'Gemeente heeft geen geheimen voor de inwoners van Heiloo' In the English style. Intiatuin. C J C. HACHMANG R Corduroy pantalons vanaf 129,- ABN Amro Heiloo introduceert verbazingwekkende geldautomaat College-voorzitter N.P.M. Schoof: S1 KfëH 57e JAARGANG NO. 39 "Z x d ii f 11 oO E N O MST REKE N NIEU W S B LAP VOOR HEILU^> 23 SEPTEMBER 1992 geestelijk gehandicapten Heilooër basisscholen donderdag dicht wegens staking taxateur0 Interkruis Noord-Kennemerland Stationsweg 61 Heiloo - Advertenties en administratie Uitkijkpost: -Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen Rinnegom en Egmond aan den Hoet. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! DAKDEKKER Holleweg 19 LOODGIETER 072-335085 HEILOO - Hoewel 1992 pas voor drie kwart deel voorbij is, kan het jaar wat betreft de locale Heilooër politiek al een etiketje krijgen: het jaar van de toe komstplannen. Door de gemeente Hei loo - in het bijzonder door het college van burgemeester en wethouders - wer den diverse plannen gepresenteerd, die de tongen der .inwoners los hebben ge maakt. De 'Structuurvisie' en het plan voor het 'Centrumgebied' ('t Loo) zijn de koplopers in de discussie, die op vele fronten is losgekomen. Naast informatie- en inspraakavonden van de gemeente en discussie-avonden van di verse politieke en andere organisaties was ook de Uitkijkpost een gewild me dium voor Heilooënaars om hun me ning te uiten. Vele ingezonden stukken werden in de afgelopen maanden gepu bliceerd. Het college van b w, in ingezonden stukken vaak aangevallen vanwege de gepresenteerde plannen, reageerde tot dusver niet. Waarom niet? Een vraag voor de voorzitter van het college, bur gemeester N.P.M. Schoof. „Het stand punt van het college in Heiloo - en van veel andere gemeenten - is dat je niet via kranten moet corresponderen. Dus ook niet reageren op ingezonden stukken. Natuurlijk nemen wij kennis van die stukken", aldus Schoof. ,,Maar de dis cussie gaat via de geëigende kanalen Nog niet helemaal afgerond „Direct bij de presentatie van de plan nen, zoals Structuur- en Centrumvisie, hebben wij de kanalen voor inspraak geopend. Het college heeft er bewust voor gekozen al in een vroeg stadium naar buiten te treden, zelfs als de plan nen nog niet helemaal afgerond zijn", gaat Schoof verder. ,,Er zijn publicaties en bijeenkomsten geweest, waarbij we dit duidelijk hebben gemaakt. Daarbij is steeds aangegeven, dat het college eventuele kritiek niet alleen aanhoort. De ene keer zullen we naar aanleiding van opmerkingen ons beleid aanpassen, een andere keer zullen we motiveren waarom we dat juist niet doen". De werkwijze van het huidige college wordt desondanks bekritiseerd. De veel heid aan plannen wekt de indruk dat de gemeente op haar kop wordt gezet. „De vele plannen in de afgelopen twee jaar worden ten onrechte zo opgevat", meent Schoof. „Bepaalde mensen zet ten zich geweldig af. De discussie is daardoor soms veel meer emotioneel dan zakelijk". Overigens ontkent bur gemeester Schoof niet dat de flinke hoe veelheid plannen, als gegeven op zich, een groter effect op de inwoners heeft dan van te voren was ingeschat. Beleidsprogramma In tegenstelling tot wat veel wordt ge hoord is niet het college van burge meester en wethouders de inititatiefnemer voor de totstandko ming van de vele nieuwe plannen. Na de verkiezingen in 1990 hebben de zes poli tieke partijen in de gemeenteraad een beleidsprogramma opgesteld en onder schreven. In dit programma is een aan tal beleidszaken vermeld, die in de periode 1990-1994 aangepakt moeten worden. Daaronder bijvoorbeeld de structuurvisie en het volkshuis vestingsplan. Maar ook is er gereageerd op actuele ontwikkelingen, zoals bij de Centrumvisie, die een vervolg is op de gehoorde wensen vanuit winkelhof 't Loo. Na de vaststelling van het accoord is het college voortvarend van start gegaan om de genoemde