Uylenspieghels zeer actief jaap en Wil Kaandorp voor kipen Kaas Meubel Kerst Show ro?^ 'Ar. SINTERKLAAS/KERST LOTERIJ ELKE ZATERDAG La ChatelaineM A ZONNEVELD VISHANDEL BEENTJES Equipe Cöifïi/iKes c DE MEUBELKELDER Een origineel kado met Kerst GEEF EEN DANS-CHEQUE. FEBRUAR11993 START: LATIN-AMER. R0CK&R0LL Kerst Versaanbiedingen: cpijnappel MARY C© H R Zaterdag 19 en I zondag 20 december LIMMER WINKELIERS VERENIGING 1992 Kapsalon „Margaretha Dansschool k/C/7l maandag 18 januari a.s. starten wij weer met de HERHALING-BALLROOM cursus voor (echt)paren. van 20.45 - 00.45 uur. AUTOSCHADE KOMT GEGARANDEERD WEER GOED! Diensten in limmen Pv°«te®'®t'Ï'rdeVJ°"ne" zonóa9 20 Een FOCWA tel.: 02205-2143 VERSE FOREL 2 voor 6.00 gratis kruidènboter. SCHOLFILET 1 pond 10.00 KABELJAUWFILET 1 pond 9.00 GEROOKTE ZALM nu: pakje 100 gram 6.95 GEROOKTE FOREL nu: pakje 100 gram 3.75 Volop gepelde HOLLANDSE en ROZE GARNALEN en ZEEUWSE MOSSELEN Doe tijdig uw bestellingen voor de kerst, dan doen wij automatisch ons best! Tot ziens op Winkelplein 't Loo op woensdag en donderdag vóór de Kerst. UW KERASTASE-KAPPER Een aanvulling op uw garderobe? Wij staan iedere zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur bij het Parochiehuis in Limmen. TOTAAL KOSMETIEK Ook verkoop van cadeaubonnen x PROFITEER NU f Bij elke besteding boven de f 500,- i voor U een l 10% KERST- WAARDEBON K^,en" KERST WAARDEBON van f 150, knip uit en neem mee KERST WAARDEBON van f 50 KERST WAARDEBON van f 400, tjij aankopen van f 4.000,- knip uit en neem mee UITSLAGENLIJST Visweg 14 tel. 02205-1951 Maandagmiddag en zaterdag de gehele dag gesloten. RIJKSWEG 43 1906BD LIMMEN tel.02205-3842 of 072-330675 BEL NU VOOR INFORMATIE OF TOEZENDING LESPROGRAMMA specialist in geloogd grenen meubelen, ook ANTIEK grenen Burgemeester Mooijstraat 24C, Castricum, Tel. 02518-57058 (uitgezonderd schoolvakanties Ook voor NIET-cursisten. ZORGELOZE KERST met de fijne spijzen van ons restaurant op Uw eigen kersttafel. BEL NU 02206 - 2355 voor de menu's. Uiterste besteldatum zondag 20/12. FO-W'CW mm AUTOSCHADE Rijksweg 40 - Limmen Telefoon 02205 - 3300 privé 02205 - 1980 PAGINA UITKIJKPOST 16 DECEMBER 1992 Het bezoek van de Uylenspieghels aan De Cameren was heel gezellig. LIMMEN - Afgelopen zondag was de carnavalsvereniging de Uylenspieghels volop aktief in Limmen. 's Morgens werd eerst een bezoek gebracht aan De Cameren te Limmen, waar de nieuwe Raad van Elf en Prins Tyl VIII voor gesteld werden aan de bewoners. De Carnavalsvereniging had ook nog een verrassing bij zich, want pastoor de Kleermaker, al 60 jaar priester en nog steeds zijn diensten verlenend aan het bejaardenhuis, werd onderscheiden door Prins Tyl VIII met de Gortige Gortzak. Het koffieuurtje bij de inwoners van de Cameren werd opgeluisterd door het kinderkoor o.l.v. Peter Rijs met aan het orgel René Vermolen en ook nog door een optreden van de jongste leden van Harmonie Excelsior o.l.v. dhr. A. Baars. Al met al was het zeer sfeervol en toen na de koffie er ook nog een klein borreltje geschonken werd kon het hele maal niet meer stuk. 's Middags stond de Beierse Middag op het programma. Leek het aanvankelijk niet zo druk te worden gezien de kaart verkoop vooraf, toch had de carnavals vereniging kosten nog moeite gespaard om er een schitterende middag van te maken. In een werkelijk fantastisch ver sierd parochiehuis werd het een feest voor jong en oud en om ongeveer vijf uur in de middag was het werkelijk bomvol. Vele mensen kwamen toch op het feest af en kaarten gingen nog grif van de hand. Het eten, te weten snert, boerenkool met worst en ijs toe, werd volop afgeno men en samen met de klanken van het Beierse orkest werd het een geweldige feest. Als vanouds was de kok van de Cameren, Gerrit de Hartogh, met as sistentie van Julia Beentjes vele uren in de weer geweest om er een geslaagde middag van te maken en zij werden dan ook terecht aan het einde van de middag bedankt. Ook Klaas Meegdes en Dirk- Jan Denekamp werden in de hulde be trokken vanwege hun verdiensten voor deze middag. De Uylenspieghels kunnen terug kijken op een zeer geslaagd feest en zij hebben laten zien dat carnaval in stijl gevierd kan worden. Eerst gaat nu Kerst en Nieuwjaar gevierd worden door ieder een, maar daarna wordt de blik weer he lemaal gericht op het carnaval met als eerste aktiviteit de Horror-avond op za terdag 30 januari. Daarover een volgen de keer meer. Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: tel. 072-334316. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijk Waal B.V., Vuurbaak 9, Limmen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. af spraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Limmen, tel. 02205-3369. Praktij kadres: Dusseldorperweg 139, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Slimpad 16 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkgebouw, Middenweg 26a, 1906 AR Limmen. Ouder- en kindzorg: spreekuur ma. t/m vrij. 8.30-9.00 en van 12.30-13.00, tel. 02205-4275. Volwassenenzorg: spreekuur ma. t/m vr. 12.30-13.30 uur, tel. 02205-1250. Voor spoedeisende gevallen kunt u de alarmcentrale bellen: tel. 072-619818. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.00 uur (en woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur voor het afha len van rijbewijzen en paspoorten) Het gemeentehuis is tijdens kantooruren te lefonisch bereikbaar onder nummer (02205-)1456. Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden. Telefoonnummer grof vuil: 072-413533. De wethouders kunt u spreken tijdens de inloopspreekuren op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeen tehuis. De burgemeester slechts na tele fonische afspraak. Afdeling sociale zaken: open spreekuur op maandag en donderdag van 9.00- 12.00 uur. Buiten deze tijden kan men terecht na een telefonische afspraak (tel. 1456). Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord Kennemerland/Noord -Holland Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: tel. 072-156400. Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/ 19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Castricum/Limmen De kleine huisdierenpraktijk van de die renartsen H. Wolters en mw. S. Asyee, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdag spree kuur van 13.00-14.00 uur en volgens te lefonische afspraak. Dierenartspraktijk A. van Lohuizen, J. Borsje en W.J.M. van Look, Dotter bloem 7, Castricum, tel. 02518-55910. Tijdens de weekenddienst wordt u even tueel automatisch doorgeschakeld. Be handeling kleine huisdieren na tel. afspraak. Dierenarts Limmen Dr. Schaap en Dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 02205-2583 (Rijksweg 104, Limmen). Spreekuur maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.30 uur en vol gens telefonische afspraak. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: mw. E.Th.H. Rodenhuis-Jans- sen, Kerkweg 47, 1906 AV Limmen, tel. 02205-1410. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). Telefooncirkels Telefooncirkels Limmen: mw. W. Sege- rius, coördinatrice, tel. 1772. Welfare Limmen Inlichtingen: mw. Boersen, Visweg 46, tel. 2483. Parochie H. Cornelius Limmen Pastoor: S. Tol, Dusseldorperweg 74, tel. 02205-1275. Spreekuur: dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur, woensdag 9.30-10.30 uur. Pastoraal werkster: mw. H.G.M. Boo- mars; privé 02513-15563 (tussen 18.00-19.00 uur). Banknummer parochie: 336400756; gi ronummer: 248524. Kerkbijdrage bank nummer: 336421400. Unie van Vrijwilligers (UW) Voorzitster: mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tuu- sen 18.00-19.00 uur): tel. 1398. Kinderopvang Voor informatie over Kinderopvang Limmen kunt u terecht bij Dieneke van der Meij, Westerweg 5, tel. 3220, of bij Karin Min, Burg. Nieuwenhuysenstraat 12, tel. 2817. Spreekuur: iedere woensdag van 9.15- 10.30 uur in De Wollewei, tel. 2951. Oefentherapie Mensendieck Lia Kerssens-van de Bult, praktijka dres: Zuidkerkenlaan 21, 1906 AC Lim men, tel. 02205-2048 (b.g.g. 02510- 33480). Logopedie Nita te Nuijl, praktijkadres Wijkge bouw Interkruis, Middenweg 26a, Lim men. Afspraken: 072-335148. Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen Woensdag 16 dec. Donderdag 17 dec. en —vrijdag 18 dec. -^feestelijk winkelen met een verrassende reklame. Tot ziens bij: Textiel en mode, Kerkweg 44, Limmen. Tel. 02205-1256 Burg. Nieuwenhuijsenstraat 52 1906 CM Limmen - Tel. 02205-3055 Complete gezichtsbehandeling Speciale acnebehandelingen Ook deelbehandelingen Manicure Diverse harsbehandelingen Algenpakkingen Diverse lichaamsbehandelingen Verkoop van Mary Cohr produkten 1ste trekking 7 december. 1 250,- f 25,- f 50,- 57797 0714 16807 12532 20334 13005 23011 f 100,- 23800 35389 36919 61457 6745 48512 68728 15800 98152 73224 34478 87894 79523 109299 119754 87919 116197 121109 142481 Waardebonnen kunt u ophalen bij Bakkerij Bakker, Dusseldorperweg 60 9 9 IIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIItlllllllllItlltllllllllltllllUIIIIIIIIIIIIlllItllllllllllIltlllll R S T A R A N T Bij autoschade altijd rechtstreeks naar een FOCWA Garantiebedrijf Dat zijn de enige gespecialiseerde scha- deherstelbedrijven die een vol jaar schriftelijke garantie^ geven, die de fabrieksgarantie op de herstelde^ delen volledig overnemen, die alles voor u i regelen rriet de verzekering, en die nog een! ruilauto kunnen aanbieden ook NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET CARROSSERIEBEDRIJF

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 23