I Informatierubriek van de gemeente Heiloo G> HEILOO <c- Raadhuisplein! Postbus! 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur Commissies Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en Milieu en Educatie Aanvraag met ontwerp- hinderwetvergunning Informatie voortgang herziene structuurvisie Heiloo Werkgroep Natuur- en Milieu-educatie en de kleurplaatwedstrijd De chemokar komt 10 en 11 novemberweer naar Heiloo Commissie Openbare Werken, Beplantingen en Sociale Zaken Veranderingen door invoering Paspoortwet per 1 januari 1992 Gemeente Heiloo maakt een verkeersplan (vervolg) Terinzagelegging reglement wet persoonsregistraties Heiloo houdt zicht op de weg Obstakels op de weg, de stoep, in het verkeer UITKIJKPOST 4 NOVEMBER 1992 PAGINA 4 De eerstvolgende gecombineêrde vergadering van de commissies Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en Milieu en Educatie vindt plaats op dinsdag 10 november om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, oude ingang Raadhuisweg. Op de agenda staan de volgende punten: - Structuurvisie. - Verzoek Melkunie tot uitbreiding bedrijf aan de Kanaal weg. (art. 12 en 29 WABM) Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat bij hen een aanvraag is ingekomen van de fa. Baas en Meysen te Heiloo voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten en in werking hebben van een aannemersbedrijf grond- en kabelwerken op het np-^eel Dc Hoefsmid 14. Het cclloye is voornemens de t vergunning te verlenen onder een aantal voorwaarden om gevaar, schade of hinder voor de omgeving te ondervangen. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere ter zake zijnde stukken liggen op de sector Grondgebied, afdeling VROM (kamer 110 - Milieuzaken) ter inzage en wel tot en met 4 december 1992, elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur alsmede op het bureau van de Rijkspolitie aan de Kennemer- straatweg 356, alhier, op vrijdagavonden tot en met 4 december 1992 van 19.00 tot 22.00 uur. Desgewenst „kan op de afdeling VROM, na telefonische "afspraak (tel.nr. 313 223), een mondelinge toelichting worden gegeven. Aangezien in beginsel wordt aangenomen, dat er geen behoefte aan zal bestaan om over de aanvraag adviezen uit te brengen o daartegen bezwaren in te brengen, is de ontwerp-beschikking tegelijk met het verzoek ter inzage gelegd. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot en met 4 december a.s. schriftelijk bij burgemeester en wethouders worden ingediend. De ingekomen bezwaarschriften worden mede ter inzage gelegd. Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen tot één week voor bovengenoemde datum mondeling bezwaren worden ingebracht, waarbij dan tevens gelegenheid wordt gegeven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en de overige aanwezigen. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tot slot wordt er de aandacht op gevestigd, dat degenen, die bezwaren hebben ingebracht op de wijze als bovenomschreven en de belanghebbenden die aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest-, naar aanleiding van de beschikking beroep kunnen instellen bij de Kroon. Woensdag 10 november aanvang 20.00 uur wordt in de gecombineerde commissievergadering Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting met de commissie Milieu en Educatie de herziene structuurvisie Heiloo besproken. In commissieverband zullen de* vertegenwoordigers van de politieke partijen hun mening geven over de visie alvorens deze voorgelegd wordt aan de vergadering van de gemeenteraad. Voorafgaand aan de vergadering van de commissie kan gebruik worden gemaakt van het spreekrecht: een ieder krijgt de gelegenheid de commissieleden 5 minuten toe te spreken. U dient dit voor de aanvang van de vergadering te melden bij de voorzitter of secretaris van de commissie. Definitieve besluitvormingeer de structuurvisie vindt plaats in de vergadering van de gemeenteraad op 3 december a.s. Commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar en beginnen om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis Heiloo. Op de eerste verdieping-van het gemeentehuis zijn informatieborden over de structuurvisie opgesteld. Tijdens