Verjaardagsfeest The Porcupines Sine Nomine in Witte Kerk Waterschapsverkiezingen in Heiloo, Limmen en Akersloot Nieuw werk van Hélène Min te zien in Galerie De Kapberg Jeugdorkest Caecilia in Intratuin Kerstconcert Eensgezindheid Kerstexpositie Tintoretto Geslaagde reünie voor oud-Indië militairen CD A-informatie-uur Kerst-klaverjasdrive Kerst in De Duif Kerstsamenzang Oliebollen-actie Scouting Rurik Kasteelruïne in centrum Ypestein voltooid Expositie over historie van katholiek Heiloo Presentatie band workshop in Buk Buk Teenage Danceclub in Buk Buk Theatercursussen Ingezonden Oliebollenactie De Geuzen PAGINA 6 UITKIJKPOST 16 DECEMBER 1992 HEILOO - Het jeugdorkest Caecilia, onderdeel van het Heilooër Harmonie orkest Caecilia, speelt op vrijdag 18 de- cember van 19.00 tot 20.00 uur in Intra tuin te Heiloo. Terwijl u rustig aan het winkelen bent, kunt u luisteren naar o.a. de mars Juventus, The Tennesse Dance en de Elvis Selection. Ook zullen er enkele bekende kerstliederen op het programma staan. Het jeugdorkest bestaat uit 45 enthousi aste muzikanten in de leeftijd van 9 tot en met 16 jaar. Onder leiding van Greet Kooy repeteert zij iedere dinsdagavond van 18.45 tot 19.45 uur in het Bruno- gebouw te Heiloo. Het optreden bij Intratuin is voor de jeugd de laatste activiteit van 1992. Er kan terug gekeken worden op een jaar met veel muziek. Zo heeft het jeugdor kest o.a. gespeeld in Reigersdaal te Heerhugowaard, in Reigersdaal te Heerhugowaard, in Stompetoren tij dens een koffieconcert met de Scher mers Fanfare en bij de avondvierdaagse in Heiloo. Op 5 januari zal er weer met repeteren begonnen worden. HEILOO - De bij velen bekende jaar lijkse kersttentoonstelling van de teken en schildervereniging Tintoretto in de Zevensprong te Heiloo is geopend op 20, 25, 26 en 27 december en op 1 en 3 januari, van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Heeft u gasten met de feestda gen, brengt u ze dan vooral mee. Ze zul len zeker belangstelling en waardering hebben voor de tentoongestelde wer ken. Het zal de bezoekers ook niet ont gaan dat de leden van Tintoretto met heel veel animo hebben gewerkt. Net als in vorige jaren kunnen de bezoekers door middel van een stemformulier hun voorkeur voor een werk in de diverse categorieën kenbaar maken. Graag tot ziens in de Zevensprong, Ewisweg 5. Het kamerkoor Sine Nomine concerteert in de Witte Kerk. HEILOO - Zondag 20 december om 15.30 uur wordt er in de Witte Kerk te Heiloo een kerstconcert gegeven door het Kamerkoor Sine Nomine m.m.v. het Barokensemble Phüomuse. Het ge heel staat onder leiding van de heer H. J. Brethouwer. Werken van Buxtehude, Poulenc, Charpentier, alsmede een aan tal Christmas Carols en enkele instru mentale werken worden ten gehore gebracht. De toegangsprijs bedraagt 10,00 (f 7,50 voor 65+ en CJP). Kaarten zijn op 20 december vanaf 14.30 uur aan de kerk verkrijgbaar. HEILOO/LIMMEN/AKERSLOOT - Op donderdag 17 december (morgen) worden in het kiesdistrict 3 van de afde ling Midden-Kennemerland van het wa terschap Het Lange Rond verkiezingen gehouden. Dit kiesgebied beslaat de ge meenten Akersloot, Limmen en Heiloo, een gebied met ongeveer 7300 kiesge rechtigden uit het 'gebouwd'. 'Gebouw de' stemgerechtigden zijn die mensen, die een eigen huis of een bedrijf hebben en ook de agrariërs, als eigenaren van gebouwd onroerend goed. In grote lij nen is het zo: een ieder die jaarlijks een aanslag krijgt voor de waterschapsbe lasting van Het Lange Rond is stemge rechtigd. Alle stemgerechtigden krijgen een oproep voor de verkiezingen toe gestuurd. De ervaring leert dat voor de water schapsverkiezingen helaas maar weinig mensen naar de stemlokalen komen en dat is niet goed. Een aantal mensen uit de waterschap-wereld in Midden-Ken nemerland vindt dat de kiezers eigenlijk in grote getale gebruik zouden moeten maken