I Informatierubriek gemeente Heiloo C> I HEILOO r. £NT£ C Burgerlijke stand gemeente Heiloo Expositie PAGINA 6 UITKIJKPOST 14 OKTOBER 1992 Goed advies noodzakelijk NEDERLANDERS WILLEN EEN SPAARVORM DIE BIJ HEN PAST Familie Koopmans wint racefiets Ijsbaan De Meent Ontspanning door buikdans Info-middag bij de N.v.v.H. MoGoJoKo g Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur Informatie tot en met 12 oktober 1992 Geboorten Johannes P.R., zoon van Sengers, Johannes J.M. en Van Loon, Clementine M. Mitchel, zoon van Baij, Gerardus J.J. en Bogaard, Maria T.G. Danique, dochter van Rietveld, Johannes J.M. en Van Dijk, Yvonne M. Karlijn, J.C., dochter van Groot, Cornelis T. en Janssen, Maria J.G. Elders geboren Charlotte C., dochter van Van der Aat, Cornelis J.A. en Bosman, Jolande A.C. Rox C., zoon van Bruin, Rudolfus N.J. en Winder, Alida P.M. Marco J.S., zoon van Palfenier, Paul en Wit, Irma I. Angelique, dochter van Hoogeland, Theodorus W.C. en Pater, Marjolein. Gerarda A.M. dochter van Van Rooijen, Adrianus J.J. en Werdmuller, Catharina B.M. lenske, dochter van Bourgondiën, Jozef C.M. en Ranzijn, Maria M.D.J. Huwelijksaangiften Burgering, Stephan P. en de Moor, Edith J. Pronk, Adrianus C.J. en Admiraal, Claudia J. Singeling, Johannes en Van Marie, Annette. Sinnige, Wilhelmus H.M. en De Zeeuw, Afra C. Nieuwland, Eduard R. en Bredewout, Hendrika G. Huwelijken Kuin, Eduard A.M. en Krieger, Virginie M.A Jorna, Jan T. en Boos, Petronella H.M. Van 't Veer, Klaas en Hoogland, Esther. Van Deventer, Dirk en Simons, Nicolette W. Laan, Petrus N.J. en Van den Berg, Maria A. Vroling, Bernardus J. en Prins, Anna M. Bakker, Gerardus M. en IJpelaan, Marita A.M. Overlijden Braaksma, Doecretia G., weduwe van De Lange. Daans, Wilhelmina E., weduwe van Bakker. Versteege, Petronella J.A. Randshuizen, Margaretha A.W., weduwe van Vogelpoel. Bartens, Clasina A., weduwe van Veerkamp. Elders overleden Jonker, Adrianus W. De Jong, Dominicus N. Liefting, Johannes P. De Bruijn, Hendrik J. In het gemeentehuis hangen werken van de Italiaanse schilder Raffaele Nigita. De expositie is iedere werkdag te bezichtigen van 08.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur. De tentoonstelling duurt tot eind oktober 1992. Aerosoles in Nederland een groot succes Afval-info-dag in Akersloot op 29 oktober 1992 Kunst en spel door Jan Hoek Cursus geheugenoefeningen INGEZONDEN Foresters nieuws CN V-spreekuur Agenda Open Huis Winkelhof 't Loo Politieberichten Heiloo Gevonden voorwerpen Rijkspolitie Heiloo Het totale bedrag dat Nederlanders aan spaargeld opzij zetten, groeit nog steeds. Maar in vergelijking met begin vorig jaar, is de toename minder groot. Dat heeft met de economie te maken. Omdat de koopkracht van de mensen afneemt, wordt er ook minder ge spaard. Toch blijft de spaarzin van de Neder landers aanzienlijk. Dat meldt de groot ste spaarbank van ons land, de Rabobank. Wel worden de spaarders steeds kritischer. De mensen zoeken heel bewust naar een spaarvorm die aansluit bij de eigen leefsituatie. Om die passende oplossing te vinden is het raadzaam goed advies in te winnen. Het aantal mogelijke spaarvormen groeit snel en het is voor een particulier niet eenvoudig het overzicht te houden. Grofweg zijn twee typen spaarders te onderscheiden: 1) spaarders die hun geld niet voor lan gere tijd willen vastzetten. In plaats daarvan willen ze vrij over hun geld beschikken. 