openingstijden of na afspraak kunt u hier nadere informatie over de visie krijgen. De structuurvisie ligt ook ter inzage in de bibliotheek. De Werkgroep Natuur- en Milieu-educatie is het nieuwe schooljaar gestart met nieuwe aktiviteiten voor de basisscholen in Heiloo. Het thema voor het schooljaar 1992-1993 is 'Om huis'. In de maand oktober was er voor de Wandeling in de omgeving van de school/huis veel belangstelling van de 12 basisscholen. In totaal hebben 799 leerlingen meegedaan aan de wandeling. De afdeling Groen en Landschap van de gemeente heeft de groepen begeleid. Een lespakket met als motto 'de kabouter' gaf de nodige informatie voor de leerkracht en de leerling. De kinderen konden de kleurplaat van de kabouter kleuren en bij het gemeentehuis inleveren. Tegelijk met deze aktiviteit hebben de Werkgroep Kerk en Samenleving en de Werkgroep Natuur- en Milieu-educatie gezamenlijk aangehaakt bij de landelijke aktie 'Minder afval heb je zelf in de hand'. De buitendienstmedewerkers van de afdeling Reiniging hebben de poster van de aktie op de vuilniswagens aangebracht en zo aandacht gevraagd voor de aktie. De leerlingen van alle scholen ontvingen een lespakket. Ook hierin zat een kleurplaat, van de afvalberg en een eekhoorn. De ingeleverde kleurplaten van deze aktie zijn ook afgelopen maandag, 26 oktober door de jury bekeken. Leden van beide werkgroepen hebben daarna de winnaars/winnaressen op de scholen opgezocht en de prijzen uitgereikt. Hieronder volgen de namen van de winnaars/winnaressen: Rehobothschool: Deborah Nanne (groep 1) kabouter Christian Baks (groep 2) kabouter Willibrordschool: Eva (groep 3) kabouter Floortje Schouten (groep 4) kabouter De Nieuwe Hoeve: Kim van de Laarschot (groep 5) eekhoorn De Zeskant: Simon Zuurbier (groep 6) afvalberg Marjolein Knaap (groep 7) afvalberg Kees Brandenburg (groep 8) afvalberg Met chemisch afv£l gooit u meer weg dan u denkt Hou ze apart en lever ze in bij de winkelier of de chemocar Deze maand wordt u weer in de gelegenheid gesteld om uw klein chemisch afval op een milieuvriendelijke manier te laten verwerken. Wilt u weten waar en op welk tijdstip u de chemokar kunt vinden? Raadpleeg dan de achterkant van de GFT-ophaalkalender. U kunt hierop overigens ook nog eens beknopt terugvinden welke stoffen tot het klein chemisch afval behoren. De eerstvolgende openbare vergadering van de commissie Openbare Werken, Beplantingen en Sociale Zaken vindt plaats op woensdag 11 november om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, oude ingang Raadhuisweg. Op de agenda staat o.a. het volgende punt: Openbare Werken: Opstellen rioolbeheersplan De leeftijd tot waarop kinderen kunnen worden bijgeschreven in een reisdocument (bijvoorbeeld een paspoort) van de ouders is vanaf 1 januari 1992 van 12 jaar naar 16 jaar gegaan. Ook is het sedert 1 januari 1992 mogelijk om kinderen tot 16 jaar in de reisdocumenten van beide ouders bij te schrijven. Voor jongeren tot 16 jaar is het mogelijk in Heiloo een reisdocument te krijgen tegen een speciaal jeugdtarief. Deze wijzigingen zijn het gevolg van het in werking treden van de Paspoortwet op 1 januari 1992. Een andere wijziging is dat sedert 1 april 1992 het reizen op een verlopen paspoort niet meer mogelijk is. Ook niet binnen de EEG - lidstaten. Het verlengen van een reisdocument was al niet meer mogelijk. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste gevolgen voor de burger per 1 januari 1992: Reisdocumenten dienen persoonlijk te worden aangevraagd en afgehaald. Pasfoto's dienen recent te zijn, zwart/wit van kleur en mogen niet gemaakt zijn in zogenaamde 'automaten'. Bijschrijving in reisdocumenten van be^de ouders is mogelijk. De bijschrijvingsleeftijd is verhoogd tot 16 jaar (na het bereiken van de 16-jarige leeftijd kunnen kinderen niet meer meereizen). De toeristen kaart BJ is verkrijgbaar tot 16 jaar. Jongeren onder de 16 jaar kunnen in Heiloo voorlopig nog een paspoort tegen verlaagd tarief aanvragen. Reisdocumenten kunnen niet meer worden verlengd (wel kan in bijzondere gevallen in een geldig reisdocument een noodverlenging worden aangebracht door de Koninklijke Marechaussee). Een ongeldig geworden (verlopen) reisdocument