items in beleid te ver talen. De burgemeester en de drie we thouders zijn daarbij gebonden aan het beleidsprogramma. Controle daarop wordt uitgeoefend door de gemeente raad, die uiteindelijk ook besluit of een plan al dan niet doorgang krijgt. De politieke partijen nemen op dit mo ment actief deel aan de als het ware maatschappelijke discussie over Structuur- en Centrumvisie. Via eigen (openbare) bijeenkomsten wordt ge tracht een beeld te vormen van de op vattingen van de Heilooër inwoners, terwijl bij informatie- en inspraakavon den van de gemeente altijd wel een aan tal raadsleden aanwezig is. „Men is heel actief", aldus Schoof. „Ik vind dat een goede manier van politiek bedrijven, die de uiteindelijke besluitvorming ten goe de komt". Keuzes maken Terug naar het eigenlijke onderwerp van de discussie: de Structuurvisie. „Je hebt twee manieren om te besturen", zegt burgemeester Schoof. ,,Ten eerste kan je steeds ieder probleem oplossen en wachten op het volgende. Ten tweede kan je proberen vooruit te kijken naar de komende tien tot vijftien jaar. Aan de hand van tendenzen en verwachtin gen stel je een groot kader vast, waar binnen je incidentele besluiten nu en in de toekomst kunt plaatsen. De eerste mogelijkheid, stapje voor stapje beslui ten, is wellicht eenvoudiger en roept ook minder weerstand op, maar wij hebben gekozen voor de langere ter mijn: een mogelijke eindstap in beeld brengen, weten waar je naartoe wilt werken. Dat betekent dat je nu al keu zes moet maken voor een periode die loopt tot 2015". Bij het maken van die keuzes gaat het er om dat (mogelijke) problemen onder kend worden. Maar ook dat er voor waarden worden gesteld. Voor het Heilooër college staat vast dat het pret tige woonklimaat in de gemeente ge waarborgd moet worden. Bij het opstellen van een plan worden deze en andere zaken duidelijk bepaald. „Bij een plan kan je er niet alleen mee volstaan dat we aangeven wat we niet willen, maar moet je des te meer aan dacht besteden aan wat we wel willen", aldus de collegevoorzitter. „Je zoekt naar trends, brengt verschillende, soms tegenstrijdige belangen in beeld en draagt mogelijke oplossingen aan. Als dat nog niet kan dan kan je wel de rand voorwaarden vaststellen, waarbinnen in de toekomst oplossingen gevonden moeten worden. Zeker niet alles kan al concreet ingevuld worden. Als je naar de Structuurvisie kijkt geldt dat bij voorbeeld voor de spoorverbinding, de eventuele aansluiting op de A9 of de bestemming van leegstaande of leeg ko mende gebouwen". Inspiratiebron Binnenkort zal een nieuwe versie van de Structuurvisie verschijnen. „Het is geen stuk zonder kleur, het moet een inspira tiebron zijn voor het toekomstig hande len. Het college heeft de moeilijke taak om duidelijk te maken dat Heiloo ge baat is bij deze visie. De lijn uit het ver leden wordt daarbij zeker ook voortgezet: ook dit college wil de kwali teit van Heiloo als woongemeente vast houden", zegt Schoof. Natuurlijk kan op de nieuwe versie van de Structuurvi sie, waarin het definitieve standpunt van het college wordt verwoord, gerea geerd worden. Eventuele bezwaren Enquête moeten in dit stadium gericht worden aan de gemeenteraad. „Wij willen graag op een constructieve manier met de inwoners van Heiloo dis cussiëren", aldus Schoof. In dit opzicht heeft het college van Heiloo geen respect voor onjuiste beweringen, die in kranten verschenen zijn. „De Stichting Heiloo Houden Zo! heeft enkele perti nente onwaarheden gepubliceerd, bewe ringen die bovendien sterk opgeklopt werden. Meer daardoor dan door de Structuurvisie zelf werd de gemeente op haar kop gezet". ramp vindt voor Heiloo'. „Zoiets is to taal niet zakelijk en het vertroebelt de sfeer", oordeelt Schoof. Gesprekspartner „Het college heeft het bestuur van de Stichting enkele maanden terug uitge nodigd voor een gesprek. In dat gesprek heeft het