GRATIS LESJE (TROPISCH HARDHOUT I I Informatierubriek gemeente Heiloo Gemeenteraad unaniem verdubbeling van spoorbaan Man der Steen w o| I Kutobec G HEILOO GEEF ZO UW UttkijOP: Algemene beschouwingen in SKI Op simon peek hij' FOCWA ^NTf iAp) Activiteiten in uw wijk?^ Uitkijkpost. Verleende bouwvergunning Burgerlijke stand gemeente Heiloo Nieuwe expositie in het gemeentehuis van Heiloo OT juuuelier Lees het elke week in de voor Heiloo en omstreken! Novib en Milieudefensie starten de aktie Hart voor Hout. Want het regenwoud dreigt verloren te gaan. Maar u kunt helpen dat te voorkomen. Gebruik geen tropisch hardhout en kies voor goede alternatieve materialen. Welke? Vul de bon in en ontdek wat u zelf kunt doen om het regenwoud te redden. Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur tel. 072-330175 fax 072-335644 De Oude Werf 1 072-338543 nabij plan Ypestein 77' :lv PAGINA 6 UITKIJKPOST 4 NOVEMBER 1992 Ja, ik wil weten hoe ik zelf Hart voor Hout kan krijgen. I Stuurt u mij GRATIS informatie over: Hart voor Hout is een aktie van Milieudefensie en Novib. JieS*® f<o\/lb kozijnen, ramen, deuren, trappen, plinten en parket tuinmeubilair, schuttingen, meubels en speelgoed Naam dhr/mevr. Adres Postcode en Woonplaats Stuur de bon in een envelop aan: Hart voor Hout. postbus 19199, j 1000 GD Amsterdam 4 Door het college van burgemeester en wethouders is aan de Vereniging voor Volkshuisvesting vergunning verleend voor de bouw van 10 sociale huurwoningen op de percelen Holleweg 57 t/m 63. Deze bouwvergunning met de bijbehorende tekeningen en overige stukken ligt ter inzage bij de afdeling VROM, Raadhuisplein 1maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak). Degene die de bouwvergunning heeft aangevraagd, krijgt bericht van de afdeling VROM, wanneer de bouwvergunning gereed is en wat de kosten zijn. Pas nadat de bouwleges zijn betaald en de vergunning is ontvangen, mag met de bouw worden begonnen. Het begin van de bouwwerkzaamheden moet nog wel tevoren bij de afdeling VROM worden gemeld; dit kan telefonisch onder de tel. nrs. 313 217 of 313 240. Informatie tot en met 27 oktober 1992 Geboorten Eske, dochter van Klamer, Franciscus J.M.M. en Kempers, Jeanette. Petrus Paulus Maria, zoon van Van Zeist, Henricus P.A en Van Zuijlen, Catharina A.M. Kevin, zoon van Van Velzen, Jacobus J.C. en De Snoo, Hendrika A. Elders geboren Nienke, dochter van Laan, Theodorus W.A. en Spoel, Paulina F. Huwelijksaangiften Groen in 't Woud, Ronny en Wiechmann, Maria C.A. Vanaf donderdag 5 november a.s. is er een nieuwe expositie te bezichtigen in de gangen en de hal van het gemeentehuis. Het zijn schilderijen, aquarellen en naaldwerk van Vrouwkje Wit en in de vitrines keramiek van Nella van Os. Mevrouw A.A.M. Willemse - van der Ploeg zal de expositie op 5 november openen om 16.00 uur. De expositie is iedere werkdag te bezichtigen van 08.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur. Het werk van Vrouwkje Wit wordt gezien als visionair en heeft een zekere symboliek. Niet het 'ik' overheerst bij deze kunstenares, maar een dankbaar 'zijn', iets van een besef iets te mogen doorgeven in een fraaie vormgeving. Vrouwkje Wit is geboren in de Rijp, maar woont al meer dan 60 jaar in Heiloo. Nella van Os, woonachtig in Limmen, maakt bij voorkeur keramische beeldjes van mensen en dieren in karakteristieke houdingen. Zij werkt meestal figuratief, hoewel sommige van haar werkstukken gestyleerd