Volop keus in onze noodwinkel: Equipe Cbiffi/ires Jaap en Wil Kaandorp 8 DOLLE DAGEN fCVB] NOG WEEK Centrale Volksbank, Kapsalon Margaretha DANS- EN FEESTCENTRUM LIMMEN Kachelparty 't Is weer bollentijd Visweg 14 tel. 02205-1951 GRIEPPRIKKEN LIMMENSE HUISARTSEN o 2.25 2.25 9ram Wij staan iedere zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur bij het Parochiehuis in Limmen. een BEZORGER/STER LIMMEN VERHUIZINGSOPRUIMING van donderdag 5 november t/m zaterdag 12 november LUTE, mode, textiel Openingstijden: Ma. t/m vrijdag 9.00-12.00 uur 13.30-16.00 uur. Vrijdagavond 19.00-20.00 uur. Voor nieuwbouw plan "D' Enterij" 0,3% KORTING op de HYPOTHEEK-RENTE KAUFMANIANA TULPEN AGRARISCH CENTRUM NUYENS B.V. Limmen moet blijven leven met krappe beurs GRASZODEN TUINAARDE TUINTURF POTGROND COMPOST ZAND MEST GEBR. min Hoogeweg 94 - Visweg 23 Telefoon 02205-1337 - 2306 Albert Heijn Supermarkt Van Westerhoven MEDEWERKER THUISBEZORGING ii UW KERASTASE-KAPPER 500 gram HAMLAPPEN RUNDER SALAMI KEURSLAGERIJ KEURSLAGER Kerkweg 18 Limmen MEDIA EXPRESSE Poolcompetitie in Conquista Politieberichten Voorgenomen bouwvergunning Verleende bouwvergunningen Kerkweg 1, Limmen. Dusseldorperweg 65, 1906 AJ Limmen, Tel. 02205-2435. BANK 20.30 12.30 uur Jeugd- en Kerkeveiling Straten-F amilie-V rienden volleybaltoernooi geslaagd Veiling voor nieuw orgel in de St. Jacobuskerk Meervogels handbal AANBIEDINGEN Koninklijke onderscheiding Studio Laren in de Slotkapel Clubmatch van Kynologenclub PAGINA 14 UITKIJKPOST 4 NOVEMBER 1992 LIMMEN - De financiële situatie blijft Limmen zorgen baren. Deze bezorgd heid kwam vorige week vrijdagavond bij de raadsvergadering nog eens duide lijke naar voren. Alleen de VVD vond dat men toch enig vertrouwen in eigen financieel kunnen moest hebben. 'Het financieel meerjaren perspektief F.M.P. biedt ook perspektief, al zijn we er nog niet', aldus de heer de Haan. De Limmer Gemeenschap stemde tegen het F.M.P., de begroting 1993 en de be lasting voorstellen. ,Ik vind het een zwak stuk. Er moet worden geschrapt in nieuw beleid en bestaand beleid moet worden bijgesteld', aldus Hes van de Limmer Gemeenschap (L.G.). De heer Dekker (CDA) vond dat de huidige be lastingdruk geen verhoging meer toe laat. ,We maken ons wel zorgen over de toekomst. Misschien moeten we aan sluiting zoeken bij andere gemeenten en duidelijk maken dat de uitkering uit het« gemeentefonds niet nog eens omlaag kan, de rek is er uit'; de PvdA was het hier ook mee eens. Hes ziet Limmen, als het zo doorgaat, een armlastige gemeente (artikel 12) .worden. Burgemeester Huisman zei dat er altijd dingen zijn die je niet in kunt schatten, het zijn vaak externe faktoren waar je mee geconfronteerd wordt. 'We moeten naar vergelijkbare gemeenten kijken hoe wij dit in positieve zin kun nen ombuigen', aldus Huisman. Hes wilde de bouw van het gemeentehuis twee jaar uitstellen, omdat dat per jaar 5 ton oplevert, en dit geld gebruikte kan worden voor cultuur, recreatie en alge meen bestuur. 