I I Informatierubriek gemeente Heiloo Senioren Info CvenementenagetHto N Tf HEILOO Restaurant Venezia smakelijk gapend Expositie Rijbewijzen Het openbaar basisonderwijs in Heiloo in beweging Voorbereidingsbesluit Verleende bouwvergunningen en geaccepteerde meldingen bouwvoornemen Nieuw bouwplan Nieuwe bouwplannen PAGINA 4 UITKIJKPOST 16 DECEMBER 1992 Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur In het gemeentehuis hangen werken (schilderijen, aquarellen en naaldwerk) van Vrouwkje de Wit en in de vitrines vindt u keramiek van Nella van Os. De expositie is iedere werkdag te bezichtigen van 08.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur. De tentoonstelling duurt tot eind december 1992. In tegenstelling tot eerdere berichten zullen per 1 januari 1993 oude modellen - linnen - rijbewijzen hun geldigheid verliezen (het gaat hier om rijbewijzen afgegeven tussen 1 juli 1985 en 1 oktober 1986 met zogenaamde ringetjes door de pasfoto's). Het is dus noodzakelijk, dat u vóór 1 januari 1993 dat rijbewijs laat ver-nieuwen. Ook als u niet - meer - rijdt, adviseren wij u toch hiertoe over te gaan. Deze datum is onverbiddelijk. Wie later komt, dient opnieuw rij-examen te doen. Tevens verzoeken wij u de familieleden in het buitenland hiervan op de hoogte te stellen, aangezien zij de voorlichting hieromtrent waarschijnlijk niet onder ogen krijgen. Mocht u vragen hebben over reisdocumenten en rijbewijzen, dan kunt u die voorleggen aan de afdeling Burgerzaken van de gemeente Heiloo, telefoonnummer 313 113. U heeft in de vorige edities van de Uitkijkpost kennis kunnen nemen van de toekomstplannen voor het openbaar basisonderwijs in Heiloo. Deze plannen zijn uitgebreid weergegeven in een opgestelde discussienota. Ouders, personeel en andere betrokkenen worden tot 22 januari 1993 in de gelegenheid gesteld te reageren op deze discussienota. Om de betrokkenen zo volledig mogelijk te informeren is in overleg met de schooldirecties afgesproken om in de maand januari een aantal informatie avonden te organiseren. Via de scholen worden de betrokkenen volledig op de hoogte gehouden van datum en plaats van deze informatie-avonden. Op dit moment is bekend dat op de navolgende scholen informatie-avonden worden gehouden: - OBS De Zeskant op 11 januari 1993. - OBS De Nieuwe Hoeve op 12 januari 1993 - OBS J.P. Hasebroekschool op 13 januari 1993 - OBS Vondelschool op 14 januari 1993. De burgemeester van Heiloo maakt bekend, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 december 1992 heeft besloten te verklaren, dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Kanaalweg 32 en omgeving. Het besluit ligt met de daarbij behorende tekening vanaf donderdag 17 december 1992 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling VROM, op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 313 121). Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen en positief bevonden meldingen verleend: Oosterzijweg 46, J.W.M. Sombroek - vergroten woning en garage; Het Vierkant 22, Bestuur Stichting Dagverblijf Gehandicapten Noord- Kennemerland - uitbreiden kinderdagverblijf De Vijfhoek; Westerweg 285, H.D. Bosman - bouw berging. Deze bouwvergunningen/meldingen met de bijbehorende tekeningen en overige stukken liggen ter inzage bij de afdeling VROM, Raadhuisplein 1, maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak). Degene die de bouwvergunning/melding bouwvoornemen heeft aangevraagd, krijgt bericht van de afdeling VROM, wanneer de bouwvergunning gereed is en wat de kosten