Herziening Financieel Meerjaren Perspektief FMP Financiële positie van de gemeente na 1993 niet best Belastingmaatregelen Verkoop Vredeburg Informatierubriek van de gemeente Limmen. Inlichtingen en reacties: Middenweg 3a, Limmen.Telefoon 02205-1456 Wenste* ie Umme* Vóór de zomervakantie is het FMP 1993-1997 aan de orde geweest. De financiële positie van de gemeente wordt er niet beter op: de geraamde tekorten worden steeds groter. Het college van burgemeester en wethouders heeft voorstellen gedaan om dat tekort terug te brengen. Een aantal daarvan moet nog worden uitgewerkt, zoals de bezuinigingsmaatregel en de verkoop van de voorstrook van de Koekoek voor woningbouw. De gemeenteraad heeft bij de behandeling van het FMP duidelijk aangegeven wat hij wil: geen extra verhoging van de onroerend- goedbelastingen. Een verhoging van de afvalstoffenheffing moest eerst nog maar eens worden bekeken op basis van de kosten. Een onderzoek in de regio wordt op prijs gesteld. Voor 1993 dreigt een tekort van f. 481.914,88. We willen f. 200.000,- bezuinigen: geen kleinigheid. Het moet niet alleen een bezuiniging zijn voor 1993, maar ook voor de daaropvolgende jaren. Derhalve structureel. Onderhoud wegen Kosten technische dienst De begroting 1993 komt aan de orde. De bespreking ervan zal plaatsvinden op donderdag 15 oktober 1992 om 20.00 uur in het sociaal-cultureel centrum Vredeburg. Deze avond zal in het teken staan van de financiële problemen van de gemeente. Naast de begroting zullen ook de herziening van het Financieel Meerjaren Perspektief aan de orde komen en de verkoop van Vredeburg: onderwerpen met een financiële achtergrond. U bent welkom deze avond bij te wonen. Als u vooraf aan de voorzitter doorgeeft dat u over deze onderwerpen iets wilt opmerken, krijgt u daartoe de gelegenheid. Lasten nieuw gemeentehuis Algemene uitkering Bezuinigingscij fer s nogmaals op een rij Liquidatie van de SAS UITKIJKPOST 14 OKTOBER 1992 PAGINA 15 LIMMEN In 1990 heeft de gemeenteraad f. 1,2 miljoen bestemd voor het onderhoud van wegen. Dit was gebaseerd op een ambitieus programma en door gebrek aan personeel om deze werken voor te bereiden is een bedrag van f. 500.000,- uitgegeven. Er zit nog f. 700.000,- in de pijplijn. Een bedrag van f. 200.000,- wordt achter de hand gehouden om nog enkele onderhoudswerken in 1992 uit te voeren. Besloten is het restant van f. 500.000,- niet te beste den en de vrijkomende ruimte in de begroting 1993 van f. 50.000,- te gebruiken om de bezuinigingstaak te vervullen. Betekent dit nu dat er geen onderhoud meer zal plaatsvinden? Natuurlijk wordt er onderhoud uitge voerd maar via een onderhoudsfonds. Het is de bedoeling om jaarlijks in dit fonds een bedrag van f. 200.000,- te storten. De technische dienst kost de gemeente in 1993 f. 550.000,-. Omdat met de gemeente Akersloot wordt samengewerkt betaalt die eenzelfde bedrag. Limmen is met Akersloot in gesprek om de verdeelsleutel te veranderen. Akersloot wordt door de herindeling kleiner en vindt dat zij minder aan de technische dienst moet betalen. Op zichzelf is dit een goede redenering, maar als bijvoorbeeld Akersloot 45% van de kosten wil betalen en Limmen 55%, dan is het voor iedereen duidelijk dat Akersloot dan ook maar voor 45% diensten kan afnemen. Hier zit de kern van de discussie. Het gemeentebestuur van Limmen is overigens van mening dat, wanneer de verdeelsleutel wordt veran derd, er nog meer moet gebeuren, namelijk een correcte toerekening van de kosten van huisvesting en dienstverlening. Daarop is als gevolg van de nieuwe situatie f. 70.000,- te bezuinigen. Omdat de verwachting is dat de besprekingen pas in 1993 worden afgerond, wordt rekening gehouden met een bedrag van f. 50.000,-. De medewerkers van de technische dienst bereiden bepaalde werken voor, zoals voor de verbetering van wegen, rioleringsplannen e.d. In 1990 is al afgespro ken dat, wanneer dit gebeurt, 10% als zgn. directie- kosten wordt opgenomen: f. 70.000,- op jaarbasis. Het gaat nog steeds om voorbereiding. Er is nog eens bekeken hoe de tijdsbesteding