zijn en sterk symbolisch. Huwelijken Keet, Thomas P.F. en De Bont, Catharina M. Bakkum, Paulus W.J. en Dijkstra, Sara C. Overlijden Tromp, Margaretha W.M. De Waard, Antonius A.J. Van Burk, Margaretha D. weduwe van Visser. De Lange, Maria, weduwe van Van den Berg Beeldman, Sophia F. weduwe van Steur. Elders overleden Berkhouwer, Cornells. Onderstaand vindt u een kaartje waarin u uw tekst in blokletters kunt opschrijven. Zelf kunt u dan uitrekenen wat een „Uitkijkertje" u gaat kosten inclusief b.t.w. Voor de ruimte tussen de woorden en voor leestekens dient u een hokje open te laten. Stuur uw tekst en betaalcheque of postgirobetaalkaart aan de Uitkijkpost", postbus 68, 1850 AB Heiloo of breng uw ,,Uitkijkertje" bij ons kantoor, Rechte Hondsbosschelaan 22, Heiloo. „UITKIJKERTJES" DIENEN A CONTANT TE WORDEN VOLDAAN, telefonische op gave is niet meer mogelijk. 1 regel f 7,— 2 regels f 7,— 3 regels f 7,— 4 regels f 7,— 5 regels f 8,— 6 regels f 9 7 regels f 10, 8 regels f 11, 9 regels f 12,- 10 regels f 13,— 11 regels f 14 12 regels f 15,— 13 regels f 16,— 14 regels f 17,— 15 regels f 18,- NAAM ADRES: PLAATS: TELEFOON: HEILOO - De gemeenteraad van Heiloo heeft zich tijdens de algemene beschou wingen, die de afgelopen week werden ge houden, unaniem uitgesproken tegen een mogelijke verdubbeling van de spoorbaan door Heiloo. Deze uitspraak werd gedaan naar aanleiding van een door de D66- fractie ingediende motie aan het eind van de beschouwingen op maandagmiddag. Pas na de nodige gesprekken in de 'wan delgangen' overigens waren alle fracties het met elkaar eens. De aanvankelijk ver der strekkende motie van D66, waarbij al leen een ondergrondse verdubbeling van de spoorbaan acceptabel zou zijn, werd zodanig aangepast, dat met name de frac ties van CDA en VVD zich ook achter de tekst van de motie konden scharen. In de uiteindelijke uitspraak werd de verdubbe ling van de spoorbaan zonder meer afge wezen, maar blijft er ruimte voor onder zoek naar en overleg over andere oplos singen. De motie was het meest opmerkelijke re sultaat van de jaarlijkse beschouwingen over het politieke gemeentelijke beleid en over de begroting voor het volgend jaar (1993). Over de hele linie was men positief-kritisch ten opzichte van de voor stellen van het college van burgemeester en wethouders voor 1993 en verder, waar door de begroting en het meerjaren- beleidsprogramma voor de jaren 1993- 1996 min of meer ongewijzigd kon wor den vastgesteld. Wel werd het college teruggefloten ten aanzien van de voorgestelde verhoging van de hondenbelasting. Deze vorig jaar ingestelde heffing dient volgens de nage noeg voltallige raad (mevrouw Van Gelder van Heiloo 2000 en de heer Pleizier van Groen Links zijn principieel tegen deze belasting) kostendekkend te zijn. In het afgelopen jaar is dat niet het geval ge weest. Reden voor het college een aanzien lijke verhoging voor te stellen voor 1993. De meeste raadsfracties protesteerden echter: er is nog geen evaluatie van het éerste jaar dezer belasting geweest. Een verhoging nu goedkeuren werd als voor uitlopen op de zaken benoemd. Het colle ge besloot tijdens de beschouwingen de voorgestelde verhoging terug te nemen. De hondenbelasting zal nu stijgen met een aanzienlijk lager bedrag (inflatie) tot 84,60 per hond per jaar. In het navolgende zullen wij de meest op vallende zaken weergeven uit de algemene beschouwingen van de verschillende par tijen. De volgorde komt overeen