Informatie Indonesië Familieconcert door het Noordhollands Philhar- monischorkest Congres Whiplash Verslag van de bijeen komst van de bond van Plattelandsvrouwen Nationale kampioen schappen pistoolschieten 25 meter Sponsorloop aktie Pater Borst - Wiliibrordschool Nivon: lezing over duinen Sociëteit alleenstaanden Zwemdiploma's Heilooër Bridge club Aktiviteiten Ypsalon (wijkcentrum Ypestein) Heiloo in de picture 22 meter houten toren Dames Bridgeclub Sans Atout H.S.V. Nieuws Jeugd-bowlen in Heiloo Dia-lezing over Antarctica K.V.G. St. Monica Heiloo Openbare Bibliotheek Koninklijke onderscheiding Opening scholen Nieuwe behangcollecties tonen veel combinaties met gordijnstof Reyersen-van Buren fier aan kop bij Oppositie Open Huis Badminton- hal 't Vennewater Albert Heijn knuffelberenaktie Ned. Bond van Platte landsvrouwen en Katho liek vrouwengilde a r*is-rr\r~iT- r\ r\r»n UITKIJKPOST 14 OKTOBER 1992 PAGINA 10 HEILOO - De stichting ,,Het schone streven" zal de komende maanden weer informatie avonden houden waarin haar doelstellingen en de reizen naar In donesië op niet commerciële basis, aan de hand van dia's uit een zal worden ge zet. Deze avonden worden gehouden op 20 november - 27 november- 11 decem ber - en 18 december in het zalencom plex het Open Huis boven het winkelcentrum 't Loo. In dit winkelcen trum zijn vanaf heden toegangskaarten verkrijgbaar a 2 gulden bij Disco Heiloo. Voor mevrouw Kroon uit Heiloo en de Stichting Het schone streven was het vo rige week een beetje feest. Deze organi satie die zich bezig houdt met steunverlening aan de Indonesische be volking o.a. door het organiseren van reizen naar Indonesië op niet commer ciële basiskon mevr. Kroon huldigen vanwege het feit dat zij de 1000ste pas sagier is sinds de Stichting met haar rei zen op 1 oktober 1991 begon. Uit handen van de Stichtingsvertegenwoor diger op Schiphol ontving zij een boe kwerk over de gehele Indonesische archipel en een bouquet bloemen. Een echt familieconcert van het Noord hollands Philharmonisch Orkest. Leukt om met zijn allen te bezoeken, want hei concert is speciaal samengesteld vooi jong en oud. Er was eens een onkest, eer dirigent en een celliste.Vaste dirigeni Lucas Vis als verteller en de jonge so liste Quirine Viersen als soliste en in dt pauze... limonade voor de kinderen. De sprankelende Ouverture Vert Veri van Jaques Offenbach opent het con cert waarna Saskia met haar cello jong en., oud zal betoveren. Na de pauze roept de trompet uit dt fanfare van de Amerikaan Copland ie dereen weer bij elkaar tot een machtig samenzijn. Het kopergeweld wordt ge volgd door een prachtige persiflage op de Weense Wals van de Fin Jean Sibeli us, een muziekstuk wat een juweeltje van droefheid is. De echte koning van de Weense wals, Johann Strauss junior is te horen in het Perpetuum Mobile, een stuk zonder einde.Als laatste treedt Lucas Vis op als verteller in het sprookje van de Bremer Stadsmuzikan ten van Söring. Alle dieren die erin voorkomen worden voorgesteld door de verschillende instrumenten. Een onben- de compositie op een bekend thema. En het sprookje waarmee dit concert ein digt tovert het hele concert om tot een muzikale belevenis van jewelste. Zon dag 18 oktober, 12.00 uur. Met als thema 'Mogelijke cerebrale stoornissen en psych(olog)ische gevol gen bij Whiplash', organiseert de Ne derlandse