Sanas demonstreert hydromassage in 't Loo Cvenementenageinta Nieuws voor 55plussers Nat tot op 9t hemd bij Jt waterfestijn Veel rugklachten verdwijnen bij het slapen op een Atlantic waterbed Nationale collecte Nierstichting Monumentenzorg in Noord-Holland Politieberichten Unicef Fancy fair besluit feestweek Vondelschool Gratis proeflessen Spaans en Italiaans Onderscheidingen voor Heilooër slagers Leer Pools Ontspannen bewegen Geslaagden tekstverwerken Antiek herkennen Vakantiereis DVO Franse conversatieles Yoga Algemene ontwikkeling Informatieavond bij Instituut De Wester PAGINA 6 UITKIJKPOST 16 SEPTEMBER 1992 HEILOO - De jaarlijkse nationale col lecteweek van de Nierstichting vindt dit jaar plaats van 20 tot en met 26 septem ber. Door ca. 60.000 collectanten wordt in bijna alle woonplaatsen in Nederland gecollecteerd. In 1991 was de collecte opbrengst ruim zeven miljoen gulden. De Nierstichting hoopt dat dit bedrag ook in 1992 weer zal worden bijeenge bracht. De opbrengst van de jaarlijkse collecte is voor de Nierstichting de financiële ba sis die haar activiteiten voor de nierpa tiënten in Nederland, met name voor de chronische nierpatiënt, mogelijk moet maken. Ieder jaar komen er in Neder land ongeveer 100 nieuwe chronische nierpatiënten bij. Om in leven te blijven moet de chroni sche nierpatiënten twee of drie keer per week aan de dialysemachine voor een behandeling van vier a zes uur of hij moet, wanneer hij dialyseert met de buikvliesspoelmethode, continu twee li ter spoelvloeistof in de buikholte met zich dragen. Deze vloeistof moet vier a vijf keer per etmaal worden ververst. Chronische nierziekte grijpt diep in in het leven van de nierpatiënten en hun gezinnen. De Nierstichting streeft er naar door verbetering van de dialysebe handeling en door intensievere patiëntenbegeleiding het moeilijke leven van de nierpatiënt beter leefbaar te ma ken. Chronische nierziekte brengt meestal arbeidsongeschiktheid en daar aan gekoppeld terugval in inkomen met zich mee. Waar nodig biedt de Nier stichting financiële hulp aan de indivi duele patiënt. Een geslaagde nier transplantatie is de beste behandeling voor een chronische nierpatiënt. Door een tekort aan donornieren is er een grote wachtlijst en bedraagt de gemid delde wachttijd ruim drie jaar. De be langrijkste doelstelling voor de komende jaren is dan ook de bevorde ring van het aantal niertransplantaties. In 1991 is door de Nierstichting 10 miljoen uitgegeven voor wetenschappe lijk onderzoek. De Nierstichting ziet wetenschappelijk onderzoek op het ter rein van nierziekten als essentieel voor de verbetering van de behandeling en voor het vroegtijdig opsporen van nier ziekten. Uiteindelijk doel is nierziekten te voorkómen. Eenmaal per jaar doet de Nierstichting een beroep op de gehele Nederlandse bevolking voor een financiële bijdrage. Dat is nu, deze week. U kunt de Nierstichting helpen door een bijdrage te geven aan de collectant of een bijdra ge over te maken op giro 388.000 of bank 70.70.70.880 ten name van de Nierstichting in Bussum. Voor inlichtingen: Nierstichting, Post bus 2020, 1400 DA Bussum, tel. 02159- 15057, of: fam. M. C. Affourtit, Toren laan 37, Heiloo, tel. 332815. HAARLEM - De provincie Noord-Hol land heeft onlangs een brochure uitge bracht met de titel: "Monumentenzorg in Noord-Holland". Hierin staat be schreven waarom de provincie monu menten beschermt, welke gêvolgen de provinciale monumentenverordening heeft voor eigenaren