college gesteld dat het prettig zou zijn om een constructieve gesprekspartner te hebben en met elkaar in discussie te komen. Ondanks alles wat er gebeurt is, wil het college dit nog steeds", zegt Schoof. De burgemeester begrijpt dat een deel van de kritiek di rect aan zijn adres is gericht, maar zegt: „Ieder plan is een gezamenlijk produkt. De Centrumvisie is bijvoorbeeld bege leid door een commissie vanuit de raad. Na de presentatie is de portefeuillehou der wel het eerste aanspreekpunt, maar het college is gezamenlijk verantwoor delijk. Tenslotte wordt in de gemeente raad een besluit genomen. En bij een vergadering van de raad heeft de burge meester geen stemrecht". De commotie drukt volgens het college de goede dingen uit het totaal van de ge meentelijke activiteiten wat weg. ,,Er wordt door meer 150 mensen bij de ge meente ontzettend hard gewerkt. Veel extra activiteiten zijn van start gegaan en geld wordt beschikbaar gesteld om beter op de wensen van de inwoners in te spelen", zegt Schoof. Als voorbeel den noemt hij het scholen- en wijkge- bouw in Ypestein, de gescheiden inzameling van huisvuil, het jongeren- en het ouderenwerk. Zaken die ten goe de yan het woonklimaat komen. „Met een kleine woordspeling op zou je het motto 'Hou Heiloo mooi' kunnen ge bruiken voor de inspanningen van de gemeente. Liever dat motto dan alleen maar 'Heiloo, houden zo' voegt Schoof hier aan toe. De burgemeester van Heiloo vindt een goed contact met de inwoners van de ge meente op allerlei terrein van het groot ste belang. „We doen daar zoveel mogelijk aan. Bijvoorbeeld zijn we tij dens de gemeentedag gestart met een en quête om de mening van de bevolking ten aanzien van de gemeentelijke diensten te peilen. Weten wat de mensen willen, weten hoe de dienstverlening overkomt. Natuurlijk worden er ook wel fouten gemaakt, het heeft geen zin dat te verbergen. We hoeven nergens een geheim van te maken, er wordt niet met dubbele agenda's gewerkt", bena drukt Schoof nogmaals. Als voorbeeld noemt Schoof de ver meende doorgaande route voor auto's dwars door Heiloo. „Het gaat om een centrale groene as door Heiloo, die de groene plekken in het dorp met elkaar verbindt voor voetgangers en fietsers", weerspreekt de burgemeester anders lui dende beweringen. Ook het streven naar een inwonertal boven de 20.000 is een uitspraak, die absoluut niet bij het col lege vandaan komt. Daarnaast stelt burgemeester Schoof dat acties, die op hem persoonlijk ge richt zijn, niet bijdragen aan een goede discussie. In dit kader noemt hij de brief van de Stichting Heiloo, Houden Zo! aan het hoofdbestuur van D66. In dit schrijven wordt onder andere beweerd dat 'een groot deel van de bevolking het burgemeesterschap van Schoof een Vanuit die opvatting heeft Schoof dan ook veel moeite met geruchten, die ner gens op gebaseerd zijn. Een vreemd ge rucht, dat al maanden de ronde doet, is bijvoorbeeld dat Schoof elders in Hei loo een stuk grond heeft gekocht voor de bouw van een woning. Meer zakelijk is de kritiek dat de inspraak inzake de panden aan de Holleweg te laat van start is gegaan. „We zijn het gesprek juist zo vroeg mogelijk begonnen, zodat mensen maximaal kunnen reageren op voorstellen van het college", aldus Schoof. „Men hoeft niet alleen maar boos te worden, er is altijd een moge lijkheid voor overleg. En uiteindelijk beslist niet het college, maar de gemeen teraad, die door de bevolking zelf is gekozen". HEILOO - Dit jaar wordt voor de 33e maal de Nationale Collecte voor men sen met een verstandelijke handicap ge houden. In de week van 28 september t/m 3 oktober zullen weer duizenden NKGG-collectanten in het hele land op pad gaan. In deze collecte neemt een aantal organisaties deel, die actief zijn op het gebied van de zorg voor de ver standelijk gehandicapte medemens. De opbrengst van de collecte wordt zeer zorgvuldig besteed. Ons