dient te worden ingeleverd. Tweede paspoorten worden verstrekt door de burgemeester. Collectieve paspoorten zijn afgeschaft. De toeristenkaart A (verstrekt door de Koninklijke Marechaussee aan de grens) is vervangen door een laissez-passer. Tarieven reisdocumenten (bij aanvraag te voldoen) Nationaal paspoort (boven de 16 jaar) f 93,80 Nationaal paspoort (tot 16 jaar) f 63,50 Toeristenkaart f 44,40 Toeristenkaart BJ (tot 16 jaar) f 32,30 Commissie Welzijn, Emancipatie, Volksgezondheid en Voorlichting De eerstvolgende openbare vergadering van de commissie Welzijn, Emancipatie, Volksgezondheid en Voorlichting vindt plaats op maandag 9 november om 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis, oude ingang Raadhuisweg. Op de agenda staan de volgende punten: 1. Opening. 2. Notulen vergadering 12 oktober 1992. 3. a. Mededelingen. b. Ingekomen stukken: - verslag Adviescommissie Welzijn 6 oktober 1992. c. Stukken,ter kennisname: -jaarrekening 1991 S.O.H. en project Warme Maaltijd Voorziening 1991; - reactie Stichting Openbare Biblio theek inzake subsidievoorstel 1993; - Internationale Vrijwilligersdag 7 december 1992; 4. Regiozaken. 5. Uitbreiding Brunogebouw. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. Vorige week heeft er in de Uitkijkpost (28 oktober 1992) informatie gestaan over het Verkeersplan; onderzoek en analyse. Vandaag zullen een aantal punten in het dorp worden genoemd die in de verkeersafwikkeling in een bepaalde mate problemen opleveren. Deze punten, ook wel 'knelpunten' genoemd, worden hieronder per groep weggebruikers aangestipt. Voetgangers Echte knelpunten voor voetgangers in de gemeente Heiloo zijn de volgende verkeerspunten: - Op de Kennemerstraatweg ontbreken op verschillende plaatsen voorzieningen om deze drukke weg veilig te kunnen oversteken. - Bij de spoorwegovergang Zevenhuizerlaan ontbreken voorzieningen voor voetgangers. - Op belangrijke routes voor het langzaam verkeer zoals bijvoorbeeld de Pastoor van Muyenweg en de Westerweg is teveel autoverkeer. - De oversteekvoorzieningen hebben geen eenduidige opzet en liggen soms op een minder goede plaats. - Langs belangrijke wegen zijn te smalle of onvoldoende voetpaden. Fietsers en (bromfietsers) Veel van het fiets- en bromfietsverkeer in de gemeente Heiloo gaat in de spitsuren richting Alkmaar. De meest gebruikte route van dit verkeer loopt via de Ewisweg/Ringweg/de Dors/Belieslaan, de Westerweg en de Kennemerstraatweg. Deze routes moeten dus goede en veilige voorzieningen hebben. Binnen de gemeente zelf is het ook belangrijk dat in de gehele bebouwde kom een net van fietsvoorzieningen aanwezig is. Gedacht kan worden aan: - een net langs de belangrijke plaatselijke voorzieningen - goede en korte verbindingen binnen en tussen de woonwijken waar alleen het langzaam verkeer gebruik van maakt. Enkele knelpunten voor het fietsverkeer die ook zijn genoemd bij de voetgangers zijn: - Het oversteken van de Kennemerstraatweg is op een aantal plaatsen niet veilig genoeg. - Spoorwegovergang Zevenhuizerlaan is onoverzichtelijk. - Afwikkeling bromfietsverkeer nabij de kruising de Omloop/Zeeweg/het Malevoort is onduidelijk en verwarrend. - Oversteeksituatie nabij de kruising Westerweg/Belieslaan/Kerkelaan is onduidelijk en nogal onveilig. - Schuine Hondsbosschelaan fietsvriendelijker maken. Autoverkeer In Heiloo zijn er in de laatste 10 jaar 20 °/o meer auto's bij- gekomen. Dit is overigens ook landelijk gezien het geval. Het gebruik van de auto biedt veel voordelen. Als er een auto voor de deur staat zal deze dan ook meer gebruikt worden en de fiets en het openbaar vervoer minder. Bij de opstelling van dit verkeersplan zal worden gekeken in hoeverre de verdeling van de ruimte op de wegen in Heiloo door het toegenomen autobezit nadelig is uitgepakt voor het langzaam verkeer. Het is de bedoeling om door logische maatregelen te proberen een evenwichtige situatie te bereiken. In het algemeen zal dit betekenen dat de voor het autoverkeer meest geschikte wegen wat meer door deze groep verkeersdeelnemers zullen moeten worden gebruikt. De wegen waarlangs het fietsverkeer zich in het algemeen afwikkelt en in de woonwijken zullen