Stichting Whiplash Patiënten (NSWP) dit jaar op woensdag 4 novem ber haar 5e congres in de jaarbeurs te Utrecht. Aanvangstijd: 10.00 uur. In het kader van het eerder dit jaar gepro clameerde 'Decennium van de hersenen' wordt speciale aandacht besteed aan de neuropsychologische aspecten van het Whiplash-trauma. De opening zal ge schieden door Jhr. Drs. P.A.C. Bee- laerts van Blokland, commissaris van de koningin in de provincie Utrecht. Kosten voor dit congres: entree 25,- (E) entree en lunch 49,50 (L). In schrijving geschiedt door overmaking op giro 2223 t.n.v. NSWP Den Haag, onder vermelding van: 4/11/92, het aantal personen van de letter E of L. Na ontvangst van het bedrag worden toe gangskaart en programma toegezon den. Voor nadere informatie: Nederlandse Stichting Whiplash Patiën ten, Postbus 1222, 1440 BE Pureme- rend, telefonisch te bereiken op werkdagen van 10.00-13.00 uur onder de nummers: 02990-41483, 05907-93818, 04103-1022. HEILOO - Op dinsdagmiddag 6 okto ber kwam de heer Simon Peek, juwelier te Heiloo, de leden het een en ander te vertellen over diamanten. Hij toonde ons eerst een belgische videoband over de diamantbewerking. Diamant bestaat uit zuivere koolstof en is de hardste stof welke bekend is met een smeltpunt van 3815°C. In de oudheid vonden ontgin ningen plaats in India, later kwamen als vindplaatsen hierbij Zuid-Afrika, Sibe rië en Australië. Onzuiverheden in de diamant kunnen met een gering ge wichtsverlies worden verwijderd, het grootste, overblijvende, deel wordt dan gekliefd of gezaagd. Naast veel mecha nisch werk is ook het handwerk nog van veel belang. In Antwerpen bevindt zich een vormingscentrum voor diamantbe werker^ en deze stad is een internatio naal handelscentium. Voor stenen van 0,30 karaat af wordt een waardecertifi- caat afgegeven door de z.g. Hoge raad. Er zijn verschillende manieren van slij pen en alleen als dit goed gedaan is geeft een lichtstraal de schittering die aan dia mant zo eigen is. Niet alle diamant wordt gebruikt voor sieraden, 80% wordt gebruikt in de industrie en dia mant wordt bijv. ook toegepast bij de ruimtevaart. Krijgt de heer Peek een op dracht tot het leveren van een ring met diamant van een van zijn clienten, dan begint hij een getekend ontwerp te ma ken. Is men het hiermee geheel eens, dan wordt de ring vervaardigd. Een in teressante middag werd door de heer Peek verzorgd en leerzaam bovendien. Einduitslag: NK - MKL: 1. W. Loevens, Cartouche Amsterdam 386. 2. E. Quist, Prins Hendrik Maassluis 386 3. L. Mie- rop, Raak de roos Ouddorp 385. Teams: 1. KSV Rotterdam 1139 2. Prins Hendrik Maassluis 1113 3. Prins Hen drik Veenendaal 1109. NK-MKZ 1. G. Mastenbroek-KSV Rot terdam 382 2. A.D. van Vuure Zaanstad 380 3. GJ Hoolwerf Scher- penzeel 379. Teams: 1. KSV Rotterdam 11312. Prins Hendrik Veenendaal 1096 3. Utrajec- tum Nieuwegein 1082. HEILOO - Op vrijdag 25 september j.l. is de sponsorloop gehouden samen met diverse aktiviteiten op en rond het schoolplein van de Willibrordusschool. De aktie was dit jaar t.b.v. het aan schaffen van matrassen, spel en leerma teriaal voor kinderen in Santiago-Chili, waar pater Borst werkzaam is. De aktie- dag was, mede door het voortreffelijke weer, zeer geslaagd! De opbrengst van deze dag en van het sponsorgeld wat de leerlingen van de school hebben opge haald is 7334,90. Dit bedrag is