Veiling voordeel. 3 Hyacinten 5.00 A.J. vos Bibliotheek overzichtelijker na grondige reorganisatie C. HACHMANG Ing. A.F.C. Morlang (73) behaalt diploma trambestuurder 'Jazzen' met Deelder in de Buk Henny Orri in theater De Beun met 'Geheimen van dienstmaagd Zerline' voor Dag van de Rechten van de Mens Gerard Schoon Kerstconcert in de Witte Kerk Feest in de Moeder Godskerk Vrijwilligers ontvangen bloemen Albert Heijn, Vuurbaak 1, Limmen Soesja Citroen met koffieconcert in de Beun Damesbridgeclub Sans Atout Bram Daalder Mavo zet zich in voor De Vijfhoek Jan Zuurbier weet 't beter 57e JAARGANG NO. 50 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO E M OMSTREKEN 9 DECEMBER 1992 HEILOO - Donderdag 10 december is de dag van de Rechten van de Mens. Om 8.30 uur zal burgemeester Schoof van Heiloo de vlag van Amnesty Inter national bij het gemeentehuis hijsen. De vlag zal daar de hele dag blijven wappe ren tot het begin van de fakkelwacht. Van 17.30-18.30 uur staan Amnesty- leden bij het NS-station Heiloo met brandende fakkels en zullen zij een spe ciaal voor deze Dag van de Rechten van de Mens samengestelde folder aan trein reizigers uitdelen. Zowel bij het hijsen van de vlag door de burgemeester als bij de fakkelwacht is iedere belangstellende (al dan niet lid van Amnesty-International) welkom! Voor nadere informatie: Coby Keil man, tel. 332343, of Loes Hazewinkel, tel. 334937. DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 AUDIO*VIDEO HOLLEWEG 55, 1851 KD, HEILOO 072-33 97 74 Muziekschool Heiloo InS- Moorlang op één van zijn geliefde trams. HEILOO - Vorige week vrijdag hebben we een feestelijke 'Sinterklaas-zing-en- speel-middag' beleefd. Maar nu richten we ons op wat in de laatste maand van dit kalenderjaar op het programma staat. Maandag 14 december, zoals ge bruikelijk om 19.30 uur, is er een uit voering van leerlingen van Kees de Bruijn (leraar solozang). Het wordt een avond waaraan veel solisten hun mede werking verlenen en waar eveneens het koor optreedt. Zoals altijd krijgt u een zeer gevarieerd programma voorge schoteld. Op woensdag 16 december staat de speelavond in het teken van 'Muziek in Kersttijd'. Ook deze uitvoering begint om 19.30 uur. Leerlingen van elk niveau en elke leeftijd spelen en zingen kerst- muziek. Zoals altijd is iedereen welkom bij de speelavonden. De toegang is gratis. De lengte van het programma is doorgaans drie kwartier tot een uur. De kleinere kinderen kunnen ook meekomen. HEILOO - Het traditionele kerstcon cert in de Witte Kerk in Heiloo zal dit jaar worden gegeven op zondag 20 de cember om 15.30 uur. Het wordt ver zorgd door het kamerkoor Sine Nomine m.m.v. het barokensemble Philomuse. Het geheel staat onder leiding van de heer H.J. Brethouwer. Uitgevoerd worden werken van Buxte- hüde, Poulenc, Charpentier (Messe de minuit) alsmede een aantal Christmas Carols en een tweetal instrumentale werden van resp. William Babell en Jean-Marie Leclair. De toegangsprijs bedraagt 10,00 7,50 voor 65+ en CJP). Kaarten zijn op 20 december van af 14.30 uur aan de kerk verkrijgbaar. HEILOO - In het komende weekend vinden de festiviteiten ter gelegenheid van het 65-jarig jubileum van de Willi- brorduskerk en het 25-jarig jubileum van de Moeder Godskerk hun hoogte punt in de Moeder Godskerk. Op zaterdag 12 december is er een Eu charistieviering m.m.v. MoGoJoKo. Pastores C. Harte, H. Helsloot en T. Walstra zullen Voorgaan in deze feeste lijke viering. Op zondag 13 december zal er om 10.00 uur een Eucharistieviering gehouden worden m.m.v. het dames- en heren koor. De voorgangers in deze dienst zul len zijn Vicaris G. Geukers en de pastores J. Schmidt, H. Buskermolen, Th. de Haan, H. Helsloot en T. Wal stra. Voor de kinderen is er dan een HEILOO - Voor zijn pensionering