van monumenten en welke subsidies er versterkt kunnen worden voor onderhoud en restauratie. De brochure is geen dorre opsomming van wat wel of niet mag en wat wel of niet kan. Een belangrijk deel van het boekje is ingeruimd voor een beschrij ving van het gezicht van Noord- Holland: de verschillende streken, historische gebouwen, stromingen in de architectuur en, twee bijzondere provin ciale monumenten, de Stelling van Amsterdam en de Westfriese Omring- dijk. Aan historische verenigingen, ge meenten en andere betrokkenen is de brochure toegezonden. De brochure is gratis verkrijgbaar bij bureau Voorlich ting en de provincie Noord-Holland, tel. 023-144452. HEILOO - Op verzoek van de politie Castricum werd een .24-jarige Heilooë- naar aangehouden in verband met een aanrijding waarbij de Heilooënaar was doorgereden. Er was drank in het spel. Op de autosnelweg A9 raakten twee au to's beschadigd door een vanaf het weg dek omhoog waaiende plaat hout. Er bleken drie lichtkoepels op het dak van het verenigingsgebouw van HSV aan de Bayershoffweg te zijn vernield. Een 28-jarige Alkmaarder werd aange houden vanwege zijn betrokkenheid bij een inbraak en diefstal te Heiloo. Er was ingebroken in een woning en bij het technische onderzoek werden zijn vin gerafdrukken gevonden. De verdachte heeft daarover een verklaring afgelegd. Verder bekende hij zich schuldig ge maakt te hebben aan diefstal van krat ten bier bij een supermarkt te Heiloo. Aangifte van vernieling aan een auto op de Pastoor van Muijenweg. Er werd een ruit beschadigd. Van een auto op de Kennemerstraatweg waren 4 velgen met band, de radio, de antenne, knipper lichten en embleem ontvreemd. Schade aan een auto als gevolg van een botsing. De veroorzaker heeft zich niet bekend gemaakt. Het vond plaats op de parkeerplaats aan de Van Aostastraat op 8 september tussen 14.15-14.45 uur. Aanrijding met letsel op de toegangs weg naar de openbare bibliotheek aan het Malevoort. Een automobiliste raak te met haar auto rechts van de weg. Zij stuurde daar uit en kwam op de linker kant van de weg. Daar reed haar een fietser tegemoet en die werd frontaal ge schept. De fietser raakte gewond en werd voor onderzoek naar het zieken huis vervoerd (gebroken neus en schaaf wonden). Op de Kanaalweg werden een hengel en een mes gevonden. Terug te krijgen via de politie. Auto-inbraak op de Ewislaan. Een ruit je werd vernield. Ontvreemd werden en kele girobetaalkaarten. Op de Hoefsmid werd een ontvreemde aanhangwagen teruggevonden. Het voertuig was ontvreemd vanaf de Ypersteinerlaan. De inhoud van de aan hangwagen (een compressor) bleek ver dwenen. In de periode van 4-11 september wer den 5 fietsen ontvreemd, 6 fietsen wer den gevonden en 3 gingen terug naar de eigenaar, 1 bromfiets werd gevonden en ging weer terug naar de eigenaar. V- Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261. Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden voor (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. Inlichtingen: Coby Keilman (332343) of Loes Hazewinkel (334937). Gered Gereedschap Gered Gereedschap stelt zich ten doel gebruikte gereedschappen in te zame len, te herstellen en te verzenden naar projecten in de Derde Wereld. Inlevera- dres: Wereldwinkel, Stationsweg 103 te Heiloo, dinsdag t/nv vrijdag 10.00- 12.00 en 13.30-16.