v.a. 69.50 /éUewei*t/Hd{£efH<M Kerstmarkt in 't Loo Heiloo blijft mooi, maar staat niet stil C. HACHMANG fijj A.J. vos EEN UNIEK AMSTEL GLAS MET UW NAAM EROP. AANBIEDING: Gemeentesecretaris E. de Boer bij afscheid koninklijk onderscheiden Voor onder de kerstboom div. pullovers en sweets. Soweto AMSTEL Beleeft Heiloo over zeven jaar een groots opgezet eeuwfeest? Gerard Schoon P vANDePjSSS RIJKSWEG 35-37 1906 BD LIMMEN TEL.: 02205-3838 FAX: 02205-3839 ZOMERDIJK KEUKENS Geslaagd VRIJDAGAVOND KOOPAVOND Stationsweg 61, Heiloo Boswandeling in Heiloo Tekenfilmmiddag Herinrichting centrum: Presentatie op 16 en 17 december in het gemeentehuis over het aangepaste voorstel tot herinrichting van het centrum van Heiloo. Lees verder op pagina 7 ^7^AARGAN^O^ NIEUWSBLAD VOOR HEILOO E N OMSTREKEN 16 DECEMBER 1992 HEILOO - Mi ider dan de helft van de mensheid maakt in zijn of haar leven de overgang van de ene naar de andere eeuw mee. Dit statistisch gegeven inspi reerde een vijftal inwoners van Heiloo om voor de jaarwisseling 1999-2000 een plan te lanceren voor een groots opgezet eeuwfeest in Heiloo. De vijf (Jan Belle- kom, Theo Kaandorp, Marcel Keet, Bert Kostense en Kees Stam) hebben in middels de eerste plannen onder woor den gebracht en willen nu polsen of er voldoende belangstelling is onder de Heilooër bevolking. Het Eeuwfeest Heiloo komt kort gezegd neer op een culturele en' vooral ook feestelijke happening. Deze speelt zich over zeven jaar af in een voor deze gele genheid ergens in de gemeente Heiloo gebouwd paviljoen, waar diverse ar tiesten hun opwachting zullen maken en waar uitstekend gezorgd wordt voor de 'inwendige mens'. Welke fenomenen uit de wereld van muziek en cultuur van de partij zullen zijn, is nu natuurlijk nog niet aan de orde, dat is op dit moment koffiedik kijken. Deelname aan het feest staat open voor iedere inwoner van Heiloo, terwijl er ook mogelijkheden worden bekeken om de 'buitenwacht' (bijvoorbeeld oud- Heilooërs) te kunnen laten deelnemen. Wanneer er voldoende belangstelling bestaat, zal er binnen afzienbare tijd een speciale stichting in het leven wor den geroepen, waarvan de toekomstige eeuwfeestvierders donateur kunnen worden. De donateurs, die via een spaarsysteem hun financiële bijdrage aan het eeuwfeest opbouwen, krijgen in de loop van de tijd ook inspraak in het uiteindelijke programma. Wat betreft de hoogte van het jaarlijkse spaargeld denken de initiatiefnemers aan een be drag tussen 30 en 60 (maximaal) per jaar, bijvoorbeeld te voldoen in maan delijkse (kleine) termijnen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om je als donateur aan te melden. Naar verwachting komt deze mogelijkheid begin 1993. De aankondiging hiervan zal gepubliceerd worden in de Uitkijk post. Hierna heeft de initiatiefgroep zich een periode van drie. jadr gesteld om het minimaal vereiste aantal dona teurs in te schrijven. Op dit moment wil het vijftal al wel in contact komen met mensen, die ook plannen hebben voor festiviteiten rond de eeuwwisseling, of die actief willen meedenken en -werken aan de ontwik keling hiervan. Mensen die zich hier door aangesproken voelen, kunnen schriftelijk reageren naar het (tijdelijke) correspondentie-adres: Stichting Eeuw feest Heiloo i.o., Postbus 108, 1850 AC Heiloo. HOLIEWEG 55, 1 851 KD, HEILOO 072-33 97 74 ^e^ej°ederen: Tel'072-330^0 O Hertoo »ei- HEILOO - Onze oud-plaatsgenoot drs. Menno Klaver heeft op 16 december de opleiding tot registeraccountant met succes afgerond. Hij volgde deze oplei ding aan de Vrije Universiteit te Am sterdam. Zes pastores waren zondag aanwezig in de Moeder Godskerk. Allen wa ren of zijn actief in deze Heilooër kerk. Tijdens de feestelijke dienst op