Joan van Baarle Senioren Info-Centrum van start HEILOO - In het Trefpunt, Wester- weg 294 te Heiloo is sinds kort het senioren Info-Centrum gevestigd. Bij dit Informatiecentrum kan iedereen terecht voor informatie over voorzieningen en mogelijkhe den voor senioren in Heiloo en in de regio. Het Senioren Info Centrum is tot stand gekomen op verzoek van de gemeente na een advies van de Beleidsraad Ouderen Heiloo om de informatieverstrekking aan ouderen minder versnipperd en meer samen hangend te organiseren. Het Senioren Info Centrum is op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt er zonder af spraak binnenlopen met vragen of gewoon een paar folders van de uit gebreide folderplank meenemen. U kunt ook schriftelijk verzoeken om informatie of even bellen, het tele foonnummers is 331297, en u kunt dan vragen naar mevr. I. Peitsman. Het Senioren Info Centrum is gratis en voor iedereen. Najaarsvergadering Kbo HEILOO - De Katholieke Bond van Ouderen houdt op 5 november om 14.00 uur haar najaarsvergadering voor haar leden. Deze vergadering staat in het teken van de verkiezing van een nieuwe voorzitter en het af scheid van de aftredende. Na acht jaren voorzitterschap geeft mevrouw H. Dekker-Idema de ha mer over aan de heer B. J.' Oud. Onder haar leiding is de Katholieke Bond van Ouderen van 400 leden uitgegroeid tot bijna 1000. Hiermee is de K.B.O. wellicht de grootste groepering in Heiloo qua vereni gingen. Mevrouw Dekker heeft haar werk deze jaren met volle inzet verricht. Het contact met de mensen, haar le den, kwam op de eerste plaats. Niet alleen de gezelligheid bij een kaartje of het bingo, nee, ook het bezoeken van zieken en jarigen en het condo- leancebezoek bij een sterfgeval. Blijken van waardering en woorden van dank komen haar toe. Graag gedaan HEILOO - Hebt u kleinere klusjes in huis of tuin en u bent er mee aan, dan belt u ons. Wij zullen zien of wij kunnen helpen. Kleine klusjes zijn bijvoorbeeld: een lekkende kraan, het bijvullen van een c.v. ke tel, het bevestigen van een gordijn, het repareren of vervangen van het snoer van uw strijkbout. Kortom al die kleine dingen waaraan u zich er gert en waarvoor je geen midden stander roept. Deze heeft hiervoor geen tijd en/of het voorrijden alleen al is te duur. Wij doen echter geen klusjes waarmee wij de middenstan der beconcurreren. U betaalt bij ons 2,50 voor telefoon en administra tie. Zo nodig belt u een van de coör dinatoren: de heer B. Bruin, tel. 333921, of de heer A. van der Hulst, tel. 332892. Sieraden maken HEILOO - De Stichting Ouderen werk start vrijdag 22 januari, bij voldoende deelname, opnieuw een cursus sieraden maken voor begin ners. Gedurende 10 weken wordt door edelsmid mevr. Kristine van Marwijk de beginselen van het edelsmeden bijgebracht. Er wordt gewerkt met messing, alpaca, zilver en. koper, die tot sieraden worden gesmeed. De cursus kost 195,00 inclusief materiaalkosten en gebruik van ge reedschap. De cursus wordt gehou den in de Hobbyfarm, Pastoor van Muijenweg 14 in Heiloo, vrijdag van 13.30-16.00 uur. Voor inlichtin gen en opgave bij de Stichting Ou derenwerk, 's middags tijdens de kantooruren, tel. 331297. Tai chi HEILOO - Er zijn nog enkele plaat sen vrij voor Tai Chi, een Chinese beweginsleer, die elke maandagoch tend van half negen tot half tien en van kwart voor tien tot kwart voor elf onder leiding van docent A. Klinkenberg in Het Open Huis wordt beoefend. Opgave en inlich tingen bij de Stichting Ouderenwerk Heiloo, Westerweg 294, telefonisch bereikbaar 's morgens op werkda gen (331297). Vervoer HEILOO - Het je kunnen verplaat sen is noodzakelijk om op een vol waardige wijze aan het leven deel te (blijven) nemen. Daar sta je vaak pas bij stil afs zich mobiliteitspro blemen