O /,-^i %L I, succes t houdt at jut '11 en driuUUultuUt in het - sr uoot «net weten urt h jt IRmP*l BW Venettu iestao,ant. ~Z*Z^S&~2X£ v, VXh fotuS-ueen ^C^-^tS^en aun de vu eten te v de stoei oVn te SK denken in de ptettiQ deUte tafe J even p ln oe v 0p9c looenViein on geheet tn u de «eleS»" likeurtje en fruitten. ft Tjgi 'fSFj^ •fc' .orspron .nn i>°t8 voor V\; Mei"1 "„tCHTEN -u Cte^£!ï^--^S55S55555 ll^-^SnS^^5555^ t 23 OOtSpï°nU J bot9 voot ...„Uo staat da^n T de outsit F'^rtdt i^fdiv«se „ieuuie 9«ec" ,s tot t°n9 tegenste"1"9 Deze konten t hu seT v.t0uvaodewkratts' anse de u\t9^tei" kvji kOWen Oe f^bdtoeft See" i"a" Vdtst tt d ,dc beste u»! putti Pasta, eciaWeVte«. HOOïOGEBEC^Tatu> 9 4oV,e Satmone al C*dagsP^^ Speet E <S> ftbGEPiWE ,Nr"' ftanko ^antaU^n PAGINA 21 UITKIJKPOST 16 DECEMBER 1992 opening ê- mmêm "*r T 1 vo°!SS>- o.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 21