4t Echte sfeer brenger. Medische dienstee 095 iiüratuin intech Kerkdiensten HIER BLIJF JE VOOR THUIS Andere adressen Mar Stewar Kristallen Grot Bibli- ■theek LfJjVJ DEUTEKOM HET BOEK v/d WEEK DE CD v/d WEEK k Kerstmis in het middeleeuws boek Diertakescfieminf Uitslag le trekking ^IZIZZIZIZIZZZ^ZIZI middenstandsactie Dit kerststukje, in diverse kleuren, is echt iets om iemand mee te verwennen. Vooruit..., dan verwennen wij u een beetje met de prijs: van 13.95 voor Joods leerhuis Oud papier acties indeden Agenda Open Huis en theater de Beun DRINGEND VERZOEK 072-338266 Potitieberictiten Programma bij Onze Lieve Vrouw ter Nood AFWEZIG 17 en 18 dec. H. D. GRANSBERGEN, arts i.v.m. nascholing Mary Stewart: Merlijn-trilogie Libris.Uw Complete Boekliandel. Neil Diamond: The Christmas Album Heiloo, PAGINA 2 UITKIJKPOST 16 DECEMBER 1992 HEILOO - Vanaf 7 december is in de openbare bibliotheek Heiloo een kleine expositie ingericht onder bovenvermel de titel. Deze mini-tentoonstelling laat op basis van een aantal postzegels iets zien van het middeleeuwse boek, met name het getijdenboek, dat in gebruik was, niet alleen in kloosters, maar ook bij leken, voornamelijk adel en rijke burgerij. Deze getijdenboeken werden vaak prachtig versierd met kleurrijke miniaturen, waarop de Middeleeuwse verluchter het hele kerstverhaal wist uit te beelden. Het boek werd, voordat de drukkunst werd uitgevonden, geheel met de hand geschreven en dikwijls van verluchtin gen voorzien om de tekst te ondersteu nen. Het zijn de afbeeldingen, die meermalen als onderwerp van kerstze gels dienen. Alle elementen van het kerstmysterie zijn erop te vinden: van de Maagd en de herders, tot de drie ko ningen en de vlucht naar Egypte. Postzegels zijn mini-kunstwerkjes, die echter vaak door de afmetingen maar een beperkt beeld geven. Daarom is de ze uitstalling uitgebreid met een serie beeldkaarten, voorzien van miniaturen, eveneens uit getijdenboeken. Deze beeldkaartminiaturen zijn gekozen uit Noord- en Zuidnederlandse getijden boeken, die een aparte, directe verluch tingsstijl demonstreren. In deze kleine expositie krijgt men een goed beeld van een postzegelverzame ling die volgens een thema is opgesteld. De thematische fitalie geeft talloze mo gelijkheden om een collectie naar per soonlijke smaak en inzicht in te richten en uit te breiden, zoals hier met beeld- kaarten. Over postzegels en thematisch verzamelen geeft een gratis folder van de Filatelisten Vereniging Gabriël uit leg. De inrichter van deze kleine ten toonstelling is onder tel. 072-110382 voor directe vragen te bereiken. Als ondersteuning van deze, voor de bi bliotheek unieke tentoonstelling, ligt er een keur van lectuur over kerstmis op de lezer te wachten. Op de tentoonstel lingstafel vindt men o.a. kerstverhalen uit binnen- en buitenland; moderne kerstsprookjes; essays over de achter grond van het kerstfeest, belicht vanuit de verschillende geloofsrichtingen, en zovoort. Haifa - liman- CasMcum Mevrouw Dekker ontvangt de reischeque uit handen van Jos Veldt van De Konkel boet namens de Heilooër Middenstand. HEILOO - Vorige week is de eerste trekking verricht in de decemberactie van de Heilooër middenstand. De win naars zijn: le prijs (reischeque t.w.v. 1000,-): P.N.C. Dekker, Oosterzijweg 22, Heiloo. 2e prijs (reischeque t.w.v. 750,-): E. Molenaar, Zeeweg 8, Heiloo. 3e prijs (reischeque t.w.v. 500,-): San dy van Berkel, Vrieswijk 42, Heiloo. 