voordoen. De laatste jaren komen er steeds meer op de behoef te van de gebruikers aangepaste vervoersmogelijkheden, In het Openbaar Vervoer knielbussen, treintaxi's, buurt- en belbussen en recentelijk de Metrocab; voor de voetganger rollators; voor de fietser snorfietsen, abrahamfietsen en trikes. Ook komen er steeds meer belan gengroepen op voor een betere posi tie van kwetsbare verkeersgebrui- kers als Veilig Verkeer Nederland, ENFB (Echte Nederlandse Fietsers Bond), VBV (Verenigingen Belan gen Voetgangers) en Ouderenorga- nisaties. Dat is nodig, want vergeleken met anderen is deelname voor ouderen aan het verkeer ge vaarlijk. Dat komt onder andere omdat bij iedereen met het ouder worden zien, horen, het concentratievermogen en de reactiesnelheid bijna ongemerkt achteruit gaan. En juist die functies zijn van levensbelang in het verkeer van vandaag. Bij het opstellen van (verkeers)regels moet steeds meer rekening gehouden worden met de kwetsbare positie van voetgangers en fietsers (waaronder veel ouderen) in het verkeer. Heiloo heeft een redelijk voorzie ningenniveau wat vervoersmoge lijkheden betreft, er zijn echter nog knelpunten. Bijvoorbeeld in het Openbaar Vervoer: zo rijdt er wel een bus door Heiloo, maar wijken als Heiloo-Oost en Ypestein worden niet aangedaan. Een oplossing hier voor lijkt een belbus. De gemeente onderzoekt deze mogelijkheid. Dat houdt wel in, dat senioren voorlopig aangewezen zijn op bestaande mogelijkheden. Soms kan dat een flinke aanslag op de portemonnee betekenen. Een leefki- lometervergoeding kan dan een uit komst zijn. Deze is aan te vragen bij de gemeente Heiloo, Afdeling Soci ale Zaken (telefoon 313183) en be doeld voor mensen die niet of minder goed in staat zijn voor het onderhouden van hun sociale con tacten gebruik te maken van open baar vervoer. Je kunt er de taxi van betalen, maar ook een familielid dat voor je rijdt! Wilt u hierover eerst wat meer we ten, of anderszins nader geïnfor meerd worden, dan kunt u contact opnemen met het Senioren Info- Centrum, telefoon 331297 en vra gen naar mevrouw I. Peitsman.'Bij het Senioren Info-Centrum, Wes terweg 294, Heiloo, kunt u terecht voor uitvoerige documentatie over voorzieningen en mogelijkheden voor senioren. Blind of slechtziend: U bent niet de enige HEILOO - Velen in onze samenleving zijn blind of slechtziend, maar helaas zijn zij vaak de mening toegedaan, dat zij de enige in hun omgeving zijn. Bij hen ontbreekt het vaak aan de nodige informatie over adequate hulpverle ning, dienstverlening, hulpmiddelen, op de handicap aangepaste lectuurvoorzie ning, vakantiemogelijkheden enz. De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) kan hen daarbij behulpzaam zijn. Afdeling Noord-Holland-Noord van deze vereniging organiseert daarom in samenwerking met de Regionale instel ling Nobrd Holland (Visio) op zaterdag 7 november een informatie-instuif te Castricum. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 13.30 en 16.30 uur in Dorpshuis De Kern, Overtoom 15 te Castricum. Zij kunnen, onder het genot van een kopje koffie, kennis maken met andere visueel gehandicapten uit hun ei gen omgeving. Tijdens deze middag wordt individuele voorlichting gegeven over belangenbe hartiging, dagrevalidatie, aangepaste lektuur, vrijetijdsbesteding, optische leeshulpmiddelen, aangepaste vakanties enz. Ook is er een uitgebreid hulpmid delenpakket aanwezig, waaronder een TV-leesloupe en een TV-voorzetscherm. Wanneer u meer informatie wilt hebben over deze instuif of over de N.V.B.S., kunt contact opnemen met Joke Dek ker, tel. 072-337616, of met ons centrale contactadres: W. Brand, Blekerslaan 13, 1814 EJ Alkmaar, tel. 072-115626, SOS Telefonische Hulpdienst ALKMAAR - De telefonische hulp diensten willen dit