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur. Openbare bibliotheek Op de thematoren (voor in de biblio theek) is een presentatie van materialen over 'reizen buiten Europa'. Rommelmarkt muziekverenigingen Bel 334955 (dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30 uurj of 331783 (alle werkda gen na 12.30 uur). De goederen worden de eerstvolgende zaterdag bij u opge haald. De organiserende verenigingen zijn FSH, Nijenburg en Caecilia. Koffiecontact Ontmoetingscentrum, Maas Geestera- nusweg. Elke zondag van 14.00-16.00 uur en elke dinsdag 10.00-11.30 uur. Biedt sfeer, gezelligheid en onderling contact voor jong en oud. Informatie: tel. 331668, 331536 of 332364. Sociëteit Alleenstaanden Maandag 21 september: spinnen maken met kralen o.l.v. mw. W. Jordens; aan vang 20.00 uur in het Open Huis. Inlichtingen: tel. 333218 of 335652. Meervogels handbal Akersloot Vrijdag 18 september: eerste klaverjas- drive in het nieuwe seizoen in de hand balkantine aan de Boschwëg te Akersloot; aanvang 20.30 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. Zaterdag 19 september: thuiswedstrij den jeugd om 11.00 en 12.00 uur. Zondag 20 september: thuiswedstrijden van 10.30 tot 16.45 uur voor junioren en senioren. Katholiek Vrouwengilde Limmen Woensdag 23 september: 19.00 uur H. Mis in de Corneliuskerk; aansluitend een lezing door notaris Kuyper in het parochiehuis over het familierecht. De Christenvrouw Dinsdag 22 september: bijeenkomst met een lezing over 'De vrouw in verschil lende levensfasen' door mw. drs. A. Hoek-van Kooten, aanvang 19.45 uur in wijkcentrum Overdie, Ruusbroechof 97, Alkmaar. Inlichtingen: mw. Craa- nen, tel. 610450. Galerie Artique In de maand september exposeren Hei- ga Spier (aquarellen) en Irene Maas (katten in keramiek) in Galerie Artique, Karei de Grootelaan 4 te Bergen; ope ningstijden maandag 13.00-18.00 uur, dinsdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur en zaterdag 10.00-17.00 uur. Stedelijk Museum Alkmaar 12 september t/m 25 oktober: Expositie 'Uit de Alkmaarse bodem; archeologi sche vondsten 1986-1992' in het Stede lijk museum, Doelenstraat 5 te Alk maar; openingstijden: dinsdag t/m vrij dag 10.00-17.00 uur, zondag 13.00- 17.00 uur. Vier exposities Onder de titel 'Vier exposities, vier we relden' zijn tot en met 3 oktober op drie locaties vier tentoonstellingen te zien. Galerie Dijk 1 te Alkmaar: Hannah Kockx (donderdag t/m zaterdag 12.00- 17.00 uur en zondag 14.00-17.00 uur); cultureel centrum De Vest te Alkmaar: ASTA en Neely Schaap (maandag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur en tijdens voorstellingen); Gemeentehuis te Ber gen: Ineke Blik (maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 en 13.30-17.00 uur, zaterdag en zondag 13.30-17.00 uur). Sporthal Het Vennewater Donderdag 17 september: Sportinstuif ouderen 14.00-15.30 Volleybal Effect 16.30-17.45 Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Vrijdag 18 september: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Zaterdag 19 september: Zaalvoetbal div. clubs 9.30-15.30 Zondag 20 september: Volleybal Effect 10.00-16.00 Maandag 21 september: Effect Volleybal 18.00-23.00 Dinsdag 22 september: Nevobo volleybal 18.30-23.00 Woensdag 23 september: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 uur Nederland-Noorwegen Vrijdag 18 september: open avnond van de vereniging Nederland-Noorwegen in het Dorpshuis, Meidoornlaan 10 te Ou- dorp, aanvang 20.00 uur. Entree niet- leden 5,00. Galerie Amber Tot en met 13 september kan men in Galerie Amber, Dusseldorperweg 18 te Limmen schilderijen van Miep