m Informatierubriek van de gemeente Heiloo I c-^NTf 6 HEILOO over koopwoningen in Mtvio^r afruil ^{cZUf Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur Woningmarkt plan Ypestein Cornpostzakken voor ieder adres in Heiloo Heiloo werkt aan de weg Plastic zakken in GFT- afval kunnen niet gecomposteerd worden Subsidieverording Stads- en Dorpsvernieuwing Scholencomplex annex wijkcentrum De Kring wordt geopend Nieuwe bouwplannen Verleende bouwvergunningen Verleende collectevergunningen 'Om huis' PAGINA 4 UITKIJKPOST 14 OKTOBER 1992 Op zaterdag 24 oktober 1992 wordt in De Kring, het nieuwe buurtcentrum en scholencomplex aan De Hucht in Ypestein een woningmarkt gehouden. Op deze markt wordt ruime informatie verstrekt over woningen die binnenkort gebouwd worden in plan Ypestein. Op deze woningmarkt wordt informatie verstrekt over de volgende objecten. I Premie koopwoningen (voorheen premie A) In opdracht van de Stichting Eigen Woningbezit te Alkmaar (tel.nr. 613111) worden begin volgend jaar in aanbouw genomen: 23 woningen in de prijsklasse van maximaal f 147.000,-- vrij op naam. Rijksbijdrage De kopers van de woningen kunnen in aanmerking komen voor een rijksbijdrage. De hoogte is afhankelijk van het belastbaar inkomen 1991. Voor rijksbijdrage komen in aanmerking gegadigden tot 65 jaar, welke een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben liggend tussen de f 45.000,-- en f 61.500,-. De subsidie is sterk afhankelijk van de rentestand en het belastbaar inkomen. Op 24 oktober zullen wij u hierover met rekenvoorbeelden informeren. Gegadigden met een belastbaar inkomen tussen de f 58.500,- en f 61.500,- komen in aanmerking voor een éénmalige subsidie van f 5.000,- belastingvrij. De subsidie wordt uitbetaald in jaarlijkse bedragen over een periode van maximaal 30 jaar. Toewijzing Voor het kopen van de woningen komen achtereenvolgens in aanmerking: 1. Zij die in deze gemeente een goedkope huurwoning vrijmaken die weer aan een andere woningzoekende in deze gemeente kan worden toegewezen. 2. Zij die als woningzoekende in deze gemeente staan ingeschreven. 3. Overigen, indien na toewijzing aan de beide bovengenoemde categorieën nog woningen beschikbaar zouden zijn. Nadere informatie en toelichting Informatie over de te bouwen premiewoningen en mogelijkheden van financiering krijgt u op de woningmarkt op zaterdag 24 oktober 1992 vanaf 10.00 uur in De Kring, het nieuwe buurtcentrum en scholencomplex aan De Hucht in Ypestein. Door de grote belangstelling voor deze woningen moet u zich, als u deze woningmarkt wilt bezoeken, vóóraf (uiterlijk 19 oktober 1992) telefonisch melden bij de Stichting Eigen Woningbezit Alkmaar (613111). U ontvangt dan persoonlijk een schriftelijke uitnodiging voor een bepaald tijdstip op die zaterdag. II Koopwoningen met eenmalige rijksbijdrage (Vrjje sector eenmalige bijdrage (V.S.E.B. Eveneens in opdracht van de Stichting Eigen Woningbezit te Alkmaar (tel. 613111) worden begin 1992 in aanbouw genomen 4 koopwoningen waarop een éénmalige rijksbijdrage wordt ontvangen van f 5.000,-- De prijzen voor deze woningen zullen variëren, doch bedragen maximaal f 190.000,-V.O.N. Op deze woningen is ten aanzien van de toewijzing en de nadere informatie en toelichting het zelfde van kracht als bij de premie koopwoningen genoemd onder I. Ill Vrije sectorwoningen In opdracht van Heijmans Projectontwikkeling B.V., gevestigd te Rosmalen (tel. 04192-89111) worden begin 1992 eveneens in aanbouw genomen: 22 woningen type 2/1 kap, middels de garages geschakeld; 14 zogenaamde vide-woningen. De prijsklasse van deze woningen is alsvolgt: 9 2/1 kap woningen voor gemiddeld f 205.000- V.O.N. 1 2/1 kap woning voor f 233.000,- V.O.N. 12 2/1 kap woningen voor gemiddeld 269.000,- V.O.N. 14 vide-woningen voor gemiddeld f 305.000,- V.O.N. Toewijzing Voor de toewijzing van de woningen komen achtereenvolgens in aanmerking: 1zij die in deze gemeente een huurwoning vrijmaken die weer aan een andere woningzoekende in deze gemeente kan worden toegewezen; 2. zij die als woningzoekende in deze gemeente staan ingeschreven; 3. inwoners van Heiloo die bij de intekening op deze woningen op voorhand verklaren