze rekening (Lees verder op pag. 5) Wandeling in het Heilooër Bos Winkel Gerard Schoon feestelijk geopend 072-128709 Alkmaar Ruusbroechof 37 Heiloo Westerweg 26 1 Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175 Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Op dit moment is er een af schuwelijke burgeroorlog gaande in Bosnië. Naast de honderden doden en gewonden, zijn er ook al twee miljoen vluchtelingen. Serviërs (servisch- ortodox), Kroaten (rooms-katholiek) en Moslims bevechten elkaar. Deze oorlog was de aanleiding van het thema van de vredesweek (19-27 september van 1992: 'Nationalisme en religie'. Laten gods diensten (kerken) zich voor het karretje van het nationalisme spannen? En was/is dat bij ons niet zo? Activiteiten in Heiloo: Op zondag 20 september om 19.00 uur in de Witte Kerk: Oecumenische dienst voor de vrede, met als voorgangers ds. H. Th. Ament en pastor Fr. Kortekaas. Op dinsdag 22 september om 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk (Noorder geeststraat): een inleiding door drs. Gied ten Berg, socioloog en stafmede werker van het IKV, over: 'Nieuwe vlaggen, oude goden? Nationalisme en religie in Europa'. Op zondag 27 september om 10.30 uur in de Moeder Godskerk, (Holleweg) is er een oecumenische dienst van Schrift en Tafel, waarin is voorgaan: ds. A. Boezewinkel, pastor H. Hesloot en ds. H. van het Maalpad. Traditiegetrouw verleent het oecumenisch koor o.l.v. mevr. Lida van der Hilst medewerking. HEILOO/EGMOND - Uit handen van het bestuur van de Lions Club Heiloo, Limmen en de Egmonden ontvangt de Stichting Familiehuis MCA de op brengst van de Ferrari Tentoonstelling. Deze tentoonstelling werd in maart van dit jaar gehouden in Motel Heiloo en le verde een recette op van ruim 100.000,-. Samen met de opbrengst van een kerstactie van de dames van de Lions en een concert van de Mariniers kapel, leverde dit een totaal bedrag op van 112.000,-. De aanbieding van het geld heeft plaats op woensdag 16 sep tember in Restaurant Altenburg te Eg- mfönd aan Zee. De Ferrari Tentoonstelling was een enorm succes. Vele duizenden bezoe kers passeerden in het weekend van 28 en 29 maart de kassa's. Het project werd door maar liefst 16 sponsors fi nancieel gesteund. Hierdoor was bij de opening van het evenement het saldo reeds positief en kon de opbrengst uit groeien tot deze hoogte. De avond in Restaurant Altenburg heeft een besloten karakter. Het Stichtings bestuur en alle leden van de Lions en partners zijn uitgenodigd. Eén van de bestuursleden van de Stichting zal op de avond een toelichting geven op de stand van zaken omtrent de realisatie van het Familiehuis. Voorts zal de symbolische cheque van 112.000,- door de voorzit ter van de Lions, de heer P. Groot, en de voorzitter van de Ferrari-commissiej, de heer K. Koeman, worden overhan digd aan vertegenwoordigers van het stichtingsbestuur. Voorts wordt door de Lions een aquarel van een Ferrari aan geboden aan het stichtingsbestuur. HEILOO - Na de nodige voorbereiding is vanaf 1 april van dit jaar een nieuwe organisatie ingevoerd bij de gemeente Heiloo. Vijf afdelingen werden gecon centreerd in drie sectoren, die samen het gehele gemeentelijke werkterrein om vatten: Bestuur, Welzijn Burgerij en Grondgebied. Aan het hoofd van elke sector staat een directeur. Dit zijn respectievelijk E. de Boer (tevens ge meentesecretaris), R.H. Mulder en J.C. Geerlings. De redactie van de Uitkijk post sprak met elk van hen over de nieu we gemeentelijke organisatie. ,,De reorganisatie van de gemeentelijke overheid is een landelijke tendens. Je ziet het bij veel gemeentes op dit mo ment", zegt Ed de Boer. ,,Het is ook wel logisch. De totale taak van een ge meente wordt steeds ingewikkelder en meer omvattend". Bijvoorbeeld omdat het rijk een aantal zaken heeft gedele geerd naar de gemeenten. Om alles goed te coördineren was het nodig de organi satie aan te passen. Maar niet alleen binnen het gemeente huis moet de nieuwe organisatie haar vruchten afwerpen. ,,Eén van de uit gangspunten