van dit democratische recht. Zij hebben de koppen bij elkaar gestoken met de bedoeling wat meer bekendheid en interesse bij de kiezers te ont wikkelen. De hoofdtaken van het waterschap zijn de volgende: - waterkering: onderhoud van kaden en dijken; - waterbeheersing: de waterstand op het juiste peil handhaven, met name zorgen voor voldoende drooglegging bij gebou wen en woonhuizen; - wegenonderhoud: onderhoud van een aantal buitenwegen. Deze taken hebben min of meer direct te maken met de belangen van individuele burgers en zouden dus voldoende reden moeten zijn om morgen naar de stem bus te gaan. Bij waterschapsverkiezingen zijn geen politieke partijen betrokken. De kandi daten zijn voorgedragen op persoonlij ke titel door tenminste tien stemgerech tigde personen. In het stemdistrict 3 van Midden-Kennemerland is thans één va cature en er hebben zich drie kandida ten aai\gemeld. Deze kandidaten wor den vermeld op het stembiljet. Ze wor den, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ge meenteraadsverkiezingen, in alfabeti sche volgorde genoemd. Als u gaat stemmen, maakt u dan niet automatisch het bovenste vakje rood, maar breng uw stem uit op die kandi daat, die voor u het meest geschikt is om u te vertegenwoordigen in het alge meen bestuur van Het Lange Rond. De 'Kiesvereniging Gebouwd Midden- Kennemerland' (in oprichting) vindt dat de bestuurders verspreid uit het gehele gebied moeten komen. Akersloot is in het algemeen bestuur nog niet vertegen woordigd, vandaar dat de kiesvereni ging in oprichting de heer Simon Kaandorp uit Akersloot als kandidaat naar voren brengt. De twee andere kan didaten komen uit Heiloo. Dat is allereerst de heer W.M. Swart, landbouwkundig ingenieur, en voor ve len geen onbekende. Naast het bestuurs lidmaatschap van diverse stichtingen is de heer Swart reeds jaren lang lid van de W.M. Swart. gemeenteraad van Heiloo. Gedurende zes jaar heeft hij als hoofdingeland zit ting in het Hoogheemraadschap Noord hollands Noorderkwartier. In verband met de aanstaande fusie van Noordhol lands Noorderkwartier en Uitwaterende Sluizen zal de heer Swart zich terugtrek ken uit het bestuur van het genoemde waterschap. ,,Het contact met de indivi duele burger is voor mij van groot be lang in het bestuurlijke werk", aldus de heer Swart. ,,Het kost wellicht veel tijd, maar luisteren naar mensen, daar waar het gaat om gerechtvaardigde klachten of verlangens, is zeer belangrijk voor het functioneren van de democratie". De heer Swart maakt hierbij geen on derscheid tussen zijn werkzaamheden voor gemeenteraad of waterschap. Ten tweede is de heer Martin Groot kandidaat. Hij wil met zijn jarenlange ervaring als secretaris van het bestuur van Uitwaterende Sluizen de belangen van de burgers behartigen in Het Lange Rond. ,,Voor de burger zijn er grote be langen bij een goed waterschap", zegt de heer Groot. Verstoring van het evenwicht in de natuur heeft op den duur gevolgen voor onze gezondheid, voor onze recreatiemogelijkheden, kor tom, voor ons hele leven". De heer Groot vindt de milieutaak van het wa terschap zeer voornaam. ,,Het water schap heeft de zorg voor alles wat groeit en bloeit in het water en op de sloot kant. Dat gaat ons allen aan. Water is een levensvoorwaarde voor de gehele samenleving". Bij alles dient het water schap de financiële kant niet uit het oog M. Groot. te verliezen: ,,Maai het riet zo weinig mogelijk. Dat is niet alleen goed voor planten en dieren, maar ook voor de portemonnaie van de ingelanden", al dus de heer Groot. De kandidaat, die morgen wordt geko zen, gaat meebeslissen over de besteding van de gelden van Het Lange Rond. In het district Heiloo, Akersloot en Lim men gaat dat om zo'n 2,2 miljoen gul den, waarvan driekwart door de burgers ('gebouwd') wordt opgebracht en de rest door de agrariërs in het gebied. Bin nen dat budget