afgelo pen maandag op school aangeboden aan mevr. T. Bakker-Borst in Chili te recht komt. Namens de leerlingen en medewerkers van de Willibrordusschool harteliik bedankt! Op vrijdagavond 16 oktober a.s. houdt mevr. dr. S. Jelgersma uit Bergen voor de geologiegroep van het Nivon-Heiloo een lezing over het ontstaan en onder houd van duinen. Deze avond is ook toegankelijk voor andere belangstellen den. Plaats: open Huis, zaal 6. Aan vang: 20.00 uur. Kosten: Geo- en nivonleden en jongeren 2,00; overi gen 4,00. HEILOO - Op 16 oktober a.s. is er in de Beun te Heiloo een toneelvoorstelling van Falkland en wel het stuk ,De Eetka mer'. Hiervoor kunt u zich nog opgeven bij mw. I. Nolta, tel. 072-333218. Op 19 oktober komt een mevrouw uit Waarland ons leren poppen maken van wasemkapfilters. Dit wordt beslist een heel leuke avond. Op 21 oktober a.s. gaan we naar Kooy's Kerstdorp in Alkmaar alwaar we om 14.00 uur worden verwacht. Verzame len voor degenen die mee willen rijden bij het postkantoor te Heiloo om 13.30 uur. Graag van tevoeren hiervoor opge ven bij mw. I. Nolta. HEILOO - Zaterdag 10 oktober hebben de volgende kinderen, die zwemles heb ben genoten in 't Vennewater afge zwommen. Voor het A-diploma: Jan Hommes, Ro bert Termes, Maarten Sommeyer, Maarten Valkering, Thys v. Diepen, Helen Moerman, Perry Haanraads, Berber Tophoff, Nanette Sibenga, Ben jamin Langeveld, Suzanne Metzelaar, Ursula Mm, Savanna en Renske Groot, Lionn v.d. Horst, Myrna Meyaard, An- neleen en Hester de Vries. Lisa Reyn- ders, Bonnie v. Geldrop, Marjolein Wittebrood, Stefanie Admiraal, Dennis Reek. Voor het B-diploma: Karin, Maarten en Bart Kos, Jasper Revers, Sophie en Ma rijke Ooyevaar, Eva Feenstra, Carline Brink, Mink de Jong, Anna Pepping, Jesper Schuyt, Marjolein Kaandorp, Thomas Wynands, Maarten v.d. Seys, Marlies Geldof, Ivo Vegter, Sven Blom, Inge Meyer, Misha Beevendorp, Bart Winder, Anne v.d. Groenekan, Jacco Koot., Lennart en Irvine Nobbe, Daniël- le Snippe, Amarens te Nyenhuis, Paul Maarten Vogel, Marloes de Jong. Dinsdag 6 okt. Aflijn: 1. hr. Adams- mw. Weehuizen 53.47, 2. hr. Kloots- mw. Kramer 52.08, 1. mw. Hoff-hr. Tamminga 59.72, 2. ds. Boelhouwer- Frugte 51.39; B-lijn: 1. ds. Meuleman- Verhoef (55) 59.02, 2. ds. Manshanden- v. Veen 50.00, 1. fam. v. Brunschot 58.33, 2. fam. Móscou. Donderdag 8 okt. A-Lijn: 1. ds. v. Baar-v.d. Linden 58.50, 2. ms. Arnold- hr. Huting 52.00, 1. ds. de Bruyckere- Stark 63.50, 2. fam. Nieuwboer 51.50; B-Lijn: 1. f. Schoonhoven 57.00, 2. he. Evers-Haan 55.00, 1. ds. Damman-in 't Veld 64.50, 2. ds. Jonker-Vogel 55.50; C-Lijn: 1. hr. Eichelsheim 66.67, 2. ds. Spruyt-Manshanden (55) 59.72, 5. ds. v.d. Goot-Oud 48.61, 6. fam. de Winter 47.92; D-Lijn: 1. fam. Wegewijs 56.95, 2. fam. v. Dijk 54.86, 5. ds. v. Gendt- Werkhoven 47.92, 6. hr. E. Jansen- Lohr 47.92. Op 15 oktober jaarvergadering gevolgd door vrij bridgen. Op 22 okt. vervolg competitie op dinsdag 13 oktober vrij bridgen. HEILOO - Dat de Ypsalon duidelijk een gezellig onderkomen is voor iede reen, blijkt wel uit de aktiviteiten op de vrijdagavonden. 1ste vrijdag v.d. maand: klaverjasdrive. 