WAT ZOU DOEN MET O FL. 100.000, BELASTINGVRIJ? m C. HACHMANG Burgerij bood gemeente in 1928 twee lantaarns aan Veel belangstelling informatieavond gemeente Scholencomplex annex Wijkcentrum De Kring wordt geopend Ijsbaan Heiloo denkt aan de winter Grote rommelmarkt Heilooër muziekverenigingen heiloo en omstreken J.C. Buk Buk Heiloo Duo Mark Willem in Buk Buk 30 jaar bibliotheek Heiloo 40 jaar Vondelschool Fancy Fair de Loet groot succes Overeenstemming bereikt over afvalverwerking in Noord-Holland 1993-1997 De Deel behoort tot vijf beste „Specialiteiten winkels" Keurslagers Kees Burger en van der Peet behalen Goudkeur Claus bruids-info-show met Marco Borsato een groot succes HENK VAN DER HAM MAAKT IETS MOOIS VAN UW SPAARGELD! IVN-Wandeling 14 OKTOBER 1992 57e JAARGANG NO. 42 NIEUWSBLAD VOO R 10 jaar Hotel restaurant de Vassy Makelaar Taxateur o.g. hypotheken °°P Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel.072-331895 ASSURANTIËN InvmI Kantoor: Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES I- - I HEILOO - Al weer voor de 7e keer or ganiseren de drie Muziekverenigingen, Tamboer en Marjorettekorps Nij en- burg, Fanfare Showband Heiloo en het Heilooër Harmonie-orkest Caecilia, een grote rommelmarkt in winkelcentrum 't Loo. Vrijdag 16 oktober van 09.00 tot 21.00 uur en zaterdag 17 oktober van 09.00 tot 17.00 uur staan over de diverse pleinen van 't Loo de kramen weer op gesteld. Graag willen de drie verenigingen langs deze weg de winkeliers van 't Loo be danken dat zij het ook dit jaar weer hebben mogelijk gemaakt dat er een rommelmarkt kan worden gehouden. Eind mei zijn de leden van de drie vere nigingen gestart met het ophalen van al lerlei nog zeer goed bruikbare tweedehands goederen. Dankzij de me dewerking van allen die de muziek een warm hart toedragen hebben we weer zoveel spullen op kunnen halen dat we ze nauwelijks konden bergen. De goede ren moeten nu ook nog verkocht wor den en daarbij is weer uw hulp onontbeerlijk. De rommelmarkt vormt voor de drie verenigingen een zeer belangrijke bron van inkomsten. Inkomsten welke hard nodig zijn voor het draaiende houden van de verenigingen. Een instrument kost al gauw een paar duizend gulden. Een uniform is ook -niet goedkoop erf bladmuziek is ook een kostende factor wil men als muziekvereniging bij de tijd blijven. Tel daarbij de huur van de repe titieruimten, de vergoeding van de diri gent en niet te vergeten de kosten verbonden aan de opleiding van jonge muzikanten en u begrijpt dat we de in komsten uit de rommelmarkt gewoon goed kunnen gebruiken. Gelukkig is er voor iedereen wat te vinden op de markt, zowel voor de toevallige pas sant, de pas op kamers wonende als voor en verwoede verzamelaar. Meu bels, t.v.'s, radio's, aarde- en glaswerk, speelgoed, huishoudelijke apparaten, etc. Kortom te veel om op te noemen en het kan dan ook niet anders of er zit al tijd wel iets tussen wat u goed kunt ge bruiken. Kom dus op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober a.s. naar winkel centrum 't Loo. U doet er niet alleen de muziekverenigingen een groot plezier mee maar ook uzelf. HEILOO - Op 21 april 1928 werd door dé burgerij van Heiloo aan de gemeente twee lantaarns aangeboden. Op de foto ziet u de commissie uit de burgerij en het gemeentebestuur. Van links naar rechts: de Heer Vrijburg, de heer Valk (raadsleden) met stok burgemeester N. van Foreest, de heer Maas Geesteranus (wethouder). Achter de heer Vrijburg (met snor) de heer Bruul, gemeente se cretaris mèt zijn vrouw met klein hoed je, de heer van 't Veer, raadslid, daarnaast architect Saai (grote man) bouwers van het Raadhuis. Links bij de lantaarn (vermoedelijk) mevrouw van der Vall. Eensgezindheid, rechts bij het raam en vaandel achter de lantaarn staat met hoed, een correspondent van de Alkmaarse Courant. HEILOO - Doorgaans staan de toppers die jongerencentrum Buk Buk Heiloo naar binnen haalt op het podium in de zaal. Dat dit niet altijd opgaat zal zater dag 17 oktober, blijken. Mark Ritsema en Willem Cramer - alias Duo Mark Willem - zullen een daverende perfor mance in het cafe van de Buk neerzet ten, De entree bedraagt 5,-, aanvang rond 22.00 uur. Naast het genieten van de muziek van deze twee heren, kun je ook alvast een kaart aanschaffen voor Herman Brood (24 okt.) of Soft Parade (31 okt.) De kaarten kosten resp. 15,- en 10,- en zijn naast de Buk- ook ver krijgbaar bij Centerdisc Heiloo en Po- peye Alkmaar. Willem Cramer heeft de nodige faam gemaakt als toetsenist van de band East Meets West. Hij staat be kend als een muzikale duizendpoot. Wie naar de roots van Mark Ritsema op zoek gaat, zal meteen bij Spasmodique uitkomen. Deze band vierde vorig jaar haar tiende verjaardag. Helaas mocht dit niet baten. Eind vorig jaar viel Spasmodique uiteen. Na de val sloot Mark zich aan bij de zesmansformatie Cobraz. Dit is een zeer veel omvattende band waarin vooral de percussie cen traal staat. Spasmodique mag dan verle den tijd zijn, in voormalig voorman Mark leeft het eigenlijk nog steeds. Rit sema en Cramer spelen nummers van Spasmodique en songs die door Mark speciaal voor Duo Mark Willem zijn geschreven. Aangezien Mark ook ver antwoordelijk was voor de teksten van Spasmodique, vullen de nummers el kaar goed aan. Mark woont in Rotterdam-Noord, een plaats waar hij een haat/liefde-verhouding mee heeft. HEILOO - Deze week is het feestweek in de Openbare Bibliotheek in Heiioo. Zij Ibestaat namelijk sinds 1962, dus al weer 30 jaar. Op de officiële receptie, die afgelopen maandag 12 oktober in de bibliotheek plaatsvond, namen tevens drie bestuursleden afscheid. Dit zijn de heer Breuker, de heer Grondhout, die voorzitter was en mevrouw Israëls, die 35 jaar lang de functie van secretaresse heeft bekleed. Oök heeft zij jarenlang in de Uitkijkpost geschreven voor de bibli otheek onder de naam Car la. Vice-voorzitter mevrouw Settels nam het woord en vertelde dat er 30 jaar ge leden initiatief is genomen om een bibli otheek op poten te zetten. Bestuurders en vrijwilligers die destijds aanwezig waren en nu n.og werkzaam zijn, zijn nu nog onmisbaar. Vervolgens nam de heer Grondhout, de voorzitter die nu afscheid neemt, het woord en vond een dertigjarig jubileum een mijnlpaal om bij stil te staan. Hij memoreerde de geschiedenis van de bi bliotheek, die allereerst was gevestigd aan de Kennemerstraatweg 382. Daarna had de bibliotheek een noodgebouw op de hoek Pastoor van Muyenweg/Ewis- weg en vervolgens was er een filiaal no dig in Heiloo-West. En tot op heden is de bibliotheek te vinden op het Male- voort 13. De heer Grondhout verklapte soms 'mooie dromen' te hebben waarin winkeliers hem smeekten de bibliotheek dichtbij de winkelcentra te huisvesten. Helaas is de realiteit anders; de biblio theek moet zelf op zoek gaan naar plaatsen dichtbij winkelcentra. Het zou namelijk gunstiger voor de bibliotheek zijn, een vestiging in het centrum van Heiloo te hebben. Grondhout verklaar de de feestweek voor geopend. Ook de gemeente gaf Mij f van waarde ring voor de inzet van fnedewerkers en medewerksters. Wetl^lider Willemse- van der Ploeg meende|dat de uitspraak 'ik ga even naar de bieb' een alledaagse kreet is 'geworden. Y^jgens haar heeft de Openbare Bibliotheek Heiloo zich sterker van bestuur, maar ook van ver zameling gemaakt. 