moeten bijvoorbeeld oplossingen gevonden worden voor de problemen rond de opslag van bagger, waarvoor strengere normen zijn vast gesteld. Wie meer informatie wil hebben, kan contact opnemen met het Waterschaps huis te Alkmaar (tel. 072-402244), met de heer W.M. Swart (tel. 072-331239) of met de heer M?'Groot (tel. 072-335573). Vorige week donderdag besteedde de afdeling Heiloo van Amnesty In ternational extra aandacht aan haar activiteiten in het kader van de dag van de rechten van de mens. De gehele dag wapperde de vlag van deze organisatie bij het gemeentehuis, nadat die 's ochtends vroeg door bur gemeester Schoof (2e van links) gehesen was. HEILOO - Zaterdag 12 december zijn de oud-militairen, die in de jaren tussen 1945-1962 dienst hebben gedaan in het voormalig Nederlands-Indië en thans woonachtig zijn in Noord-Holland- West, weer voor een reünie bijeenge weest. De heer Smeets, coördinator van de reüniecommissie, verwelkomde een ieder in het Open Huis en ging in zijn speech nog even terug naar die voor ve len zo bewogen periode. Na enkele ogenblikken van stilte voor de in Indië gesneuvelde en ook voor de daarna in Nederland overleden kamera den, nam de heer Schoof, burgemeester van Heiloo, het woord. Hierin wees hij vooral op het belang dat mensen die veel hebben meegemaakt ook regelma tig bij elkaar kunnen komen om daaro ver te praten. ,Het gemeentebestuur van Heiloo is blij dat u daarvoor jaarlijks Heiloo heeft gekozen, als centraal punt van Noord-Holland-West. Hierna werden alle aanwezigen, waa ronder Ook opvallend veel echtgenotes verrast door een optreden van de Hei looër Volksdansgroep Pridini, die aan deze bijeenkomst spontaan haar mede werking wilde verlenen. Na de altijd weer zo gewaardeerde lunch van het Open Huis konden de deelnemers een prachtige film over Irian Jaya, het vroe gere Nieuw Guinea, bekijken. De rest van de dag werd opgevuld met een ont spannen bijeen zijn. Een geslaagde dag, welke zeker het volgend jaar weer zal worden herhaald. HEILOO - Donderdag 17 december houdt het CDA Heiloo haar maande lijkse informatie-uur vanaf 19.30 uur in het Open Huis. Experts op alle terreinen van het gemeentelijk reilen en zeilen zijn aanwezig, dus een prima gelegenheid voor iedere inwoner van Heiloo om ant woord en aandacht te krijgen op bran dende vragen. De duur van het infor matie-uur is overigens rekbaar, dus haast hoeft u niet direct te maken: ook wat later op de avond kunt u terecht. Eventuele schriftelijke reacties of vra gen kunt u sturen naar CDA fractiese cretariaat, J.H. Veeninga, Postbus 147, 1850 AC Heiloo. HEILOO - Kerstmis is van oudsher een feest van gezelligheid, lekker eten, kaarslicht en mooie muziek. Dat er in Heiloo met Kerst goed gemusiceerd wordt bewijst muziekvereniging Eens gezindheid al enkele jaren. Om de feest dagen extra luister bij te zetten, zullen de musici van de vereniging woensdag avond 23 december in de Ypsalon een kerstaconcert geven. Tijdens een anderhalf uur durend optre den zal de luisteraar er van overtuigd ra ken dat het kerstrepertoire niet alleen bestaat uit traditionals als ,,0, denne- boom" en Jingle bells". Het 30 perso nen tellende orkest zal één lange kerst compositie en talrijke oude liedjes ,,in een modern jasje" ten gehore brengen. Het optreden begint om 20.00 uur en de toegang is geheel gratis. De Ypsalon is gelegen aan de Hucht 4, in het wijkpark van Ypestein. HEILOO - Maandag 21 december wordt een grote Kerst-klaverjasdrive ge houden in het Trefpunt aan de Wester- weg 294 in Heiloo. De opbrengst is bestemd voor de wederopbouw van het kerkje van pater H. De Gier, die werk zaam is in Madiera in Brazilië. De kerk in Madiera is ingestort door een aardbe ving. Nu krijgt hij van de plaatselijke overheid alleen de fundering en men wil het transport voor zijn rekening nemen. De gelden voor de werkelijke bouw