zijn. Pas nadat de bouwleges zijn betaald en de vergunning is ontvangen, mag met de bouw worden begonnen. Het begin van de bouwwerkzaamheden moet nog wel tevoren bij de afdeling VROM worden gemeld; dit kan telefonisch onder de nrs. 313 217 of 313 240. (art. 19 Wet R.O.) Burgemeester en wethouders van Heiloo maken bekend, dat zij voornemens zijn om met toepassing van de procedure ex artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Woningwet, vergunning te verlenen aan de Melkunie Heiloo voor uitbreiding van het bedrijf op het perceel Kanaalweg 32 e.o. Bovengenoemd bouwplan ligt met de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 17 december 1992 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling VROM, op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nr. 313 121) Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder tegen het voornemen om voor bovenvermeld bouwplan vergunning te verlenen, schriftelijk gemotiveerd bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij voor de hieronder vermelde bouwplannen voornemens zijn bouwvergunning te verlenen: Kennemerstraatweg 85, C.A. van Opzeeland - veranderen en vergroten van de woning; Baetenburg 126, W.C.M. Noom - vergroten woning. De ontwerp-besluiten liggen met de bouwplannen en de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 17 december 1992 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling VROM, op werkdagen tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak nr. 313 121). Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder .tegen het voornemen om voor bovenvermelde bouwplannen vrijstelling te verlenen schriftelijk gemotiveerd bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Heiloo, Postbus 1, 1850 AA Heiloo. Beurs en beleggen Pergamano Ontspannen bewegen Grafologie Sieraden maken Astrologie Geheugenoefening Briefkaartenaktie voor Bosnië-Herzegovina Ingezonden Vrijmetselarij Toekenning gelden voor dorpsvernieuwing Ingezonden Mini-demonstratie bij Gerard Schoon A/V HEILOO - In januari wordt weer een begin gemaakt met de uit 8 les sen bestaande cursus 'Beurs en Be leggen'. In deze cursus worden de uiteenlopende mogelijkheden van beleggen, met de daarbij behorende risico's en opbrengsten besproken. Voor opgave en inlichtingen: Stich ting Ouderenwerk, Westerweg 294 in Heiloo, telefoon 331297, tijdens de kantooruren. HEILOO - Pergamano is een kunst nijverheid, die het best omschreven kan worden als creatief werken met perkament. Met verschillende tech nieken, zoals schilderen, perforeren en ciseleren worden tekeningen ge maakt op perkament papier. De re sultaten zijn uitstekend te gebruiken voor wenskaarten. In januari organiseert Stichting Ou derenwerk opnieuw een cursus per gamano. De cursus omvat vier les sen die eens per 14 dagen wordt ge geven in het Trefpunt Westerweg, Heiloo. De kosten mét inbegrip van een uitgebreid materiaalpakket be dragen 66,00. Voor opgave of in lichtingen: Stichting Ouderenwerk, tel. 331297, 's morgens tijdens de kantooruren. HEILOO - Bij voldoende belang stelling gaat op donderdag 14 janu ari de cursus ontspannen bewegen van start. De cursus wordt gehou den in het Oosthonk, Oostkanter 14 in Heiloo. De kosten bedragen 60,00 voor de hele cursus. Voor inlichtingen en aanmeldingen Stich ting Ouderenwerk, tel. 331297. HEILOO - Op dinsdag 5 januari start de Stichting Ouderenwerk Hei loo een cursus grafologie. Heeft u belangstelling? Geeft u zich dan zo snel mogelijk op bij bovengenoem de stichting, tel. 331297, of bij de docent, de