2) spaarders die een hoge rente het belangrijkst vinden. Hierbij geldt doorgaans, dat hoe langer men het geld vast zet, hoe hoger de rente is. Fraktijk In de praktijk blijkt, dat opvallend veel mensen de voorkeur geven aan een tus senoplossing: een spaarvorm die een relatief hoog rentepercentage geeft, en tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om snel geld op te nemen. Zo'n aantrekkelijk alternatief is bij voorbeeld de Rabobank Rendement Re kening. Deze spaarvorm is bij uitstek geschikt voor mensen die grote bedra gen reserveren. Het rendement is hoog, maar toch kan elke maand 25.000 vrij worden opgenomen. Dit kan in porties of in één keer. De Rabobank heeft het assortiment spaarvormen afgestemd op zeer uiteen lopende behoeften van de hedendaagse spaarders. Juist dankzij de vele spaar- mogelijkheden die de bank biedt, kan vergaand worden tegemoet gekomen aan individuele wensen. Met de hulp van een adviseur bij de bank kan de ge wenste spaarvorm worden bepaald. f U HEILOO - Veel mensen hebben plezier in het maken van slagzinnen. Slechts weinigen vallen in de prijzen. De familie Koopmans uit Akersloot hadden mee gedaan aan een prijsvraag van Gilette en zij behoorden tot de gelukkigen die in de prijzen vielen met de slagzin: Geef je vrouw en dochter zelf een gilette ap paraat om te voorkomen dat ze de jou we nemen voor hun benen. Mevrouw Koopmans doet wel vaker met prijsvra gen mee en heeft al eerder wat gewon nen. De giant racefiets werd uitgereikt bij Albert Heijn in de Winkelhof 't Loo. De assistent bedrijfsleider de heer Kool, schudt de winnaar de hand en fe liciteert de heer Koopmans met zijn fiets. ALKMAAR - Vanaf maandag 12 okto ber is Kunstijsbaan De Meent weer geo pend voor de schaatslustigen van de provinsie Noordholland. Enkele wijzi gingen hebben er plaats gevonden in de openingstijden, alsmede in de tarieven van zowel de Sportpaspoorten als de de entreetarieven. Openingstijden: maandag 9.00-17.00 uur; dinsdag 9.00-17.00; 19.45-22.0 uur; Woensdag 9.00-21.15 uur; donder dag 9.00-16.45 uur; 19.45-22.30 uur; vijdag 9.00-22.00 uur; zaterdag 13.30-16.30 uur; zondag 9.45-16.30 uur. Buikdansen is één van de oudste dansen die heden ten dage nog met veel enthou siasme wordt beoefend. Haar oerbron is gelegen in het verre verleden en hield verband met vruchtbaarheid en geboor te hi de belangrijke mysterie-kuituren werd de buikdans door één of meerdere speciaal hiervoor opgeleide priesteres sen gedanst. Met name in de Isis- mysteriën danste een hiertoe uitgekozen priesteres voor haar altaar. De kursus buikdansen wordt gegeven door Mariël- le Holman. Zij heeft een Hatha Yoga opleiding en ruime ervaring in het lesge ven van ontspanningsoefeningen en buikdansen. Mariëlle ziet de buikdans een rituele dans van het leven zelf. e zienswijze wil zij delen met ande door middel van deze kursus. Probeer eens mee te doen en je zult je ei gen oerbron ervaren in de sierlijke be wegingen van het buikdansen. Trek makkelijk zittende kleding aan en neem een sjaal mee die je om je heupen kunt strikken. De les begint met een ontspan ningsoefening of geleide fantasie. Daar na gaan we over in een warming-up en als de spieren goed zijn losgemaakt: na tuurlijk buikdansen! Inl. Mariëlle Holman 070-3562345, Roos Margiono 072-337462. HEILOO - Woensdag, 30 september was het dan zo ver! De officiële opening van het verenigingsjaar 92/93. De talrij ke kraampjes lieten weer de legio moge lijkheden zien, die onze vereniging aan zelfontplooing en ontspanning te bieden heeft. Voor de lezing begon vroeg Dia na Zemel onze aandacht voor de gespreksgroep. Het meerjarenthema van de N.v.v.H. 