2de vrijdag v.d. maand: jeugdinstuif 12 t/m 14 jaar. 3de vrijdag v.d. maand: spellenavond. Iede re vrijdg vanaf 22.00 uur: Bar open! Spelavond Heb je zin in een leuk vertrouwd bordspel of wil je juist eens een ander spel uitproberen zonder meteen voor een kapitaal te moeten investeren. Kom dan gezellig langs op vrijdagavond 16 oktober. Spellen zijn aanwezig, maar kunnen ook zelf meegebracht worden. Aanmelden peuterpraatgroep Op 28 oktober a.s. start de kursus peu terpraatgroep. Wie in de afgelopen peri ode regelmatig op het zuigelingenburo kwam, kreeg daar allerlei adviezen over de verzorging van uw kind. Ook kon u er terecht voor vragen. Als uw kind wat ouder wordt, zijn die regelmatige bezoe ken niet meer nodig en vallen daarmee ook de adviezen weg. Als uw kind IVi - 2 jaar is, gaat het allerlei nieuwe din gen leren. U krijgt te maken met spel en speelgoed, een 'lastige' eter, zindelijk maken, angsten en straffen en ga zo maar door. Al deze zaken roepen nogal eens vragen op.« Het Interkruis organi seert daarom 4 bijeenkomsten, waar u informatie over dit soort onderwerpen kunt krijgen en eens met andere ouders van gedachten kunt wisselen. Deze kursus wordt gegeven door Joke van Leeuwen en Elly Jansen, beiden wijkverpleegkundigen verbonden aan het bureau voor zuigelingenzorg te Hei loo. Voor deze kursus zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Data: woènsdagmiddag 28 oktober, 4, 18 en 25 november. Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur. Kosten: totaal ƒ5,- (incl. een kopje koffie) Voor informatie en opgave kunt u bel len met: Joke Beers, tel. 072-337818. HEILOO - Twee spelende mannen op een stuk grasland in Heiloo. De zach taardige probeert z'n golfbal in een openstaande omgekeerde parapluie te slaan. De macho is verdiept in z'n spel met een radiografisch bestuurd zelfge maakt jachtvliegtuigje, type spitfire. Niets bijzonders, zou je zeggen. Behalve wanneer om die twee spelende mannen, 14 jonge mensen rondsjouwen met in drukwekkende apparatuur. Rijdende materiaalstellages, grote lampen en dito schermen, honderden meters kabel, in drukwekkende bundels papier en ieder gewapend met een walkie-talkie. Het bleek een filmopname te zijn voor de Tros-t.v., gemaakt door producent Lagestee-film, met de acteurs Huub Stapel en Koos Elfering, onder regie van Ronald Beer. De inhoud van de film wordt bepaald door de ontmoeting tussen twee volslagen tegengestelde fi guren, gaat Scramble heten en komt in november 1993 op het scherm en als; 15 minuten durend voorfilmpje in de bio scoop. Iets voor de filmliga in I^eilöo? Op onze vraag waarom juist Heiloo was uitgekozen als lokatie, antwèordde men, dat Heiloo buiten de vliegroutes ligt, dus een geluidsarme omgeving, ter wijl men de houten klimtoren op de Sle- deberg aan het Maalwater plus de omgeving rondom, een unieke achter grond voor de film vond. De opnamen duurden vijf dagen. Men vertelde dat drie minuten opnamen een dag van in tensief werken op de set betekende. Ie dere beweging wordt ter plekke nauwkeurig uitgemeten en gerepeteerd. We vroegen Huub Stapel of dit gemilli- meter niet ten koste ging van de sponta niteit. 'Welnee', was het antwoord, 'dat is gewoon je vak'. Dus hoe geloofwaar diger een acteur overkomt, hoe beter hij zijn vak verstaat. Men was zeer erkente lijk voor de medewerking van gemeen tewege en zal dit bij de aftiteling van de film dan ook vermelden. 