dat de door hen te verkopen woning weer verkocht wordt aan een andere inwoner/geregistreerde woningzoekende van de gemeefite Heiloo; 4. inwoners van de gemeente Heiloo, niet vallend onder 1,2 en 3; 5. overigen, indien na toewijzing aan de bovengenoemde categorieën nog woningen beschikbaar zijn. Nadere informatie en toelichting Nadere informatie over de woningen zoals indeling, juiste prijzen, opties voor wijzigingen én de informatiemap krijgt u op de woningmarkt op zaterdag 24 oktober 1992 vanaf 10.00 uur in De Kring, het nieuwe buurtcentrum en scholencomplex aan De Hucht in Ypestein. Door de grote belangstelling voor deze woningen moet u zich, als u deze woningmarkt wilt bezoeken, vóóraf (uiterlijk 19 oktober 1992) telefonisch melden bij de Stichting Eigen Woningbezit Alkmaar (613111). U ontvangt dan persoonlijk een schriftelijke uitnodiging voor een bepaald tijdstip op die zaterdag. IV Bouwgrond voor particuliere bouw De gemeente heeft in de verkoop enkele bouwkavels gelegen langs de Oosterzijweg voor vrijstaande en/of half vrijstaande woningen. De grondprijs varieert van f 260,- tot f 275,50 per m2 exclusief 171/2% B.T.W. Kavelgrootte De kavels zijn groot ±410 m2, 715 m2 en 810 m2. Toewijzing Voor toewijzing komen in aanmerking inwoners van Heiloo in volgorde als aangegeven onder I. Informatie Nadere informatie over deze bouwkavels is beschikbaar op bovengenoemde woningmarkt en vanaf 26 oktober 1992 op de sector grondgebied van het gemeentehuis (tel. 313 151). Vanaf 12 oktober zal bij alle woningen met een tuin de gemeente in samenwerking met de provincie Noord-Holland huis-aan-huis zakken met 20 liter compost gaan uitdelen. Vanaf 19 oktober kunnen flatbewoners, die ook in aanmerking willen komen voor een zak compost, contact opnemen met de gemeente, de heer Voskuyl, telefoonnummer 336 880. Het betreft een eenmalige actie en kan worden gezien als een gebaar van de gemeente als dank voor het meewerken aan het gescheiden aanbieden van restafval en GFT. Gescheiden afval is naast een positieve bijdrage aan het milieu ook nog kostenbesparend. De verbrandingskosten van huisvuil zijn f 197,50 per ton in 1993 en de kosten van GFT f 105,- per ton. De verwerking van GFT is dus aanmerkelijk goedkoper. De zak met compost kan dan ook worden gezien als een aanmoediging vooral door te gaan met het gescheiden aanbieden van het afval. In de periode tot eind december worden een aantal onderhoudswerkzaamheden aan het wegennet uitgevoerd. De werkvolgorde, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, is hieronder tezamen met een korte toelichting op de uit te voeren werken aangegeven. Het rijverkeer en voetgangers zullen in het algemeen enige hinder ondervinden van de werkzaamheden. De rijwegen worden in de genoemde periodes over korte gedeeltes voor het verkeer afgesloten. Vrieswijk, Termijen en Mariënstein Herstel van diverse tegelverhard.ingen in de periode van 12 oktober tot en met 23 oktober (week 42 en 43). Van Aostastraat Herstel wegverharding nabij de aansluiting met de Kennemerstraatweg en de Heerenweg in de periode van 26 oktober tot en met 21 november met enige onderbrekingen (geen activiteiten in week 45 en 46) Butterlaan tussen Haesackerlaan en Heerenweg Herstraten van de rijweg en herstel en aanleg van verhardingen in de berm. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in combinatie met activiteiten van de nutsbedrijven. Het is de bedoeling dat op 26 oktober de rijweg aan de noordkant van de weg wordt versmald. De nutsbedrijven krijgen daardoor de gelegenheid hun werkzaamheden uit te voeren in de week van 26 oktober tot en met 30 oktober (week 44). Het verkeer kan gedurende die week in het algemeen over de versmalde rijweg doorgaan. Van 2 november tot en met 13 november worden de hierboven genoemde bestratingswerkzaamheden uitgevoerd (week 45,46). Dompvloetlaan Herstraten van een groot deel van de rijweg in de periode van 9 november tot en met 27 november. Ewislaan Herstraten van de rijweg tussen het Veld en de Patrijsakkers en reparaties in het wegvak tot aan de Ewiswjeg in de periode van 23 november tot en met 4 december (week 48 en 49). Malevoort Reparaties aan het