werkte de heer Morlang bij het Gemeen te Vervoer Bedrijf en heeft zich inten sief bezig gehouden met het ontwerp en de aanleg van de metro in Amsterdam. Een beroep waar je je intensief en met veel belangstelling mee bezig houdt. Word je dan 65 is die interesse niet in eens verdwenen. Toen de heer Morlang dan ook werd ge vraagd in de commissie van toezicht van de museumtram zitting te nemen hoefde hij daar niet lang over na te denken. In de zomer rijdt er van Amsterdam naar Amstelveen een oude tram met daartus sen o.a. een halte Amsterdamse bos en nieuwe Kalfjeslaan. De rit gebeurt hele maal in oude Amsterdamse stijl. De conducteur met pet en leren tas ver koopt kaartjes in de tram. De EMA (elektrische museumtram Amsterdam) heeft zo'n honderd vrijwil ligers die zich bezig houden met alles wat met oude trams te doen heeft. Weg werkers, monteurs, enz. en beschikt over 50 rijtuigen waarvan er 15 berijd baar zijn. De heer Morlang houdt zich hoofdzakelijk bezig met de werkzaam heden die op langere termijn moeten ge beuren, zoals de aanleg en onderhoud van de rails. Maar als je ook zelf eens een rijtuig wilt besturen heb je daar een diploma voor nodig. ,,Ik had in de oorlog wel eens een tram van Amsterdam naar Zandvoort gere den dus enige ervaring was aanwezig", aldus de heer Morlang. Er volgde prak tijklessen in Amsterdam, gevolgd door een theoretisch gedeelte en op 23 no vember werd het examen met goed ge volg afgelegd. De wagens van de EMA worden door de leden zelf onderhouden. Er zijn z.g. plukwagens waar oude onderdelen van af gehaald kunnen worden. Is er een on derdeel niet meer te krijgen dan wordt het gemaakt. Er rijden in Nederland ook wel buitenlandse trams en het om gekeerde gebeurt ook. Op een trailer worden de wagens dan vervoerd en in gezet op een trajekt. De wagens staan verzameld bij het Haarlemmermeer station. Wie herinnert zich nog de open zomer- tram, blauw van kleur. Er zijn ook nog rijtuigen die aan twee kanten te bestu ren zijn. Was men aan het eindpunt dan ging men naar de andere kant van de tram en wat eerst achter was wordt nu voor. Maar er zijn ook trams die alleen maar vooruit kunnen, daarvoor is een z.g. keerlus gemaakt. Er bestaan ook plannen om naar Bovenkerk te rijden, maar aan het eindpunt moet nog het no dige gedaan worden. Alles bij elkaar een boeiende hobby, waar je heel lang plezier aan kunt beleven. HEILOO - Zaterdag 19 december komt Henny Orri met Hans Kuyper in De Beun met de alom geprezen voorstelling 'De Geheimen van de dienstmaagd Zer- line'. Deze bijna-monoloog van Her mann Broch was dé theatersensatie van het jaar in Parijs. Een sterke tekst, die op het lijf geschreven is van Henny Or ri. Zij speelt de dienstmaagd Zerline, die op latere leeftijd vol verbittering te rugkijkt op haar leven, uiterlijk gereser veerd, innerlijk een vulkaan. Spannend, hartstochtelijk, vertelt zij over haar on vervulde verlangens. Een oude liefdesgeschiedenis laat Zerli ne niet los. Haar mevrouw, een baro nes, had lang geleden een verhouding met de Heer Von Juna, een echte Don Juan, en daaruit is een buitenechtelijke dochter geboren. Bovendien blijkt dat ook Zerline het bed gedeeld heeft met Von Juna. Een familieleven met een ei gen kind heeft zij als dienstmaagd nooit gekend. Dat was voorbehouden aan de rijke barones. Toendertijd had Zerline graag de baron als minnaar gehad, maar die is daar niet op ingegaan. In deze kluwen van hartstochten wordt een andere vrouw dood aangetroffen. Moord? Zelfmoord? Duidelijk is in ie der geval dat Von Juna er veel mee te maken heeft. Uit rancune stuurt Zerline een aantal van hem gestolen brieven anoniem aan de President van de Recht bank, die niemand anders is dan de ba ron op wie ze zo hartstochtelijk verliefd is. Deze doet daar echter niets mee