'Heiloo in de picture'. HEILOO - Zoals u reeds aan de Kisten- maken/Zevenhuizen kunt zien, wordt er druk gebouwd aan een houten toren. Deze is nodig om antennes in op te han gen welke gebruikt gaan worden voor de JOTA. Deze JOTA (Jamboree On The Air), dit jaar voor de 11de keer in Heiloo en de 35ste keer in Nederland, is een jaarlijks terugkerend evenement van de scouting. Tijdens dit JOTA-weekend proberen scouts met behulp van zenders, contact te zoeken met andere scouts over de hele wereld. Om contact te krijgen met verre gebieden is een hoge toren een nood zaak. Gelukkig hebben we de firma Leegwater uit Heerhugowaard en de fir ma Tervoort uit Egmond bereid gevon den ons hout en touw te leveren om de gewenste hoogte van de toren te kunnen bereiken. Ook komen er antennes in een telekraan van de firma Winder Lim- men. Vrijdagavond 16 oktober om 20.00 uur zal de JOTA officieel worden geopend. Op zaterdagmiddag 17 okto ber, van 12.00 tot 15.00 uur wordt er een vossejacht gehouden voor de jongste speltakken van de groep. Twintig groepjes van tien scouts zullen rond het stationscentrum en het Loo op zoek gaan naar ca. twintig opvallend geklede vossen. Ook zendamateurs zullen op de ze posten staan om de scouts contact te laten zoeken met het thuisfront en zo op spelende wijze om leren gaan met zenders. Zondagmiddag 18 oktober is er een open dag van 13.00 tot 15.00 uur waar u, als belangstellende of gewoon nieuwsgierige, even langs kunt komen om het fenomeen JOTA 'live' mee te maken. Diverse scouting activiteiten zullen dan aan u getoond worden. De officiële sluiting van de JOTA zal om 15.00 uur plaatsvinden. Tijdens deze open dag bent u dus van harte welkom. Uitslagen woensdag: A-lijn: 1. de. Waal-Bakker 69.17%, 2. Grootes- Dekker 59.58; B-lijn 1. Brugman-Groen 61.34, 2. Kuiper-Haan 58.75%, C-lijn: 1. Zevenbergen-Kolk 64.58%, Nieuweboer-Bennen 58.85%, D-lijn: 1. de Waard-Mooij 66.25%, 2. v. Toornburg-De Vries 57.50%. HEILOO - Opnieuw,.een grote overwin ding voor H.S.V. In de thuiswedstrijd tegen Helder be^fLjLS.V. laten zien dat men op schérp staaf, want nauwelijks na het eerste fluitsignaal van de goed leidende scheidsrechter, scoorde René Tromp H.S.V.'s eerste treffer al. Maar Hélder kwam góed terug en kwam na een kwartier op gelijke hoogte 1-1. Joost Borst zette daarna H.S.V. weer op voorsprong en Edward Geeskens be paalden via een strafschop de ruststand op 3-1 voor H.S.V. Na rust bleef H.S.V. goed voetballen en René Tromp scoorde H.S.V.'s vierde treffer. Helder kwam via een strafschop nog wel op 4-2. Maar opnieuw Edward Geesken en invaller Gerben Oosterink bepaalden de 6-2 eindstand. HVS.V. 2 leed een onver wachte nederlaag na vijf overwinningen op rij moesten zij in etlw Forward hun meerdere erkennen. De uitslag was 1-2. H.S.V. boekte een knappe overwinning met 3-1 waren zij O.S.V. de baas. Het programma voor zondag 18 oktober luidt als volgt: H.S.V. I uit tegen S.E.W. i aanvang 14.30 uur. H.S.V. 2 uit tegen S.E.W. 2, aanvang 12.00 uur. HEILOO - Vanaf 8 jaar kan de jeugd bowlen in bowling Heiloo. Elke zater dagochtend van 11.00 tot 12.30 uur is er jeugd-competitie bowlen. Het mooie van bowlen is dat het altijd kan, weer of geen weer, zomer en winter. Jeugd- bowlen is gezellig, de jeugd speelt in een team, onder goede begeleiding. Trainen kan ook met een gediplomeerd trainer. Kom zaterdag eens langs, de eerste keer is het bowlen gratis, om kennis te ma ken. Dus vanaf 8 jaar, zaterdags van 11.00 tot 12.30 uur in bowling Heiloo. Tot ziens. HEILOO - De beide