'De grote verweven heid van alles wat hier is, integreert in de bibliotheek in het maatschappelijke en culturele leven in Heiloo', aldus de wethouder. Hierna werd er door de me- dewerkers/sters een lied gezongen waa rin de geschiedenis van de bibliotheek werd verhaald, en wel in de flower power stijl. Dit vanwege het feit d^t de bibliotheek in '62 werd opgericht, toen de hippietijd hoogtij vierde. Tenslotte ontvingen de drie bestuursle den die de bibliotheek gaan verlaten een oorkonde, en allemaal één bloem uit handen van de rest van het personeel. De bibliotheek is vandaag 14 oktober met de festiviteiten begonnen, een overzicht: -woensdag 14 oktober ,^*u.00-11.30 uur: 'Kijk een boek: boeken voor peuters en kleuters', door mevr. M. Hoffman (crèche). -Donderdag 15 oktober, 18.30-20.30 uur: 'Tussen kunst en kitsch'. Harold Bos en Margriet van Eek Poppe taxeren door u gebrachte kunstvoorwerpen. -Vrijdag 16 oktober, 10.00-11.30 uur: 'Voorlezen....ja doen!' door mw. M. van nes (crèche). 19.00-20.30 uur: 'Get back to the six ties', muziek in beeld uit de jaren '60. -Zaterdag 17 oktober, 14.00-15.30 uur: 'Land in ziiiicht!", groot piratenfeest t.g.v. de kinderboekenweek. Tijdens de feestweek wordt een kopje koffie geschonken. Dus komt allen naar de Openbare Bibliotheek in Heiloo aan het Malevoort 13. Veel geweld kentekent de wijk. Duo Mark Willem kun je eigenlijk zien als de akoestische voortzetting van Spasmodique, hoewel Willem natuur lijk ook zijn eigen inbreng heeft. Beiden bespelen ze de gitaar en Willem wisselt deze zo af en toe in voor stevige percus sie. Mark beschrijft hun muziek als 'de kale song'. De stem van Mark doet den ken aan een mengeling van Howling Wolf. Nick Cave en een op hol geslagen Tom Waits. Recensenten beschrijven het als met schuurpapier bewerkte stem banden die tot aan het middenrif rijken. HEILOO - De viering v^n het 40-jarig bestaan van de Vondelschool is een doorslaand succes geworden. Honder den oud-leerlingen haalden met oud docenten herinneringen op tijdens de drukbezochte reünie. Nog drukker was het op de fancy fair die met de vele spel letjes voor een gezellige afsluiting van de feestweek zorgde. Vooral ook het Rad van Avontuur was in trek dankzij de vele kadootjes, onder meer beschik baar gesteld door de Heiloose mid denstand, waarvoor de organisatoren ook nog eens langs deze weg hun erken telijkheid willen betuigen. De viering van het jubileum heeft ook de vervulling van een hartewens van de schoolleiding mogelijk gemaakt. De verkoop van onder meer hapjes en drankjes en de lootjes (de fiets ging naar een bewoner van de Heerenweg) bracht voldoende op om een professionele ge luidsinstallatie voor toneeluitvoeringen aan te schaffen. Daarnaast zal het schoolplein worden aangevuld met en kele speeltoestellen. En nu maar hopen dat die net zo'n lang leven beschoren zijn als de Vondelschool HEILOO - De afgelopen zaterdag ge houden fancy fair in het verzorgings huis De Loet is in alle opzichten bijzonder geslaagd. Mede dankzij de goede weersomstandigheden wisten vele mensen De Loet