is servicegericht werken naar de klant", legt Ruud Mulder uit. ,,De klant, dat is de burger. We moeten ervoor zorgen dat die tevreden is". Om meer te weten te komen, wat de wensen van de burgers ten aanzien van de ge meentediensten zijn, zal binnenkort een gebruikersenquête van start gaan. Daar naast wordt aanstaande zaterdag (19 september) een open dag gehouden in het gemeentehuis, eveneens een manier om direct met de burgers in contact te treden. Managementteam De drie sectordirecteuren vormen sa men het managementteam. Coördinatie is binnen dit team het sleutelwoord. Overleg op hoofdlijnen, zaken op el kaar afstemmen en samenwerken bij za ken, die de grenzen van een sector overschrijden. Getracht is een goede scheiding aan te brengen tussen het (po litieke) bestuur en het ambtelijk appa raat. De medewerkers van de gemeente houden zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van de plannen. Daarbij zijn meer bevoegdheden dan voorheen gedelegeerd aan ambtenaren. Zij zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor een bepaalde taak", aldus De Boer. Burgers, die met de gemeente in contact treden, zijn gebaat bij deze nieuwe wer kwijze. ,,Het is veel praktischer voor hen", meent Johan Geerlings. ,,Een voorbeeld. Als iemand in Heiloo een huis wilde bouwen, moest hij voor de aankoop van grond naar de ene afde ling, voor de bouwvergunning naar een andere en voor de bouwtekening naar weer een andere afdeling. Nu kan zo ie mand binnen één sector geholpen worden". Bovenstaand voorbeeld sluit zeer goed aan bij de twee motto's, die aan de reor ganisatie gekoppeld zijn: efficiënt en klantgericht werken. Een ander voor- V. Het managementteam van de gemeente Heiloov.l.n.r. de heren GeerlingsDe Boer en Mulder. beeld betreft het verkrijgen van een ge meentegarantie. Het beoordelen van een aanvraag en het afgeven van de ga rantie is gedelegeerd aan een ambte naar. Deze werkt volgens strakke normen een aanvraag door ^n kan bij een positief oordeel de garantie direct afgeven. Bij wijze van spreken: 'Klaar terwijl u wacht'. Ingrijpende gebeurtenis De drie sectordirecteuren delen de me ning, dat de reorganisatie een ingrijpen de gebeurtenis is. Afdelingen zijn opgesplitst, mensen, die jaren een kan toorruimte deelden, werken nu apart, op andere afdelingen, zelfs bij verschil lende sectoren. Binnen het gemeente huis vinden ook enkele kleine verbou wingen plaats om iedereen optimaal te huisvesten. Iedereen heeft nu zijn of haar stek wel gevonden", zegt'gemeen tesecretaris De Boer. Natuurlijk heeft het nog wel tijd nodig. Maar nu is al duidelijk dat de nieuwe organisatie en werkwijze een positief effect hebben". De nieuwe organisatie is zeer zorgvuldig voorbereid en ingevoerd. Gestart werd met gesprekken met alle medewerkers van de gemeente, waarna een globale opzet voor de nieuwe structuur werd sa mengesteld (een zgn. blauwdruk). Hier op volgde een inspraak- en adviesronde onder leiding van een speciale project groep. Alvorens het nieuwe organisatie plan werd vastgesteld, werd binnen elke sector nog een verdere verfijning aange bracht. Een plan van aanpak begeleidt de invoering van de nieuwe organisatie. De laatste stap is de samenstelling van een functieboek, waaraan op dit mo ment wordt gewerkt. Geen bezuiniging Hoewel reorganisaties in het bedrijfsle ven of andere organisaties vaak het rea liseren van een bezuiniging als uitgangspunt hebben, is dat bij de ge meente Heiloo nadrukkelijk niet het ge val. De organisatie was gewoon aan een nieuwe opzet toe. ,,Als gemeente moet je steeds meer kostenbewust bezig zijn", zegt Mulder. ,,Je moet net zo'n goed produkt realiseren als het be drijfsleven". Dat de prijs, die betaald moet worden, daar onlosmakelijk mee verbonden is, spreekt voor zich. ,,Je kan het een cultuuromslag binnen de gemeente noemen", aldus De Boer. ,,Een deftig woord, maar onvermijde lijk. Uitgangspunt nu is produktgericht werken: wat voor produkt maakt de ge meente, voor wie, wat is de kwaliteit, wat is de prijs. Daarbij ligt de