hr. P. Kloos, tel. 330883. HEILOO - De Stichting Ouderen werk start vrijdag 22 januari bij vol doende deelname, opnieuw een cur sus sieraden maken voor beginners. Gedurende 10 weken wordt door den bijgebracht. Voor inlichtingen en opgave bij de Stichting Ouderen werk, 's morgens tijdens de kan tooruren, tel. 331297. Pizzeria Venezia tracteerde de bezoekers afgelopen maandag op een heerlijk koud buffet ter gelegenheid van de opening. HEILOO - Op woensdagmorgen 6 januari start de Stichting Ouderen werk Heiloo met een cursus astrolo gie voor beginners. U kunt zich opgeven bij de docent, de heer P. Kloos, tel. 330883 of bij bovenge noemde stichting, tel. 331297. HEILOO - Binnenkort start er weer een cursus geheugenoefening voor ouderen. Mensen, die problemen hebben met het onthouden van na men, adressen, afspraken of een stukje uit de krant, leren met deze normale vergeetachtigheid om te gaan. De cursus staat onder leiding van een deskundig docente en duurt 10 weken. Informatie en opgaven Stichting Ouderenwerk, 's morgens tijdens de kantooruren, tel. 331297. HEILOO - Tussen de Schrijverij en Videotheek 't Centrum in het Stations centrum kunt u sinds maandag jl. res taurant Venezia vinden. Genodigden, maar ook andere geïnteresseerden drup pelden maandagavond binnen, om te genieten van het smakelijke koud bufet waarmee Venezia voor deze gelegenheid haar entree maakte. Het koud buffet bestond uit vis-, vlees- en kipspecialitei ten, die men met verschillende groenten Vnm mmbineren. De smalle zaak is sfeéT7.V( aangekleed, geheel in Italiaanse stijl. Hetzelfde geldt voor de buitengevel van het restaurant, die met een prachtige tekening van Ve netië is getooid. Restaurant Venezia is een prima adres voor een uitstekende Italiaanse maal tijd. De keuken is alle dagen -behalve dinsdag- geopend van 17.00-24.00 uur. Ook voor afhalen of het laten thuis be zorgen (tel. 339742) kan men terecht. HEILOO - In het weekend van 20 de cember zal er in de kerken van Heiloo een briefkaartenaktie worden gehouden ter ondersteuning van het instellen van 'safe havens' (beveiligde toevluchtsoor den) en de vraag om 'open grenzen' ten behoeve van de vluchtelingen in Bosnië- Herzegovina. De werkgroepen Kerk en Samenleving, Z.W.O. en het I.K.V. zullen de brief kaarten in setjes van twee (1 briefkaart gericht aan de Nederlandse regering en 1 aan de VN/EG Vredesconferentie over ex-Joegoslavië in Geneve) verko pen voor 1,00 per setje. Opbrengst van de actie is bestemd voor de vluchte lingen in Bosnië-Herzegovina. Komt de squashhal misschien in 1993? HEILOO - Kunt u het zich nog herinne ren? Het is half december 1990. De volkstuinders van het complex aan het Zevehuizen denken al aan 1991. Opeens krijgen 6 van hen een brief van het Col lege van B W: U kunt per 1 januari 1991 niet meer doorgaan met het huren van een volkstuin. Deze eenzijdige op zegging blijkt juridisch te kloppen. Bin nen enkele dagen verneemt het college graag of de zes prijs stellen op het huren van een andere tuin. Dan kan die moge lijkheid worden onderzocht. Reden? De bouw van een squashhal op de plaats van die zes tuintjes. Wanneer? Zo spoedig mogelijk in 1991, na de noodzakelijke procedures. De zes volkstuinders kunnen per persoon 1.000,- vergoeding krijgen. Morrend leggen ze zich bij deze, later door de ge meenteraad gesteunde, situatie neer. Hoewel er veel onbegrip over dit politie ke machtsvertoon blijft bestaan, toont iedereen zich van zijn beste democrati sche kant. Het college van Heiloö is en blijft een achtenswaardig