fietspad vanaf de ingang van de Rongë tot aan de aansluiting van het fietspad door de Zuiderneg in de loop van oktober. Haesackerlaan, Commandeurslaan, Butterlaan, Heerenweg en Breedelaan. Enkele nutsbedrijven zullen in de periode van 19 oktober tot medio december werkzaamheden uitvoeren langs bovengenoemde wegen. De werkzaamheden zijn geconcentreerd in de Butterlaan en gedeeltes van de hierboven genoemde wegen die direct hierop aansluiten. Na afloop van de werkzaamheden van de nutsbedrijven zullen de verhardingen in de bermen definitief worden hersteld. Voor nader informatie kunt u zich wenden tot de toezichthouder van de afdeling Civiel en Reiniging de heer K. de Waart, tel. 33 68 80. Het afval wordt in onze gemeente al enige tijd gescheiden opgehaald. De praktijk wijst uit, dat veel inwoners zich inspannen voor een schoner milieu. Bij het ophalen van het GFJ-afval komen medewerkers van de reinigingsdienst echter nog wel eens plastic zakken tegen in de rolemmers. In veel huishoudens blijkt men namelijk pedaalemmerzakken te gebruiken om de keukenemmer(s) schoon te houden. Op zich kan dit geen kwaad, zolang de plastic zak niet in de groene rolemmer terecht komt, maar -leeg- in de grijze rolemmer. In de groene rolemmer hoort alleen organisch afval (GFT) thuis! Plastic is een kunststof en hoort in de grijze rolemmer te worden aangeboden. Navraag heeft uitgewezen dat veel mensen zich laten misleiden door de aanduiding op de verpakking van pedaalemmerzakken. Veel fabrikanten vermelden, dat hun zakken milieu-vriendelijk of biologisch afbreekbaar zijn. Rastic is een kunststof en hoort niet in de groene rolemmer thuis. Er bestaat namelijk alom twijfel aan de milieu vriendelijkheid van deze zakken. Als u op een milieu-vriendelijke wijze uw kleine emmer schoon wilt houden, kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de papieren afvalzakken, die bij verschillende supermarkten in Heiloo te koop zijn. Deze zakken kunt u als ze vol zijn met GFT gewoon in de groene rolemmer deponeren. Burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo maken kenbaar, dat aanvragen in het kader van de Subsidieverordening Stads- en Dorpsvernieuwing met betrekking tot het jaar 1992 niet meer in behandeling kunnen worden genomen. Het budget van f 61.400,- is inmiddels geheel besteed. Denkt u in aanmerking te komen voor een bijdrage op voet van eerder genoemde verordening, dan wordt u verzocht in 1993 contact op te nemen met de afdeling VROM/bouwzaken van de gemeente Heiloo (tel. 313 218). Op 21 oktober zal staatssecretaris drs. J. Wallage De Kring officieel openen. De Kring is het gebouw in Ypestein aan De Hucht, waarin de openbare basis school Meander, de R.K. Paulusschool, het wijkcentrum Ypsalon en de peuterspeelzaal Pippeloentje zijn ondergebracht. Onder leiding van onderwijswethouder mw. J. Wuijster-Schuddeboom is er door iedereen hard gewerkt de bouw zo snel mogelijk te realiseren. Op 21 oktober vindt de officiële opening van het hele complex plaats. Staatssecretaris J. Wallage zal om 09.30 uur de openingshandeling verrichten door het beeld van de Heilooër kunstenaar Bert Jonk te onthullen. Alle wijkbewoners, dus ook alle kinderen worden uitgenodigd hierbij buiten aanwezig te zijn. Voor de genodigden is er vanaf 09.40 - 10.15 uur een officiële bijeenkomst in wijkcentrum Ypsalon, waar staatssecretaris Wallage en onderwijswethouder mw. J. Wuijster-Schuddeboom het woord zullen voeren. De kinderen gaan dan naar de klassen van de 2 scholen, waar zij een kleurplaat zullen krijgen. Om 10.15 uur zal de heer Wallage een rondleiding krijgen door het hele gebouw. Tussen 10.30 en 11.00 uur is er koffie voor de ouders en limonade voor de kinderen met daarbij een versnapering. Aansluitend is er voor de kinderen uit de hele wijk om 11.00 - 12.15 uur een mimevoorstelling 'Godillot De Kwast' in het wijkcentrum. Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voor de hieronder vermelde bouwplannen voornemens zijn bouwvergunning te verlenen: Heerenweg 138 b, Y. Hafez - veranderen van de voormalige groentezaak in een petit- restaurant. Stationsweg 14, M.B. van Gelder-Kop - uitbreiden van de woning. De ontwerp-besluiten liggen met de bouwplannen en de daarbij behorende stukken vanaf 15 oktober 1992 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling VROM, op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak nr. 313 121). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het voornemen om voor bovenvermelde bouwplannen vrijstelling te verlenen schriftelijk gemotiveerd bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen verleend: Heerenweg 135, G.M. Dekker - vergroten woning. Kerkelaan 55, G. de Kruijf - plaatsen duivenhok. Westerweg 121, P. Kerssens - vergroten woning. Baafjeslaan 8, M. Korver - plaatsen dakkapel. Noordergeeststraat 30, J.J. Veeken - vergroten woning. Burenweg 17, C. Haanraads - vergroten woning. Deze bouwvergunningen met de bijbehorende tekeningen en overige stukken liggen ter inzage bij de afdeling VROM, Raadhuisplein 1, maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak). Degene, die de bouwvergunning heeft aangevraagd, krijgt bericht van de afdeling VROM, wanneer de bouwvergunning gereed is en wat de kosten zijn. Pas nadat de bouwleges zijn betaald en de vergunning is ontvangen mag met de bouw worden begonnen. Het begin van de bouwwerkzaamheden moet nog wél tevoren bij de afdeling VROM worden gemeld; dit kan telefonisch onder de nummers 313 217 of 313 240. Door burgemeester en wethouders is aan de volgende instellingen vergunning verleend voor het houden van een collecte in de hierna vermelde perioden: 1. UNESCO-centrum Nederland 18 t/m 24 oktober 1992 2. Nederlandse Brandwonden Stichting 25 t/m 31 oktober 1992 3. Nationaal Jeugd Fonds 01 t/m 07 november 1992 4. Diabetes Fonds Nederland 08 t/m 14 november 1992 De collectanten horen een legitimatiebewijs bij zich te hebben, waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn te collecteren. 0 thema van de Werkgroep Natuur- en Milieu-educatie voor het schooljaar 1992-1993 Het schooljaar 1992-1993 heeft als thema 'Om huis' meegekregen. De leerlingen van 12 basisscholen zullen dit jaar meedoen aan aktiviteiten, die voorbereid zullen worden door de gemeentelijke Werkgroep Natuur- en Milieu-educatie. Sommige aktiviteiten zullen worden voorbereid in samenwerking met andere groeperingen en instanties. Dat geldt bijvoorbeeld voor de op 5 oktober gestarte aktie tegen het zwerfvuil in Heiloo. In samenwerking met een werkgroep van Kerk en Samenleving zal twee weken lang aandacht worden geschonken aan het zwerfvuil met de aktie Minder afval heb je zelf in de hand. De vuilniswagens zullen daarom twee weken lang, tot aan de herfstvakantie, met posters zijn behangen, die de slogan van de aktie aangeven. Voor de scholen is er een lespakket samengesteld. In dit lespakket zitten twee kleurplaten, deze dient men uiterlijk vóór vrijdag 16 oktober a.s. bij de receptie van het gemeentehuis in te leveren. Tijdens de herstvakantie worden de kleurplaten opgehangen en kunnen ze bekeken worden. Einde van deze week zal de jury ze beoordelen. Per leeftijdsgroep zal er een prijs zijn voor de mooiste plaat. In het weekend van 31 oktober-1 november zullen deze kleurplaten in de kerk te zien zijn. Ditzelfde kwartaal hebben veel scholen zich ingeschreven voor de activiteit Wandeling in de omgeving van de school/huis. De eerste wandeling is op 5 oktober. Afdeling Groen en Landschap van de gemeente begeleidt de groepen. Voor de groepen met de jonge leerlingen is er een puzzeltocht en voor de oudere leerlingen zullen de mensen van de dienst de groepen begeleiden en informeren. Er wordt lesmateriaal aan de kinderen meegegeven. Er zijn twaalf scholen, die zich voor deze activiteit hebben ingeschreven met in totaal 799 leerlingen. In het lesmateriaal zit ook een kleurplaat, deze kan eveneens worden ingeleverd op het gemeentehuis. De jury beoordeelt de kleurplaten, waaraan een prijs zit verbonden. Meer informatie hierover zullen de scholen rechtstreeks ontvangen. In de komende maanden zal er meer intormatie worden gegeven over de aktiviteiten van de Werkgroep. Op deze manier hoopt de Werkgroep de belangstelling voor milieu en natuur levend te houden bij de kinderen in de gemeente Heiloo. 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 4