'Het wegenonderhoud uitstellen is een slechte zaak', aldus Hes. Samenvattend houden de voorgestelde belastingmaatregelen het volgende in. De onroerendgoedbelasting wordt ver hoogd met 4°7o (volgens de L.G. had dat 2°7o kunnen zijn). Het rioolafvoerrecht wordt verhoogd met 5,00 per huis houden, het tarief wordt 130,00. De afvalstoffenheffing wordt verhoogd met 15,00 tot 25,00 per huishou den. De tarieven worden voor een één persoonshuishouden 265,00 en twee persoons ƒ345,00. Voor een huishouden met drie of meer personen 425,00. Maandagmiddag en zaterdag de gehele dag gesloten. De jaarlijkse griepprik kunt u 11 november en 25 november bij ons halen na afspraak met de assistente. De volgende RISICOGROEPEN adviseren wij dringend de griepprik: SUIKER-PATIËNTEN/CARA-PATIËNTEN/ HARTPATIENTEN/NIERPATIËNTEN EN PATIËNTEN MET VERMINDERDE AF WEER EN/OF FREQUENTE STEEN PUISTEN. Voor deze risico-patiënten wordt de griep prik vergoed door ziekenfonds of verze kering. Afspraak maken bij de assistente: tel. 02205-1272 (van 8.30-12.30 uur) J.J. van der Dussen T. Elzinga te LIMMEN zoekt: in bezit van rijbewijs B (25-65 jaar) Werktijden: 's middags, gedeeltelijk: 1 tot 3 uur per dag. Inlichtingen: G. VAN WESTERHOVEN tel. 02205-4379 Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen 100 gram Jf RIJKSWEG SPECIAL CREOOLSE TARTAAR BOLLEN 100 Aanbiedingen geldig tot en met 7 november Maandag 9 november zijn wij de gehele dag GESLOTEN zoekt voor bezorging tijdschriften te Limmen voor vrijdagmiddag of zaterdagochtend. Min. leeftijd: 15 jaar. Bellen naar: A. Merkuur, tel. 02205-3588. LIMMEN - Vrijdagavond zijn we geo pend van 20.00 t/m 01.00 uur. Zaterdag is geheel alkoholvrij. 's Ochtends zijn we om 10.30 uur geopend voor de kin deren van 4 t/m 7 jaar. Deze ochtend mogen alle spullen uit de enorme kast van de kinderwerkgroep gebruikt wor den, dus weer genoeg te doen. 's Avonds zijn we er vanaf 19.00 uur weer voor de tieners. Deze avond met een poolcompetitie. De entree is 1,00. Ben je een poolfreak of wil je het ge woon een keer proberen, kom dan langs! Zondagmiddag vanaf 14.00 uur zijn we er alweer. Deze middag proberen we de bezoekers weer van goede muziek, ge zelligheid en voldoende snacks en drank te voorzien. Maandagavond vanaf 19.00 uur een Conquista-prominent achter de bar, die een gastbardienst draait voor de jonge ren. Woensdagmiddag staat onze tie nerwerker achter de bar. We zijn er dan vanaf 16.00 uur. LIMMEN - Op 26 oktober raakte de bestuurster van een bromfiets, alsmede haar passagiere licht gewond bij een aanrijding op de Rijksweg. Zij reden op het fietspad in de richting Alkmaar en ter hoogte van een inrit zagen zij plotse ling hun weg geblokkeerd door een per sonenauto die de inrit in wilde. De bromfiets botste tegen de zijkant van de auto en de berijdsters kwamen ten val. Bij een aanrijding op de kruising Dusseldorperweg-Visweg, raakten twee personenauto's beschadigd. De link- safslaande bestuurster nam de binnen- bocht en botste hierdoor tegen de van links komende andere bestuurder. Op de rijksweg A-9 raakte een persone nauto door nog onbekende oorzaak te gen de vangrail. De auto raakte beschadigd, doch is na de aanrijding weggereden. Aan de hand van enkele achtergebleven onderdelen kon de iden titeit van het voertuig worden vast gesteld. Een onderzoek naar de be stuurder is nog gaande. Op 1 november werd een inwoner uit Beverwijk gecontroleerd op het gebruik r~i Informatierubriek van de gemeente Limmen. Inlichtingen en reacties: Middenweg 3a, Limmen. Telefoon 02205-1456 Het college van burgemeester en wethouders is van plan