'Grenzeloos', behan delt de maatschappelijke en politieke veranderingen die deze eenwording spe cifiek voor vrouwen heeft. Het gewest Noord-Holland zal zijn aandacht speci aal richten op Spanje. Hierna was het woord aan mevrouw Wil Beets uit Amsterdam. Mw. Beets heeft 40 jaar achter het toneel van de Stadsschouw burg gewerkt. Aanvankelijk als kleedster, later als inspeciënt en kostuu madviseuse. (Zij was de le vrouwelijke inspeciënt in Nederland). Zij vertelde zeer levendig wat er zoal komt kijken voordat een toneelstuk zijn première be leeft. Over de toneelkostuums kan zij helemaal lyrisch worden. Je moet dan ook zeer inventief zijn in dit vak. Mw. Beets liet ons even genieten van een oog verblindende creatie, een badjas, gedra gen door Cleopatra, die echter vervaardigd was van een soort teflon, waarmee onze strijkplank is bekleed. In de jaren '60 kreeg je de actie 'tomaat' en de kostuumstukken raakten enigs zins uit de mode. Aan het einde van haar loopbaan moest de kelder van de schouwburg worden ontruimd. De toenmalige wethouder van Cultuur stel de voor alles maar naar het Waterloop plein te brengen. Dit was mw. Beets' eer echter te na en met veel moeite heeft zij het voor elkaar gekregen, dat 6000 van de 8000 kostuums werden geveild bij de Bonneterie en niet minder dan door het veilinghuis Geyselman. De overige 2000 zijn bewaard gebleven voor het toneel museum aan de Herengracht in Amster dam. Het was een zeer ontspannen middag en een goede start van het seizoen. HEILOO - Het nieuwe seizoen van Mo GoJoKo is alweer een paar weken gele den gestart. Het jongerenkoor van de Moeder Gods kerk heeft er al zes repeti ties op vrijdagavond Opzitten. We heb ben nu ongeveer 80 leden en daar zijn we best een beetje trots op. Heel gezel lig, zeker als je na de repetitie ook nog wat na kunt zitten in de kelder onder de kerk. De eerste viering waarin we ge zongen hebben werd drukbezocht en dat geeft ons een extra zetje om vol en- thousisme weer verder te gaan. Buiten het gewone zingen organiseren we ook altijd een aantal andere aktiviteiten voor de koorleden in een jaar. Zo had den we in maart een rock 'n roll feest, in juni een groot korenfestival in Alk maar en ook werkten we nog mee aan een avond in de Vest samen met de Josti Band. De opbrengst hiervan kwam ge heel ten goede aan het kinderdagver blijf. De Vijfhoek in Heiloo. Misschien heeft u laatst nog een MoGoJoKo-lid gesponsord voor de fietstocht die we hielden, ook voor De Vijfhoek. Dat was een mooie dag, in de stromende regen hebben we behoorlijk veel geld bijel- kaar gefietst. Veel natte broeken, maar gelukkig nog veel meer lol. Natuurlijk vinden wij het heel leuk als er nog meer enthousiaste jonge mensen samen met ons MoGoJoKo willen vor men. Wanneer je zingen leuk vindt, als je van gezelligheid houdt, moet je zeker eens langskomen op de repetitie op vrij dagavond. We beginnen om 8 uur. Ben je tussen de 15 en 30 jaar dan ben je van harte welkom! Wil je nog iets weten, bel dan dan René 072-339276. Onze volgen de viering in de kerk is op zaterag 17 ok tober 's' avonds om 7 uur. ;%li; r HEILOO - Het in 1987 opgericht merk Aeorsole is sinds anderhalf jaar in ne- derland. De formule was eenvoudig: zorg dat de Amerikaanse vrouw een modieuze, maar uiterst komfortabele schoen krijgt. Zo langzamerhand was het beeld