van de opzichters en medewerkers van gemeentewerken is. Nu blijkt dat jaarlijks een bedrag van f. 50.000,- aan toezicht wordt besteed. Door nu de kosten van toezicht toe te rekenen aan het werk dat wordt uitgevoerd of aan de grondexploitatie in een uitbrei dingsplan met woningen e.d. wordt de begroting minder zwaar belast. Voor 1993 wordt een opbrengst wegens toezicht op werken geraamd van f. 40.000,-. In 1993 moeten we rekenen met f. 200.000,- als gevolg van de voorgenomen nieuwbouw van het gemeentehuis. Dit is een ander bedrag dan de ruim f. 600.000,- die ook wel eens in de pers verschijnt. j Het nieuwe gemeentehuis kost f. 6,2 miljoen. De financiering van dit bedrag is belangrijk, omdat afhankelijk daarvan de uiteindelijke begrotingslast wordt berekend. Dit kan maar niet genoeg worden benadrukt. De algemene uitkering uit het gemeentefonds van het rijk is f. 25.000,- hoger geworden. De algemene uitkering is, zoals u weet, de belangrijkste inkom stenbron van de gemeente. verhoging algemene uitkering f. 25.000,- wijziging kosten onderhoud wegen f. 50.000,- toerekening uren TD wegens toezicht f. 40.000,- kosten huisvesting en dienstverlening TD f. 50.000,- lagere kosten gemeentehuis f. 50.000,- lagere kosten sportaccommodaties f. 25.000,- De financiële positie van de gemeente ziet er niet best uit. De bezuinigingsmaatregelen zijn erop gericht niet alleen in 1993 effect te hebben, maar ook in de jaren daarna. Ook dit is op een rij gezet. Het tekort 1994 was in het FMP berekend op ruim f. 370.000,- en er blijven tekorten bestaan tot en met 1997. totaal f. 240.000,- Het tekort is dan weliswaar afgenomen tot f. 38.000,-. Dus als er niets gebeurt wordt het alleen maar beter. Wij leven in een tijd, dat er geen stilstand is; dus zullen ook deze bedragen in de "toekomst veranderen. Het bezuinigihgspakket werkt door in 1993 en vol gende jaren. Voor 1994 en volgende jaren slaat het tekort om in een overschot. In 1994 f. 108.000,- en oplopend tot f. 444.000,- in 1997. Een gevolg van st ru ctu rel e bezu i n igi ngs maat regel e n Het is te vroeg om te juichten dat het beter gaat, maar het vooruitzicht nodigt uit om voorzichtig een goed financieel beleid te voeren. De bezuinigingsmaat regelen zijn bitter nodig en snijden vaak diep in. De saneringsoperatie van de financiën van Limmen gaat door, want het einddoel is nog niet bereikt. Volgens het financieringsoverzicht behoeft maar een bedrag van f. 1,2 miljoen te worden geleend. De jaarlijkse lasten kunnen globaal worden becijferd op f. 120.000,- en niet op f. 200.000,-, zoals eerst is gedacht. Een belangrijk voordeel om de begroting te verlich ten. Het college stelt voor om slechts f. 50.000,- te gebruiken om de begrotingsproblemen 1993 op te lossen. Over de SAS, als beheersinstantie van de overdekte sportaccommodaties in Limmen, is in deze voorlichtingsrubriek al vaker geschreven. Aan de beperking van de kosten van de overdekte sportaccommodaties wordt het nodige gedaan. Wij hebben het gebouw aan de Sportlaan van de SAS gekocht; het wordt binnenkort gesloopt. Er bestaan plannen om de sporthal Enterij te privatiseren. De beheersfunctie voor de SAS komt dan te vervallen. Daarover zijn met de SAS besprekingen gevoerd. Het is bekend, dat de SAS een reserve heeft. Bij liquidatie komt die reserve ten goede aan de sport. Het ge meentebestuur stelt zich voor om de boekwaarde van sportinvesteringen te verlagen, waardoor ook de kapitaallasten worden verminderd. Een verlaging op jaarbasis van f. 25.000,- is te bereiken. De financiële taakstelling was f. 200.000,-. Met andere woorden: er wordt meer binnengehaald aan bezuinigingsmaatregelen. Het meerdere wordt niet besteed. Neen, want het uiteindelijke tekort was ook ruim f. 200.000,- en dus wordt het meerdere in minderinggebracht op een bijdrage uit de saldireserve. De saldireserve om begrotingstekorten op te vangen en eventuele overschotten in te storten bedraagt per I januari 1993 ruim f. 0,5 miljoen. Dit neemt af tot f. 300.000,- omdat het gat in de begroting 1993 moet worden gedicht. Immers, een