zondagmorgen werd stilgestaan bij een dubbel zilveren huwelijk. Feest in de Moeder Godskerk HEILOO - De R.K. Gemeenschap van Heiloo kan terugzien op een grandioos geslaagd feestweekend, waarmee de fes tiviteiten ter gelegenheid van de jubilea van de Willibrorduskerk en de Moeder Godsker werden afgesloten. Allereerst was er zaterdagavond de feestelijke eucharistieviering m.m.v. het indrukwekkend Jongeren Koor van de Moeder Godskerk, M0G0J0K0. Vervolgens was er zondagochtend een eveneens feestelijke eucharistieviering, waaraan het dames- en herenkoor zijn medewerking verleende. De nog zeer vi tale bouwpastoor Schmidt was één van de celebranten van deze dienst. Het the ma van de viering was: 'Een pleister plaats voor tochtgenoten' en daarom hadden de kinderen in de kinderwoord dienst een heel lang spandoek gemaakt waarop stond: 'Hier is ook een plaats voor ons'. Met dit spandoek kwamen ze zingend de kerk in, over hun schouder een knapzak aan een stok dragend. Na deze liturgische viering werden er in de kerk allerlei stands ingericht, wat een drukte van belang gaf. Voor een niet in gewijde toeschouwer was het een chao tische gedoe, maar uit deze chaos ontstond na twee uur hard werken een complete feestmarkt. Om precies twee uur werd het ontmoetingsfeest geopend door de voorzitter van de '13-december- commissie', de heer A.C. de Bruyn. Het Harmonie-Orkest Caecilia liet vervol gens vrolijke muziek horen. Het inmiddels talrijke publiek schuifel de van stand naar stand, waar de vele vrijwilligers van de verschillende werk groepen zich presenteerden. In de kof fiekamer, die veranderd was in een gezellige bar, zaten vele mensen met el kaar te praten, genietend van koffie, wijn of bier. Ook in de bar in de kelder waren consumpties te verkrijgen en kon men kijken naar een videopresentatie van M0G0J0K0. Kinderen lieten zich schminken of gin gen kleien in de stand van de vormsel groep. Het kinderkoor Wikiko zong vrolijke liedjes. In de stand van de werkgroep kinderkatechese zaten kinde ren te kleuren en speurpuzzels op te los sen. Bij de stuurgroep Kerk en Samen leving kon men in een elektrospel vra gen beantwoorden. In vele stands waren fotoboeken in te zien of kreeg men een diavoorstelling of videopresentatie voorgeschoteld. Een bijbelgroep had een vraag- en antwoordspel in een computer. Onder de vele bezoekers was ook burge meester Schoof, die zijn verbazing uit sprak over de grote verscheidenheid aan activiteiten, waaraan door de vele vrij willigers wordt deelgenomen. Intussen zongen nog vier verschillende koren en werd er quatre mains pianogespeeld. Om vijf uur werd dit feest besloten door pastor Helsloot, die iedereen bedankte, die hieraan had meegewerkt. De informatiemarkt bestreek alle activiteiten van de parochie. Oud- koster Bouberg Wilson gaf informatie voor aankomend" misdienaars. Tijdens de markt waren tal van organisaties aanwezigzoals de Wereld winkel Heiloo. HEILOO - Na ruim veertig jaar in over heidsdienst, waarvan vijftien in de ge meente Heiloo, heeft gemeentesecreta ris Ed de Boer vorige week afscheid ge nomen. Dat gebeurde tijdens een bij zondere vergadering van de Heilooër gemeenteraad. Vanwege zijn lange staat van dienst bij de overheid en andere ver diensten op het terrein van diverse maatschappelijke organisaties werd de heer De Boer benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Schoof noemde in zijn toespraak de uitstekende werkverhou ding tussen de scheidende secretaris, het personeel van de gemeente, de gemeen teraad en het college van burgemeester en wethouders. ,,Er is veel respect voor uw hulpvaardigheid en neutraliteit. We zullen u missen en niet alleen u, maar ook de reisverhalen, uw wijnkennis, het