college. Het jaar 1991 verloopt echter zonder enige activiteit waar te nemen op de plaats van de tuintjes die wijzen op de richting van de bouw van een squashal. Korter gezegd: het wordt daar een wil dernis. De volkstuinders maken onder ling wrange grappen, maar blijven hun democratische waarde tonen en reage ren zich alleen af op hun eigen tuin grond. Misschien is er wat vertraging. De grond is natuurlijk verkocht en in 1992, ja in 1992... dan is er vervolgens nog steeds niets gebeurd! Nu, half de cember 1992 is er na 2 jaar nog niets gebeurd! Bij mijn navraag naar de ver koop van de grond, bleek die grond niet eens verkocht te zijn! Door een slecht in elkaar gezet voorlopig koopcontract blijkt niet eens iets afgedwongen te kun nen worden. Dat zijn tienduizenden gul dens een renteverlies. Dat is natuurlijk jammer. Maar de morele verplichting die het col lege heeft t.o.v. de verjaagde volkstuin ders is ook in het geding. Hoe lang blijf je achtenswaardig? De democratisch ge kozen gemeenteraad mag van mij best eens een vraag stellen over deze gang van zaken. A. Kaan CASTRICUM - Op zaterdag 19 en zon dag 20 december houdt de Castricumse vrijmetselaarsloge Branding twee ken nismakingsbijeenkomsten voor belang stellenden. Op deze koffie-ochtenden in gebouw Geesterhage kunnen belangstel lenden van 10.00 tot 13.00 uur in beslo ten sfeer met leden van Loge Branding van gedachten wisselen. Iedereen is wel kom. Ook een vertegenwoordiging van de afdeling Alkmaar van de Orde der Weefsters, de vrouwelijke tegenhanger van de vrijmetselarij, zal aanwezig zijn voor een gesprek. Er wordt wel eens gezegd: 'zij die vrij metselaar worden, waren het eigenlijk al'. En in zekere zin is dat ook zo. Dege- nene die lid worden van de Orde waren al eerder op zoek. In een tijd waarin veranderingen elkaar razendsnel opvol gen zijn zij meer dan ooit op zoek naar een antwoord op de vraag: 'hoe nu ver der?' En het is ook daarom dat vrijmet selaars nadrukkelijk niet aan werving doen, maar aan voorlichting. De koffie ochtenden op 19 en 20 december kun nen in dat licht worden bezien. Ze gaan vooraf aan een aantal bijeenkomsten waarvan de eerste zal plaatsvinden op 21 januari 1993. Op deze dag zal de heer J. Hilarius, voorlichter van het Huma nistisch Verbond, een lezing houden over het werk van zijn vereniging. In het verleden gaf Loge Branding ruimte aan lezingen over theosofie, soe fisme en astrologie. Deze bijeen komsten werden druk bezocht. Het is een typerend voorbeeld van de open in stelling van de vrijmetselarij, waarin mensen van talloze geestesrichtingen sa menkomen in hun streven een beter mens te worden. Van oudsher doen de vrijmetselaars dat met tolerantie en in wederzijds respect. Vrijmetselaars zijn voor elkaar een stimulans en steun in de persoonlijke weg naar ontplooiing en bewustwording. Dit noemen zij 'de be oefening van de koninklijke kunst'. Een beter mens worden betekent ook na drukkelijk beter leren omgaan met de medemens, een beter mens worden. Tolerantie betekent vrij van dogma, vrij van opgelegde regels en leerstellingen. Vaak was dat aanleiding voor dictatu ren de vrijmetselaars te vervolgen. Nog in deze eeuw werd de vrijmetselarij ver boden door de nazi's. Veel leden zijn daardoor tijdens de bezetting omgeko men. Nog altijd werkt onterecht nega tieve beeldvorming in het nadeel van de vrijmetselarij. Eén daarvan is dat er sprake zou zijn van samenzwering. Dat is geenszins het geval. Sinds de oorlog is de vrijmetselarij in Nederland weer tot grote bloei geko men. De jonge