jaar een totaalover zicht verkrijgen van zoveel mogelijk activiteiten, die in hun regio tijdens de kerstdagen worden georganiseerd. Or ganisaties en instellingen die momenteel een Kerstactiviteit voorbereiden in Hei loo worden vriendelijk verzocht deze in formatie door te geven schriftelijk of telefonisch aan de SOS Telefonische Hulpdienst, Noord-Holland-Noord, Postbus 8119, 1802 KC Alkmaar, tel. 072-621044. Damclub Heiloo HEILOO - In het kader van de competi tie in de Kennemer Damkring speelde Heiloo in de eerste ronde tegen de dam vereniging De Broeikas uit Akersloot. De uitslagen luiden als volgt: M. Out-W. Broersen 1-1, N. Ligthart- G. Oud 1-1, L. Koersen-C. de Wit 2-0, F. Schouten-M. Twaalfhoven 0-2, R. de Boer-G. Jansen 1-1, C. Bijwaard-C. Broersen 0-2, C. v. Lieshout-A. Broer sen 1-1, A. Valkering-P. v. Diepen 0-2, J. Kraakman-M. Kerssens 0-2, N. Ursem-G. Berkhout 0-2, R. Koch-J. Broersen 2-0, P. Heijne-N. Oud 0-2, A. Kroon-W. Buur 2-0, M. Houtenbos-C. v. Diepen 0-2. Einduitslag DCH-De Broeikas 10-18. Roemeense rommelmarkt werd grootse reünie HEILOO - Op zaterdag 31 oktober werd door een aantal mensen een rom- melmarkt/fancy fair gehouden, hetgeen wel spannend was omdat het voor hen de eerste keer was. Het werd een onver getelijke dag, want naast een fantasti sche opbrengst werden er ook vele ervaringen uitgewisseld tussen diverse Roemenië-gangers welke uit nieuwsgie righeid langs kwamen. Ook de diapre sentatie gaf veel gespreksstof. Jan Langenberg, de koster van de gerefor meerde kerk, verdient een pluim, wat heeft die man veel werk verzet. Ook is veel dank verschuldigd aan de plaatse lijke middenstand voor de vele en leuke prijzen welke beschikbaar werden ge steld voor het rad van avontuur. Nationale collecte: Geef's voor diabetes HEILOO - Nederland telt 300.000 mensen met diabetes mellitus (suiker ziekte). Deskundigen verwachten dat dit aantal de komende jaren sterk toe zal nemen. Over tien a vijftien jaar zullen een half miljoen mensen deze onge neeslijke aandoening hebben. Waar door iemand diabetes krijgt is nog steeds onbekend. Daarom is onderzoek naar het ontstaan van diabetes belang rijk. Het diabetes Fonds Nederland or ganiseert van 8 t/m 14 november de nationale collecte Geef's voor diabetes. Met de opbrengst subsidieert het DFN wetenschappelijk onderzoek rond dia betes. Diabetes wordt veroorzaakt doordat de alvleesklier geen of te weining insuline produceert. Insuline is een hormoon dat ervoor zorgt dat de glucose (suiker) uit ons eten uiteindelijk in het lichaam wordt omgezet in warmte en energie. Er zijn twee vormen van diabetes. Beide vormen zijn ongeneeslijk, maar wel te behandelen door middel van insuline bij jeugddiabetes en tabletten bij ouder- domsdiabetes. Bij jeugddiabetes maakt de alvleesklier geen insuline meer. Deze vorm ontstaat meestal tijdens de kinderjaren en was tot 1922 niet te behandelen. In 1921 slaagden onderzoekers erin om gezui verde insuline uit een alvleesklier te ha len. Deze insuline werd ingespoten bij een hond met diabetes; de verschijnse len van diabetes verdwenen! Een jaar later kon insuline als medicijn gebruikt worden. Bij ouderdomsdiabetes zijn er verschil lende oorzaken; de alvleesklier maakt te weinig insuline of de insuline is niet werkzaam meer. Ouderdomsdiabetes ontstaat meestal na het veertigste le- H.S.V. Nieuws HEILOO - H.S.V. heeft in de derby met buurman Foresters de punten ge deeld. In de eerste helft was H.S.V. het meest in de aanval en ze hebben zeker vier goede scoringskansen gehad. Maar het duurde toen tot tien minuten voor rust voordat Edward Geeskens de score op 1-0 voor H.S.V. zette. Maar lang hebben ze er geen plezier van gehad want twee minuten later kwam Fo resters op gelijke hoogte door een doel