van Riessen bekijken op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur. Galerie De Kapberg Tot en met 27 september exposeren de Egmondse kunstenaars Max Hofer, Kees Oosterbaan en Frans Rol (afzon derlijk werk) in Galerie De Kapberg, Slotweg 17, Egmond aan den Hoef; openingstijden: zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur. Openbare Bibliotheek Akersloot In de maanden september en oktober exposeert de Fotoclub Akersloot onder de titel 'Structuren' in de openbare bi bliotheek, Rembrafldtsingel 1 te Aker sloot; openingsuren: maandag 14.30- 20.30 uur, woensdag-14.00-17.00 uur en vrijdag 14.30-20.30 uur. Pakketten voor Polen Donderdag 17 september: gelegenheid voor het inleveren van pakketten voor vrienden of familie in Polen tussen 13.00-20.00 uur bij de fam. Velthuis, Zeeweg 17 te Heiloo. Inlichtingen: 331802. Klaverjasclub EHK Maandag 21 september: eerste open kla- verjasdrive in het nieuwe seizoen vanaf 20.00 uur in het Open Huis. Opgeven vanaf 19.30 uur aan de zaal. Bijzondere kunstveiling Vrijdag 25 september: bijzondere kunstveiling t.b.v. een project in Zam bia in Concordia, Dorpsstraat 578 te Noord-Scharwoude. De kunstvoorwer pen zijn gemaakt door verstandelijk ge handicapten. Bezichtiging 19.00-20.00 uur, veiling vanaf 20.00 uur. Oecumensische kerkdienst Zondag 20 september: kerkdienst met verstandelijk gehandicapten, aanvang 15.00 uur in de Trefpuntkerk, L. de Co- lignystraat 20 te Alkmaar, voorganger pastor A. Cassée. Bij vervoersprobele- men kunt u bellen 610175 of 330358. Bond van Plattelandsvrouwen Heiloo Donderdag 17 september: regioverte genwoordigster mw. R. Kommer spreekt over 'drie generaties platte landsvrouwen'; na de inleiding een spel met als onderwerpen kinderen, geld en politiek; aanvang 20.00 uur in de zaal van de geref. kerk aan de Noorder geeststraat. Niet-leden zijn welkom, en tree 2,50. Vereniging Handreiking Donderdag 17 september: ontmoe tingsmiddag van Handreiking (hulp bij rouwverwerking) in het gebouw Monri- aanstraat te Alkmaar, 14.00 uur. Zondag 20 september: fietstocht, ver trek 11.00 uur vanaf voorzijde NS- station Alkmaar. Inlichtingen: 119745 of 114428. HEILOO - Afgelopen zondag werd in het hart van Ypestein het jaarlijkse waterfestijn gehouden. Hoewel geplaagd door het slechte weer - regen tijdens de eerste drie m onderdelen - is het opnieuw een groot spektakel geworden. De ne gen deelnemende teams deden er alles aan om de eindoverwinning naar zich toe te halen. Dat ge beurde zowel sportief als ludiek zoals de Baby'sdie met hun reu zeluiers de jury trachtten te impo neren. De overwinning ging tenslotte naar het team van de polsstokspringersdie het minste last van watervrees hadden. Volgend jaar zal het waterfestijn vrijwel zeker herhaald worden waarbij de jeugd een nieuwe kans krijgt. Voor hen werden de activi teiten wegens het slechte weer af gelast. De ouderen werden niet gespaard voor hemel- en grondwa ter, maar mochten gebruik maken van het wijkcentrum Ypsalon, waar ondermeer warme chocolade melk en handdoeken wachtten. HEILOO - De zojuist uitgekomen prachtige collectie Unicefkaarten en ge schenkartikelen (postpapier, legpuzzels, drie agenda's, spelletjes en T-shirts) zal tot begin 1993 verkrijgbaar zijn op de volgende adressen: Heiloo: mw. de Vries, Kruysakker 13, tel. 332471. Amrobank Het Hoekstuk, Malevoort, tel. 334424. Akersloot: mw. de Haan, Kerkemeer 8, tel. 02513-13442. Limmen: mw. Bos, Kapelweg 6B, tel. 02205-2193. Egmond