met hij zelf bij elkaar zien te brengen. Door uw aanwezigheid steunt u pater de Gier en heeft u een gezellige avond met kans op mooie prijzen. Aanvang 20.00 uur. HEILOO - De jaarlijkse kerstviering van basisschool De Duif wordt op don derdagavond 17 decmeber gehouden van 19.00-20.00 uur. De kerstviering zal in het teken staan van Jesaja, met als kernwoorden, zorg, gedenken, gerech tigheid, aankondiging en licht. De baten van de kerstviering komen ten goede aan het noodfonds voor Joegoslavië en Somalië, giro 800800. HEILOO - Om u alvast in de kerstsfeer te brengen, wordt op zondag 20 decem ber de traditionele kerstsamenzang ge organiseerd met medewerking van Mo- GoJoKo. Ook dit jaar hebben wij een uitgebreid samenzang-repertoire op het programma staan. Iedereen, jong en oud, die het leuk vindt om te zingen of alleen te luisteren, is van harte welkom. Aan de kinderen vragen wij weer om een ritme-instrumentje mee te nemen. De kerstsamenzang wordt gehouden in de Moeder Godskerk, begint om 19.00 uur en de entree is gratis. Bij binnen komst krijgt iedereen een tekstboekje om alles nog beter te kunnen volgen. HEILOO - Sinds enige jaren houdt Scouting Rurik Heiloo rond deze tijd van het jaar een oliebollen-actie. De le den gaan in heel Heiloo langs de deur om bij u de bestelling op te nemen. U heeft de keuze uit bollen met of zonder krenten. Eén zakje met 6 bollen kost 3,00 en voor twee zakjes betaald u 5,00. Heeft u voor de kerst niemand aan de déur gehad, dan kunt u uw bestelling ook telefonisch doorgeven. Dit geldt natuurlijk ook voor bedrijven en win kels waar men op de laatste dag van het jaar een oliebol lust (tel. 340161 of 338952). Voor algemene informatie over Scouting Rurik Heiloo kunt u bel len: 337301 of 338952. HEILOO - Deze week is de kasteelruïne in het centrum van Ypestein voltooid door de heer Gerlach uit Venhuizen. Vrijdag 11 december heeft de heer D. Groot, directeur van de Grosmarkt in Ypestein, de laatste steen ingemetseld. Het kunstwerk is mogelijk gemaakt door de heer Groot, die ten behoeve van de jeugd van Ypestein het geld beschik baar heeft gesteld. Op de gure vrijdagochtend metselde de heer Groot de steen in, waarbij Gerlach hem hielp. Naast deze twee, waren ook enkele bestuursleden van de wijkvereni- ging en andere betrokkenen aanwezig. Een groep kinderen klom direct na de inmetseling in en op het kasteel. Groot sprak zijn lof uit over het kunst werk: ,,Een creatie voor de toekomst, ik hoop dat in de opbouw van het plan Ypestein, het kasteeltje het centrum mag zijn van deze geweldige mooie wijk", aldus de Grosmarkt-directeur. HEILOO - De vorige maand heeft Ka tholiek Heiloo het vijfenzestigjarig bestaan van de Willibrorduskerk ge vierd; het afgelopen weekeinde is het feit herdacht, dat de Moeder Godskerk vijfentwintig jaarjgeleden is gewijd en in gebruik werd genomen. Deze twee jubi lea zijn aanleiding geweest voor het in richten van een tentoonstelling over Katholiek Heiloo in de voorbije tijd. Immers reeds in de 17e eeuw was er een schuilkerk in de vorm van een boerderij en uit die tijd zijn ook voorwerpen en archiefstukken bewaard gebleven. De tentoonstelling tracht een beeld te geven van ruim twee eeuwen parochie van Heiloo door middel van voorwer pen, archiefstukken en fotomateriaal, bouwtekeningen en plattegronden. De tentoonstelling wordt gehouden in de Oudheidskamer De Oude Pastory, Ni- colaas Beetsweg 94, Heiloo en is nog te bezichtigen tot en met 30 januari 1993. De openingstijden zijn zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en dinsdaga vond van 19.00 tot 21.00 uur. In afwij king hiervan is de Oudheidskamer op Tweede Kerstdag geopend van 14.00 tot 16.30 uur. De Heilooër jaren *60 formatie The Porcupines viert zaterdag haar vijfde verjaardag in Buk Buk. Op de foto van rechts naar links: Tanja NoordeloosGerrit-Jan van