door de auto's wat meer moeten worden ontzien. De bereikbaarheid voor de automobilist blijft in principe in stand. Door eenvoudige maatregelen zal het langzaam verkeer hier alleen meer prioriteit krijgen en zal de veiligheid voor deze kwetsbare groep verkeersdeelnemers kunnen worden verhoogd. Met betrekking tot het autoverkeer is extra aandacht nodig voor o.a. de volgende wegen en kruispunten: - Kennemerstraatweg: Rijsnelheden terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau; lossende vrachtwagens op de rijweg vormen een probleem; oversteekvoor zieningen zoals eerder vermeld verbeteren. - Kerkelaan: Beperking rijsnelheid en verbetering kruispunten. - Stationsweg: Plaatselijke omstandigheden zoals kort parkeren, lossen en laden van vrachtwagens, de grote bomen en het doorgaand (vracht)verkeer zijn er mede oorzaak van dat de verkeersafwikkeling in deze straat bezwaren kent. Zevenhuizerlaan: Nabij de spoorwegovergang is zoals eerder vermeld een onduidelijke en gevaarlijke situatie voor de verkeersdeelnemers. Overigens is deze weg door de getroffen snelheidsbeperkende maatregelen en de aanleg van de Vennewatersweg een voorbeeld van de aanpak die in dit verkeersplan wordt voorgestaan. De snelheid van het verkeer en het verkeersaanbod in deze buurtstraat zijn duidelijk afgenomen met als resultaat een beter leefklimaat. - Kanaalweg: Deze weg ademt nog onvoldoende de sfeer van een weg binnen de bebouwde kom welke functie door de realisering van de wijk Ypestein op de eerste plaats komt. Conclusie en afsluiting: De hierboven gegeven voorbeelden maken deel uit van de inventarisatie van de huidige verkeersbewegingen in de gemeente. Een aantal zaken waren wellicht al in ruime kring bekend. Om een totaal beeld van het verkeer te krijgen is het toch nodig om alles op een rijtje te zetten. Daarna kunnen de volgende stappen worden gezet om tot een principeplan te komen voor de aanpak van de verkeersveiligheid in de komende ca 8 jaar. Volgende week zal in de gemeentelijke informatierubriek van de Uitkijkpost aandacht worden besteed aan de verkeersonveiligheid in Heiloo aan de hand van gegevens van de verkeersongevallenregistratie. Nadere informatie kunt u inwinnen bij de heren P. Aalders tel.313 206 en W.J. Tieleman tel. 313 202 van de afdeling Civiel en Reiniging. Burgemeester en wethouders maken bekend, dat bij besluit van hun college van 1 september 1992 voor de persoonsregistratie gemeentelijke identiteitskaarten een reglement als bedoeld in artikel 19 van de Wet persoonsregistraties is vastgesteld. Het college van burgemeester en wethouders, p/a Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo, is houder van deze registratie. Het beheer hiervan berust bij het hoofd van de Afdeling Burgerzaken. Het reglement, alsmede het aanmeldingsformulier voor de Registratiekamer liggen ter inzage bij de Afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis van Heiloo. Storingen in de openbare verlichting kunt u op werkdagen melden op telefoonnummer 313 206. Defecte lichtmasten worden na melding binnen 14 dagen gerepareerd. Wilt u bij de melding de straatnaam en het nummer van de lichtmast vermelden? Stel: je loopt op straat met je ogen dicht. Bengggg, een slordig neergegooide fiets of een kinderstep midden op de stoep belet je om normaal door te lopen. Buitendat had je je goed kunnen bezeren of zelfs kunnen vallen. Mensen die kunnen zien zullen dit spelletje niet al te vaak doen. Veel te gevaarlijk. Er zijn echter in onze samenleving mensen die slechtziend zijn of zelfs blind. Naast deze handicap is er dan ook nog de hinder van de obstakels op de weg, op de stoep, in het verkeer. In een gesprek met de gemeentelijke Verkeerscommissie heeft de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, afdeling Heiloo dan ook gevraagd attent te zijn op de volgende zaken: - geen fietsen of andere dingen zoals kinderspeelgoed her en der plaatsen; - de huizenkant vrijlaten; - geen obstakels plaatsen in de logische looplijn. Binnenkort hoopt de vereniging het publiek in 't Loo te kunnen wijzen op de bijzondere situatie van de blinden en slechtzienden in het verkeer. NVBS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 4