van de zakenvrouw op gym pen onder een zakelijke outfit en de net te schoenen in haar tas een vertrouwd beeld geworden. Het lijkt voor de hand liggend, maar de geschiedenis wijst ons aan dat alle geniale menselijke ontdek kingen aan een simpele gedachte ten grondslag heeft gelegen. Jules Schnei der was de man die het een en ander combineerde en een schoen wilde, waar van de zool het comfort van een tennis schoen biedt, maar het uiterlijk elegant is en tot de verbeelding spreekt van de moderne vrouw. In Italië vestigde hij zijn ontwerp- en produktiekantoor. Een team van Italiaanse top-ontwerpers rea liseerde voor hem eeh soepele en com fortabele schoen met een modern een modieus uiterlijk. Aerosole is een Itali aanse schoen met een Amerikaanse filo sofie. Als dit komfort bovendien acceptabel van prijs is en bovendien aan de eisen van de mode beantwoord, dan hebben we meteen de redenen gegeven waarom Aerosoles al een doorslaand succes genoemd mag worden in Ne derland! Enige opmerkingen over de nieuwe na jaarscollectie: - Er zijn 6 verschillende Aerosole zolen, variërend van dik (sportief en winters) tot dun (elegant), en van puntig tot rond. - De materialen zijn o.a. stevig leer met glans, nubuck, nubuck met een struk- tuur van olifantenhuid, stoer geschuurd stevig suède, en soepel nappa. - Enkele voorbeelden: stoere laarsjes met ronde, of spitse neus, in 'Olifanten huid', stevige schoenen met elastieke in zet in grof-geschuurd suède; flatjes in een moderne snit in mooi stevig glan zend leer. - De kleuren waar deze winter weer de nadruk op ligt zijn: donkerbruin, nou- gatbruin, tabacco, en andere bruintin ten, taupe, zwart, donkerblauw en rood. - De winkelverkoopprijzen liggen tus sen 79,- en 99,- met de nadruk op 89,-. De stevige stappers van Aerosole die zeer zacht lopen, moeten ook de jeugd aanspreken, die door hun (door sport schoenen) verwende voeten geen harde schoenen meer verdraagd. Het loop- comfort en prijs spelen een steeds belan grijker rol bij de aankop van nieuwe schoenen. Voor de Aerosole modellen kunt u te recht bij schoenhandel Rozendaal. (zie advertentie elders in dit blad) AKERSLOOT - Afvalstoffen worden een steeds grotere kostenpost voor het bedrijfsleven. Niet alleen de hoeveel heid afvalstoffen stijgt, ook de tarieven vliegen omhoog. De regelgeving veran dert regelmatig en dit heeft ook voor u consequenties. Maar welke? En wat kunt u doen om de kosten zo laag moge lijk te houden? Op de Afval-Info-Dag kunt u op deze vragen een antwoord krijgen. Specia listen op het gebied van afvalbehande- ling, afvalbewerking, afvalbeheer en afvaladvies zijn aanwezig om u te infor meren en te adviseren over kostenbespa rende maatregelen en produkten. Kom naar de Aval-info-dag in het Motel Van der Valk in Akersloot en ervaar wat u kunt verbeteren en besparen aan de opslag en verwijdering van uw af valstoffen.. U bent welkom van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis en de koffie staat voor u klaar. P.S. De afval-info-dag is alléén op 29 oktober 1992 in Akersloot. Noteer daarom deze datum alvast in uw agen da. Lees in het informatieboekje de bij zonderheden. HEILOO - Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober exponeert de Alkmaarse kunstenar Jan Hoek in "De Ze vensprong" (hoek Ewisweg en Het Ze venhuizen te Heiloo) Hij toont daar als schilder veel noordhollandse landschap- pen*maar ook portretten en stillevens in olieverf. De meeste werken zijn ook te