verant woording voor de uitvoering bij de HEILOO - Vanaf zondag 20 september is het een week lang feest in winkelhof 't Loo. Die dag, wanneer de winkels ex tra geopend zijn van 11.00 tot 17.00 uur, beginnen het feest en de consumen tenactie vanwege het vijftienjarig bestaan van het overdekte winkelcen trum in Heiloo. Tijdens de feestweek, die duurt tot en met zaterdag 26 septem ber, worden in totaal 5.000 prijzen uit gedeeld, elk in de vorm van een Loo-waardebon ter waarde van 25 gulden. Deelnemen kan iedereen, die op 20, 24, 25 of 26 september een aankoop doel bij één van de winkels in 't Loo. Met de kassabon als bewijs hiervan kan men naar het plein voor Albert Heijn, waai drie speciale kluizen staan opgesteld. Op vertoon var. de kassabon ontvangt men een sleutel, waarmee men moet proberen een kluis te openen. Lukt dit, dan ontvangt mer een prijs. Elke 'kluis- dag' worden er 1250 prijzen uitgedeeld. De zo verkregen Loo-waardebonnen kunnen vanzelfsprekend alleen bij de winkeliers van de winkelhof besteed worden. Maar de actie 'Kies de kluis' is niet de enige activiteit, die volgende week plaats heeft in 't Loo. Op zondag 20 september komt clown Joppie naar de winkelhof. Wanneer hij met zijn kol- derkar door 't Loo rijdt, hollen alle kin deren achter hem aan. Joppie goochelt, maakt ballonfiguren, schminkt hier en daar een paar kinderen, jongleert, maakt muziek enzovoort. Joppie is wer kelijk van alle markten thuis. Dat laatste kan niet gezegd worden van de 20 tot 25 handelaren, die op 20, 24 en 25 september de pleinen van de winkel hof bevolken. Zij zijn specialisten op het gebied van antiek en bieden in hun kramen een keur aan gebruiksvoorwer pen, sieraden, curiosa etcetera. Een gro te antiekmarkt, voor velen een extra reden om naar 't Loo te gaan vanaf zon dag 20 september. Wanneer de antiekhandelaren op vrij dagavond 25 september hun spullen weer hebben ingepakt, maken zij daar mee de pleinen vrij voor een volgende activiteit, die op zaterdag 26 september van 9.00 tot 17.00 uur overdekt in 't Loo plaatsvindt: een markt van oude ambachten. Traditionele ambachtslie den kunt u aan het werk zien en hun produkten aankopen. Naar verwachting komen een kralenbreister, rietdekker, mosterdmaker, kantklosser, manden maker, stoelenmatter, een spinster en vele anderen. Na deze grootse viering van het vijftien jarig jubileum rusten de winkeliers van 't Loo maar nauwelijks uit. Op 16 en 17 oktober-wordt de grote rommelmarkt van de muziekverenigingen in Heiloo gehouden. In november en december staan natuurlijk de Sint Nicolaas- en kerstmarkten weer op het programma met extra koopavonden (1 tot en met 4 en 21 tot en met 23 december) en ook nog een extra koopdag op zondag 29 november (11.00-17.00 uur). HEILOO - Zondag 20 september 1992 is het de derde zondag van de maand. Dat betekent dat er weer een wandeling van het IVN door het Heilooërbos ge houden wordt. Deze start om 11.00 uur bij de Kattenberg aan de Kennemer- straatweg en duurt ongeveer anderhalf uur. IVN-gidsen vertellen wat er zoal te zien en te ruiken valt. Wilt u meer in lichtingen over wandelingen, belt u dan 072-331588; inlichtingen over andere natuur- en milieuaktiviteiten, lessen e.d. krijgt u op 072-330646. HEILOO - Door het weg trekken van een doek, die over een antenneschotel hing opende Bob Greeuw de nieuwe zaak van Gerard Schoon aan de Holle weg in audio tv en video apparatuur. ,,Het is voor mij en m'n vrouw een hele eer om voor een zaak waar ik zelf jaren in gewerkt heb een openingswoordje te houden". Bob Greeuw memoreerde dat hij, toen hij met z'n vrouw zo'n 100 uur per week maakte en niet alleen binnenshuis maar ook buitenshuis. Tien jaar geleden gaf het echtpaar de strijd tegen de groot winkelbedrijven op. Tot Gerard Schoon zei Bob Greeuw: ,,Ik bewonder je lef en doorzettingsvermogen. Ik heb echter de indruk dat je niet zomaar in het diepe springt, dat je zakenman genoeg bent om te beseffen dat de kost voor de baat uitgaat en dat de bezem niet uit zichzelf naar je toekomt". Tot slot