Ouderenbonden en de Stichting Ouderenwerk Heiloo heb ben de heer Joost van der Stelt, mede werker van Greenpeace, bereid gevonden een dia-lezing te houden over Antarctica. Het Zuidpoolgebied is 400 keer zo groot als Nederland. Het is de koudste, droogste, stormachtigste, een zaamste en meest ongerepte van alle we relddelen. Het is ook een continent met een interssante dierenwereld. Er leven o.a. pinquins, walvissen en zeehonden. De gemiddelde temperatuur in juli is aan de kust -20 graden Celsius en in het binnenland 70 graden. In januari is het er relatief warm: aan de kust rond het vriespunt en in het binnenland rond de - 30 graden C. Dit en nog veel meer kunt u beluisteren en zien op donderdag 22 oktober 1992 in het Trefpunt, Westerweg 294 te Heiloo. De entree be draagt 3,00 en in de pauze wordt u een kop koffie aangeboden. De dia lezing begint om 14.00 uur. HEILOO - Dinsdag 27 oktober houden we onze bezinningsdag, in de zaal bij de Juliana-zusters, Hoogeweg aanvang 9.30 uur en besluiten om 15.00 uur. Me vrouw Joke van Assendelft zal deze dag met ons discussiëren over het thema Ou de Waarden nieuwe normen. Joke Mau- rits van Assendelft is staflid van het Ignatiushuis in Amsterdam, centrum voor Geloofsverdieping. Zij is werk zaam geweest in het voortgezet onder wijs, en in de volwassen katechese. Zij studeerde theologie, werkte in het zie kenhuis publiceert in diverse tijdschrif ten, en is lid van de redactie Samen Kerk. Zij is gehuwd en moeder van drie kinderen. Tot 20 oktober kan men zich opgeven bij I. Schrama, Oudburgerlaan 2, of bij C. Spruit, Poortweijdt 2. De onkosten - voor deze dag bedragen 10,00 gaarne bij opgave te voldoen. Introduce's zijn van harte welkom. He den avond onze Verkeersavond van har te aanbevolen. Een zonnig ochtendje, voor de oudere lezers Eindelijk, eindelijk, is hier dan de ver rassing voor onze oudere dorpsgenoten. U dacht toch niet dat we u, vanwege de feestelijkheden rondom het dertig jarig bestaan van de bibliotheek, waren ver geten? Niks daarvan hoor, we hebben juist iets heel bijzonders voor u uitge zocht. Op vrijdag 23 oktober a.s. - aanvang 10 uur- komt in de gastvrije conversatie-ruimte van de Loet, me vrouw Annemarie Oster vertellen over haar leven en haar werk. Zij is de doch ter van de bekende actrice Ank van der Moer en de acteur Guus Oster. Beiden zijn reeds overleden, maar lieten hun dochter o.a. na een heel duidelijke en mooie stem en een grote dosis creativi teit, die Annemarie onder meer uit in het schrijven van novellen en korte ver halen: 'Een moeder van Niks', 'Kouwe wind Ank', 'Hoe moet je kijken'. Allemaal verhalen over de vrouw als moeder, als. dophter, als jonge vrouw en als vrouw terugziend op dierbare fami lie, vrienden en bekenden, die er helaas niet meer zijn. Haar laatste boekje heet dan ook heel toepasselijk 'Brieven naar boven'. Het gaat over mensen, die in haar leven een spoor achterlieten en haar ongeweten dat zetje gaven, waardoor ze kon uit groeien tot een uitermate geestige, ge voelvolle, zelfstandige en warme persoonlijkheid, hetgeen onmiskenbaar in haar boeken tot uitdrukking komt, en hoe kan het ook anders met zulke ou ders, in haar persoonlijk optreden. De ze ochtend is bestemd voor de bewoners van de huizen de Loet en Overkerck en voor de bezoekers van de uitleenposten de Loet en Overkerck. Kaarten 1,- verkrijgbaar