KampenSjaak Klaasse, Piet Schouten, Sjaak Keijzer en Henk-Jan van der Horst. HEILOO - Eindelijk is het dan zover. The Porcupines bestaat vijf jaar en zal dat aankomende zaterdag in jongeren centrum Buk Buk komen vieren. Het belooft een grootse happening te wor den welke helemaal in het teken van de jaren '60 zal staan. Naast The Porcupi nes zullen dit keer ook vele andere musi ci op het podium staan. Al vroeg., vanaf 20.00 uur, zullen de eerste noten ge speeld worden. De entree bedraagt slechts 5,00. Voorverkoop bij Center- disc en de Buk zelf. De avond wordt opgewarmd met een uurtje 'easy listening' van het Bert Kraakman Combo. Vervolgens zullen The Porcupines het roer overnemen met een ode aan overleden jaren '60-musici. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Jo- plin en vele anderen zullen weer even herleven. We gaan door met de sixties. Nu in de vorm van een Beatles Versus Stones Battle. Het zal iedereen wel bekend zijn dat zij vroeger eikaars rivalen waren. De muziek van beide bands is nog steeds populair, al staan de fans niet meer strijdvaardig tegenover elkaar. Om toch weer een beetje dit aspect naar voren te halen, zullen (ex-Swingin 'Affair) Ro nald Schouten en Ed Braakman - alias The Glimmer Twins - het opnemen te gen Cor Hartland en Peter Kraayeveld, alias The Beatles. Het laatste gastoptreden zal verzorgd worden door Swinggum. Een uit twaalf dames bestaande groep die met haar uit sluitend a capella repertoire de avond bij zal staan. Als eindklapper van de avond zal The Porcupines de gehele Top 100 jaren '60 ten gehore brengen. Of te wel, deze avond bevat genoeg ingrediëtnen voor een groot succes. Stam je zelf uit de six ties of wil je weten wat je ouders toen zoal bezielde? Get back to the Sixties! Eén van de drie bands, die zich zullen presenteren in Buk Buk. HpILOO - Zondag 20 december is er in Buk Buk de presentatie van de band workshop. De drie bands die er op zul len treden hebben een aantal weken geoefend. En zij zullen zondagmiddag laten horen wat ze er van gemaakt heb ben. Er zullen nummers gespeeld wor den van o.a. Jimi Hendrix, Dave Stewart, Pink Floyd. Het zal allemaal beginnen rond de klok van 15.30 uur, met vrij entree. Een band die op zal treden bestaat uit: Erik Eijkhoudt, Maurice Hidma, Sieg fried Kolmess, Robert Nauta, Tom Mulder, Frank Triest, o.l.v. Henk Bak ker. Er zal ook een al bestaande band optreden; de leden van die band zijn: Paul van der Veer, Ed van der Veer, Rob Sporre, F. Zomerdijk; ook zij heb ben geoefend o.l.v. Henk Bakker. De derde band die aan de workshop heeft meegedaan bestaat uit: Ger van der Kraam (gitaar), Els Stet (drums), Mary Zonneveld (zang), Patricia de Leeuw (zang), Silja Oudejans (saxofoon, zang) en Jan Bakker (trombone). Komende zondag hoef je je dus niet te vervelen, kom gewoon langs in de Buk. HEILOO - Vrijdag 18 december is de grote zaal van het Brunogebouw weer volledig beschikbaar voor de tieners uit Heiloo. Die avond, vanaf 19.30 uur, is namelijk de Teenage Danceclub van Buk Buk weer geopend met swingende muziek. Het is de laatste keer in 1992 èn het is vlak voor kerst, dus zal de zaal er heel gezellig uitzien. Galaxy draait de muziek tot een uür of tien. De entree in clusief garderobe is 3,00. De drankjes - zoals gebruikelijk alleen zonder alco hol - kosten 1,00. ALKMAAR - De JeugdtheaterWerk- plaats vervolgt begin januari haar cur sussen voor de jeugd vanaf 4 jaar. Het uitgebreide aanbod bevat: toneel, dans en acrobatiek. Nieuw zijn de cursusseil mime en circus. Mime is voor de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Alle cursussen worden gegeven door professionele docenten en/of mensen die hun ervaring hebben opgedaan in het theatervak. De JeugdTheaterWerk- plaats geeft haar cursussen in een groot opgeknapt lokaal aan de Dr. Schaep^ mankade 1, te Alkmaar. Daar is sinds kort