spijkerschrift en de tas met tennisspul- len", aldus Schoof. Als cadeau over handigde de burgemeester een fiets, welke door gemeentebode Koenders de raadzaal werd binnen gereden. Ton ten Hoope, nestor van de raad, hield een lezing annex toespraak. In zijn lezing was het bereiden van wijn het on derwerp, in de toespraak stond de heer De Boer centraal. Ten Hoope sprak over 'Sir Edward', met Üjn 'stoïcijnse blik, veelzijdigheid en bravour': ,,De heer De Boer wist het altijd beter". Om dat te bewijzen moest de secretaris zijn wijnkennis demonstreren. Een flesje wijnazijn symboliseerde hierbij de min der prettige zaken, een flesje zoete wijn de prettige zaken. De 'workaholic' De Boer, 'die nooit ziek was', ontving van de nestor van de raad twee bijzondere flessen wijn en namens de raad een fraaie steendruk. Oud-wethouder Postma van de gemeen te Reeuwijk, waar De Boer voor zijn komst naar Heiloo werkzaam was, be nadrukte de Friese afkomst de schei dend secretaris: Friezen kun je om een boodschap sturen, ze staan voor hun zaak". Dochter Joline de Boer stak de trots voor haar vader namens hun gezin niet onder stoelen of banken. Een aantal voorvallen werd opgehaald om te tonen hoezeer werk en gezin soms verweven waren. De vrolijkheid voerde daarin overigens sterk de boventoon. Als laatste sprak de heer De Wild uit Zaanstad als secretaris van de Kring van Gemeentesecretarissen. ,,Ed de Boer was altijd serieus met zijn vak bezig, maar hij keek wel over de grenzen. Hij wist dat er buiten een gemeente meer te koop was. Hij is bovendien een levens genieter", aldus De Wild. Een toepasse lijk geschenk was een boek over berg- klimmen, geschreven door Sir Edward Hillary. In zijn antwoord sprak de heer De Boer woorden van dank aan het adres van de spekers en spreekster. Over zijn konink lijke onderscheiding: ,,Ik ben er blij mee, het is een hele eer. Van dichtbij is de medaille trouwens best groot". gemeentehuis liet de heer De Boer dit onderwerp ook bij zijn afscheid niet on vermeld. Minder duidelijk was hij over de onthulling van zijn politieke voor keur: een tip van de sluier werd opge licht, maar een definitieve uitspraak bleef uit, het neutrale imago bleef enigs zins overeind. De heer De Boer zei tot slot „graag in deze prachtige gemeente te blijven wonen". Na de raadsvergadering volgde nog een druk bezochte receptie in het gemeente huis. In de Uitkijkpost van volgende week kunt u een interview lezen met de inmiddels oud-gemeentesecretaris De Boer. Burgemeester Schoof feliciteert mevrouw De Boer met de koninklijke onderscheiding voor haar man èn met haar verjaardag. DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 - Schilderwerken, wandafwerking Kwaliteit en vakmanschap Eerlijk advies en kosteloze offerte Bij Albert Heijn te Limmen ontvangt u van woensdag 16 december t/m dinsdag 22 december 1992 bij aankoop van elk krat Amstel Bier een graveerkaart. Op dinsdag 22 december kunt u van 09.00 - 18.00 uur bij Albert Heijn, tegen inlevering van deze ingevulde graveerkaart een uniek Amstel glas afhalen met uw naam erin gegraveerd. Vuurbaak 1, 1906 BS LIMMEN HEILOO - Zondag 20 december is het weer de derde zondag van de maand. Dat betekent dat u mee kunt wandelen met gidsen van het IVN. Om 11.00 uur wachten zij u op bij de Kattenberg in het Heilooër Bos (aan de Kennemer- straatweg) voor een (gratis) rondleiding van ongeveer anderhalf uur door het bos. Wilt u inlichtingen, belt u dan 072-331588. Makelaar Taxateur o.g. hypothekeRn °°P Postbus 95.1850 AB Heiloo.Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES HEILOO - Vanaf 18 december is er weer een kerstmarkt in 't Loo. Wie voor de kerst nog geen passend kado kon vin den, vindt in winkelhof 't Loo een breed scala aan ideeën. Er zijn werkelijk prachtige sieraden van Phool Chand, een Indiër die- Indiase sieraden toont aangepast aan onze westerse smaak. Pauli van Dam kunt u beter nooit uitno digen voor een maaltijd, want de kans is groot dat u na afloop zult zoeken naar uw zilveren bestek. Zij vervaardigt er nl. schitterende sieraden van! En orga nisator Jean Thomassen was veelvuldig gevraagd naar Pauli's werk. Thomassen zelf is niet aanwezig. Maar tussen de bedrijven door is hij wel aktief met de organisatie van deze traditionele manifestatie, waar hij af en toe zijn neus laat zien om te beoordelen of alles naar wens gaat. Er zijn schilderijen in romantische stijl van de heer Quax, fraaie aquarellen van Trudy Slijkerman, die vooral gegrepen is door speelgoedbeertjes en bloemen. Er zijn opmerkelijke zijdeschilderijen van Ellen Vlasblom en fraai Tiffany- werk van Ans van Bekkum en Frits Hordon. Twee collega's die totaal ver schillend werk maken. Een lust voor het oog om er eens naar te kijken. En de prijzen zijn verrassend laag. Er zijn ook weer edelstenen te zien van Hans Reyngoud en fraaie droogbloem stukjes van Annie Wijnker en Margreet Piet. Op het middelplein kunt u een keuze maken uit het grootste assorti ment kerstkaarten uit de regio. Er is zo'n groot aanbod dat een keuze maken bijna onmogelijk is, maar men is graag bereid u te informeren. Op de St. Nicolaasmarkt was Dirk van der Linden een enorm succes met zijn plexiglasobjecten, reden om hem ook met de Kerstmanifestatie te vragen. Want het gaat er om dat het publiek het leuk vindt! Daarom zijn er ook weer de kramen met kunstnijverheid uit Thai land, Indonesië en Maleisië. Wiebe van Slooten brengt ons echt in de Kerstsfeer met zijn fraaie handgemaak te kandelaars in allerlei houtsoorten. Hij vertelt u graag over hun ontstaan en over zijn „drijfkaarsen". Maar natuur lijk kunt u ook terecht voor handge maakte kaarsen. U kunt er zelfs een boodschap op laten zetten of een jubi leum op laten vermelden. Levertijd? Na uw boodschappen staan ze klaar. Het is werkelijk een sfeervolle Kerst markt geworden in Heiloo. De ope ningstijden zijn vrijdag 18 december tot 21.00 uur; zaterdag 19 december tot 17.00 uur; maandag 21 december, dins dag 22 en 23 december tot 21.00 uur en donderdag 24 december tot 17.00 uur. Natuurlijk zijn veel etalages in Kersts feer en kan men ook terecht voor de ge bruikelijke Kerstkado's. Eén van de fraaie voorwerpendie te zien en te koop zijn tijdens de kerstmarkt in 't Loo. Vervolgens haalde hij enige herinnerin gen op uit zijn werkperiode in Heiloo, ondermeer de prettige samenwerking met burgemeester Glijnis en wethouder Dekker, die beiden in de zaal aanwezig waren. ,,De grootste veranderingen zijn de laatste jaren tot stand gekomen", al dus De Boer. ,,Bij een aantal daarvan heb ik het voortouw genomen. Je hoeft niet bang te zijn van vernieuwingen. De maatschappij vernieuwt zich immers ook steeds". Als voorstander van de realisering van de tweede fase van het HEILOO - Op zondag 20 december is er in het Oosthonk aan de Oostkanter een leuke tekenfilmmiddag voor de jeugd. Om 14.00 uur gaat de deur open en start de eerste film. De entree voor dit drie uur durende tekenfilmfeest is voor le den van de wijk vereniging Plan Oost 1,00, anderen betalen 1,50. Iedereen is welkom. Veel collega's en ex-collega's kwamen vorige week maandag naar de re ceptie van de heer De Boer. Op de foto v.l.n.r. het echtpaar De Boer en de heer Brandsma. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. van De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: briefpapier tot full-color brochures Vraag offerte!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1