aan den Hoef: mw. T. Veld huizen, Pr. Margrietlaan 10, tel. 02206-2903, mw. Visser, Pr. Bernhard- laan 53, tel. 02206-3712. HEILOO - Komende vrijdag (18 sep tember) is het groot feest op de Vondel school in Heiloo. De festweek rond het 40-jarig bestaan wordt dan besloten met een fancy fair, waarvoor heel Heiloo wordt uitgenodigd. Iedereen is welkom, die zin heeft de zo mer af te sluiten met een spelletje, een drankje en een hapje. Kortom, pret en nostalgie, met bijvoorbeeld een reeks oud-hollandse spelletjes. Maar ook met een hindernisbaan, ponyrijden en een wel zeer toepasselijk spel, dat de organi satoren nog even 'een raadsel' willen la ten. Er zijn nog twee geheimen, waarvan zij nu alleen verklappen dat het gaat om een spel met een massa prij zen en een ander met één sportieve hoofdprijs. U bent van harte welkom op vrijdag 18 september vanaf 17.00 uur aan de Breedelaan in Heiloo tot cir ca 21.00 uur. HEILOO - Het kuurwezen staat in de volle belangstelling. Ieder jaar worden nieuwe centra geopend en blijken tal van mensen enthousiast te zijn aangaan de het volgen van een kuur in één van de vele binnen- en buitenlandse kuuroor den. Na een kuur voelen patiënten zich beter, vermoeide mensen komen weer op krachten en anderen houden hun conditie op peil. Alleen door regelmatige toepassing van hydrotherapie kan een blijvend resul taat worden verkregen. Massor geeft u thuis de oplossing. Een professioneel hydromassagebad in uw badkamer van Massor. Indien u niet kunt of wilt ver bouwen,'kan uw badkuip voorzien wor den van apparatuur, die een grote stroom verrijkte zuurstof in de vorm van luchtbellen in het water brengt en zo de huid en de bloedsomloop stimule ren. De massage stimuleert alle orga nen, reumatische pijnen verlichten, spierklachten, vermoeidheid, hoofdpij nen verdwijnen. De apparatuur wordt aangedreven door een dubbelgeïsoleerde electromotor (randgeaard stopcontact is niet nodig), is vervaardigd van ABS kunststof en voorzien van een waterterugslagklep. De turbine zuigt verse gefilterde lucht aan, warmt deze op tot 50 graden en verdeeld de lucht in een bruismatras met 1620 gaatjes. Door middel van een toet senbord op de turbine (afstandsbedie ning is ook mogelijk) kan de tijdsduur worden ingesteld, evenals de massage kracht, die opgevoerd kan worden tot 200 millibar, een kracht die gebruikt wordt bij professionele instituten voor hydrotherapie. Bovendien kan een ozonlamp worden aangezet. Deze zorgt ervoor dat het water verrijkt wordt met ozon dat omgezet wordt in negatieve io nen. Deze reinigen de huid beter en ver nietigen bepaalde bacteriën. Ozon werkt bovendien kalmerend, pijnstil lend en bevordert de genezing. Omdat Sanas overtuigd is van de goede werking van de apparaten, die internati onale erkenningen hebben gekregen, worden de apparaten verkocht met een vrijblijvende proefperiode van 10 da gen. Dat vindt Sanas de meest eerlijke methode om het plezier, de kwaliteit en de uitwerking van het apparaat te ont dekken. Deze hydromassage wordt dit weekend gedemonstreerd in het winkel- hQf 't Loo, in Heiloo. Twee docenten van Breakpoint, die zich met het taalonderwijs in Heiloo bezighouden. HEILOO - Het regionale Taleninstituut Breakpoint organiseert in het komende seizoen cursussen Spaans en Italiaans voor beginners en gevorderden. De les sen worden gegeven in de Gereformeer de Kerk aan de Noordergeeststraat 9 te Heiloo. De dagen en tijden van de eerste lessen zijn: maandag 