om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan: - D.J. v.d. Geer, Achterweg 30 te Limmen - bouwen carport. Het bouwplan ligt met ingang van 5 november 1992 veertien dagen voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk zijn/haar bezwaren tegen het plan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. (Wet AROB) Burgemeester en wethouders hebben besloten de hieronder genoemde personen een bouwvergunning te verlenen: - P. Meijer, Rijksweg 4 - bouwen bedrijfsloods en woning; - R.M. Boon, Thalia 8 - plaatsen kap op garage; - P.J.M. Crandal, Ostara 7 - vergroten berging; - fa. Scholz - bouwen bijkeuken aan Gele Prins 14; - J.G. Appelman, Uitgeesterweg 35 - legaliseren tuinhuisje, aanbouw schuur, aanbouw veestalling c.q. schuur en hondenkennel; - C.A. Pepping - plaatsen twee dakkapellen aan Koningsdam 57 en 59. Tegen de verleende bouwvergunningen kunnen binnen dertig dagen na de datum van deze publikatie bezwaren ingediend worden door diegene, die door verlening van de bouwvergun ning rechtstreeks in zijn/haar belang getroffen wordt. 4 november 1992, Burgemeester en wethouders van Limmen Vraag vrijblijvend offerte. 121 - LIMMEN - TEL. Zondag 8 november NIEUW!! ELKE dag van de week kunt u uw bruiloften, feesten en dergelijke vieren in onze aangepaste, nieuw-verbouwde feestzaal. Bel voor infofolder of inlichtingen: 02205-1383 of 02518-56555 (fam. Assink) 02205-1383 van alcoholhoudende drank, terwijl hij zijn auto bestuurde. Hij bleek teveel ge dronken te hebben en hij moest een ade manalyse ondergaan. Tegen hem zal proces-verbaal worden opgemaakt. De man reed met twee keer de toegestane hoeveelheid eenheden over de Rijksweg. Gevonden voorwerpen: 2 bankbiljetten, grijs/groene valkparkiet. Openingstijden bureau Limmen: maan dag van 9.00 tot 12.00 uur en donder dag van 14.00 tot 17.00 uur; buiten deze uren kunt u het beste even een afspraak maken, tel. 02205-1783. LIMMEN - De traditionele veiling ten behoeve van jeugd en kerk wordt dit jaar gehouden op vrijdagavond 6 no vember. Als altijd belooft het een uiterst plezieri ge avond te worden. De in Noord- Holland bekende veilingmeesters Been tjes, Kroone en Nuyens zullen als ge bruikelijk in rap tempo, bij opbod, alle waren aan de man brengen. Het vei lingspektakel vindt plaats in parochie huis Sint Maarten vanaf 19.30 uur. De aangeboden goederen kennen een zeer grote variatie, een greep hieruit: wijnen, kazen, diners, konijnen, lam meren, antiek en curiosa, huishoudelij ke artikelen, fruitmanden, boeken, platen, etcetera. De opbrengst van de veiling komt geheel ten goede aan jeugd en kerk in Limmen. De toegang tot de veiling is gratis en er zijn (gratis) catalo gi in de zaal. LIMMEN - Vorige week zondag is het door Oranje-Wit uit Limmen georgani seerde volleybaltoernooi voor straten-, familie- en vriendenclubs met groot suc ces verlopen. Het recordaantal deelne mende teams heeft in vergelijking met voorgaande jaren duidelijk progressie getoond voor wat betreft het niveau van volleyballen. De meeste van de deelne mende teams doen ook al voor de derde keer mee! Het nagenoeg in elk opzicht prima ver lopen toernooi kende zijn hoogtepunt zoals gewoonlijk aan het einde vand e dag. Zo was er direkt na de laatste wedstrijdronde de verloting van een aantal schitterende prijzen. De op brengst van de