tijdens de uitleenureri in de Loet en Overkerck: dinsdag en vrijda gochtend van 9.30 tot 11.30 uur.j Carla van de bibliotheek EGMOND - Op zaterdag 10 oktober 1992 werd aan de heer F. F. Alleman de oorkonde van verdienste met de daarbij behorende speld van de gemeente Eg- mond uitgereikt.' De onderscheiding zal worden uitgereikt door burgemeester B rommet in het dorpshuis ,,Hans\yijk" te Egmond aan den Hoef. Vrijdag 16 oktober a.s. worden de R.K. Basisscholen Paulus en de Openbare Basisschool Meander in Ypestein offi cieus geopend. Kinderen van beide scholen zullen na een feestelijke en mu zikale tocht door de wijk een lint doork nippen. Daarna zullen de kinderen hun schoolgebouw feestelijk aankleden met allerlei versieringen, gevolgd door een gezamenlijk pannekoekfestijn. De feestdag zal besloten worden met een spelenkermis. Deze opening gaat vooraf aan de offi ciële, die door staatssecretaris Wallage van Onderwijs en Wetenschappen op 21 oktober verricht gaat worden. Daar de ze officiële opening in de herfstvakantie valt en daardoor verscheidene kinderen afwezig zijn, willen we a.s. vrijdag al vast met de feestelijkheden beginnen. Alle ouders zijn natuurlijk van harte welkom! HEILOO - De consument wordt steeds veeleisender, juist wanneer 't over wan- dmode gaat. Voor de behangfabrikan- ten een uitdaging om daaraan te voldoen. De nieuwe behangcollecties 1993 geven daarop een duidelijk ant woord. De belangrijkste Nederlandse leveranciers kiezen daarin voor méér kleur èn gedurfde dessins. Maar bove nal beantwoorden zij de sterk groeiende vraag naar mooi afgestemde combina ties van behang met bijbehorende gor dijnstof, in een betaalbare prijsklasse. Bolten Verf Wand, speciaalzaak met 'n streepje vóór. Vroeger hadden alleen enkele grote behangfabrikanten eigen showrooms in de grote steden. Nu zijn het de Verf Wand speciaalzaken waar u al het niéuws -fraai geëtaleerd- kunt bewonderen. Een exclusief voorrecht, dat deze winkels een duidelijke voor sprong geeft in keuze, advies en combi natiemogelijkheden voor de kritische consument. In onze regio is Bolten Verf Wand in Heiloo zo'n gespecialiseerd adrês, waar men nog de tijd voor u neemt om u grondig te informeren. Behangcollecties vaak opgebouwd rond één thema Makkelijk om te weten: elk behangboek is meestal gericht op één zgn. 'thema'. Bijvoorbeeld brede streep- en ruitmotie- ven in eerlijke naturelkleuren (Sander son Spectrum) of fleurige artistieke dessins (Art Color). Er is nu zelfs een aparte collectie met 'de rand' als basis voor 125 combinaties. Want randen zijn weer heel populair, ook als 'lambrize- ring' op 1 meter hoogte of speels ron dom een deur of raamkozijn. Bij Bolten Verf Wand is alles bovendien fraai geëtaleerd, zodat u vanzelf op originele ideeën komt. Met zeer krachtig spel ontstaan uit de Konigs-Gambiet schaak-opening wist Henk Reyersen van Buren zijn posit is in de A-poule weer te verbeteren en zelfs brutaal de koppositie te pakken. Bosma werd nu het slachtoffer van de daden drang van Reyersen v. Buren. Verder viel het moeizame spel van clubkampi oen slob op die zeer veel moeite zal heb ben om Ligthart in de afgebroken stelling te verslaan. Een opvallende re mise had Ronald Groot tegen Ooye vaar, de laatstgenoemde dacht tegen een verloren stand te kijken, maar bij het voorzichtige doorspelen bleek ook Groot fouten te kunnen maken en werd het toch nog een puntendeling. Cees Jongkind behaalde zijn eerste overwin ning en wel in de partij tegen P. Fol- kertsma, die ietwat onfortuinlijk afwikkelde in het eindspel. Uitslagen 4e ronde: Rey v. Buren-Bosma 1-0, Ligthart-Slob rem. Kracht-Alleman rem. Langer^is-Niehaus rem. v. Hoek- Maas rem. v.d. Werff-Hassing afg. Kerst-Heeringa 0-1, P. Folkertsma- Jongkind 0-1, Ebregt-Koenders afg. R. Groot-Ooyevaar rem., v.d. Werf sr.