Loge Branding in Castri- cum is daar het resultaat van. Een kleine, doch actieve groep mensen uit de wijde omgeving van Castricum die graag hun enthousiasme voor hun loge willen dlene met nieuw geïnteresseer den. Als u zich voelt aangesproken, bent u op de 19 of 20 december welkom in gebouw Geesterhage, Geesterduin weg 3 (achter de bibliotheek). U kunt ook vrijblijvend informatie opvragen bij de voorzitter, tel. 02518-57818, of de secretaris, tel. 02518-51025. HEILOO - De komende jaren zal er minder geld beschikbaar zijn voor stads- en dorpsvernieuwing in Noord- Holland. Dit wordt veroorzaakt door dat het rijk aanzienlijk lagere bedragen in het Provinciaal Stads- en Dorps vernieuwingsfonds stort. Zo is er in 1991 ruim 20,8 miljoen gulden in het fonds gestort, in 1993 zal dit 18,9 mil joen gulden zijn. Na aftrek van reserveringen voor meer jarenafspraken en voor het inlopen van achterstanden blijft er voor 1993 ruim 15,3 miljoen gulden te besteden. Deze gelden worden verdeeld over: - particuliere woningverbetering (ruim 5,1 miljoen gulden); - verhuis- en herinrichtingskosten bij ingrijpende woningverbetering (ruim 0,4 miljoen gulden); - subsidiëring projecten (ruim 9,7 mil joen gulden). Voor 1993 is in totaal voor 134 projec ten subsidie gevraagd met een totaal be drag van ruim 35 miljoen gulden. Voor 46 projecten heeft de provincie een sub sidie kunnen toekennen. Ook is er een reservelijst opgesteld met 8 projecten die voor subsidiëring in aanmerking kunnen komen als in de loop van 1993 blijkt dat alsnog financiële ruimte ont staat door het niet doorgaan van pro jecten. De gemeente Heiloo krijgt ruim 230.000 gulden voor de le fase van de re constructie van de omgeving van het station. Limmen ontvangt 236.000 gul den voor de omgeving Sportlaan (2e fa se) en 125.000 gulden voor de Kerkweg, Egmond mag rekenen op 280.000 gul den voor de projecten Hanswijk en Ma rinestraat. Schorsingsverzoek afgewezen HEILOO - Het schorsingsverzoek tot het afgeven van een bouwvergunning voor het gebied Holleweg 57 tot en met 63, dat de Stichting Heiloo Houden Zo! bij de Raad van State had ingediend en vrijdag 11 december in behandeling werd genomen, is door de Raad van State afgewezen. Ondanks deze afwij zing zal de Stichting zich blijven verzet ten tegen verdere aantasting van het Heilooër dorpskarakter. Gezien de uit spraken van de politieke partijen, nog gedaan tijdens de raadsvergadering van 3 december, om het bestaande dorpska rakter te handhaven, zal de Stichting de beraadslagingen over de op de nomina tie staande woningen voor sloop en nieuwbouw zeer nauwgezet blijven volgen. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261. Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden voor (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. Inlichtingen: Coby Keilman (332343) of Loes Hazewinkel (334937). Gered Gereedschap Gered Gereedschap stelt zich ten doel gebruikte gereedschappen in te zame len, te herstellen en te verzenden naar projecten in de Derde Wereld. Inlevera- dres: Wereldwinkel, Stationsweg 103 te Heiloo, dinsdag t/m vrijdag 10.00- 12.00 en 13.30-16.