en overlijdt kort daarop. De heer Von Ju na wordt vrijgesproken en vertrekt naar Spanje. Verbitterd blijft Zerline achter met de gehate barones en de al even ge hate dochter. Hans Kuyper (l.) en Henny Orri zijn te zien in De Beun in yDe geheimen van de dienstmaagd Zerline (Foto Jan Swinkels) De voorstelling begint om 20.15 uur en wordt zonder pauze gespeeld. Voor en na de voorstelling zijn, zoals gebruike lijk, consumpties verkrijgbaar. Prijs van de kaarten: 20,00; CJP/65 17,50. Kaartverkoop bij de bekende adressen en vanaf één uur voor aanvang aan de kassa van het theater. Soesja Citroen komt naar De Beun. feestelijke kinderwoorddienst. Daarna wordt de Moeder Godskerk omgebouwd tot een feestelijke ontmoe tingsruimte, waarin 's middags tussen 14.00 en 17.00 uur iedereen welkom is. Een speciaal voor dit ontmoetingsfeest in het leven geroepen ,,13-december- commissie" is maanden lang bezig ge weest om alles voor te bereiden. De on geveer 300 vrijwilligers, die aktief zijn in ruim 50 verschillende groepen, zullen zich presenteren in 22 informatiestands. De zangkoren zullen elkaar opvolgen met korte muziekprogramma's waarin zij telkens iets van hun repertoire laten horen. In de kelder, waar een videopre sentatie zal zijn, en in de koffiekamer zullen thee, koffie, limonade en andere drankjes verkrijgbaar zijn. Voor de kin- derne is er deze middag ook feest en een lekkere verrassing. Kortom, het wordt een feest dat iedereen, jong en oud, groot en klein, kan meemaken. Giften voor de feestgeschenken (een nieuw altaarkleed voor de Willibrordus- kerk en een nieuw evangelieboek voor de Moeder Godskerk) zijn nog steeds welkom op gironummer 278099 van het kerkbestuur o.v.v. 'bijdrage cadeau'. HEILOO - Het is al een aantal jaren een goede gewoonte van de gemeen te Heiloo om op de landelijke dag van de vrijwilliger (7 december) iets bijzonders te doen voor mensen, die zich belangeloos inzetten voor hun medeburgers. Vorige week plaatste de gemeente daartoe een advertentie in de Uitkijkpost. Op de dag zelf, afgelopen maandag, werden enkele vrijwilligers bovendien verrast met een bos bloemen. Op de foto twee vrijwilligers bij Tafeltje-dek-je. Toen zij de maaltijden aan huis voor met name ouderen kwamen ophalen in huize Overkerck ontvin gen zij elk een boeket. HEILOO - Op zaterdag 12 december komt de nachtburgemeester van Rotter dam, oftewel Jules Deelder met zijn programma ,Jazz' optreden in jonge rencentrum Buk Buk Heiloo. In januari start zijn grote theatershow Deelder Denkt', maar tussen de bedrijven door treedt Deelder op voor scholen en jon gerencentra, omdat hij niet graag ziet dat hij samen met zijn publiek ouder wordt en niet wil verloochenen waar hij begonnen is. Deelder is er voor zijn - qua leeftijd zeer uiteenlopend - publiek en wat de critici schrijven moeten ze volgens hem zelf weten. Als niemand leuk zou vinden wat hij doet zou hij het nog doen. Deel der ziet zichzelf als dichter die op het to neel staat. Reclamespotjes die hij voor Legner en Mc Donalds heeft gedaan in terpreteert hij als gratis reclame voor zichzelf. De eigen stijl van humor die in zijn theaterprogramma's en boeken een grote rol speelt is zeker ook in ,Jazz' te rug te vinden. Samen met het jazzy bandje ,Trio Me Reet plus Twee', zal Deelder de avond swingend doorbrengen (met hemzelf achter het drumstel), afgewisseld door voordrachten uit zijn laatste bundel. Grootheden van de jazz worden op poë tische wijze geëerd, wereldproblemen ritmisch besproken en het hoeft geen betoog dat er af en toe flink gelachen kan worden. Kaarten zijn voor 12,50 te verkrijgen bij de Buk, Centerdisc Heiloo en Popeye Alkmaar. De zaal is open vanaf 21.00 uur. Indie Dance Vrijdag 11 december is het weer tijd voor de Indie Dance Night. Een avond boordevol