huur. Als kalligraaf laat hij er zijn spe cifieke monogrammen zien en kunt u verder kennismaken met zijn zelfont worpen gezelschapsspel (te spelen door twee of meer personen vanaf 6 jaar). Door de vrolijke kleuren en de gekalli grafeerde spelregels rondom de speel- vakken kan het speelbord dienen als wanddecoratie. Op beide dagen is 'De Zevensprong' geopend van 12.00 tot 17.00 uur en bent u van harte welkom. HEILOO - Binnenkort start er weer een cursus geheugenoefening voor ouderen. Mensen, die problemen hebben met het onthouden van na men, adressen, afspraken of een stukje uit de krant, leren met deze normale vergeetachtigheid om te gaan. De cursus staat onder leiding van een deskundige docente en duurt 10 weken. De cursus wordt gehouden in het Trefpunt, Wester- weg 294 vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur. De kosten inclusief boek bedragen 95,-. In formatie en opgaven Stichting Ouderenwerk 's morgens tijdens de kantooruren onder nr. 331297. Deurkransen Woensdag 9 december a.s. kunt u onder deskundige leiding van me vrouw A. Wesselius een kerstdeur- krans maken. De cursus wordt gehouden in het gebouw van Noord Kennemerland Westerweg 294, 's middags van 14.00-16.00 uur. De kosten bedragen 25,00 inclusief materiaal. Kerststukjes maken Voor het maken van een kerststukje kunt u terecht op woensdag 16 de cember. De cursus staat onder lei ding van mevr. A. Wesselius en is bedoeld voor die mensen die al eens een bloemschikcursus gevolgd heb ben. Er zal die middag een mooi kerststuk gemaakt worden en de kosten bedragen inclusief materiaal 20,00. De cursusmiddag wordt gehouden in het gebouw van Noord Kennemerland, Westerweg 294, Heiloo. U kunt zich opgeven voor de cursus 13.30-14.30 uur of van 15.00-16.00 uur. Voor opgave en in lichtingen Stichting Ouderenwerk, tijdens de kantooruren onder nr. 331297. Tai Chi kan nog deelnemers ge bruiken Er zijn nog enkele plaatsen vrij op Tai Chi, een Chinese bewegingsleer, die elke maandagmochtend van 9.45-10.45 uur in het Open Huis be oefend wordt. De oefeningen heb ben invloed op spieren en energiebanen in het lichaam. Wie last heeft van pijnlijke schouders en nek zal Tai Chi als een weldaad er varen. Belangrijk bij Tai Chi is ook het leren beheersen van lichaam en ademhaling. Opgave en inlichtingen bij de Stich ting Ouderenwerk Heiloo, Wester weg 294, telefonisch bereikbaar 's morgens op werkdagen onder nr. 331297. Schaken voor beginners Schaken is een sport die volop in de belangstelling staat. Veel 55-plussers zouden best in de regels van dit spel ingewijd willen worden. Stichting Ouderenwerk biedt hun daartoe de mogelijkheid. Op donderdag 15 oktober a.s. zal onder leiding van de heer de Jager in het Trefpunt een cursus schaken voor beginners worden gehouden van 10.30-12.00 uur. De kosten zijn slechts 62,50 percursus: Voor op gave en inlichtingen bij de Stichting Ouderenwerk Heiloo, Westerweg 294, telefonisch bereikbaar 's mor gens op werkdagen onder nr. 331297. Honden Belasting Beleid Gemeente Heiloo HEILOO - Bij de Gemeente zijn minder honden geregistreerd dan verwacht werd, en dus moet deze belasting om hoog. Deze manier van denken en han delen zou erop kunnen wijzen dat het Bestuur van dit dorp meer bezig is met hun beleid dan met de belangen van de bewoners. De Hondenbelasting is rela tief niet zo belangrijk maar deze is wel licht een goed voorbeeld van de wijze waarop dit dorp bestuurd wordt. In plaats van min of meer automatisch aan