met die van de spreek-volgorde in de raad. CDA Het CDA besteedde veel aandacht aan de verhouding tussen burgers en de gemeen telijke overheid. Praktische zaken als de bereikbaarheid van het gemeentehuis, de afwikkeling van brieven en uitbreiding van de openingsuren van het gemeente huis werden genoemd. Ook is de partij voorstander van een verdere verschuiving van verantwoordelijkheden van gemeente naar organisaties en instellingen Op financieel terrein is het CDA er niet voor de gemeentelijke reserves in te zetten voor het dekken van tekorten. Wel zou een deel gebruikt mogen worden voor het betalen van nieuw beleid. Uit de reserves voor 'nader te bepalen bestemmingen', waarin o.a. incidentele ^nkomsten van de gemeente worden gestort, zou volgens het CDA het startkapitaal voor gemeentelijk monumentenfonds gehaald mogen wor den. Deze wens werd in de raad gesteund door Heiloo 2000. Beide partijen dienden samen een motie in, waarin de instelling van een dergelijk fonds bepleit werd - overigens zonder nu al een bedrag uit de reserves te claimen. Deze motie werd door de raad aangenomen. Tegen stemde de fractie van de VVD, die een principiële te genstander is van het creëren van allerlei fondsen en potjes. Ook vonden <Je libera len het te vroeg voor een uitspraak, daar een verdere uitwerking van locaal monu mentenbeleid nog moet plaatsvinden. Het CDA pleitte ten aanzien van de wo ningbouw voor de realisering van duurde re huurwoningen en koopwoningen tussen de 140 en 220 duizend gulden. Op het ge bied van het verkeer vroeg de CDA-fractie om meer aandacht voor de fietsers en voetgangers in Heiloo. Ter ondersteuning hiervan bood de fractie het college een brochure aan, waarin knelpunten èn mo gelijke oplossingen hiervan voor fietsers en voetgangers zijn opgesomd. De over handiging werd vergezeld van het aanbie den van een symbolisch bedoelde miniatuur-tandem. VVD De beschouwing van de VVD-fractie be gon met een visie op de functie van de po litieke vertegenwoordigers in een gemeen te als Heiloo. Met name de de minimale belangstelling en het geringe vertrouwen van de burgers in de politiek waren voor de VVD aanleiding om hierover te spre ken. De ontstane onrust naar aanleiding van de structuurvisie werd door de liberale fractie als een gevolg van deze situatie genoemd. De VVD toonde zich sterk voorstander van een voorzichtig financieel beleid, waarbij men overigens niet wil nalaten om de burger waar mogelijk te ontzien. Heel concreet wil de VVD de rente van een deel massief zilveren speentjes in 3 maten kleinf middel "IOj groot f 24, de bibi speen f 12.50 Stationsweg 85a - Heiloo van de reserves aanwenden om de onroerend-goedbelasting minder te laten stijgen dan oorspronkelijk was afgespro ken (5%). Dit signaal was al voor de alge mene beschouwingen gegeven en werd door het college overgenomen, met in stemming van het merendeel van de raad, waardoor de OGB in 1993 met maar 3% zal stijgen. Was de VVD in het verleden reeds voor stander van het zichtbaar maken van ge meentelijke uitgaven, ook ditmaal werd hiervoor opnieuw gepleit. Zo is de VVD tegenstander van het financieren van de kosten voor verkiezingen uit de reserves: dit zijn structurele kosten en horen derhal ve in de begroting thuis, aldus de VVD. Min of meer in het verlengde hiervan voegt de tegenstand van de VVD-fractie jegens het steeds maar vormen van specia le 'potjes' en fondsen, zoals eerder aan gegeven. PvdA