independent music om lekekr van uit je bol te gaan. Een ander vast in grediënt is de favoriete Top 5 van het publiek zelf welke zoals gebruikelijk tussen 23.00 uur en 1.00 uur gedraaid zal worden. Vanaf 21.00 uur staat de muziek op scherp. Entree 5,00. Devil's city Het hardrockcafé Devil's City van jon gerencentrum Buk Buk presenteert zon dag 13 december de bands Dementia en Question Mark. Het café gaat om 15.00 uur open en zal pas rond een uur of acht haar deuren weer sluiten. De entree be draagt vijf piek. De in '88 opgerichte band Dementia heeft onlangs de derde demo gereleased, genaamd Reflections of Reality'. De band omschrijft haar muziek als speedy death-thrash, met een oog voor subtiele zijstapjes buiten dit genre. Dementia heeft een goede podiumervaring opge- Aanbiedingen gelden t/m zaterdag a.s. in Vrijdagavond koopavond Makelaar Taxateur o.g. hypotheken °°P Postbus 95.1850 AB Heiloo.Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES HEILOO - Zondag 13 december treedt Soesja Citroen met haar trio op in Theater De Beun. Het begin van de ja ren '80 was voor vocaliste Soesja Ci troen ook het begin van haar muzikale loopbaan. Met het naar haar vernoem de Sextet bracht ze het album 'To build' uit, gevolgd door een grote nationale toernee en veel lof tijdens het North Sea Jazz Festival van 1981. Een nieuw al bum bleef niet uit ('Good enough for Jazz'), evenals het televisiedebuut bij Sonja Barend. Haar internationale faam nam toe. Ze werd tweede tijdens het Knokke Festival 1982 en haar nieu we studiowerk oogste lof bij de Europe se jazzjournalisten ('Key Largo' jen 'Soesja Citroen sings Thelonious Monk'). Radio-optredens, concerten in binnen- en buitenland, het vijfde album ('Angel Eyes'), het bleek allemaal het voorspel voor de voorlopige kroon op het werk van Soesja Citroen: een optreden in 1986 tijdens het Yatra Jazz Festival in New Delhi en Bombay. Haar live reputatie bleef voorbehouden aan de luisteraars in de zalen, waar ook ter we reld. In de huiskamer verwelkomde men in de tweede helft van de jaren '80 de al bums 'Shall we dance''Soesja Citroen sings Fres Astaire' en 'Soesja in Silk'. Uiteindelijk ging begin 1991 met de cd 'Soesja Citroen Band Live' de wens van Soesja in vervulling en kan zij werkelijk aantonen dat veelzijdigheid en hoog ni veau al meer dan tien jaar de spranke lende kenmerken zijn van Soeja Citroen en haar band (Cees Slinger, vleugel; Jan Voogd, bas; en Jo Krause, drums) met wie zij te beluisteren zal zijn tijdens het koffieconcert in theater De Beun. Het concert begint om 11.30 uur. De kaarten kosten 15,00; CJP/65 12,50 incl. kopje koffie. Kaartver koop bij de bekende adressen en vanaf één uur voor aanvang aan de kassa van het theater. Na de reorganisatie is er voor bibliotheekgebruikers veel meer ruimte om rustig de gewenste boeken uit te zoeken. HEILOO - Dinsdag 8 december is de openbare bibliotheek Heiloo weer geo pend. Vorige week zijn medewerkers en medewerksters van de bibliotheek bezig geweest met het verplaatsen van kasten, schoonmaken en schilderen. NBLC- systemen, specialist op het gebied van bibliotheekinrichtingen, adviseerde een functionele herindeling. Het resultaat is een lichte, overzichtelijke bibliotheek, waarin de collectie beter tot zijn recht komt. De afdeling voor volwassenen van de bi bliotheek was langzamerhand vol geslibd. De kasten stonden te dicht op elkaar, er was geen ruimte om rustig te kunnen zoeken en voor het publiek was de bibliotheek vaak meer een doolhof dan een overzichtelijke collectie van boeken. Bovendien bleek wegens perso neelsgebrek een combinatie van de in lichtingenbureaus voor volwassenen en muziek noodzakelijk. Directrice mevr. Timmer hierover: ,,De bibliotheek is al jaren voor onze collec tie te klein. De laatste