4e prijs (Heilooër kadobon t.w.v. 25,- C.W. Wong, Vrieswijk 93, Heiloo; R.F. van Domburg Scipio, De Driestal 30, Heiloo; P. van Roon, De Rietvink 22, Heiloo; Nathalie Glas, Burge meester Nieuwenhuijsenstraat 45, Lim- men; Fam. Van der Werff, Mariënstein 186, Heiloo; C. Claeys, Droone- campstraat 12, Heiloo; H. Meyer, Ken- nemerstraatweg 161, Heiloo; J. Bakker, Rechte Hondsbosschelaan 12, Heiloo; Jos Roelofs, Het Vierkant 4, Heiloo. Alle prijswinnaars hebben persoonlijk bericht ontvangen. HET GROENE WARENHUIS HEILOO Vennewatersweg 15, tel. 072-332727 Extra koopavonden op 21, 22 en 23 december. Inspektie Heiloo e.o.: 072-335642. Vermiste en gevonden katten: 072- 616106. Honden en katten Heiloo en Limmen: 072-334316. Knaagdieren: 072-119998. Honden en katterr Akersloot: 02513- 10079. Vakantie advies: 072-336180. Asiel (ook voor een adoptiehond om mee te wandelen): 072-114861. Goed tehuis gezocht voor Honden: Karei, een aanhankelijke en energieke zwarte bastaard labrador (gec. reu, 2 jr.). Katten: Charley, een zwarte poes met wit bef (2/2 jr.). Kwibus, een muisgrijze poes met wit snuitje (9 jr.). Meer infor matie bij tel. 072-334316. Vermist Vaal gekleurde lapjespoes met witte staartpunt en blauwe vlooienband, 6 jr. Mariënstein, Heiloo. Grote rode ongec. kater, 1 jr. Haesackerlaan, Heiloo; zwarte poes, rechterhelft van de snuit wit, witte sokjes en witte spiraal op de voorpoten, bruine vlooienband met zilv. kl. koker, Het Wielemakersland, Heiloo. Inl.: 072-616106. Gevonden Muisgruize poes met lichtcyperse teke ning en wit befje, Het Wielemakers land, Heiloo. Inl.: 072-616106. Kalenders met dierenfoto's zijn nog ver krijgbaar a 6,95 bij mevr. I. van Beek-Nicolaï, Slimpad 9, Heiloo, tel. 072-332759. HEILOO - 'De tien woorden (geboden), wie kent ze niet? De tien woorden (ge boden), wie kent ze nog?' Zij vormen het hart van de Joodse traditie. Over het ontstaan ervan en over de Joodse inter pretatie spreekt drs. Dodo van Uden, medewerkster aan de Folkertsma Stich ting, op 14 januari, 4 februari en 11 maart in de zaal van de Gereformeerde Kerk. Zij zal het thema behandelen aan de hand van schriftelijk materiaal. Daarin staat ook een reeks van 'opdrachten' die het best in groepsverband kunnen wor den uitgewerkt. Dat kan op 21 januari, 11 en 18 februari. Wij zijn dan te gast bij de zusters Juliana, Hoogeweg 65. Ie dereen kan aan deze cursus deelnemen. Alle zes donderdagavonden zijn van 20.00-22.00 uur. Kosten 30,00. Aan melding (voor 7 januari) en verdere in lichtingen bijt werkgroep Oecumenische- Gesprekskringen Heiloo, Bert van En- gen, Goodeslaan 29, Heiloo, tel. 334948; Ellie Verplanke, Bestevaerslaan 11, Heiloo, tel. 332726. Elke zaterdag Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. En container bij flatgebouw in De Kandelaar nabij nr. 12. Tussen 13.00- 14.00 uur. Iedere woensdag Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container bij flatgebouw, in de Kande laar nabij nr. 12. Tussen 18.00-19.00 uur. Maandag t/m vrijdag WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331840 of 02206- 3525. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, iedere laatste zaterdag van de maand, alleen na opga ve: 336799 (tussen 19.00-20.00 uur). Vondelschool, Breedelaan 6. Tijdens de schooluren tussen 8.45-15.30 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook gebruikte kleding. Muziekschool Heiloo, Het Veld 1. Tus sen 9.00-12.00 en 14.00-19.30 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren gen tijdens de schooluren tussen 8.30-15.15 uur. Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 8.45-15.30 uur. Alle dagen Fanfare-showband Heiloo, Werken- delslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Ha len op verzoek: 331783 (17.00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook gebruikte kleding, mits in plastic zakken. Wfflibfbfdschoor; ëommtlëf haast dë Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. De redactie van de Uitkijkpost wil via deze oproep het volgende verzoek doen aan alle schrijvers en schrijfsters van kopij: WILT U DE TEKST BIJ VOOR KEUR GETYPT INLEVEREN BIJ DE BEKENDE ADRESSEN? Dit voorkomt eventuele fouten en bespaart de redactie veel tijd ONTWERP EN INSTALLATIE KOMPLETE BADKAMERS LOODGIETERSWERKEN VERWARMINGSTECHNIEK installatie techniek 11.45 10.30 11.30 11.45 15.30 23.00 22.00 22.00 22.00 10.30 15.30 12.00 11.30 15.30 22.00 23.00 20.30 22.00 Donderdag 17 december Astrologie 9.45 Elzinga Yoga 9.30 Franse les v. ouderen 9.30 Yoga v. ouderen 9.45 Yoga Heiloo 13.30 HOV operettever. rep. 20.00 Sjoelclub Heiloo 20.00 Eurotaai 19.00 CDA spreekuur 20.00 Vrijdag 18 december Pl.landsvr. volksdansen 9.00 Pl.landsvr. volksdansen 14.00 Volksdansen v. ouderen 11.00 N.v.H. ds.bridge 9.30 Yoga v. ouderen 13.30 Nivon slijpen/polijsten 20.00 Pridini volksdansen 20.00 Oppositie schaken j. 19.30 St. Indonesië reizen 20.00 Zaterdag 19 december Personeel AH 20.00 - 24.00 De Beun Henny Ori en Hans Kuyper met ,De geheimen van de dienstmaagd Zerline' 20.15 Zondag 20 december Gesloten Maandag 21 december Spaanse les 9.00 Pl.landsvr., zang 14.00 Sans atout bridge 20.00 Falkland toneel rep. 20.00 EHK klaverjaasen 20.00 Soc.alleenst. 20.00 A.v.v.L. vergadering 20.00 Dinsdag 22 december Nieuw Leven zangver. 20.00 Oppositie schaken 20.00 HBC bridgeclub Heiloo 20.00 Woensdag 23 december O.A.R.P. soos 14.00 Falkland toneel rep. 20.00 JVO 20.00 Rotaryclub Heiloo 19.00 12.00 15.30 23.00 23.00 22.00 22.00 22.00 22.00 23.00 23.00 17.00 23.00 23.00 21.00 HEILOO - Een snorfiets werd voor on derzoek naar het politieburo gebracht. Er werd mee gereden met een snelheid van 60 a 70 km/u. Uit een weiland aan de Kanaalweg werd een ram ontvreemd. Van een auto aan de Vierakkers werd de antenne afgebroken. Inbraak in een woning aan de Holle- weg. Men kwam binnen via de achter deur. Ontvreemd werden o.a. een aantal CD's en een fototoestel. Aan de Rookamer was een aantal groe ne PTT-buitenbrievenbussen weg. Een aantal werd in een sloot teruggevonden. Een vlaggemast en een stenen muurtje in een tuin aan de Van Vladerackenlaan werden vernield. Een buitenlantaarn in een tuin aan de Biender werd vernield. Aan het begin van de wijk Termijen is de verlichte plattegrond omgetrokken en daardoor beschadigd. Op 7 december tussen 8.30 en 15.30 uur werd een groene Fiat Regatta aangere den op het Industrieterrein Oosterzij. De auto had behoorlijke schade aan de linkerzijde en motorkap. De veroorza ker is niet bekend geworden. Op de Rietvink werd een auto bescha digd. Er zaten enkele krass.en in de lak. In een kleedkamer van sporthal 't Ven- newater werd een insluiper overlopen. De insluiper had zojuist een tas ont vreemd. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Herhaald advies: laat geen goederen onbeheerd in kleedkamers achter. Neem dergelijke zaken mee naar binnen of laat die thuis. Een snelheidscontrole op de Kenne- merstraatweg leverde een bekeuring op voor 68 km/u. Verder werd op de Pastoor van Muijenweg gecontroleerd. Dat leverde geen overtredingen op. Aanrijding zonder letsel op de kruising Kennemerstraatweg, Dokterslaan, Raadhuisweg. Een auto, komende va nuit de Raadhuisweg en linksafgaand de Kennemerstraatweg op, verleende geen vrije doorgang aan een auto, die vanaf de Dokterslaan opreed. Bij Basyoux, een winkeltje aan het Sta tionsplein, vond op 9 december rond 17.30 uur een overval plaats. Onder bedreiging van een pistool werd een geldbedrag gedwongen af te geven. De dader: manspersoon, blank, fors pos tuur, rond 30 jr., donkerblond