- Horninge 1-0, v. Bakel-Lindenhovius 0-1, Brink-Bos 0-1, v.d. Brink-Obdam 1-0. HEILOO - De Badmintonvereniging 't Vennewater, Het Zevenhuizen 46, geeft aan iedereen boven de 18 jaar de gele genheid om eens kennis te komen ma ken met de badmintonsport. Er is begeleiding, maar uiteraard gaat u zelf gewoon lekker spelen. Onze badmin tonvereniging beschikt over een goed geoutilleerde specifieke badmintonhal met 6 speelvelden, kleedkamers, dou ches en een gezellige bar/kantine, waar het na het sporten goed toeven is. Iedereen is welkom op donderdagmid dag 15 oktober; vrijdagavond 16 okto ber en wat te denken van zondagochtend (in plaats van uitslapen) 18 oktober. Het is niet belangrijk of u al eerder badminton heeft gespeeld. Ook is de leeftijd niet van belang. Er zijn groepen van een duidelijk oudere ^sig natuur' (vaak het meeste plezier en zeer fanatiek). Zorgt u wel voor aangepaste kleding en zaalschoenen. Mocht u geen racket hebben, dan kunt u er bij ons een lenen. Heeft u nog vragen of wilt u in lichtingen over deze leuke/gezonde/ge zéllige sport, bel dan 072-339255. Tot ziens op een van de bovengenoemde da ta in de Badmintonhal 't Vennewater, Het Zevenhuizen 46 te Heiloo. Broodje smeren bij AH en knutsel een eigen beer Albert Heijn in winkelhof 't Loo is nip- menteeel een groot Berenpaleis, want dit najaar spaart u zomaar een geweldi ge berenfamilie bij elkaar. In de winkel ziet u de hele familie bij elkaar. Maar bij beren hoort natuurlijk een berenfeest! Woensdag 21 oktober is er van 13.00 tot 18.00 uur voor alle kinderen een leuke berenballon of berenbütton en ook kan je gratis een broodje smeren met, je weet wel; pasta choco berengoed. Raad dan meteen het gewicht van de pasta choca beren en maak kans op zo'n leuke beer. Knutselaktie De hele herfstvakantie mag je eën, zelf geknutselde beer (geplakt, geborduurd enz.) inleveren bij Albert Heijn i win kelhof 't Loo. De origineelste, beer wordt ook beloond met een pasta fchoca Beer. Scholenaktie i maak een verhaal met daarin zoveel\mo- gelijk het woord Beer en win voqr je school/klas een leuke pasta choca Beer. Voor zowel de knutsel en de schoolaktie is de uiterste inleverdatum 24 oktober. Tot ziens bij Beren Albert Heijn im't Loo! HEILOO - De gezamenlijke ledertavopd zal gehouden worden op woensdag 21 oktober a.s. Voor u zal de musical- groep Castricum optreden met een af wisselend programma van muziek,, dans en zang. Het belooft een fijne avond te worden, komt dus allen. Niet-leden zijn van harte welkom zij betalen l,5(f en- tee. Aanvang van de avond 20.00 uur in het Parochiehuis. Kledingaktie Mensen in Nood, wordt gehouden op 29, en 31 oktober a.s. Kleding graag aanbie den in dichtgebonden plasticzakk^n op de volgende adressen: mevr. Néelen, Kapel weg 15, mevr. Revers, Dusseldor- perweg 118, en mevr. Punt, Rijksweg 115, Limmen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 12