Natuurlijk haakte ook de PvdA in op de discussies en activiteiten in de gemeente naar aanleiding van de structuurvisie. In tegenstelling tot de VVD noemde de PvdA deze ontwikkelingen er de reden van dat de belangstelling voor de plaatselijke poli tiek het afgelopen jaar weer helemaal te rug van weggeweest is. Als één van de weinige partijen ging de PvdA inhoudelijk op de structuurvisie in en pleitte ervoor - om de bouw in het Zuiderloo zo lang mo gelijk uit te stellen - om meer sociale wo ningbouw te realiseren in Ypestein dan nu gepland is. De daar gedachte villawijk is volgens de PvdA een groot vraagteken. Tegenstander is de PvdA van de mogelijke bouw van'een hotel en aanleg van een golfbaan nabij Noorder- en Zuiderneg met mogelijk nadelige gevolgen voor na tuur, milieu en verkeer. Liever wil de PvdA haar energie besteden aan de moge lijke invulling van de zogeheten 'inbreilo- caties': locaties binnen de bebouwde kom waar eventueel woningbouw gepleegd kan worden. Evenals andere partijen vroeg men om de inventarisatie van deze loca ties, hetgeen op zeer korte termijn werd toegezegd door het college. Ook voor de PvdA staat het belang van de burger hoog aangeschreven. Zo wil men de tweede fase van de (nieuw)bouw van het gemeentehuis verder uitstellen om de Heilooërs hiermee niet op extra kosten te jagen. Van een geheel andere orde, maar wel in het belang van de burger, is voor de PvdA de instelling van een klachtentele foon. De fractie pleitte ook nog eens voor de komst van een openbaar toilet in win kelhof 't Loo, al lang een wens, maar nog niet gerealiseerd. Naar verwachting kan dit worden opgenomen in de uitbreiding dan wel reorganisatie van de winkelhof. Heiloo 2000 De fractie van Heiloo 2000 vroeg zich af of de bevolking de extra lasten ten gevolge van de ambitieuze plannen van het college wel wil opbrengen. Om dit te toetsen stel de de partij een referendum als toetsmid del voor. Deze raadpleging van de inwo ners is volgens Heiloo 2000 niet nodig wat betreft de fietsenstalling bij het station: de capaciteit hiervan is onvoldoende en de stalling is bepaald vrouwonvriendelijk. Het college zegde toe dit onderwerp in de gesprekken met de NS mee te nemen, eve nals de eventuele komst van een bewaakte stalling in het kader van de sociale ver nieuwing. Heiloo 2000 is hiervan een voorstander, maar de invulling van de plannen moet nog plaatsvinden. Ronduit ontevreden is Heiloo 2000 over het vooralsnog uitblijven van maatregelen tegen het sluipverkeer in Tuindorp. Ook de drastische verhoging van de tarieven van het zwembad spreken de partij niet aan. Enthousiaster is de fractie over de contacten met de Poolse stad Swietochlo- wice. Als één van de initiatiefnemers van deze jumelage pleitte Heiloo 2000 voor meer interesse van de raadsleden hiervoor om zo ook het draagvlak in de gemeente te vergroten. Evenals andere partijen wil Heiloo 2000 de inwoners van Heiloo zo goed mogelijk informeren over het gemeentelijk reilen en zeilen. Bijvoorbeeld moet er inzicht ver schaft worden over de kosten van de vuil verwerking, zodat er beter begrip zal zijn voor de verhoging van de tarieven. Onte vreden is Heiloo 2000 over de wijze waa rop het college 'het dorpse karakter van Heiloo tracht te handhaven', waarbij de sloop van de pandjes aan de Holleweg als voorbeeld en dieptepunt werd aangege ven. Aan het eind van de beschouwingen werd, zoals vermeld, een stap in de vol gens Heiloo 2000 goede