kort haar, met bovenop krulletjes, lang 1.85 mtr. brildragend, lange zwart/blauwe jas en cremekleurige trui. Er is ook nog sprake van een medeplichtige, signale ment: manspersoon, lichtbruine huids kleur, slank postuur, zwart kort haar met slagen; 1.75 tót 1.80 mtr. lang; droeg bril met rood montuur. Droeg een cremekleurige coltrui met kabels en een donkere broek. Beiden hadden een goed verzorgd uiterlijk. Het vermoeden is aanwezig dat beiden richting NS stati on zijn gelopen. Mensen die kort voor- of na de overval beide personen hebben zien lopen, of anderszins informatie kunnen verschaffen, worden dringend verzocht dit bij de politie te melden: tel. 072-333144. Op het parkeerterrein achter het Loo, tussen Holleweg en Willibrordusweg werd een te Schagen ontvreemde brons kleurige Opel Omega Stationswagen aangetroffen. Deze bleek 3 december ontvreemd te zijn. De politie vraagt ge tuigen zich te melden, die kunnen ver tellen wanneer zij deze auto daar al heben zien staan. Om 17.55 uur vond er op 10 december een mislukte overval plaats bij een loods aan de Hoogeweg te Heiloo. Een klein persoon, lengte tussen 1.40 en 1.50 mtr. bedreigde de eigenaar met een soort alarmpistool tot afgifte van geld. Toen hij weigerde schoot de dader op het slachtoffer, zonder overigens letsel toe te brengen. Hij liep naar een nieuwe blauwe Mazda, type 626 met een 2e per soon achter het stuur. Men reed weg in noordelijke richting. Getuigen, die iets bijzonders is opgèvallen, worden ver zocht zich te melden bij de politie: 072-333144. In de periode van 4 tot en met 11 decem ber werden drie fietsen ontvreemd. In totaal werden drie fietsen gevonden, 1 fiets werd teruggegeven aan de eige naar. Tevens werd een motorfiets aan getroffen. Gevonden voorwerpen: diverse sleutels, paar donkergrijze handschoenen, bank biljet, halsketting, armband, ook zwart dameshorloge, groen kinderslofje, 2 gouden tientjes, dameshorloge Pulsar en een draadloze telefoon. HEILOO - Voor iedereen staan er druk ke dagen voor de deur. Dat geldt in het bijzonder ook voor de mensen van Onze Lieve Vrouw ter Nood, het bedevaart oord in Heiloo met een functie voor de wijde omgeving. Vanaf volgende week worden de volgende vieringen ge houden: Dinsdag 22 december, 19.00 uur: biechtcelebratie in de kleine kapel, voorganger pater Holkamp. Woensdag 23 december, van 15.00- 16.00 uur: gelegenheid tot persoonlijke biecht in de grote kapel. Donderdag 24 december, 21.00 uur: plechtige nachtmis m.m.v. het gemengd koor, voorganger vicaris Geukers. Vrijdag 25 december, 11.00 uur: plech tige hoogmis m.m.v. het gemengd koor, voorganger vicaris Geukers. Zaterdag 26 december, 11.00 uur: hoog mis, voorganger vicaris Geukers. Zondag 27 december, 11.00 uur: hoog mis m.m.v. de Miller Sisters, voorgan ger pastoor Hogema (Feest van de H. Familie). Zondag 27 december, 15.00 uur: Maria- lof in de kleine kapel. Donderdag 31 december, 19.00 uur: dank- en communiedienst in de kleine kapel, voorgangers zuster Humilia en broeder Wiro. Vrijdag 1 januari, 11.00 uur: hoogmis m.m.v. het gemengd koor. Op kerstavond en beide kerstdagen is er extra parkeergelegenheid op het weiland aan de Kapellaan. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 10.00 uur: ds. H.C. van het Maalpad. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 en 19.00 uur: ds. A. Boezewinkel. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. In lichtingen: 072-333396. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.30 en 17.00 uur: ds. A.P. van Lan- gevelde. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: dhr. T. Viezee uit Alphen aan de Rijn. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: drs. Th.A. Fafie. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur: dr. L.D. Oosterveld* uit Heiloo. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 18.00 uur: ds. Ament. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur: eucharistieviering. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Kapelsteeg/hoek Laat 80, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: leesdienst. Baptisten Gemeente Alkmaar Hofstraat 15, Alkmaar 10.00 uur: ds. J.J. Gravendeel. Pinkstergemeente Heiloo Zondagmorgen 10.00 uur dienst. Zon dagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstu die: woensdag vanaf 20.00 uur. Kerkge bouw: Maas Geesteranusweg', Heiloo. Evangelische Gemeente Egmond Zondag 20 december, 19.00 uur: feeste lijke kerstdienst. Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Dienst: zohdag 19.00 uur. Bijbelstudie: dinsdag 20.00 uur. Vrouwenkof fie-ochtend: eens per maand. Inlichtingen: 02206-6890. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Elke zondagmorgen dienst om 10.00 uur. Elke woensdagavond bijbelstudie om 20.00 uur. Eens per veertien dagen bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Adres: Westerweg 294 te Heiloo. Inlichtingen: 332649. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19.00 uur. Zondag 9.15 uur. In de week: Dinsdag 19.15 uur (dagkapel). Donderdag 9.30 uur (Overkerck). H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zondag 11.00 uur. In de week: Vrijdag 19.15 uur (dagkapel). O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Dinsdag 22 december, 19.00 uur: biechtcelebratie in kleine kapel, voor ganger pater Holkamp. Woensdag 23 december, 15.00-16.00 uur: gelegenheid voor persoonlijke biecht in de grote kapel. Weekenddiensten: zondag 11.00 uur Hoogmis. Door de week: dinsdag 930nur eucha ristieviering bij de Julianazusters; woensdag 8.30 uur eucharistieviering Genadekapel; donderdag 9.30 uur Woord- en Communiedienst bij de Juli anazusters, Hogeweg 65; vrijdag 8.30 uur eucharistieviering in de Gena dekapel. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Zaterdag 18.45 uur: dienst van woord en gebed. Zondag 9.30 uur: dienst van woord en gebed. Woensdag 16.45 uur: geen dienst in kleine kapel. Parochie H. Cornelius Limmen Diensten: Zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; door de week: dinsdag en donderdag 19.00 uur. Pinkstergemeente Alkmaar e.o. 10.00 uur dienst in scholengemeen schap, Mandemakerstraat 11, Alkmaar. Inlichtingen: tel. 331584. Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) Voor spoedgevallen 's avonds en in het weekend is de dienstdoende huisarts van Heiloo bereikbaar onder tel. 339669. Weekenddienst Apotheek 18-24 december: Apotheek De Bever, Emmastraat 36, Alkmaar, tel. 112956. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Heir loo, tel. 337531. Verloskundige Limmen 19-25 december: E. Wiegering, tel. 02513-12020. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Doorkiesnummer tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 072-123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings-dieetadvie- zen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur, tel. 072-332287.. Ria Penders, Hoefcamplaan 13, Hei loo, tel. 336673. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. Waal, Kennemer straatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, Heiloo, tel. 072-339355. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072-337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, prak tijk: J.P. de Smetcentrum, psych. cen trum St. Willibrord, Kennemerstraat weg 464, Heiloo. Voor afspraken: tel. 331165. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Rid der, Runxputteweg 24, 1851 PM Hei- AFWEZIG H.H. den Engelsen, huisarts 17 en 18 dec. 24 dec. t/m 1 jan. loo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, Westerweg 128a, tel. 072-338114. W. Zonjee, Westerweg 128a, tel. 072-338114. Stichting Interkruis N oord-Kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkverpleging Heiloo Ouder- en kindzorg spreekuur: maan dag t/m vrijdag 8.30-9.00 en 12.30- 13.00 uur, tel. 072-331073. Volwassenenzorg spreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30-13.30 uur, tel. 072- 332753. Voor spoedeisende gevallen kunt u de alarmcentrale bellen, tel. ,072-619818. Uitleenmag^ijn Wijkgebouw Holleweg 94. Geopend maandag t/m vrijdag ^an 18.30-19.30 uur. Tel. 072-332753. Zwangerschapsci*rsus/ Nabevallingsgymnastiek Informatie via tel. 072-199222. Diëtisten Lidmaatschap van Interkruis is noodza kelijk. Afspraken via tel. 072-199222. Kraamzorg Aanvragen voor kraamhulp ma t/m vr 8.00-17.00 uur, tel. 072-199222. Oproe pen van kraamhulp ma t/m vr 8.30- 17.00 uur, tel. 02208-90600 (avond, nacht en weekend tel. 072-483790). Praktijk Oefentherapie Cesar I. Hoefmans, Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo, tel. 072-330592. Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Starlet) - De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Bejaardenhuis Overkerck, Stationsweg 92c, maandag tot en met vrijdag 8.00-8.30 uur. Bejaardenhuis De Loet, De Loet 1, maandag tot en met vrijdag 9.00-9.15 uur. Psychologenpraktijk Drs. H.P.M. Velu, Kleijne Olven 3, Heiloo, tel. 072-331644. Praktijken logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 335352; Nita te Nuijl, Termijen 101tel. 335148; Lucien Reeling Brouwer, Kor- beellaan 1, tel. 332652; Jolanda de Wit, Oudburgerlaan 74, tel. 338073. Praktijk psychotherapie hypnose Individuele en groepstherapie. Voor af spraken: 02513-11602 of 14858, 02207- 12477. Uitvaartverzorging J.Th. Hoogenboom, Stationsweg 39, Heiloo, tel. 072-331579. Associatie Uitvaartverzorging Alkmaar e.o., Overkrocht 20, Alkmaar, tel. 072-154544. Uitvaartverzorging IJmond u.a., tel. .Q6.-0375 Gemengd Koor Zingen Houdt Jong Repetitie dinsdag van 10.00-11.45 uur, in 't Trefpunt, Westerweg 294. Inl. via tel. 333645 of 332208. De Zonnebloem Vereniging tot bevordering van het wel zijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of verpleeg huis. Sekr.: Runxputteweg 20, Heiloo, tel. 02205-1922. FNV Info-team Heiloo-Limmen Spoed-informatie: tel. 02205-1608 of 02206-5397. Bouw- en Houtbond FNV afdeling Heiloo Spreekuur iedere maandag van 19.00 tot 20.00 uur op het adres Holleweg 92 te Heiloo Diabetes Ver. Nederland Telefonische hulpdienst: tel. 033-725083, dag en nacht bereikbaar. Ned. Ver. tot Integratie van Homosexualiteit-COC (NVIH-COC) Afdeling Regio Alkmaar en West- Friesland, Bierkade 14a, Postbus 268, 1800 AG Alkmaar. Hulp- en infotelefoon: 072-111650. Patiëntenplatform N oord-Kennemerland Buro Informatie en Klachtenbemidde ling (BIK). Tel. spreekuur: elke dinsdag en donderdag van 9.30-11.30 uur: tel. 072-114147. Postadres: Postbus 354, 1800 AJ Alkmaar. Ouders helpen Ouders Telefonische hulpdienst van de Lande lijke Stichting Ouders van Drugs verslaafden. Tel. 072-152244. Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 17.00 t/m 01.00 uur, zaterdag, zondag en op feestdagen van 9.00 t/m 01.00 uur. PLANpraktijk Consument en Huishouding Hulp bij vragen en/of problemen op fi nancieel gebied; budgetvoorlichting en schuldhulpverlening. Spreekuur volgens afspraak op het adres: afdeling Sociale Zaken, Raadhuisplein 1, Heiloo. Tele foon: 313198. Regionaal Ziekenfonds Noord-Holland-Noord Spreekuur: dinsdag van 15.00-16.00 uur in 't Trefpunt, Westerweg 294, Heiloo. VTO Noord-Kennemerland Vroegtijdige Onderkenning van Ont wikkelingsstoornissen van kinderen van 0-7 jaar. Adres: Gasthuisstraat 2, Alk maar, tel. 072-199222. Bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.45-11.45 uur. Ouders kunnen zelf bel len naar het VTO-team. Werkgroep Vluchtelingenwerk Heiloo Contactadres: dhr. A. Haanstra, afde ling Sociale Zaken, gemeente Heiloo. Bank: Amrobank, rek.nr. 45.38.84.164 (giro van de bank: 2162), t.n.v. Vluch telingenwerk Heiloo. Gezinsverzorging Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord-Kennemerland/Noord -Holland-Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: 072-156400. Ver. Bescherming Ongeboren Kind Voor informatie: 072-625508 of 033-620244. Kinderdagverblijf Heiloo Voor hele en halve dagopvang, na schoolse opvang en gastouderopvang. Inlichtingen: tel. 072-338950. Ned. St. Whiplash Patiënten Mw. A.M. Heijstra-Valkering, Breede laan 69, 1851 MB Heiloo, tel. 072- 332344. Opvoedtelefoon Telefonisch spreekuur voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Bereikbaar op maandag en donderdag van 10.00-12.00 uur: 072-270330. Senioren Info Centrum Westerweg 284, 1852 AS Heiloo, tel. 331297. Op werkdagen van 9.00-12.00 uur. Inlichtingen: mw. I. Peitsman. Informatie over voorzieningen en mo gelijkheden voor senioren. Onder het motto 'Spectrumboeken gaan met uw fantasie op de loop' pre senteert Uitgeverij Spectrum haar fantasy- en science fiction-uitgaven. Daaronder de beroemde 'Aardkinde ren' van Jean M. Auel en 'Het veel kleurig Land' van Julian May, maar ook bijvoorbeeld de Merlijn-trilogie van Mary Stewart. Het relaas van Merlijn begint met 'De kristallen grot', waarin de lezer wordt binnengeleid in de tumultueuze en ge heimzinnige sfeer van het Brittannië van de vijfde eeuw. Wie was Merlijn? Was de vermaarde tovenaar van Camelot en het hof van koning Arthur echt een sinister, alm achtig wezen uit een andere wereld? Of was hij een man met de gevoelens en passies van andere stervelingen? Waarom werd hij zozeer gevreesd? En waarom was de kristallen grot zo be langrijk voor hem? Deze vragen en meer bepalen het ver haal rond deze magiër en zijn visie, die licht bracht in het door twistende ko ninkrijken verscheurde Brittannië. Het is de geschiedenis van een geniaal Heerenweg 67-69. 1851 KL Heiloo "Winkelhof'I Loo" Tel 072-331483 In tegenstelling tot voorgaande jaren is het ditmaal redelijk rustig op de kerstmuziek-markt. Veel releases van de afgelopen jaren zijn nog steeds be schikbaar en maar mondjesmaat zijn er nieuwe albums verschenen. Maar van de nieuwe uitgaven mag 'The Christmas Album' van Neil Dia mond rekenen op een uitstekende ont vangst. Neil Diamonds warme stemgeluid leent zich uitstekend voor het vertol ken van stemmige kerstsongs, hetgeen hij al sinds zijn middelbare schooltijd met veel enthousiasme doet. Diamond maakte voor deze kerst-cd een weloverwogen keuze uit bekend man, die gedreven werd door krachten waarvan hij zich slechts geleidelijk aan bewust werd. Na 'De Kristallen Grot' volgen de de len 'De Holle Heuvels' en 'De Laatste Betovering'. Mary Stewart: Merlijn-trilogie per deel 25j00 kerstmateriaal en eigentijdse K^rst- songs. Zo bevat de cd naast een tradi tional als 'Silent Nights' ook prachtige versies van John Lennons 'Happy Christmas (War is Over)' en het door Cat Stevens bekend geworden 'Mor ning has broken'. Neil Diamond: The Christmas Album van 42,95 voor 34,95 Winkelhof 't Loo 41 Heiloo Tel. 335535

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 2