verloting komt ten goede aan het 25-jarig jubileum dat Oranje- Wit volgend jaar viert! Direkt daarop volgde de bekendmaking van de uitslag in een bomvolle kantine van d'Enterij. Het één voor één afroepen van de deel nemers ging gepaard met het uitdelen van de inmiddels traditioneel geworden 'Verstraat taarten' en veel gejuich. Hieronder vindt u de volgorde van uit delen: 1. tTulpenbollen 2; Bultiny's; 3. Goud van Oud; 4. Barf; 5. Pagenlaan. Geïnteresseerden in volleybal bij Oranje-Wit, kunnen contact opnemen met mevr. N. Kaandorp, tel. 02205- 2348. AKERSLOOT - Ten overstaan van no taris N.J. van Duin uit Hoorn vindt vrijdagavond 6 november om 20.00 uur in 't Achterom aan de Kerklaan te Akersloot een grote veiling plaats t.b.v. de St. Jacobuskerk. De catalogus van de veiling, welke huis-aan-huis in Akersloot werd verspreid, bevat 462 ka vels, geschonken door parochianen en anderen. Naast de vele flessen wijn, paling, le vensmiddelen en textiel, zijn er bijzon der aardige schenkingen, zoals een taart met een meegebakken gouden tientje, schilderstukken, handbeschilderde eie ren en enig antiek. Verder zijn er ook kavels als bollen, balen stro en hooi, stalmest, snerteten en klaverjassen. Het comité 'kerkeveiling St. Jacobuskerk' kon de gevarieerde catalogus samenstel len door de medewerking van een zestig tal vrijwilligers, die de parochianen benaderden. Ook was er reeds financië le steun. Bijna 7.500,- werd ontvan gen. De opbrengst van de veiling is bestemd voor de financiering van een nieuw orgel in de St. Jacobuskerk in Akersloot. Onder de bezoekers/kopers op de veilingavond wordt een reische- que van 750,- (beschikbaar gesteld door de Rabobank Akersloot/Castri- cum) verloot. Financiële bijdragen zijn welkom via deze bank (3119.98.240) on der de naam 'kerkeveiling Jaco buskerk'. AKERSLOOT - De dames senioren kwamen tekort tegen MFC. Een con stante achterstand werd in de eindfase tot op 1 punt verkleind maar de winst .moest in Medemblik blijven (11-10). Bijna hun gehele wedstrijd hadden de damesjunioren van Meervogels een overwicht tegen SRC. Vooral verdedi gend was Meervogels op dreef. In de laatste minuten kwam SRC op gelijke hoogte, en door het missen van een strafworp pakte SRC de volle winst (10-11). Een zwak verdedigend Berdos was een gewillige prooi voor de heren van Meer vogels. Hoewel ook Meervogels zich be zondigde aan balverlies wist Berdos hiervan niet te profiteren. Door te blij- van handballen bleef dit doelpunten- festijn aantrekkelijk vor het publiek wat weer een ouderwets Meervogels zag (30-13). De heren junioren die zich voor het eerst vertoonden in de keurige out-fit van Sjaak Beentjes pakte in het bijzijn van de sponsor een ruime overwinning op het sterke VIDO (16-9). Meervogels had een snelle 7-2 voorsprong waarna enkele fouten werden afgestraft en de ruststand 9-6 werd. Na de rust een stroef begin en VIDO kon tot 9-8 nade ren. Een sterke periode met enkele gran diose reddingen van keeper Sander Verduin en twee fraaie lobjes van Ron Krom brachten Meervogels weer op het geode spoor. Een fraaie overwinning. Wij bieden U een keuze uit prachtige kwaliteitsbloembollen w.o. een grote col lectie (kort- en vroegbloeiend) 25 NARCISSEN GELE Extra zware kwaliteit 7.95 100 TULPEN Kort 7.50 25 KAUF. TULPEN VERDI Geel met rood 5.75 25 