te vinden. De gehele dag hadden de ruim 30 vrijwilligers de handen vol en omstreeks 16.00 uur kon de direkteur van De Loet, de,heer P.H. van Baar, mededelen dat de fancy fair 1992 8.000,- heeft opgebracht. De fancy fair commissie wil alle vrijwilli gers en bezoekers bijzonder bedanken voor dit geweldige succes. Het ziet er naar uit dat de aanschaf van de zo be geerde bus niet lang meer op zich zal la ten wachten. Tenslotte maakt de commissie de volgende prijswinnaars De kosten voor het verwerken van huis houdelijk afval van bedrijfsafval zullen de komende jaren stijgen. Voor het brandbaar bedrijfsafval zal de stijging 25,- per ton per jaar bedragen. Voor huishoudelijk afval in de noordelijke re gio van de provincie blijven de kosten tot 1996 rond de 140,- per ton; in 1996, als de huisvuilcentrale Alkmaar gereed is, nemen zij fors toe tot circa 250,-. Verwerking van huishoudelijk qfval in regio zuid kost vanaf 1993 200,-. Dit gaat uitsluitend om de ver werkingskosten, dus exclusief de kosten die gemoeid zijn met inzameling, over slag en transport. De kostenstijging is nodig omdat er om milieuhygiënische redenen meer afval verbrand zal moeten worden dan op dit moment het geval is. Dat zal gebeuren in de AVI-West en in de verwachte nieuwe huisvuilcentrale in Alkmaar. De bedragen die genoemd worden zijn geschat op basis van het prijspeil van 1993, exclusief BTW en ex clusief de mogelijke afvalstoffenheffing die het Ministerie van VROM heeft aan gekondigd. bekend: stokvangen: Mariska Hulsman uit Zwanenburg. Spijkers slaan: Jaap Scholten uit Heiloo. Spiraal: Willem Stoop uit Heiloo. Sjoelen: Mevrouw Schram uit Heiloo. Pop raden: me vrouw van Bronkhorst uit Heiloo (naam pop is Carla). De prijzen, een ka- dobon t.w.v. 25,- kunnen afgehaald worden bij de receptie van De Loet op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. HEILOO - De Specialiteiten winkel van de Deel in de Winkelhof 't Loo, behoort tot nu toe, tot de beste vijf zaken van Nederland over wie nummer één gaat worden zal volgende maand beslist worden. ,,Je kunt op zo'n test inschrijven" zegt de eigenaar van de Deel de heer J. Boer lage" je wilt wel eens weten hoe je op de markt ligt. Er waren 89 deelnemers en nu ben ik nog bij de laatste vijf, dat vind ik reuze leuk". Diverse malen werd de Deel onaangekondigd bezocht door een finale vak jury (anoniem) door een consumenten jury. Alles werd bekeken tot de toiletten aan toe. A.s. vrijdag middag worden er bij de Deel film op namen gemaakt. Deze wordt dan weer door een jury bekeken en beoordeeld. Wie hier dan het beste beoordeeld wordt mag zich ,,Best Specialiteitenwin kel van Nederland" noemen. HEILOO - Tijdens de jaarlijkse pro- duktkeuring van de Vereniging van Keurslagers, gehouden op 22 septem ber, hebben Keurslagers Burger en v.d. Peet Goudkleur behaald voor de uitste kende kwaliteit van hun rookworsten. Om Goudkleur te behalen moet de roo kworst aan strenge normen voldoen. In totaal kunnen er 100 punten behaald worden, bij 90 punten of meer ontvangt men het predikaat „Goudkleur". De rookworsten werden door een deskun dige en onafhankelijke jury beoordeeld op de volgende punten: - kleur - geur en smaak - samenstelling - snijbaarheid. ,,Het doel van dergelijke produktkeu- ringen is de stimulans om de kwaliteit van je produkten zo hoog mogelijk te laten zijn. Zo'n keuring drukt je weer eens met de neus op de feiten en houdt je alert", zeggen Keurslagers Burger en v.d. Peet