sprak Greeuw de woorden: ,,Ik hoop dat je binnen niet al te lange tijd tegen me kunt zeggen: ,,Bob je kunt het geloven of niet, maar ik kan het rijk worden bij na niet tegen houden!". Met vrienden en familie werd een toost op de nieuwe zaak uitgebracht. DE AANTREKKELIJKE MAANDLENS V MEOICALC'BV KLEINE GROEP - SNEL RESULTAAT FRANS ITALIAANS ENGELS SPAANS DUITS NEDERLANDS Info-inschrijfavond donderdag 17 september Ruusbroechof Alkmaar folders bij boekhandel en bibliotheek of bel: Makelaar Taxateur o.g. 2ypÓtheVkeRnK00Pi[ Postbus 95,1850 AB Heiloo Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES ambtenaren, binnen de door de politiek aangegeven grenzen'?. In aansluiting hierop zal de gemeente Heiloo op korte termijn ook gaan werken met een pro- duktbegroting. De voorbereiding hier van is al gestart met het samenstellen van een voorlopige produktielijst: van uitkeringen verstrekken tot het inzame len van afval, van muziekonderwijs tot woningbouw. Het samenspel tussen de burgers, de ge meenteraad en de medewerkers van de gemeente-(circa 150 mannen en vrou wen) kan alleen maar beter worden, wanneer ieder z'n eigen verantwoorde lijkheid ten aanzien van de gemeentelij ke produkten (voorlopig zijn er zo'n 250 omschreven) heeft en kent. Dit be vorderen, bijvoorbeeld door het bieden van opleidingsmogelijkheden, heeft sterk de aandacht. Daarbij hebben ook efficiëntie en klantgerichtheid hun in vloed. ,,Maar", benadrukt De Boer, ,,een ambtenaar is geen mechanisme. Iedereen werkt vanuit een eigen visie. Natuurlijk zijn wij er voor de burgers en is het niet omgekeerd, maar alles heeft een grens. 'Dienstbaar, maar nooit slaafs' zou je het kunnen noemen". Rijdende trein De sectordirecteuren Mulder en Geer lings zijn niet vanaf het begin bij de re organisatie betrokken geweest. Hun functie ontstond tijdens het proces. Zij zijn als het ware in een rijdende trein gestapt en maken vooral de invoering in de dagelijkse praktijk mee. Hoewel met een totaal verschillende achtergrond hebben zij gemeen dat zij beiden sinds ongeveer 1980 bij de overheid in dienst zijn. Ruud Mulder, afkomstig uit Gronin gen, werkte bij een accountantbedrijf in de havens van Rotterdam alvorens hij in 1979 zijn ambtelijke loopbaan begon. Via telkens drie jaar in Wierden en Meppel belandde hij in Vriezenveen, waar hij tenslotte plaatsvervangend sec torchef welzijn was. Johan Geerlings was tot zijn veertigste jaar directeur van een aannemersbedrijf in Den Helder. Woningbouw (o.a. in Alkmaar) en waterprojecten (internati onaal) waren de belangrijkste activitei ten. In 1980 koos hij voor een verande ring en werd directeur gemeentewerken in Wieringen. Na twaalf jaar en naar zijn zeggen vele leuke plannen gereali seerd te hebben, stapte hij over naar Heiloo. Gemeentesecretaris Ed de Boer heeft al een 40-jarige staat van dienst bij de overheid. In het laatste jaar van zijn ambtelijke loopbaan - in december van dit jaar maakt hij gebruik van de VUT- regeling - werd hij naast gemeentesecre taris tevens sectordirecteur. Deze kop peling is een bewuste keuze en zal ook voor de opvolger van De Boer gelden. Absoluut positief Het managementsteam is de hoogste schakel in de gemeentelijke organisatie. Natuurlijk blijft er een grote mate van verantwoordelijkheid bij het college van burgemeester en wethouders en de ge meenteraad. Het (politieke) bestuur van Heiloo heeft enige jaren terug gekozen voor het besturen van de gemeente op hoofdlijnen. Meer verantwoordelijkhe den delegeren was een gevolg van deze keuze. In de nieuwe organisatie van het ambtelijk apparaat is dit terug te vin den. De heren De Boer, Mulder en Geerlings: ,,Het heeft tijd nodig voor dat iedereen weet dat er een andere wer kwijze bij de gemeente is. Maar nu al kunnen we de veranderingen absoluut positief noemen". HEILOO - Op zondag 20 september zal Zr. Humilia Bierman de dag herdenken dat zij 50 jaar geleden haar intrede deed bij de zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort. Op deze dag zal in het rec toraat O.L. Vrouw