punt van Martin de Vré. Na rust hebben de vele toeschouwers niet veel meer gezien; veel foutieve pas ses en veel overtredingen. Toch had Fo resters de wedstrijd in hun voordeel kunnen beslissen maar alleen voor doel man René Buur miste Ad de Jong. H.S.V. 2 speelde ook gelijk tegen V.I.O.S. Hier was de eindstand 0-0. H.S.V. 3 deelde eveneens de punten in en tegen Ilpendam: 4-4. Het programma voor zondag 8 novem ber luidt als volgt: H.S.V. I uit tegen Texel I, aanvang 14.00 uur; H.S.V. 2 uit tegen Foresters 2, aanvang 11.00 uur; H.S.V. 3 thuis tegen Monnicken- dam 2, aanvang 10.00 uur. Brandwonden Stichting HEILOO - De nationale collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting, die gehouden is in de week van 25-31 oktober, heeft in Heiloo 12.991,85 opgebracht. Dit is een geweldig bedrag! Alle gulle gevers hartelijk bedankt. Dank aan alle collectanten, brandweer en wijkhoofden voor hun enorme inzet. De N.B.S. wil de volgende bedrijven heel hartelijk bedanken voor hun spon tane ondersteuning: Hernic, v.d. Steen, Karwei, Blomberg, De Stoof, Dova, v. Keulen, Germefa, Martin Rajk, Loek Schoorl en Intratuin. De opbrengst zal worden besteed aan de verbetering van de behandeling van brandwonden patiënten, voorlichting aan diverse groeperigen over het voor komen van brandwonden, wetenschap pelijk onderzoek en het beheer van de nationale huidbank. De wereld rond (8) Kerala, het land van de groene ma gie, is een smalle vruchtbare strook langs de zuid-west kust van India be grenst door de westelijke Ghats. De ze hoge bergen, hebben Kerala beschermd tegen indringers van de rest van India, maar tegelijkertijd heeft Kerala een lange geschiedenis van kontakten met de wereld buiten. Christendom bestaat hier al even lang als in Europa. Toen de Portu gezen (Vasco de Gama) hier 500 jaar geleden aan kwamen waren zij meer dan verbaasd dat het christendom al was gevestigd langs de Malabar kust en zij waren zeer geërgerd dat deze christenen nog nooit van de paus hadden gehoord. De bevolking van Kerala spreekt Malayalam. Deze taal is ontleend aan de Tamils, honderden jaren ge leden. In 1957 werd Kerala de eerste plek in de wereld, waar een vrije ver kiezing plaats vond voor een com munistische regering. De communis ten hebben niet altijd in de regering gezeten en ook nu zitten zij in de op positie. Vandaag de dag is in Kerala het land meer gelijk verdeeld dan el ders in India. Het resultaat is een in tensieve cultivatie en meer gelijkheid van inkomen onder de bevolking. De produkten van de streek zijn rijst, cashewnoten en kokosnoten. De kokosnootindustrie en export van de produkten, zoals kokosnoot- olie, matten en touwen die van de vezels van de 'schaal' gemaakt wor den, voorziet de streek niet alleen van de nodige welvaart, maar geeft het land ook een prachtig aanzien. Waar je ook kijkt, zie je hoge palm bomen, velden vol, stroken kilome ters lang. Temidden van al dit groen liggen de bachwaters. Dit zijn kanalen, meren en rivieren die de groene eilanden met elkaar en met het vaste land ver binden. Een tocht van Alleppeye naar Quilan met de boot is fascine rend. Meer dan acht uur lang heb ik genoten van de omgeving en de na tuur. Bovenop het dek, bij een tem peratuur van 35° en een gloeiend hete zon heb ik mij laten varen door een sprookjeslandschap. Langs de rijstvelden, de kokosnootplantages en de Chinese visnetten. Af en toe een wuivend kind langs de kant of voruwen die de was deden, stilte en frisse lucht. Is dit ook India? Terwijl ik dit schrijf geniet ik nog steeds van de stilte en het uitzicht vanuit mijn hotel-palmbomen, bo ten en water. De kindersterfte in Kerala is relatief laag en slechts 5% van de bevolking is analfabeet. Dit is bijzonder laag vergeleken bij de rest van