land telt meer dan 100.000 mensen met een verstandelijke handicap. Het is gebleken, dat met goede zorg, aange paste trainingen en toewijding de moge lijkheden vergroot kunnen worden, o:a. door thuiszorg, thuishulp, die b.v. spel letjes doet met het kind, even oppast, meegaat naar het zwembad, waar de kinderen zich als "een vis in het water' voelen. Reeds nu blijkt hoe onmisbaar dit werk is, terwijl nauwelijks of geen subsidie wordt verkregen. Voorlichting en adviezen aan ouders, trainingen, hulpmiddelen, sport en spel, vrijetijds besteding zijn ook o.a. de doelen, die de Nationale Collecte Geestelijk Gehandi capten ondersteunt. Ook dit jaar hoopt de NKGG weer op de sympathie van velen, nl. op een goe de opbrengst van de kollekte, waarvan 45% in dit rayon blijft voor regionale en plaatselijke activiteiten. De collecte wordt gehouden d.m.v. collecte envelopjes, die u deze week in de krant aantreft. Geef, wat u missen kunt; wij zijn u dankbaar voor uw gift. HEILOO - Afgelopen zaterdag was het een feestlijk gezicht op de trimbaan in het bos en rondom de kattenberg. Zo'n 170 kinderen van G.T.H. en hun vriendjes, vermaakten zich met spellet jes, een atletiekbaan en een dierengelui- denspel. Dankzij leiding, bestuursleden en behulpzame ouders, slaagde dit eve nement uitstekend. Het mooie weer maakte de dag tot een plezierige herin nering. HEILOO - Op donderdag 24 september zal op veel scholen (ook in Heiloo) geen onderwijs worden gegeven. De geza menlijke onderwijsvakbonden organise ren op die dag een landelijke staking. Nooit eerder hebben onze scholen aan een onderwijsstaking meegedaan, want: het betrof in de regel zuiver materiële zaken (extra geld, meer salaris voor on szelf e.d.); en waar het ook inhoudelijke zaken betrof, vonden wij altijd wel we gen om ons ongenoegen kenbaar te maken. Hoewel wij nog steeds menen dat staken (weliswaar wettelijk toegestaan) een middel is, dat onze sympathie niet heeft, zien we niet hoe we dit keer op een andere wijze kunnen protesteren te gen wat wij ervaren als onrecht en kwa liteitsverlies van ons onderwijs. Weliswaar is door de regering geld toe gezegd en wordt er geld beloofd om knelpunten op te lossen, maar de,inge wijde weet dat dit slechts betekent dat er binnen de onderwijsbegroting met geld wordt geschoven en er zodoende op an dere plaatsen nieuwe onrechtvaardige situaties ontstaan, zoals: afbreken van de wachtgeldregeling en in de toekomst wellicht aantasting van de pensioen rechten (een 'sigaar uit eigen doos'). Wat ons bijzonder verdriet is, hoe pas begonnen jonge collega's nog niet de helft verdienen van ons salaris, en met een soort minimumloon voor de klas staan en een even verantwoordelijke taak uitoefenen als wij. Wat ons echter het meest aan het hart gaat is, dat door de voortdurende bezuinigingen op het onderwijs de kwaliteit dreigt te vermin deren en misschien nu al vermindert. We willen nu een duidelijk nee laten ho ren tegen de kabinetsplannen. De teams van de onderstaande scholen hebben daarom besloten om op donderdag 24 september geen onderwijs voor de kin deren te verzorgen. De scholen zijn dus gesloten. Wij beseffen dat veel kinderen blij zullen zijn met een dagje vrij, maar dat er ook gezinnen in de problemen ko men betreffende de opvang van de kin deren die dag. In dat geval kunt u kontakt met de scholen opnemen en zul len we proberen dit probleem op te lossen. Wij hopen met deze staking een betere onderwijssituatie in de toekomst te creë ren voor uw kinderen. De schoolteams van: Freinet, Meander, De Duif, De Nieuwe Hoeve, Rehoboth, Vondel, Benedictus, Paulus, Hase- broek, Zeskant, Willibrord en St. Radboud. Bovenstaande tekst is als brief ver stuurd naar de ouders door de docenten van de Heilooër baisse holen. (Redactie Uitkijkpost) Engelse week t/m 27 september. Natuurlijk met allerlei origineel Engelse planten, produkten, aanbiedingen en lekkernijen. David Austin Engelse rozen. O.a. Mary rose, chancer en othel- 1 "750 lo heritage. Van 22,50 vocjr Roos fragrant cloud. Bloeit nu Donkerrood en geu- "795 j rend. Van 9,95 voor ^Reuze delphinium (ridderspoor). Bloeit nu. In diverse kleuren. 