een hogere belasting te denken zou het Bestuur zich kunnen afvragen (zonder inschakeling van een advies bureau) wat de gevolgen zijn geweest van de geno men maatregelen. Wie weet zou het bestuderen van de opgedane ervaring kunnen leiden tot een eenvoudiger en minder kostbare situatie en zodoende tot verlaging van deze belasting. Zo zou kunnen worden nagegaan wat er in de dwaze drolinettes aangetroffen wordt. Voor zover bekend liggen daarin nau welijks hondse produkten - waarvoor deze bakken bestmd zijn - maar stopt men er allerhande afval in. Ze zijn daar om overbodig. Wie in dit dorp laat zijn hond uit met die lachwekkende poep- grijper, ter grootte van een damestasje, bij zich?? Afschaffen bektent minder kosten en administratie. Dagelijkse be zoeken aan het dorp en omgeving met een hond hebben nog nooit een controle van een ambtenaar opgeleverd. Het komt er in het kort dus op neer dat deze belasting waarschijnlijk lager kan wor den als men de moeite neemt te trachten zuiniger te zijn en af te schaffen wat niet echt noodzakelijk is. Nu verder over het algemeen beleid in ons dorp. De vele plannen betreffende de toekomstige ontwikkelingen van het dorp, die de laatste tijd gelanceerd zijn hebben een stroom van protesten en voorstellen opgeroepen. De grondtoon van het merendeel van deze reacties is dat vele inwoners de voorkeur geven aan een rustiger en soberder beleid. Niet meer winkels of uitbreidingen, niet meer huizen, niet meer bedrijven, niet meer verkeer en zeker niet meer advie zen, maar meer rust, meer veiligheid en behoud van het bestaande en indien haalbaar zelfs verbetering daarvan. Graag ook aandacht voor het terugdrin gen van de criminaliteit, en mag het misschien gezegd worden ook minder uitgaven. Het grote probleem van dit alles is dat dit een andere kijk en aanpak van het Gemeente Bestuur vraagt-. Het valt te betwijfelen of zij inzien en begrijpen wat een groot deel van de bevolking ei genlijk heeft willen zeggen met de meeste protesten en of zij in staat zijn het roer overeenkomstig om te gooien. Het slaan van eerste heipalen, het ope nen van nieuwe wijken of gebouwen is natuurlijk spectaculair, maar in ons dorp is meer waardering te oogsten met een terughoudend beleid. Er valt meer eer te behalen aan het bevorderen van rust en veiligheid en de kroon op het werk van het Gemeente Bestuur zou zijn een overschot op de begroting. De laatste herziende Structuur visie be vat enige tegemoetkomingen, maar al leen al het voorstel om nog 1450 huizen te bouwen doet het ergste vrezen. Is een verkeersvrij plein nu van de baan?? Het lijkt erop dat alleen aanhoudende druk van de burgerij op het Gemeente Bestuur ons kan redden van veel ambi- tieuse plannen. R. Snethlage HEILOO - Hoewel het eerste elftal zon dag jl. zonder meer een goede wedstrijd speelde moest het toch beide punten in Heerhugowaard achterlaten. De punten moesten dit weekend overigens door de lagere teams binnen gehaald worden want zowel het tweede zondag- als het eerste zaterdagteam leden eveneens een nederlaag. Voor het eerste zondag-elftal is er ko- metide zondag direkt al een goede gele genheid revanche te nemen want dan komt het nog ongeslagen ZAP op be zoek. De mensen uit anna Paulowna hebben nog een 100% score en schijnen een bijzondere goede ploeg te hebben, getuige Onder meer de eerder in Heiloo gerealiseerd 2-0 overwinning op onze, overigens sterk spelende plaatsgenoot HSV. Het kan dan ook wel een druk worden