begrotingstekort van f. 481.914,88 te verminderen met de opbrengst wegens de taakstel ling van f. 240.000,- levert nog een tekort op van f. 240.000,-. Van dit tekort gaat nog f. 60.000,- wegens verhoging van de tarieven van de afvalstoffenheffing. Het restanttekort van f. 180.000,- komt ten laste van de saldireserve. Daarmede is de begrotingsuitkomst voor 1993 uitge komen op nul. De begrotingsproblemen van Limmen kunnen niet zonder belastingmaatregelen worden opge lost, maar voor 1993 valt het nogal mee. De onroerend-goedbelastingen worden niet extra verhoogd, maar er vindt wel een inflatiestijging plaats van 4%. Het tarief van de ogb was f. 8,10 per f. 3.000,- waarde en het wordt ingaande 1993 f. 8,40. Uiteindelijk levert dit f. 37.500,- voor de gemeente op. Al eerder heeft het college van burgemeester en wethouders voorgesteld het sociaal-cultureel centrum Vredeburg te verkopen voor woondoeleinden. De huisvesting van de verenigingen die nu in Vredeburg zijn gehuisvest vormde een probleem, zodat de verkoop nog niet kon doorgaan. Waar moeten die onderdak krijgen. Er wordt een nieuw gemeentehuis gebouwd. Daaraan wordt een ruimte gebouwd als gemeenschapsruimte. Daarin kunnen de verenigingen vanuit Vredeburg hun activiteiten blijven voortzetten. De Culturele Raad Limmen kan zich blijven bezighouden met culturele activiteiten, maar dan in het nieuwe gemeentehuis. De gemeenschapsruimte die qua grootte vergelijkbaar is met de bovenzaal van Vredeburg is uitermate geschikt voor dit doel. Ook de raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten kunnen in de gemeenschapsruimte plaatsvinden. Een multi-functioneel gebruik. Het personeel in Vredeburg zou toch al binnen de ambtelijke organisatie worden ingepast Het huidige personeel kan dezelfde functie in het nieuwe gemeentehuis blijven vervullen. Het college van burgemeester en wethouders stelt nu voor Vredeburg te verkopen. Financiële overwegingen hebben zeker een rol gespeeld. Door deze ontwikkeling kan de begroting jaarlijks met een bedrag van f. 100.000- worden verlaagd. De rioolbelasting wordt met f. 5,- verhoogd tot f. 130,- per jaar per woning. De kosten van investerin gen in het riool, het beheer en onderhoud zijn bekend. Er wordt een 100%-dekking aangehouden. De afvalstoffenheffing is de derde belasting maatregel. De kosten van het ophalen en verwerken van afvalstoffen nemen toe. De werkelijke kosten worden toegerekend. Ook hier is sprake van een 100%-dekking via de tarieven. In 1993 stijgen de kosten met ruim f. 64.000,-. Dit betekent, uitgaande van een 100%-dekking, een ho gere opbrengst van f. 64.000,-. De tarieven nemen toe met f. 35,- per categorie. Bij de behandeling van het FMP heeft de raad aangedrongen op een onderzoek naar de toerekening van de kosten van afvalstoffen. Zijn deze in Limmen niet hoger dan in de regio? Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het gebied van het SNK. Er valt op, dat de toerekening van kosten niet zoveel verschilt, doch het afwijkende zit in de kostendekking. Als Limmen geen 100%-dekking zou hanteren, dan kunnen de tarieven uiteraard lager uitkomen. Er is een overzicht gemaakt waar alle gemeenten uitkomen op een kostendekkend tarief. Dan blijkt dat Limmen wel de hoogste tarieven heeft, maar niet veel uitsteekt boven de vergelijkbare gemeenten Akersloot, Schermer en Graft-De Rijp. Waardoor steekt Limmen er dan bovenuit? Doordat Limmen een paar jaar geleden niet de mogelijkheid had de enorme stijging van de kosten van huisvuilverwerking in de tarieven door te berekenen. Limmen begon met een achterstand en moet die in de loop van de jaren inlopen door de negatieve reserve op te heffen. Jaarlijks wordt f. 40.000,- toegerekend aan die negatieve reserve om over enkele jaren op nul uit te komen. Het college van burgemeester en wethouders stelt nu aan de raad voor om de afvalstoffenheffing wel te verhogen, maar minder dan nodig is. De 100%- dekking blijft gehandhaafd. De negatieve reserve afvalstoffen wordt minder snel op nul gebracht. Thans wordt er in 1993 f. 20.000,- ingestort. In plaats van de tarieven met 10% te laten stijgen kan die stijging beperkt blijven tot 6 a 7%. De tarieven worden: voor een eenpersoonshuishouden f. 265,- voor een tweepersoonshuishouden f. 345,- voor een huishouden van 3 of meer personen f. 425,- 14 oktober 1992, Burgemeester en wethouders van Limmen Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: mw. Waijers, tel. 2256. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijk Waal, Kerk weg 20, Limmen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Lim men, tel. 02205-3369. Praktijkadres: Dusseldorperweg 139, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Slimpad 16 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkgebouw, Middenweg 26a, 1906 AR Limmen. Ouder- en kindzorg: spreekuur ma. t/m vrij. 8.30-9.00 en van 12.30-13.00, tel. 02205-4275. Volwassenenzorg: spreekuur ma. t/m vr. 12.30-13.30 uur, tel. 02205-1250. Voor spoedeisende gevallen kunt u de alarmcentrale bellen: tel. 072-619818. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.00 uur (en woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur voor het afha len van rijbewijzen en paspoorten) Het gemeentehuis is tijdens kantooruren te lefonisch bereikbaar onder nummer (02205-)1456. Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden. Telefoonnummer grof vuil: 072-413533. De wethouders kunt u spreken tijdens de inloopspreekuren op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeen tehuis. De burgemeester slechts na tele fonische afspraak. Afdeling sociale zaken: open spreekuur op maandag en donderdag van 9.00- 12.00 uur. Buiten deze tijden kan men terecht na een telefonische afspraak (tel. 1456). Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord Kennemerland/Noord -Holland Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: tel. 072-156400. Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/ 19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Castricum/Limmen De kleine huisdierenpraktijk van de die renartsen H. Wolters en mw. S. Asyee, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdag spree kuur van 13.00-14.00 uur en volgens te lefonische afspraak. Dierenartspraktijk A. van Lohuizen, J. Borsje en W.J.M. van Look, Dotter bloem 7, Castricum, tel. 02518-55910. Tijdens de weekenddienst wordt u even tueel automatisch doorgeschakeld. Be handeling kleine huisdieren na tel. afspraak. Dierenarts Limmen Dr. Schaap en Dr. De Jong zijn te berei ken lop tel. 02205-2583 (Rijksweg 104, Limmen). Spreekuur maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.30 uur en vol gens telefonische afspraak. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: mw. E.Th.H. Rodenhuis-Jans- sen, Kerkweg 47, 1906 AV Limmen, tel. 02205-1410. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). Telefooncirkels Telefooncirkels Limmen: mw. W. Sege- rius, coördinatrice, tel. 1772. Welfare Limmen Inlichtingen: mw. Boersen, Visweg 46, tel. 2483. Parochie H. Cornelius Limmen Pastoor: P. Ruiter, Dusseldorperweg 74, tel. 1275. Spreekuur: dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur, woensdag 9.30-10.30 uur. Pastoraal werkster: mw. H.G.M. Boo- mars, Dusseldorperweg 72 (in de Pius), tel: 3793. (Privé: 02513-15563, tussen 18.00-19.00 uur). Spreekuur: donder dag van 13.00-14.00 uur. Banknummer parochie: 336400756; gi ronummer: 248524. Kerkbijdrage bank nummer: 336421400. Unie van Vrijwilligers (UW) Voorzitster: mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tuu- sen 18.00-19.00 uur): tel. 1398. Kinderopvang Voor informatie over Kinderopvang Limmen kunt u terecht bij Dieneke van der Meij, Westerweg 5, tel. 3220, of bij Karin Min, Burg. Nieuwenhuysenstraat 12, tel. 2817. Spreekuur: iedere woensdag van 9.15- 10.30 uur in De Wollewei, tel. 2951. Oefentherapie Mensendieck Lia Kerssens-van de Bult, praktijka dres: Zuidkerkenlaan 21, 1906 AC Lim men, tel. 02205-2048 (b.g.g. 02510- 33480). Logopedie Nita te Nuijl, praktijkadres Wijkge bouw Interkruis, Middenweg 26a, Lim men. Afspraken: 072-335148.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 15