jaren plakten we er regelmatig een metertje kast aan, dat zorgde voor een onmetelijk, onover zichtelijk geheel. Daarbij was de ruimte voor het publiek te krap. Als er meerde re mensen bij de studieafdeling stonden, kon niemand zich verroeren". De medewerkers/sters zijn hierdoor een hele week als een razende te werk ge gaan: eerst 45000 boeken systematisch opgeborgen, de wanden licht geschil derd en de boeken volgens het nieuwe schema van NBLC-systemen weer ge plaatst in de kasten. Er is een 'boeken- laan' ontstaan, met aan de linkerzijde de afdeling volwassenen. Aan de rech terzijde vindt men de afdeling jeugd. De kasten zijn gemarkeerd met rode strips. Het geheel is dus overzichtelijker met een duidelijke lijn in de opstelling. He laas is de bewegwijzering nog niet aan wezig, de bibliotheek vraagt hiervoor uw begrip. De bibliotheek houdt zijn oude openingstijden: Dinsdag 10.00-12.00/14.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Donderdag 10.00-12.00/14.00-20.30 Vrijdag 10.00-12.00/14.00-20.30 Zaterdag 10.00-12.30 Jules Deelder is zaterdag in De Buk. bouwd en is dus niet alleen een lust voor het oor maar ook voor het oog. Question Mark speelde vorig seizoen ook al in Devil's City en zorgde toen voor een daverend succes. De uit IJ- mond afkomstige band werd eveneens in '88 opgericht. Useless?', de eerste demo van Question Mark, werd in Va ra's Vuurwerk bekroond met de titel ,Demo van de Maand'. Origineel aan de band is dat zowel gitarist Richard Post als bassist Harm Noort dé teksten zin gen. Terwijl Harm met een hoge krij sende stem zingt, hanteert Richard heel behendig een zeer lage crunch. De band heeft inmiddels een debuut-CD opgeno men en een ware home-video, ter on dersteuning van diezelfde CD. HEILOO - Uitslagen woensdag 2 de cember: A-Lijn: 1 Roozen- Schaffer 66.67; 2. Bolweg - Kaashoek 62.50; B- Lijn: 1. Poland-Lus 61.67; 2. Toby - Toby 59.58; C-Lijn: 1. Vijn - Wuijts 57.08; 2. Nieuweboer-Bennen 56.67; Frugte - Krul 56.67; D-Lijn: 1. Bosch - Ouwens 70.83; 2. Beentjes- Hellemons 61.67. ALKMAAR - Traditiegetrouw organi seert de Alkmaarse Bram Daalder Mavo tegen de kerstvakantie een activiteit die in het teken staat van een goed doel. Dit jaar is gekozen voor De Vijfhoek, een kinderdagverblijf in Heiloo. In De Vijfhoek verblijven 40 kinderen in de leeftijd van 2 tot 17 jaar met een verstandelijke en veelal meervoudige handicap. De Vijfhoek wil een zoge naamde snoezelruimte inrichten, een speciale leefomgeving met aangepaste spelmaterialen. De kosten worden be groot op tweehonderdduizend gulden. Met de opbrengst van een grote kermis en een rommelmarkt op donderdag 17 december vanaf 15.30 uur tot ongeveer 21.00 uur in het gebouw aan de Rubens laan wil de Bram Daalder Mavo daar aan een financiële bijdrage leveren. Leerlingen, hun familie, vrienden en kennissen kunnen aan diverse kermisat tracties deelnemen. Verschillende perso neelsleden verzorgen eetgelegenheden, waar de dorstige mens gelaafd en de hongerige mens gevoed kan worden. De uit te loven prijzen zijn welwillend ter beschikking gesteld door een gulle Alkmaarse middenstand. De spullen voor de rommelmarkt zijn afgestaan door ouders en leerlingen. De school hoopt op een grote opkomst en een overweldigende opbrengst. HEILOO - Vanavond, woensdag 9 december, en morgen, donderdag 10 december, verschijnt Jan Zuur bier uit Heiloo op TV2 bij de EO- kwis 'Ik weet het beter'. Jan werd uit een geintje voor deze kwis opge geven door zus Annemarie. Hij bracht het er goed vanaf. Als fina list won hij een aardig geldbedrag, dat hij ter beschikking stelt aan de actie 'Vierkant achter De Vijfhoek' voor de realisatie van de snoezel ruimte. De uitzendingen beginnen steeds om 18.18 uur. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1