zondagmiddag op de Egelshoek want niet alleen zijn De Foresters natuurlijk gebaat bij een goed resultaat maar ook zal ongetwijfeld HSV garen spinnen bij punt(en) verlies van de koploper. Wist u overigens dat er op woensdaga vond op De Egelshoek gelegenheid een balletje te trappen voor hen die er niets (meer) voor voelen aan wedstrijden mee te doeri" maar toch het voetballen niet kunnen laten? Onder leiding van Ab van der Berg bestaat ook dit seizoen weer de mogelijkheid tot het spelen van 'een partijtje'. Het feit dat u (nog) geen lid bent behoeft geen enkel bezwaar te zijn, voetbalt eerste enkele malen de kat eens uit de boom. Als u dan besluit door te gaan, zullen u de kosten voor het -net spelend lidmaatschap- bijzon der 'meevallen. Elke woensdagavond, aanvang 19.30 uur. Voor meer informa tie kunt u ook Ab van der Berg bellen 33.62.11. Voor wat betreft de eerste elf tallen luidt het programma voor het ko mende weekend: zaterdag S.R.C.-De Foresters 1, zondag De Foresters 1-Z.A.P. ALKMAAR - De districtcommissie An ders Actieven van het Christelijk Natio naal Vakverbond (C.N.V.) houdt speciaal voor uitkeringsgerechtigden een spreekuur, op elke 2e en 4e woens dag van de maand. Op dit spreekuur kunnen zowel leden als niet-leden van het C.N.V. terecht met vragen over uit keringen, WAO-keuringen, huursubsi die en bijzondere bijstand. Een bijzondere vorm van dienstverlening op dit spreekuur is de mogelijkheid om door een CNV-vertrouwenspersoon be geleid te worden bij de keuring voor de WAO en bij het aanvragen van een bij zondere bijstandsuitkering. Het spree kuur van het CNV wordt gehouden van 14.00-15.00 uur. Op woensdag 28 okto ber 1992 in de Kapelkerk, Laat 80 te Alkmaar. Voor inlichtingen kunt u bel len met tel.nr. 072-124754. (De heer Douma) of 02510-31399 (de heer H. Arends). Donderdag 15 oktober s.o.h. Franse les v. oud. 09.30-11.30 NIVON tekenen beg. -2- 09.15-11.15 s.o.h. Astrologie v. oud. 09.45-11.45 Mw. Elzinga yoga 09.30-11.30 F.V.R. cursus 09.30-11.30 s.o.h. Yoga v. oud. 09.45-11.45 Plattel, vr. cursus 13.30-14.30 Gem. Heiloo 14.00-16.30 Yoga Heiloo 13.30-15.45 H.O.V. operettever.rep. 20.00-23.00 NIVON kalligrafie beg. -2-20.00-22.00 Sjoelclub Heiloo 20.00-22.00 H.B.C. bridgeclub Heiloo 20.00-23.00 H.B.C. 20.00-23.00 Eurotaai cursus 19.00-22.00 C.D.A. spreekuur 19.30-21.30 D.V.W. vergadering 20.00-22.00 Vrijdag 16 oktober Plattel, vr. volksd. 09.00-10.30 Idem 14.00-15.30 s.o.h. volksd. v. oud. 11.00-12.00 N.v.v.H. damesbridge 09.30-11.30 s.o.h. Antiek herkennen 09.30-11.30 Vrije Academei cursus 13.30-15.30 s.o.h. yoga v. oud. 13.30-15.30 begel. orkest v. NH rep. 20.00-22.00 Pridini volksd. 19.30-22.30 Oppositie schaken jeugd 19.30-20.30 NIVON duinvorming lezing20.00-22.00 'de Beun': Falkland toneel met; 'De Eetkamer' 20.15 Zaterdag 17 oktober 'de Beun' Falkland toneel met 'de Eetkamer'20.15 Zondag 18 oktober Gesloten Maandag 19 oktober. s.o.h. T'ai Chi v. oud. 08.30-10.45 N.v.v.H. zang 14.00-15.30 NIVON Doe-middag 13.30-15.30 Rode Kruis Welfare 14.00-16.00 Plattel.vr.zang 14.00-15.30 s.o.h. beleggingscursus 14.00-15.30 Sans Atout bridge 20.00-23.00 NIVON aquarellen gev.-2- 20.00-22.00 Falkland toneel rep. 20.00-23.00 E.H.K. klaverjassen 20.00-22.00 Soc. Alleenst. soos 20.00-22.00 Winkeliersver. 