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur. Koffiecontact Ontmoetingscentrum, Maas Geestera- nusweg. Elke zondag van 14.00-16.00 uur en elke dinsdag 10.00-11.30 uur. Biedt sfeer, gezelligheid en onderling contact voor jong en oud. Informatie: tel. 331668, 331536 of 332364. Openbare Bibliotheek Heiloo Tentoonstellingen en/of presentatie van materialen in de maand december: 'Kerst en Nieuwjaar (Huize De Loet) en 'Kerstliederen (Huize Overkerck). Stedelijk Museum Alkmaar Tot en met 17 januari: Expositie 'Twin tig jaar Alkmaarse Kunstenaarsvereni ging' in het Stedelijk museum, Doelen straat 5 te Alkmaar; openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur. Poppentheater Dibbes In de maand december zijn er poppen- voorstellingen op 23, 26 en 30 decem ber, aanvang 14.30 uur. Zaterdag 12 december: jeugdfilm (reeds uitver kocht). Poppentheater Dibbes, Wilhel- minaplein 3 te Akersloot, tel. 02513- 13447. Galerie Dijk 1 Tot en met 20 december exposeert Jose Gomez Quiros zijn acrylschilderijen in Galerie Dijk 1, Dijk 1 te Alkmaar; ope ningstijden: donderdag, vrijdag, zater dag 12.00-17.00 uur, zondag 14.00- 17.00 uur. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Maandag 21 december: kerststukjes maken o.l.v. mw. Schavemaker; aan vang 20.00 uur in het Open Huis, entree 6,00. Iedere alleenstaande is welkom. Inlichtingen: tel. 333218 of 335652. Volksdansen in Limmen Iedere woensdag in De Wollewei: 9.30- 11.00 uur voor ouderen en 19.30-20.30 voor iedereen vanaf 30 jaar. Inlichtin gen: Meintje Guyt, tel. 2930. Galerie Artique Tot en met eind december exposeert Ir ma de Groot haar aquarellen in Galerie Artique, Karei de Grootelaan 4 te Ber gen, openingstijden: maandag en dins dag 13.30-18.00 uur, woensdag t/m vrijdag 10.00-18.00 uur en zaterdag 10.00-17.00 uur. WAO-AAW Belangenvereniging Maandag 21 december: klaverjasdrive in 't Trefpunt met mooie kerstprijzen, aanvang 9.30 uur. Galerie Nu Tot en met 17 december: gevarieerde overzichtstentoonstelling met schilderij en, aquarellen, grafiek, keramiek, brons, beelden, objecten, sieraden en poppen in Galerie Nu, N. v.d. Veen- straat 48 te Castricum; openingstijden dagelijks van 13.00-20.00 uur. Koorvereniging Bergen Vrijdag 18 Jecember: uitvoering van de 'Hohe Messe' van Bach door koorvere niging Bergen in de Petrus en Paulus- kerk, Dorpsstraat 22 te Bergen, aanvang 20.15 uur. Met medewerking van diverse solisten en het Amsterdams Kamerorkest. Kaartreservering via tel. 02208-13339 of 96346. Katholiek Vrouwengilde Heiloo Woensdag 16 december: kerstavond van het katholiek vrouwengilde Sint Monica in 't Trefpunt, Westerweg 294, aanvang 20.00 uur. Na een openingsge dicht staat het maken van kerststukjes op het programma. Vereniging van Huisvrouwen Heiloo Woensdag 16 december: kerstbijeen komst van de Ned. vereniging van huis vrouwen afdeling Heiloo in de zaal van de gereformeerde kerk aan de Noorder geeststraat, aanvang 20.00 uur. Lies- beth van der Sluis uit Amsterdam zal een viertal verhalen voordragen. Muzi kaal verleent het eigen zangkoor haar medewerking, terwijl ook samenzang op het programma staat. Unie van Vrijwilligers Heiloo Donderdag 7 januari: nieuwjaarsrecep tie van de Unie van Vrijwilligers afde ling Heiloo van 14.00-16.00 uur in verzorgingshuis Overkerck. Sporthal Het Vennewater Donderdag 17 december: Sportinstuif ouderen 14.00-15.30 Volleybal Effect 16.00-17.45 Handbal Foresters 19.00-23.00 Vrijdag 18 december: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Zaterdag 19 december: Zaalvoetbal div. clubs 9.30-15.30 Basketbal Flashing Heiloo 15.45-20.00 Zondag 20 december: Handbal div. clubs 10.00-14.00 Maandag 21 december: Effect Volleybal 18.00-23.00 Dinsdag 22 december: Foresters zaalvoetbal 9.00-17.00 Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 Woensdag 23 december: Zaalvoetbal KNVB 19.00-23.15 uur HEILOO - Aanstaande donderdag, vrijdag en zaterdag is bij Gerard Schoon Audio/Video