ter Nood een plech tige hoogmis worden gehouden, welke zal worden voorgegaan door vicaris G.P.M. Geukers, aanvang 11.00 uur. Aansluitend wordt de jubilaresse, in ca fé 't Putje aan de Kapellaan een receptie aangeboden, waar iedereen in de gele genheid wordt gesteld Zr. Humilia per soonlijk te feliciteren. Het was midden in de tweede wereld oorlog en twee maanden voor haar 18e verjaardag toen Zr. Humilia besloot in het klooster te gaan. ,,Ik kom uit een re ligieus gezin en heb onderwijs gehad op de zusterschool. Wij gingen elke dag, voordat wij naar school gingen, naar de kindermis, dat was de normaalste zaak", vertelt Zr. Humilia. Zij ging toen naar het klooster in Amersfoort en voelde zich daar meteen thuis: Hoewel je wel in je roeping moet groeien", zegt ze met haar vrien delijke stem. Begonnen als postulante werd zij na een half jaar novice. De werkzaamheden waren bij de onder wijscongregatie. In 1943 evacueerde de congregatie naar Twente waar in Lat- trop, twee jaar later de bevrijding werd gevierd. Het was tweede paasdag, op 2 juli kwam iedereen weer naar Amers foort terug. Zr. Humilia zegt: ,,Wij wa ren het meest vrije congregaat van alle zusters en hoe verschillend we ook wa ren, we hadden een hechte band". Habijt In 1947 kwam de eerste omschakeling van het habijt, men mocht in burgerkle ding lopen. Hoewel ik mij in het habijt altijd heel prettig voelde, gaf de burger kleding mij op school meer mogelijkhe den. Ik kan nu gewoon met de leerlin gen meedoen en van de kant van de leer lingen kreeg ik te horen: „We durven nu veel makkelijker met u te praten". Toch was het voor Zr. Humilia geen makkelijke omschakeling. Onderwijs Na de oorlog werd nog 1 Vi jaar in het kleuteronderwijs in Soesterberg ge werkt, daarna nog 6/2 jaar in Leeuwar den en 1 Vi jaar in Assen. Toen terug naar Alkmaar om bij de opleidingen voor het kleuteronderwijs te komen werken. Dit heeft Zr. Humilia tot 1970 gedaan. Toen werd zij overste en werkte als leidster in de onderwijs vereniging, de z.g. applikatie cursussen, maar geleide lijk aan werd dit werk afgebouwd. Het werk van Overste nam veel tijd in beslag; zorg voor de financiën, het on derhoud van het gebouw, huishoudelijk werk, spreken met de zusters en zorgen dat het gezellig was. Zr. Humilia was ook werkzaam buiten het klooster. Er was een oecumenisch liturgische werk groep en er werden oecumenische dagen georganiseerd met mensen van andere Zuster Humilia. geloofsrichtingen. Hier zijn goede con tacten uit voort gekomen. Vernieuwing ,,Ik heb me toen ook intens bezig ge houden met de charismatische vernieu wing. Vernieuwingsstromingen binnen de katholieke kerk", zegt Zr. Humilia. Elke woensdagavond kwam men samen voor gebed, dat gebeurde op de Oude Gracht, naast het klooster. Nu worden er ook nog lezingen gegeven, op gods dienstig gebied. Verschillende thema's komen ter sprake. Zr. Humilia wordt vaak gevraagd deze lezingen te houden. „Als de agenda het toe laat zal ik het al tijd doen, ik zie dat als een roeping van boven af". Heiloo Nu woont Zr. Humilia in Heiloo, zij kwam in contact met rector van den As- donk en nam vaak voor hem waar, tot er een andere priester zou komen. Het ging echter zo goed dat ze maar is geble ven en dit tot ieders tevredenheid. Aan de pastorie aan de Kapellaan worden ook weer de huishoudelijke taken ge daan, maar de mensen die komen krij gen altijd de prioriteit. Mensen die een gesprek willen of geestelijke steun nodig hebben. Ook veel jonge mensen weten de weg naar Zr. Humilia te vinden. Ook jonge ouders komen naar haar toe als zij hun kind door Zr. Humilia willen laten do pen. ,,Het is hier altijd open huis, de mensen uit het park komen elke dag koffie drinken. Er is in de omgeving een goede sfeer. Ik coördineer ook de groe pen die ter bedevaart willen komen, ik doe dat samen met de heer Noord man". Zr. Humilia wil blijven werken tot ze niet meer kan en ziet dit als haar laatste werkplek ,,Maar het is hier heerlijk wer ken!"

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1