ook de administratie gevestigd. Folders zijn o.a. op te vragen bij de JeugdTheaterWerkplaatsAanmeldinr gen vanaf 4 januari (mondeling) Dr; Schaepmankade 1, of (telefonisch) 072-115521. Lentebode? HEILOO - Op één van mijn fietstocht jes hier in de omgeving bemerkte ik in een slootje (eigenlijk meer een greppel) langs de Mosselaan in Egmond aan den Hoef, bloeiend speenkruid. In de door mij geraadpleegde bloemen- en planten- gids staat als bloeitijd maart/mei ver meld, alhoewel wij ze meestal eind december - begin januari gewaar wor den. Maar om deze tijd: dat is volgen# mij een unicum. Tevens zag mijn echtgenote in een tuin in Heiloo een bloeiend sneeuwklokje. Ook dit is toch wel bijzonder opmerke lijk voor deze tijd. Zo ziet u maar, 'win- terhaters', het voorjaar is kennelijk dichterbij dan u denkt. Nog even de tandjes op elkaar. H. Chr. Van Reijen ALKMAAR- In de weken voor de Kerst gaan bevers, welpen, verkenners en ro wans van Scoutinggroep De Geuzen langs de deuren om bestellingen op te nemen voor oliebollen. Deze bollen met rozijnen worden gebakken op 30 de cember en thuis bezorgd op woensdag 31 december. Ze worden verkocht per zak van 10 stuks voor 5,00. De Geuzen hebben inmiddels een enor me ervaring opgebouwd in de oliebol lenbakkerij en ze hopen dit jaar weer ongeveer 25.000 bollen aan particulie ren en het bedrijfsleven te verkopen. Het geld dat opgehaald wordt met deze oliebollenactie wordt gebruikt om duur zaam spelmateriaal aan te schaffen voor de diverse speltakken en voor het onder houd en de vaste lasten van het club huis. De huis-aan-huis verkoop zal plaatsvin den in Alkmaar, Oudorp, Sint Pancras, Koedijk en de Egmonden. Telefonisch bestellen is ook mogelijk (ook in Hei loo) op telefoonnummer 072-120123, tot uiterlijk 28 december 17.00 uur. De bezorging op 31 december geschiedt van 9.00 tot circa 15.00 uur. Na die tijd kan via het vermelde telefoonnummer gere clameerd worden. Eén van de foto *s van Elly Valkering, die zij maakte van het werk van Hélène Min, welke beiden exposeren in De Kapberg. EGMOND - Galerie De Kapberg prijst zich gelukkig haar vierde lustrum luister te kunnen verlenen door een heel bij zondere expositie. Hélène Min, de oprichtster van deze nu al twintig jaar oude (of liever jonge) galerie, is name lijk bereid gevonden in de Kapberg een expositie van haar recente werk in te richten. Hélène Min (Bergen, 1948) begint haar artistieke loopbaan eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Ze assisteert dan Jaap Min bij de uitvoering van enkele monumentale werken in Delft en Lissè. In 1972 start zij met het organiseren van exposities in een Kapberg aan de Slot- weg in Egmond aan den Hoef, die nu na twintig jaar nog steeds Galerie De Kap berg heet. Nadat zij zich heeft losgemaakt van haar beslommeringen als galerie houdster, krijgt ze van 1980 tot 1982 de mogelijkheid om aan de Koninklijke Academie te Gent een studie beeldhou wen te volgen. In 1982 toont Hélène in De Kapberg haar expositie Zee vangsten'. In de zomer 1989 exposeert Hélène op nieuw in De Kapberg, nu samen met Beppie Gielkens en André de Jong. Tij dens die expositie onder het motto ,Van kust tot kust' confronteert ze de bezoe kers al met de ideëen, die haar nog steeds bezighouden: het verbinden van algemene betekenissen uit de cultuur met persoonlijke ervaringen. Daartoe gebruikt ze materialen en vormen, die in haar recente werk nog verder uitgewerkt zijn. Tijdens deze unieke expositie wor den bovendien foto's getoond, welke de Limmense fotografe Elly Valkering maakte van Hélènes werk. De expositie zal duren van 19 december t/m 17 januari en is gratis toegankelijk op zaterdag en zondag van 13.30 uur tot 17.00 uur. Op zondag 20 december zal om 15.00 uur in de oudQ,pastorie aan de Slotweg 9 de opening plaatsvinden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 6