richting gezet met de raadsuitspraak om te komen tot de vor ming van een locaal monumentenfonds. D66 Sprak Heiloo 2000 zich uit voor een refe rendum als middel om de mening van de bevolking te vragen, de fractie van D66 wees het college op nog twee mogelijkhe den: de forumdiscussie en de enquête. Ge bruik van deze middelen kan de afstand tussen politiek en burger verder verklei nen. Het horen van de mening van de in woners moet volgens D66 aan de verdere invulling van plannen voorafgaan: eerst de behoeftes peilen, dan de details in vullen. Het behoud van het karakter van Heiloo kwam op verschillende punten in het D66-betoog terug: verheugd was men over het aangekondigde monumentenbeleid, men sprak zich krachtig uit tegen de ver dubbeling van de spoorbaan en men vroeg het college naar de mogelijkheid om een kapverordening voor bomen nog eens te bekijken. Dorpsbehoud is volgens D66 ook 'Tim- merdorpsbehoud': de problemen rond de verbranding van het hout van het zomerse jeugddorp plaatste de partij tegenover de advertenties van de gemeente, waarin brandhout voor de open haard wordt aan geboden. Het college gaf in haar ant woord aan, dat de belangrijkste proble men schuilen 4n de verbranding van ge schilderd hout. Overigens zijn de Timmer- dorp-organisatoren en de gemeente nog steeds in gesprek om een passende oplos sing te vinden. Het college sprak zich na drukkelijk uit het behoud van het Tim- merdorp voor Heiloo voor te staan. Ten aanzien van het subsidiebeleid gaf D66 aan moeite te hebben met de huidige gang van zaken. Het feit dat nieuw beleid gefinancierd wordt door hier en daar wat geld weg te 'schaven' is volgens D66 on juist; de raad dient politieke keuzes te ma ken, aldus de fractie. Groen Links Door de jaarlijkse verhogingen van de be lastingen gaat de koopkracht van de minst draagkrachtigen achteruit. Voor Groen Links is dat niet acceptabel, ook al beseft men dat één en ander noodzakelijk is om de voorzieningen op peil te houden. Een andere verdeling van de lasten werd door Groen Links gesuggereerd, hoewel men moest constateren hierin alleen te staan. Ook ten aanzien van een grotere spreiding van de winkels (boodschappen doen in de eigen buurt) in plaats van een verdere con centratie staat de fractie min of meer alleen. Dat geldt niet voor de vaststelling van de verkeersproblemen op de Kennemer- straatweg, met name de situatie rond de kruising met de Ypesteinerlaan. Groen Links vroeg het college om meer aandacht voor het langzame verkeer. Het oplossen van het 'knelpunt' Kennemerstraatweg wordt in diverse gemeentelijke plannen genoemd. Volgens Groen Links dient er meer samenhang aangebracht te worden tussen de verschillende plannen, zoals structuurvisie en verkeersnota. In tegenstelling tot de PvdA is Groen Links voorstander van een snelle realise ring van de tweede fase gemeentehuis, mits het pand uit 1927 daarbij behouden blijft. Ook de komst van een weekmarkt hoeft wat Groen Links betreft niet uit gesteld te worden tot 1994, na de uitbrei ding van 't Loo. Het college gaf aan dat deze planning in overleg met de winkeliers is gemaakt, waarbij de middenstand zich absoluut geen tegenstander van de komst van een weekmarkt toonde. Opnieuw pleitte de partij voor de aanleg van een fietspad langs de (nieuwe) Venne- watersweg. Hoewel de fractie altijd tegen de komst van deze weg is geweest, heeft men wel telkenmale gevraagd om deze fietsvoorziening als de aanleg door zou