21 september van 19.00- 20.00 uur Spaans beginners: 20.00- 21.00 uur Spaans gevorderden; Donder dag 24 september van 19.00-20.00 uur Italiaans voor beginners. Een ieder kan de lessen vrijblijvend bezoeken. Indien u meer informatie wilt, kunt u bellen naar 072-640738. LIMMEN - Artsen en fysiotherapeuten beschouwen slapen op water als een weldaad voor de mens. Een Atlantic waterbed geeft uw lichaam een optimale gelijke steun. De wervelkom ligt auto matisch juist waardoor de spieren zich volledig kunnen ontspannen en het bloed zonder drukpunten kan circule ren. Een waterbed van Atlantic is zo heilzaam dat zelfs ziekenhuizen er steeds meer mee gaan werken. Het ver velende doorliggen wordt voorkomen en brandwond-patiënten kunnen com fortabeler liggen op een Atlantic wa terbed. Veel mensen voelen zich 's morgens nog vermoeider dan toen ze het bed instap ten. Het probleem ligt vaak aan het ma tras waarop men ligt. Men is 's morgens moe omdat men woelt, draait, wakker wordt en last heeft van pijnlijke en stij ve ledematen. Op een gewoon matras worden op verschillende punten van het lichaam, zoals schouders en heupen, de bloedvaten direct onder de huid afgek- neld en is er nauwelijks sprake van doorbloeding. Een waterbed on dersteunt volkomen gelijkmatig alle de len van het lichaam. Het ontziet de wervelkolom, laat rugspieren ontspan nen en zorgt voor een maximale bloed- doorstroming. In samenwerking met de instelbare warmte van he,t watermatras, kunnen klachten sterk worden vermin derd, zo niet geheel verdwijnen. Atlantic waterbedden is in Nederland de' enige fabrikant van waterbedden. At lantic kent waterbedden in diverse ma ten en uitvoeringen. Op alle Atlantic waterbedden zit een fabrieksgarantie van maar liefst 10 jaar. Atlantic water bedden kent een unieke geld-terug- garantie. Hiermee wil Atlantic keihard haar kwaliteit en de weldaad voor uw rug bewijzen. Als u namelijk ontvangt u, voor de standaardmaten, 80% of 90% van matras en verwarmingsele ment terug. Afhankelijk van het type waterbed. Wat let u dus om te proberen of ook uw rugklachten verdwijnen op een Atlantic Waterbed. Voor meer informatie en prijzen kunt u de Atlantic Consumen- tenlijn bellen: 08894-22114 of langs gaan bij Johwin Slaapkomfort, Rijks weg 127, Limmen, Tel. 02205-3401. HEILOO - Tijdens de jaarlijks mani festatie voor de uitreiking van de erken ningen van het Instituut voor Ambachtelijke Slagersprodukten (IAS) reikt miss Universe Holland 1992 op 14 septembër op de Floriade aan ruim 400 slagers een erkenning uit voor hun op ambachtelijke wijze vervaardige sla gersprodukten. Het IAS, opgericht door het Bedrijf schap Slagersbedrijf in samenwerking met het Slagersvakonderwijs, kent deze erkenningen toe voor de duur van een jaar. Het keurt de in ons land meest ver kochte vleeswaren: rookworst, gekook te worst, leverworst, hausmacher, gebraden gehakt, gekookte achterham, droge worst en paardeworst. Een erkenning voor een jaar wordt pas verstrekt als het produkt minimaal twee keuringen heeft doorstaan, een aange kondigde en een onverwachte. Door middel van regelmatige steekproeven wordt het produkt in het erkenningsjaar op de kwaliteit gecontroleerd. De erken ning krijgt bij de slager een ereplaats in de winkel. Zo kan de consument er niet aan voorbij gaan: een bewijs van vak manschap en een garantie voor goede en constante kwaliteit. Slagerij Brink (Kennemerstraatweg) ontving gouden onderscheidingen voor zijn leverworst en