die erg gelukkig zijn met het behaalde resultaat van resp. 99 en 96 punten. De Vereniging van Keurslagers heeft 600 leden, die gevestigd zijn door het hele land. Iedere Keurslager moet vol doen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, versheid, presentatie, as sortiment, hygiëne en service. Voldoet een lid niet aan de door de VSR gestelde normen dan kan hem het K-embleem worden afgenomen. Succesvolle bruidsmodeshow in Claus Alkmaar. ALKMAAR - Afgelopen zondag werd er in Claus Alkmaar een uitgebreide bruids-info-show georganiseerd. Speci aal voor deze gelegenheid werden de bowlingbanen van Claus Alkmaar om gebouwd tot een podium waarop op spectaculaire wijze de nieuwste bruidsmode werd geshowd. De modes hows werden verzorgd door bruidsmo de De Witte Markies in samenwerking met Lex Bruggemann Herenmode Alk- (Zie advertentie elders in dit blad) DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 Burgemeester Schoof spreekt over structuurvisie in De Beun. HEILOO - „Heiloo is mooi, maar staat niet stil" was het motto van deze avond. Nadat vorige week in deze krant uitge breid op de structuurvisie werd inge gaan, hield de gemeente donderdagavond een informatieavond in de Beun waar veel belangstelling voor bestond. Het maakte de tongen los, zo wel bij het publiek als bij de gemeente. Men kon zich nu rechtstreeks tot ie mand wenden en daarmee indiscussie gaan. De afstand gemeente-bevolking viel hiermee weg. De Kennemerstraatweg bleek velen hoog te zitten en er werden veel sug gesties gedaan, maar wat voor de een een oplossing is, is voor de andere vaak onaanvaardbaar. Zo kon men ook eens meemaken hoe moeilijk het voor de ge meente is het iedereen naar de zin te maken. Ook de uitbreiding van het Loo en het Stationscentrum baart velen zorgen, evenals geruchten dat er golfbanen zou den komen (39 ha) bij het recreatiege bied. Maar er was een levendige discussie en een ontspannensfeer. maar. „bpeciaie guesi vin uv rol van bruidegom) tijdens de shows was de Alkmaarse zanger Marco Borsato. Naast de modeshows werden er, ver spreid over de diverse zalen van Claus door de diverse deelnemers stands ver zorgd waar op gezellige, informele wijze uitgebreide informatie wordt verstrekt over de verschillende facetten van de or ganisatie van een bruiloft. „Zowel van de deelnemers als van de ruim 500 bezoekers hebben we veel po sitieve reactiès ontvangen. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat we in de toe komst vaker dergelijke shows zullen or ganiseren", aldus Marijn de Wit, general manager van Claus Alkmaar. HEILOO - Op 21 oktober zal staatsse cretaris drs. J. Wallage De Kring offi cieel openen. De Kring is het gebouw in Ypestein aan De Hucht waarin de open bare basisschool Meander, de R.K. Paulusschool, het wijkcentrum Ypsalon en de peuterspeelzaal Pippeloentje zijn ondergebracht. Na een jaar van plannen, veel overleg, bouwen en inrichten is het dan eindelijk zo ver. Het plan, onder leiding van onderwijs wethouder mw. J. Wuijster- Schuddeboom, om een gebouw neer te zetten waarin zowel scholen als een wijkcentrum een plaats konden krijgen heeft een bouwkundig mooi en funktio- neel gebouw opgeleverd waarin veel ak- tiviteiten kunnen plaatsvinden. De scholen zijn op 24 augustus aan het eerste schooljaar begonnen. De openba re basisschool Meander heeft zeven lo kalen en de R.K. Paulusschool vijf klassen. Ook de peuterspeelzaal Pippe loentje is gestart. Wijkvereniging