de presentatie van de nieuwe Sony troef: Minidisc. Minidisc is compact, digitaal, schok- bestendig Portable en de kunststof be huizing beschermt de disc permanent. Bij Minidisc draait het net als bij de C.D. om een optische disc. Slijtage is vrijwel uitgesloten. Digitaal opnemen, onbeperkt en zonder kwaliteitsverlies. Natuurlijk zijn er ook voorbespeelde minidiscs beschikbaar. Het leuke van minidisc is dat de schijf jes nog kleiner zijn dan een floppy, al dus een enthousiaste Gerard Schoon. Je neemt ze gewoon in je binnenzak mee! De minidisc werkt hetzelfde als een ge wone C.D. speler: in minder dan een se conde kunt u een nummer oproepen. Heel veel mensen hebben geen weet van de werking en kwaliteiten van b.v. Mi nidisc, aldus Gerard Schoon. Graag wil hij voor de mensen demonstreren hoe hun favoriete C.D. op minidisc klinkt en hoe eenvoudig de bediening van deze nieuwe digitale vinding is. Katholiek Vrouwengilde Limmen Woensdag 16 december: kerstavond van het vrouwengilde m.m.v. het litur gisch koor o.l.v. P. Rijs; aanvang 20.00 uur in het Parochiehuis. Meervogels handbal Akersloot Zaterdag 19 december: jeugdwedstrij den in De Lelie van 12.00-13.30 uur. Zondag 20 december: jeugd- en senio renwedstrijden in De Lelie van 10.00- 15.00 uur. Cantina Architectura Zondag 20 december: bijeenkomst met muziek en poëzie in de Cantina Archi tectura, Geestersingel 11 te Alkmaar; aartvang 14.00 uur, entree gratis. Vredesconcert Dinsdag 29 december: vredesconcert in De Ark, Zuiderlaantje te Sint-Pancras m.m.v. het strijdliederenkoor Kanalje- rood en Paul en Joke van Zelm; aan vang 20.00 uur, gratis entree. Inlich tingen: 072-620544. Noordhollands Kamerkoor Donderdag 17 december: kerstconcert - 'A ceremony of carols' van Benjamin Britten - door het Noordhollands Ka merkoor o.l.v. Klaas Venneker in de Lutherse Kerk te Alkmaar, aanvang 20.15 uur. Kaarten aan de zaal verkrijg baar. Inlichtingen: 02209-2459. Multiple Sclerose Zaterdag 23 januari: bijeenkomst voor mensen met multiple sclerose in De Re- kere, Muiderwaard 396 te Alkmaar, aanvang 13.00 uur. Inlichtingen: 072- 616479 of 620067. Rommelmarkt Zondag 20 december: grote rommel- •markt in De Blinkerd, Heerenweg 150 te Schoorl, van 10.00-16.30 uur. Inlichtin gen: 072-618871 of 620173. Galerie Amber Tot 3 januari zijn in Galerie Amber, Dusseldorperweg 18 te Limmen, etsen te zien van Gerrit de Jong; tevens kera miek van Clara Tuyn, Nel Koppes en Ingeborg van Bleisem. Openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Advents- en Kerstzang Zondag 20 december: advents- en kerst zang in de Kapelkerk, Laat/hoek Ka pelsteeg te Alkmaar, aanvang 14.30 uur, m.m.v. Frank van Wijk (orgel) en Soli Deo Gloria. Tennisclub Hogedijk Zaterdag 9 januari: nieuwjaarsreceptie in het clubgebouw van 16.00-18.00 uur. Gregoriaanse Vesper Zondag 20 december: vesper-viering met Gregoriaanse koorzang door de De kenale Schola Cantorum uit Beverwijk in de Hervormde kerk aan de Dorps straat te Castricum. Wijkvereniging Plan Oost Vrijdag 18 december: Kerst-bridgedrive in 't Oosthonk aan de Oostkanter 14a, aanvang 19.45 uur. Opgeven op woens dag 16 december via tel. 337947 of 336702. Kerkdienst verstandelijk gehandicapten Zondag 20 december: jaarlijkse feeste lijke oecumenische kerkdienst met ver standelijk gehandicapten met als thema 'Allen op weg'; aanvang 15.00 uur in de Trefpuntkerk, Louise de Colignystraat 20 te Alkmaar. Indien men problemen heeft met vervoer kan men bellen: 330358 of 610175.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 4