't Loo verg.20.00-23.00 NIVON Pergamano -2- 20.00-22.00 Dinsdag 20 oktober NIVON Aquarellen gev. -2-09.15-11.15 s.o.h. Astrologie 09.45-11.45 s.o.h. Kalligrafie 09.45-11.45 N.v.v.H. Gewest 10.00-12.00 s.o.h. Yoga v. oud. 09.45-11.45 NIVON stro beg. -2- 13.30-15.30 s.o.h. Franse les v. oud. 13.30-14.30 N.v.v.H. bijeenkomst 14.00-16.00 Nieuw leven zangver. rep. 20.00-22.00 NIVON boekbinden herh. -3- 20.00-22.00 Oppositie schaken 20.00-23.00 H.B.C. bridgeclub Heiloo 20.00-23.00 H.A.F. fotoclub Heiloo 20.15-22.45 NIVON kunstgesch. beg.-2-20.00-22.00 Woensdag 21 oktober s.o.h. Grafologie v. oud. 09.45-11.45 NIVON Kalligrafie -2- 20.00-22.00 NIVON tekenen beg. -2- 20.00-22.00 Falkland toneel rep. 20.00-23.00 Rotaryclub Heiloo 19.00-21.00 'de Beun' Prof. toneel met: Brutale winterbekentenissen 20.15 Inbraak in het Juliana-klooster aan de Hoogeweg. Er werd een deur geforceerd om binnen te komen. Vermoedelijk werd er niets ontvreemd. Auto-inbraak Op de Groeneweg op het erf van een wo ning. Uit de auto werden sleutels ont vreemd. Van een auto op de Kandelaar werd het Rover-embleem ontvreemd. Woning-inbraak aan de Westerweg. De achterdeur werd opengebroken en geld, geluidsapparatuur en sieraden werden ontvreemd. In Amsterdam werd een jongen aangehouden omdat hij in het bezit was van een in september 1992 in Heiloo gestolen fiets. De verdachte is overgedragen aan de Heilooër-politie voor verder onderzoek. De verdachte zou de fiets hebben gekocht van een on bekende te Amsterdam. De fiets kon te rug naar de 'rechtmatige' eigenaar. Het blijkt eens temeer dat goede registratie van framenummers en het aanbrengen van postcode/huisnummer zinvol is. Van auto's werden in Termijen, Boe- kenstein en in Vredenoord de emblemen ontvreemd. Het ging om verschillende merken. Tijdens een -voetbalwedstrijd werd de scheidsrechter geslagen en ge schopt door een van de voetballers. Ver moedelijk was de voetballer het niet eens met het beleid van de scheidsrech ter. Mede-spelers wisten nog erger te voorkomen. De strafcommissie van de KNVB zal zich verder met deze zaak be zig houden. Een geparkeerde auto op de Willibrordusweg werd voor de 3e keer bekrast. Op de kruising Ewisweg- P. v. Muijenweg werd een fietser aangereden door een^ afslaande auto. De toedracht wordt nog onderzocht. De fietser kreeg een hoofdwond. Op de Kenne- merstraatweg botsten 3 auto's op elkaar in een file. Er was materiele schade. Op de hoek Sandecamplaan-Herenweg botsten 2 auto's op elkaar. Het betrof hier een voorrangsfout. Materiale scha de. Op de kruising Vennewatersweg- Westerweg ontstond eveneens door een voorrangsfout een aanrijding. De mat. schade was groot. Vanaf de Westerweg werd een aluminium ladder ontvreemd. Er werd ingebroken in een woning aan de Arklaan. Men kwam binnen door verbreking van een ruit. Er wordt ver moedelijk een klok vermist. Bij een wo ning aan de Ringweg werd een poging tot inbraak ontdekt. Men is niet in de woning geweest. In de periode van 2 okt. t/m 9 okt. werden 6 fietsen ont vreemd. 8 Fietsen werd gevonden en 2 gingen terug naar de eigenaar. Vrijdagmiddag 9 oktober reed op de Stationsweg om 17.30 uur een don kere VW Golf. Deze auto haalde een fietser in welke (waarschijnlijk) door de buitenspiegel werd geraakt. De bestuur der vroeg: ,,Hoe gaat het, sorry" en reed door. Bij nader inzien bleek de fiet ser verwondingen aan het gezicht te hebben en schade aan de fiets. Wil de bestuurder van de Golf zich s.v.p. mel den bij het Politieburo of eventuele ge tuigen. HEILOO - Edelsteentje (gev. 18/9) - leesbril transparant vienna lijn - diverse sleutels.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 8