Ypestein heeft op 26 september met een feestelijke avond het wijkcentrum Yp salon ingewijd. Op 21 oktober vindt de officiële ope ning van het hele complex plaats. Staatssecretaris J. Wallage zal om 09.30 uur de openingshandeling verrichten door het beeld van de Heilooër kunste naar Bert Jonk te onthullen. Alle wijk bewoners, dus ook alle kinderen worden uitgenodigd hierbij buiten aan wezig te zijn. Voor de genodigden is er vanaf 09.40-10.15 uur een officiële bijeen komst in wijkcentrum Ypsalon, waar staatssecretaris Wallage het woord zal voeren. De kinderen gaan dan naar de klassen van de 2 scholen waar zij een kleurplaat zullen krijgen. Om 10.15 uur zal de heer Wallage een rondleiding krijgen door het hele gebouw. Tussen 10.30 en 11.00 uur is er koffie voor de ouders en limonade voor de kinderen met daarbij een versnapering. Aanslui tend is er voor de kinderen uit de hele wijk om 11.00-12.15 uur een kinder voorstelling in het wijkcentrum. HEILOO - Zondag 18 oktober 1992 is het- weer de derde zondag van de maand. Dat betekent dat er weer een wandeling van het IVN door het Hei- looërbos gehouden wordt. Deze start om 11.00 uur bij de Kattenberg aan de Kennemerstraatweg en duurt ongeveer anderhalf uur. IVN-gidsen vertellen wat er zoal te zien/horen/voelen/ruiken valt. Wist u dat u voor dergelijke (gra tis) wandelingen ook in Bergen (eerste zondag van de maand, verzamelen bij de ruiïnekerk), Alkmaar (tweede zon dag, Egmonderhout, ingang Honkpad) en Schoorl (vierde zondag, kerkje in Groet), terecht kunt? In Bergen aan Zee, in het Parnassiapark, is elke zon dag van 13.00-17.00 uur ons informatie centrum geopend. Wilt u meer inlichtingen over wandelingen belt u dan 072-331588, in lichtingen over an dere natuur- en milieuaktiviteiten, les sen e.d. krijgt u op 072-330646. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Geen Uitkijkpost ontvangen? I donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmopd aan den Hoef. De kaarten voor het seizoen 92/93 wor den binnenkort aangeboden bij iedereen die ook het vorig jaar een kaart heeft gehad. De prijs hoefde niet verhoogd te worden en bedraagt 7,50 per stuk. Na 5 december wordt dat 12,.50. Het is gebruikelijk dat de baan alleen voor houders van seizoenkaarten toe gankelijk is. Schaatsen op natuurijs op onze prachtig in het Heilooer bos gele gen baan is een bijzondere belevenis en dankzij een uitstekende verlichting kan er ook 's avonds veilig worden gereden. De akkommodatie wordt gecomple teerd door een ruime goed verwarmde kantine met een goed voorzien buffet. Bij de baan is voldoende parkeergele genheid. Nieuwe liefhebbers kunnen zich wenden tot de heer R. de Beurs, Holleweg 157, 1851 KG Heiloo, tel. 330373. van EGMOND - De maand oktober is uitge roepen tot feestmaand bij hotel restau rant de Vassy. Zij vieren hun 10 jarig bestaan met een feestmenu en een leuke attentie voor de gasten. Gestart als fa miliepension mogen ze zich sinds twee jaar hotel restaurant noemen, met 24 kamers en een uitstekende keuken. Uit de wijde omgeving komen de gasten dan ook graag naar dit gezellige restaurant toe. De maand november wordt weer wildmaand, de liefhebbers kunnen zich de hazepeper of de reebiefstuk weer goed laten smaken. Drink daarbij een mooie wijn en u komt tot de ontdekking dat de herfst nog niet zo'n slecht jaarge tij is. De mensen van hotel-restaurant de Vassy staan geheel tot uw dienst. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1