gaan. De mogelijkheid zal nu bekeken worden: het college staat positief tegeno ver de mogelijkheid, maar er is nog geen definitief standpunt.. Zoals uit het voorgaande blijkt werden di verse algemene zaken door de meeste frac ties besproken. Bijvoorbeeld de herschik king van de (buiten) sportaccommodaties. Het college zegde toe in het voorjaar van 1993 met een vervolgnotitie te komen. Aansluitend op de algemene beschouwin gen volgde nog een min of meer volledige raadsvergaderingdie in de vooravond van maandag werd afgerond. In de Uit kijkpost van volgende week zal hiervan een verslag gepubliceerd worden. Handige JONGENS GEVRAAGD voor 'zaterdags vanaf 15 jaar. Bloemen en Bloembollenkwekerij Fa. Chr. VAHL Hoogeweg 53, 1851 PJ Heiloo, Tel. 02205-1725. erKen keuring Audi 80 2.0E, 5-bak, get.glas, rood09-'88 27.500,- Audi 80 1.8 S, schuifdak, get. glas, 5-bak, wit01-'88 22.950,- BMW 316 i m40 motor, 4 drs. 5 bak gel.gl.zwart03-'89 21.250,- BMW 316i m40 motor, cabriolet baur, 5 bak wit06-'90 39.750,- Ford Escort 1.6 CL Diesel, 5 drs, 5-bak, bl.met12-'86 9.950,- Ford Fiesta 1.1 festival, achterspoiler rood1-'86 9.750,- Honda Accord aerodeck 2.0 EX, 5 bak st.bekr. r.met12-'87 15.250,- Mazda 323 F coupé, 5 bak st.bekr.cv.rood02-'90 24.950,- Mazda 626 Coupé, 5 bak Ipg. get.glas, wit07-'84 7.250,- Mitsubishi Space Wagon 18 EXE, 7 pers. st.bekr. wit06-'89 25.950,- Nissan Cherry trend 1.7 diesel 3 drs. 5 bak get. glas bl.met. 12-'85 7.950,- Nissan Bleubird 1.8i SG turbo, 5 drs, alle opties1-'87 12.950,- Opel Kadett 1.6i, 5 bak nwst model, lm velgen, dak, rood 03-'89 17.950,- Opel Kadett 1.3 S GL, trekhaak groenmet08-'86 10.500,- Opel Kadett Combo 1.7 D. 'VAN' 5 bak wit03-'90 13.750,- Opel Kadett 1.3 5 drs. Caravan wit01-'89 16.750,- Opel Kadett 1.3 S, automatic, 5 drs. apricot,04-'85 9.950,- Opel Omega Caravan 2.0i GL, schuifdak r.rack antr.met03-'87 17.500,- Opel Vectra 1.6 i GL, get.glas, 5bak blauw03-'90 21.500,- Opel Vectra 1.8S GL, 4 hfdst. 5 bak antr.met10-'89 20.500,- Opel Ascona 1.6 S 5 drs. Hatchback zilver08- Opel Corsa 1.2 i Swing, nieuwse model, violet metallic03- Opel Corsa „VAN" 1.5 diesel 5 bak blauw03 Opel Kadett Combo 1.6 diesel, blauw06 Opel Kadett 1.6 Diesel caravan 5drs. 5 bak bl.met09 Opel Kadett 1.7 diesel caravan 5 drs. 5 bak d.blauw05- Opel Senator 2.0 i, autom., st.bekr., get. gl., groen 09 Opel Vectra 1.6i GL, get.gl.lmvelgen A.spoilier rood02- Peugeot 205 XE accent 5 bak get. glas, zwart01- Renault 21 TD Nevada Station, 5 bak diesel wit02- Renault R5 SL "VAN", achterspoiler, wit01- Renault 21 Nevada GTS 7 pers.get.gl.c.v.elk.r.rack04- Renault R21 GTS Symph., 5-bak, C.V., elektr. ramen, bl.met 02- Renault 19 TR, 3-drs., 5-bak, get. glas, zilver04- Toyota Corrola XL, 5 drs. diesel, wit 05- V.W. Jetta 16 Turbo Diesel, 5 bak, 4 drs, wit01- V.W. Golf 1.6 CL Manhattan, 5-bak, get. glas, d.bl.met06- V.W. Golf Diesel Manhattan, 5 bak get.glas wit04- Volvo 340, schakelver. Ipg rood01- Bezoek onze nieuwe 2 verdiepingen tellende showroom. VRIJDAGAVOND GEOPEND! '87 '92 '90 '86 '87 '90 '83 '92 '91 '89 '89 '87 '89 '89 13.000,- 20.590,- 13.500,- 8.250,- 14.950,- 18.250,- 8.750,- 30.950,- 16.750,- 16.750,- 9.250,- 17.750,- 16.750,- 17.500,- 17.750,- 11.250,- 17.500,- 16.500,- 7.500,- Verkoop en leasing van alle merken, nieuwe en gebruikte auto's, onderhoud, reparatie, schade-reparatie, apk veiligheids- en milieukeuring!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 6