gekookte worst. Een maal goud ontvingen Keurslagerij Van der Peet (Stationsweg) en Slagerij Kra mer (Westerweg), beiden voor hun ge kookte worst. HEILOO - Heiloo onderhoudt goe de contacten met Polen. Er is een stedenband met Swietochlowice. Ook gaan er steeds meer mensen een kijkje nemen in dit mooie land. De taal vormt een belemmering. Met handen en voeten en met geba ren moeten westelijke bezoekers vaak duidelijk maken, wat ze willen. Onder leiding van Ewa Briefjes- Cudowska organiseert Stichting Ouderenwerk vanaf donderdag 24 september tot en met 13 mei 's mid dags van half vier tot kwart voor vijf in Het Trefpunt een Poolse cur sus voor beginners. De totale kosten voor de lessen zijn 165,00, die men in twee termijnen kan voldoen. Opgave en inlichtingen bij de Stich ting Ouderenwerk, Westerweg 294, tel. ('s morgens tijdens kantooru ren) 331297. Er is ook een cursus Pools voor mensen die al enige ken nis van Pools hebben. HEILOO - Met ingang van donder dag 24 september van 14.00-15.45 uur organiseert de Stichting Oude renwerk Heiloo in het Oosthonk, Oostkanter 14 te Heiloo een cursus van 12 weken: Ontspannen bewe gen. In deze cursus gaat het om de bewustwording van je eigen licha melijke spanningspatronen en reac tiewijzen. Centraal staat de bewustwording van datgene waar je mee bezig bent, waarbij ,,goed voelen" een grote rol speelt. Daarom wordt veel met materiaal, met elkaar en met de grond gewerkt. In de cursus zijn verschillende elementen van de hap tonomie, eutonie, t'ai chi en de alexandertechniek opgenomen. De cursus wordt gegeven door mevr. Bea Oevering, bewegingsthe rapeute. De kosten zijn 50,00 voor de gehele cursus. Voor nadere informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met de Stichting Ouderenwerk Heiloo, tel. 331297. Cursisten tijde/is hun examen. HEILOO - Voor het diploma tekstver werken WP5.1. bij INVO-computerop- leidingen zijn de volgende personen geslaagd: J. van der Linden-van Os, F. Brinkhuis-Bal, I. Barentz-Bennink, G.M. Albers-Rokus, A.A.M. Poetse- ma-Kemper, E.M. Zonneveld-Kempen allen uit Heiloo, G,A. Post-Kluft uit Akersloot, T.C.M. Zoon-Bolten uit Heiloo, A.M. Stephan-Kuijper uit Akersloot, J.M.G. de Graaf-de Rotte veel uit Limmen. Voor informatie over en inschrijving voor de nieuwe Cursussen kunt u bellen: INVO-computeropleidingen, tel. 072-335099 (Mw. Poetsema). HEILOO - Vrijdag 18 september organiseert de Stichting Ouderen werk Heiloo van 9.30-11.00 uur in het Open Huis een cursus voor be ginners Antiek herkennen. Deze cursus van 10 lessen kost 55,00 en wordt gegeven door de heer Harold D. E. Bos, doctoraal student kunst geschiedenis aan de Leidse Univer siteit en medewerker van het Rijksmuseum te "Amsterdam. De eerste cursusdag wordt de deelne mers de mogelijkheid geboden oude stukken mee te nemen en te laten beoordelen op stijlperiode, ouder dom en andere kenmerken. Voor nadere informatie en/of opgave kunt u contact opnemen met de Stichting Ouderenwerk Heiloo, Westerweg 294, 1862 AS Heiloo, te lefoon 331297 (op werkdagen be reikbaar van 9.00-12.00 uur). HEILOO - Zaterdag 22 augustus vertrok de laatste reis in dit seizoen van de Stichting Vakantie voor en door Ouderen naar ZuidrLaren in Drente. Nadat de laatste passagiers waren ingestapt ging het richting Bolsward en verder. Om 12.30 uur kwamen wij in ons hotel aan. Op het programma stonden 2 hele en 3 halve dagtochten. De halve dagtochten waren naar Leek - Ro den, Noord-Groningen en de stad