KAUF. TULPEN ROODKAPJE Rood 5.75 3 KEIZERSKRONEN 5.75 Uitgeesterweg IB, 1906NW Limmen, Tel. 02205-2484, Fax 02205-1538. EGMOND - Vorige week vrijdag ontving de heer C. van Pel uit han den van burgemeester Brommet de Eremedaille in Goud in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tij dens de afscheidsbijeenkomst van de heer Van Pel als ondercomman dant van de vrijwillige brandweer in Eg mond. De onderscheiding was toegekend vanwege de grote ver diensten van de heer Van Pel. Naast het runnen van een dierenspeciaal zaak had Van Pel bijvoorbeeld tijd over voor Toneelvereniging De Flie refluiters en Onderwatersportvere niging Derp Divers. Sinds 1966 was de heer Van Pel actief bij de vrijwil lige brandweer. EGMOND - Op zondag 8 november treedt op in de Slotkapel te Egmond aan den Hoef Studio Laren, met de uitvoe ring van het muziekspel Murch. Studio laren werd 25 jaar geleden door Marijke Ferguson opgericht en heeft sindsdien in verschillende samenstellin- gemgrote bekendheid in binnën- en bui tenland verworven. Het huidige ensem ble bestaat uit jonge, begaafde musici, die aan het begin van hun carrière staan. Marijke Ferguson, artistiek lei der van Studio Laren, is gespecialiseerd in de periode van de middeleeuwen, zo wel op het gebied van de muziek als van de literatuur. In plaats van de middeleeuwse zang- en speelstukken op de gebruikelijke wijze uit te voeren. Studio Laren voor een presentatie, vervat in een literair gege ven, als een soort van drama per musica avnat la lettre. Het muziekspel Murch kent geen intrige, maar is een spel voor drie personages en een bol. Dit alles draagt, hoe onwezenlijk het soms kan schijnen, bij tot een sprookjesachtige sfeer, waarin zang en muziek zeer wel tot hun recht komen. Aanvang 15.00 uur, entree 10,00 (in clusief de koffie en de koek in de pau ze). De Kapel is heerlijk verwarmd. EGMOND - De Kynologenclub West- Friesland (KCWF) is de erkende regio nale vereniging van hondenliefhebbers voor de Kop van Noord-Holland en West-Friesland. Jaarlijks organiseert de KCWF een hondententoonstelling, de clubmatch, in het sportcentrum Eg- mond, te Egmond aan Zee. Dit jaar is deze happening op 22 november. Wij verwachten meer dan 350 rashonden. Deze honden worden in verschillende leeftijdsklassen beoordeelt door des kundige keurmeesters. Leden en niet-leden met een rashond zijn welkom deel te nemen aan deze show. Niet-leden moeten echter wonen in het rayon van de KCWF, ongeveer het grootste gebied van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Voor alle inlichtingen en inschrijfformulieren kunt u contact opnemen met mevrouw J.F. Bakker-v.d. Woestijne, telefoon 072-334290, of de heer Th. van der Horst, telefoon: 02233-1802. De show staat open voor het publiek. Voor vijf gulden entree kan men de hele dag genieten van spannende keuringen en kennis maken met de zeer grote ver scheidenheid aan rassen, die ongetwij feld vertegenwoordigd zullen zijn. Dit is een goede gelegenheid om nader kennis te maken met de rassen, fokkers en lief hebbers van wat misschien een toe komstige huisgenoot wordt. Het is helaas niet mogelijk voor het publiek de eigen hond mee naar binnen te nemen op de show in verband met gezond heidsrisico's voor de dieren. ■■Bi 1 WOm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 14