India. Dit is ook de enige staat, van degene die ik tot nu toe bezocht heb, waar de mensen gekookt water drinken en niet alleen de toeristen. De gezond heidsvoorlichting slaat hier aan, zonder dat de regering hier meer geld aan besteedt dan elders. De voornaamste reden van mijn be zoek aan Kerala was echter de Ka- thakali dans. De eerste avond de beste zat ik al bij een voorstelling. Een half uur voor aanvang kunnen de bezoekers zien hoe de dansers geschminkt worden. Zij gebruiken hier verschillende stenen voor die met kokosnootolie gewreven tegen een ruwe steen natuurlijke kleuren geven. De held krijgt een groen ge zicht met gele, witte en rode tekens. Groen is de kleur van het goede net als de natuur. 'Katha' betekent ver haal en 'Kali' spel. Een verhaal, voornamelijk delen uit de grote epics de Ramayana en de Mahabaratha, worden door bewegingen uitgebeeld. Met de handen en vingers zijn 24 let ters/beelden te vormen en daarmee kunnen honderden woorden ge vormd worden. De gezichtsuitdruk king en het voetenwerk doen de rest. Elke spier van hun gezicht en hun handen en vingers kunnen de dan sers afzonderlijk bewegen. Om een goede Kathakali danser te worden heb je een training nodig van 8 jaar. De dansen worden door mannen uit gevoerd, ook de vrouwenrollen. Dit omdat het van oorsprong een tem- peldans is en vrouwen vier dagen per maand niet in de tempel mogen ko men. Bovendien, zo werd mij ver teld, hadden (hebben) vrouwen geen moed! Een Kathakali-danser met een groen geschilderd gelaat: de kleur van het goede; de houding van handen en de gelaatsuitdrukking typeren de stijl. Gelukkig ook in India verandert er het een en ander en kan ik als vrouw een paar lessen volgen. Een uur met de lokale bus naar het dorp Vaikom, waar twee dansers hun eigen insti tuut aan het opzetten waren. Wat is dat moeilijk om met je handen en vingers en het bewegen daarvan een olifant uit te beelden, of de God Vishnu of Brahman of het woord 'zij' of 'vader'. Als je het goed doet is het heel gracieus. Echter, na een uur voetenwerk bij 35° was ik op! Geheel anders zijn de dansen uitge voerd door vrouwen, zoals de Bara- thanatyam uit Tamil Nadu of Noord-Indiase dans. Ook zij beel den verhalen uit, maar ik vind de bewegingen van hun lichaam fasci nerender. Ook de muziek is anders. Bij de Kathakali dans zijn het korte harde tromslagen, terwijl bij de an dere dansen instrumenten als har monium, tabla en sitar bespeeld worden. De meeste mannen in Kerala gaan gekleed in een Dhothi, een omgesla gen dubbelgevouwen doek als broek. Zoals bij ons een man een handdoek omknoopt als hij uit het bad stapt. De hele dag zijn ze bezig met hem weer goed te doen omdat de 'knoop' steeds losgaat! De vrou wen gaan hier gekleed in Saree, net als elders. Wel zijn de sarees hier be ter van kwaliteit en vaak gemaakt van zijde. Net als in Maharashtra wordt het uiteinde van de saree over de schouder gedragen. In Rajasthan echter moeten de vrouwen met het uiteinde van de saree hun hoofd be dekken en soms de onderhelft van hun gezicht. Dit is vreselijk onhan dig want de stof glijdt steeds af. En zoals de mannen met hun dothi be zig zijn, zo zijn de vrouwen daar met hun saree bezig. Wel wordt het los hangende deel van de saree overal gebruikt om het gezicht mee af te ve gen of de handen te drogen. Ik was benieuwd wat de vrouwen als nacht goed zouden dragen. Hun saree! Een saree bestaat uit een lange on derrok van katoen, een strakke blouse tot net onder de borsten en een meterslange lap stof van bewerk te katoen of zijde die heel vernuftig om het lichaam wordt gedrappeerd met plooien en al. Hier in slapen lijkt mij niet erg komfortabel. De Indiase vrouwen zijn onderling veel preutser dan wij westerse vrouwen. (Ik weet niet hoe dat