Groningen. In Leek bezochten wij het Nationale Rijtuigen museum. In Roden zagen wij het standbeeld van Ot en Sien en het Speelgoed museum bezocht. In Noord Gronin gen bezochten wij het Menkema- borg kasteel. Een gids vertelde over het ontstaan ervan. Via het gebied van de Eemshaven en Slochteren gingen we terug. In Groningen heb ben wij de morgen gebruikt om te winkelen en de stad te bezichtigen. De dagtocht Drente bracht ons naar Orvelte. Een dorp uit 1830. Het dorp is helemaal in de oude stijl her bouwd. Een levend dorp vol met monumenten. Qp de terugtocht een klein stukje Friesland, waar wij in Appelscha nog even een stop had den. De tweede dagtocht was naar Bourtange, een oude vestigingstad, bestaande uit een vijfpuntiger ster. Het is thans een beschermd dorps gezicht. Via vele mooie plekjes weer naar ons hotel. Na het diner volgde een gezellige bingoavond. Ook hebben wij het land van Bartje bezocht. Een omgebouwde schuur waarin veel was te zien van het vroe gere Drente. De eigenaar wist ons op zeer komische wijze het één en andere te vertellen over de vroegere rechtspraak. Een zeer leuke middag en een vrolijk slot van een goed geslaagde reis. HEILOO - Bij mevr. Jenny Cornelissen is het mogelijk Franse conversatieles te krijgen op ieder gewenst niveau, zowel overdag als 's avonds. Er zijn groepsles sen voor beginners, mensen met al enige kennis van de Franse taal en voor gevor derden. De sfeer is gezellig, maar er wordt serieus en hard gewerkt. De les sen worden wekelijks per uur gegeven. Ook privélessen voor werk, bedrijf en vakantie zijn mogelijk. Inlichtingen: tel. 072-336878. ALKMAAR - De wekelijkse yogalessen van Klaaske van Kuijk vinden weer plaats vanaf 21 september aan de Meti- usgracht 22, te Alkmaar. Er wordt ge werkt in doorgaande groepjes mannen en/of vrouwen en zwangeren. Dit sei zoen is er ook weer ruimte gecreëerd voor een beginnersgroepje en wel op dinsdagavond van 19.00-20.15 uur. Voor inlichtingen of opgave graag tele fonisch contact opnemen via tel. 072-112478. HEILOO - Deze cursus is nieuw en uniek in Heiloo en wordt gegeven door mevr. Jenny Cornelissen. Het is een se rie van 10 lessen waarin 10 verschillende onderwerpen aan de orde komen, o.a. een schilder, een componist, een schrij ver, een geleerde, een land, een volk, enz. Een ieder die geïnteresseerd is en enkele jaren voortgezet onderwijs heeft genoten, kan de les volgen. De cursus zal vanaf oktober worden gegeven op maandagmorgen van 10.15-11.30 uur. Voor inlichtingen kunt u bellen, tel. 072-336878. ALKMAAR - Zin een taalcursus? Wilt u Frans, Engels, Duits, Spaans of Itali aans leren spreken en verstaan? Of Ne derlands? Er is bijvoorbeeld ook een krote cursus voor Nederlanders, die hun kennis van de taal en spelling eens wil len opfrissen, en een andere cursus voor buitenlanders die wel Nederlands spre ken, maar dit nog willen verbeteren. El ke taal wordt gegeven in kleine groepen, waar aandacht is voor ieder persoon lijk. Privé-lessen zijn ook mogelijk. Wilt u liever eerst eens kemiismaken? Loop dan binnen op de informatie/ih- schrijfavond van De Wester. U kunt een praatje maken, studieboeken inzien en alsnog beslissen of het u wat lijkt. In formatie over alle cursussen kunt u in winnen op donderdag 17 september van 19.00 tot 21.00 uur in het cursuscen trum van De Wester aan het Ruusbroe chof 37 in Alkmaar/Overdie. Opbellen kan natuurlijk ook: 072-128709.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 6