9* Van 12,50 voor HEILOO, Vennewatersweg 15, H ET G ROE N E warenhuis tel. 072- 332727 nCR BOKOéN Tel.'.072 ,,oomou^e9 33.N^ Met ingang van heden is het telefoon nummer van het spreekuur van de Volwassenenzorg gewijzigd: spreekuur dagelijks tussen 12.30 - 13.30 uur tel. 072-332753 SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 Schilderwerken, wandafwerking Kwaliteit en vakmanschap Eerlijk advies en kosteloze offerte HEILOO - De nieuwsmedia hebben vo rige maand uitvoerig aandacht besteed aan een plan voor versoepeling van de vestigingseisen voor het Midden- en Kleinbedrijf. Op dit moment gelden voor ondernemers in de sectoren detail handel, ambacht en horeca allerlei vesti gingseisen. Die komen met een nieuwe regeling te vervallen. Er blijven dan maar twee diploma's over: algemene ondernemersvaardigheden (dit zal gelijk zijn aan het huidige middenstandsdiplo ma) en bedrijfstechniek (een aanvulling op algemene ondernemersvaardighe den). Wanneer deze nieuwe regeling van kracht wordt is op dit moment nog niet bekend. De waarde van het Middenstandsdiplo ma in de huidige regeling is bekend. Mocht het in de toekomst tot verande ringen komen, dan is het nu al duidelijk dat de waarde van het middenstandsdi ploma zal toenemen, omdat de mid denstandscursus de ondernemingsoplei ding voor het gehele midden- en klein bedrijf zal worden. De middenstandsa vondschool uit Heiloo, al meer dan 25 jaar actief, gaat met het nieuwe cursus jaar beginnen. Het is mogelijk, de cur sus in 1 of 2 avonden per week te volgen. Heeft u interesse, bel dan voor informatie naar A. Boerhave, tel. 072- 332768. Adverteren is naamsbekendheid De he'Pt daart>|l De nieuwe, geavanceerde geldautomaat van ABN Amro HEILOO - Het ABN AMRO kantoor Kennemerstraatweg 97 heeft vanaf be-^ gin september een nieuwe geldauto maat. Deze zeer moderne geldautomaat is voorzien van een kleurenscherm waarop naast een duidelijke gebruiks aanwijzing ook nog eens nieuwtjes van de bank verschijnen. Houders van een Bank- of Europas kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week tot 300,00 per dag opnemen. Relaties van ABN AMRO kunnen meerdere malen per dag tot 1.000,00 opnemen en het saldo van hun rekening inzien. De nieuwe ABN AMRO Geldautomaat is zo gebouwd dat niemand over de schouders van de klant kan meekijken. Zo is optimale privacy gewaarborgd. Voor houders van buitenlandse passen zijn de aanwijzingen op het beeld scherm ook in de Engelse, Duitse en Franse taal mogelijk. Bovendien kunnen relaties van ABN AMRO hun PIN-code wijzigen in iedere gemakkelijk te onthouden combinatie van vier cijfers. Deze zogenoemde PIN- change is uniek voor ABN AMRO en kan alleen bij de kantoren, die herken baar zijn aan de sticker „U kunt hier uw PIN-code wijzigen". Gratis Tangramspel Iedere Bank- of Europashouder (van welke bank dan ook), die in de periode van 15 september tot en met 20 oktober op drie verschillende dagen geld op- meemt bij de ABN AMRO Geldauto maat van kantoor Kennemerstraatweg 97 in Heiloo, krijgt op vertoon van de transactiebonnen een gratis Tan gramspel bij dat kantoor. Speciale demonstratie Van 23 t/m 25 september en van 30 sep tember t/m 2 oktober is een ervaren hostess op het ABN AMRO Kenne merstraatweg 97 aanwezig om iedereen te demonstreren hoe gemakkelijk de ABN AMRO Geldautomaat te gebrui ken is. Als extra houvast krijgen alle be zoekers van deze demonstratie een folder mee waarin stap-voor-stap de werking van de geldautomaat nog eens duidelijk wordt omschreven. (Zie ook pagina 7 van deze Uitkijkpost).

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1