tussen man en vrouw gaat.) Bij het verkleden b.v. voor een yogales zullen zij niet in hun ondergoed gaan staan maar staan zij heel onhandig onder hun onderrok hun lange broek aan te trekken. Veel meer, dan ik b.v. in Maharashtra ben tegen gekomen, zijn hier gescheiden zitplaatsen voor mannen en vrouwen. In de bus, in restaurants en op de boot zitten vrouwen en mannen gescheiden. Maar ja, als de enige plek op de boot die nog vrij is, tussen twee mannen is....ga ik toch na vijf uur wandelen mooi zitten! Dan doe ik maar even alsof ik niets van hun cultuur af weet. Kerala mag dan zeer welva rend zijn, Maharashtra is progressiever. Toch worden vrou wen op deze manier beschermd te gen het lastig gevallen,worden door mannen. Voor het kopen van kaart jes voor trein, bus of bioscoop zijn er speciale vrouwenrijen. En omdat er minder voruwen kaartjes kopen, ben ik altijd snel klaar. Deze service aan vrouwen vind je overal in India, evenals vrouwencoupées in de treinen. De Indiase bevolking eet tweemaal per dag een warme maaltijd. Er wordt veel tijd en zorg aan het berei den van deze maaltijden besteed. In het noorden eet men veel thali's. Op een soort fonduebord maar dan gro ter en van aluminium gemaakt wor den een paar groentencurries geserveerd (aardappelen worden als groenten beschouwd) een (zeer) zoet gerecht, een chutney, rijst, roti (brood in de vorm van een panne- koek) en een schaaltje linzensoep. Dit alles eet je met de vingers van je rechterhand. (De linkerhand is on rein). In het zuiden eet men meer masalai dosa, een grote pannekoek gemaakt van rijstmeel gevuld met aardappelen en wat groente en visge rechten. Als je van zoet houdt kun je je hart ophalen in India aan de Kheer (rijstcustard), laddoo (grote zoete ballen gemaakt van linzen met gedroogde vruchten, noten of ko kosnoot) en de Indiase chay (thee op een speciale manier gemaakt -niet gezet- met melk en suiker). Vele toeristen komen na een verblijf in India kilo's lichter terug. Zouden zij niet van zoetigheid houden? Kerala, Quilon, 23 oktober 1992. Statiegeld-actie HEILOO - Op zaterdag 10 oktober hebt u ons zien zwoegen in bepaalde wijken van Heiloo. ,,Ons" dat zijn de mensen van Dorcas Hulp, bijgestaan door velen van padvinderij en anderen. Plastic fles sen, glazen flessen en potten alles werd ingenomen. Ook gaven verscheidenen geld om te besteden aan het doel, wat we die dag voor ogen hadden: Een tandartsenstoel voor een ziekenhuis in Oeganda. Na afloop werd er geteld: 700,- aan statiegeld, dat in het geheel afgedragen werd. De kosten voor deze dag worden door ons zelf betaald. Bewoners van Heiloo, helpers, groot en klein, super markt die de flessen in nam: allemaal bedankt. De griep prik HEILOO - Griep wordt veroorzaakt door een virus. Elk jaar kunnen er an dere virusstammen de griep veroorza ken. Ter voorkoming van griep kunnen mensen half oktober - eind november gevaccineerd worden met een griepvac- cin, waarvan de samenstelling elk jaar kan veranderen. Meestal zitten er drie soorten griep", in deze vaccins. Het vaccin zorgt ervoor dat de mens af- weerstoffen opbouwt tegen de drie in gespoten dode virusstammen. De griepvaccinatie is geen garaptie dat men geen griep krijgt, immers een ande re virusstam dan die in de spuit kan de ziekte veroorzaken. Daarmee is niet ge zegd dat vaccinatie zinloos is. Het vac cin biedt immers bescherming tegen de ernstige soorten griep. De overheid gaat dit jaar, via postbus 51, de griepspuit aanbevelen bij de zogenaamde risicopa tiënten (CARA, hart- van vaatziekten, etc.). Als de griep eenmaal heeft toe geslagen dan is het een kwestie van uit zieken. Elk jaar geeft het Staatstoezicht op de volksgezondheid een advieslijst uit met daarop de patiënten die in aanmerking komen voor een griepspuit. Het gaat om patiënten die een verhoogd risico hebben bij het krijgen van griep. Om een aantal voorbeelden te noemen: Hartpatiënten (hartinfarct, angina pec toris) hebben bij het krijgen van griep het zwaarder te verduren dan een ge zond persoon, vandaar een bescherming tegen de ernstige soorten griep d.m.v een vaccin. Mensen met longaandoeningen, zoals CARA. Ook hier is het duidelijk dat voor deze patiënten een zware griep ex tra belastend kan zijn. Patiënten met verminderde weerstand, zoals mensen die met middelen tegen kanker behandeld worden. Vaak moet bij deze laatste groep tweemaal gevacci neerd worden. Bij gezonde personen is een vaccinatie in principe niet nodig, tenzij u een grote kans heeft op het verkrijgen van griep. Overleg met uw huisarts, als u niet pre cies weet of u gevaccineerd moet worden. Zowel Hollanders, Arabieren als Chinezen hebben hun stempel ge drukt op Kerala. Plaatselijke vissers gebruiken nog steeds Chinese visnet ten. Deze zijn op zich al een beziens waardigheid. Anders dan sommige Maharajas in andere delen van India die hun volk exploiteerden en terro riseerden, hebben de Maharajas van Travancore eu Cochin (grote steden in Kerala) bijzonder veel aandacht besteed aan de basisbehoeften en educatie van hun onderdanen. Tien jaar Trendsetter HEILOO - Al ruim tien jaar is de Trendsetter gevestigd in Heiloo. Mis schien herinnert u zich nog wel dat ze op de Stationsweg zijn begonnen. Daarna werd er aan het Stationsplein een nieuw pand gebouwd, wat nu ook al jaren een vertrouwd beeld is. De Trendsetter heeft nu zeven zaken in Noord Holland. Het is een zaak met vrije tijds mode en een breed assortiment waaronder een hele leuke kollektie wintertruien, jacks en bodywarmers tegen scherpe prijzen. En natuurlijk de niet meer weg te den ken spijkerbroeken met bekende mer ken als Levi's, Lee, Edwin, Tripper, Donny, Q Cars, Bram's, Paris, Brains en nog veel meer. Ook de kinderkleding van de Trendset ter is in de wijde omgeving bekend en men heeft er best een ritje voor over om even te komen kijken, want een spijker broek voor 29,90 is toch echt niet duur. Met de naderende feestdagen is het ook aantrekkelijk om bij de Trend setter eens naar de blazers, blouses en overhemden te gaan kijken, want een zijden hemd voor 59,90 is toch een leuk kado om te geven of te krijgen. De winkel staat bekend om de enthousi aste wijze van helpen, de verkoopsters Irma, Ellen, Ilse en Annette hebben ple zier in hun werk. Zij geven u graag des kundig advies, mede hierdoor is het prettig winkelen bij de Trendsetter. Binnenkort kunt u de vlag van het Diabetes Fonds weer op vele plaat sen zien wapperen. vensjaar. Tabletten bieden vaak uit komst, maar in veel gevallen moet er toch op insuline-spuiten worden overge gaan. Alle diabeten moeten zich houden aan een strak dieet en een regelmatig leefpatroon. Ondanks strakke leefregels en dieet vor men complicaties altijd een bedreiging. Oogziektes, met in het ergste geval blindheid, hart- en vaatziekten, nier aandoeningen en aantasting van het ze nuwstelsel met als gevolg voet- of been amputaties zijn gevreesde complicaties. De wetenschap zoekt naarstig naar het terugdringen en mogelijk genezen van de genoemde gevolgen van het hebben van diabetes. Daarom is ook uw bijdrage aan het on derzoek zo noodzakelijk! Eén van de 30.000 collectanten belt deze week bij u aan om een bijdrage te vragen voor on derzoek rond diabetes. Mocht u niet thuis zijn als de collectant komt, maak dan uw goft over op giro 5766 of op banknummer 707070805 van het Diabe tes Fonds Nederland te Amersfoort. De Trendsetter is het adres voor o.a. deze blazer van Skooter. PAGINA 8 UITKIJKPOST 4 NOVEMBER 1992

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 8