I I O l HEILOO mm ■iiiii Herinrichting centrum: Presentatie op 16 en 17 december in het gemeentehuis over het aangepaste voorstel tot herinrichting van het centrum van Heiloo. Herinrichting centrum Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo heeft een plan ontwikkeld om de inrichting van het centrum van Heiloo te ver beteren. De aanleiding tot dit plan is de nood zaak om winkelcentrum 't Loo te modernise ren en te laten uitbreiden. Een verzoek hiertoe werd al in 1989 gedaan door DELA, de eige naar van 't Loo. De gemeente heeft de noodzaak tot uitbrei ding van 't Loo laten toetsen door een onaf hankelijk bureau (BRO). Het rapport dat werd gemaakt geeft aan dat het nodig is om het centrumgebied uit te breiden met 3500 m2 bewinkeld vloeroppervlak (waarvan 2200 m2 ten gunste van 't Loo). De gemeenteraad heeft de conclusies uit het rapport van het bureau BRO uit Yught in januari 1992 besproken. Het college kreeg de opdracht van de gemeente raad om met plannen te komen voor vernieu wing van het centrum. In het plan van de gemeente is rekening gehouden met een aantal zaken, zoals: De samenhang tussen de verschillende delen van het centrum; De compleetheid aan voorzieningen in het centrum; Het verkeer en parkeren in het centrum; De kwaliteit en uitstraling van het centrum. De wensen De mogelijkheden van het centrum worden onvoldoende benut. Het plan voor herinrich ting van het centrum versterkt de centrumposi tie. Dit kan door een aantal zwakke punten te verbeteren. De knelpunten zijn onder andere: De uitgestrektheid van het winkelge bied (lange loopafstanden); Het ontbreken van voldoende sfeer; Het naar binnen gerichte karakter van 't Loo (van buitenaf nauwelijks te zien); De fysieke barriere tussen winkelen in 't Loo en winkelen bij de Raadhuisweg en Kennemerstraatweg; Te veel langparkeerders (ambtenaren, personeel winkels) tussen de kortpar- keerders (winkelend publiek); Een te grote nadruk op het winkelen; aanvullende voorzieningen (commer cieel en niet commercieel), gemeente lijke en andere instellingen, sociaal culturele voorzieningen, horeca en wonen zullen het karakter van het centrum versterken. De wensen voor versterking van de centrum positie zijn verwerkt in de volgende punten, die daarna worden beschreven: Een centraal plein; Een face-lift van 't Loo; Vernieuwing van de Raadhuisweg; Parkeren in het centrum; Verkeer in het centrum. &UM Het plan tot herinrichting van het centrum van Heiloo moet de positie van het centrum als geheel versterken. De gemeente heeft het bureau WPM (Winkel Project Managemênt) gevraagd om advies te geven over de indeling en vormgeving van het centrumgebied. WPM heeft samengewerkt met een werkgroep waar in zowel bestuur als ambtenaren zitting heb ben. Uitgangspunt in het plan is het behoud van het kleinschalige en groene karakter van het cen trum en het zicht op de historische witte kerk. De kosten van de plannen zullen tegen de baten opwegen. Uiteraard zullen commerciële partijen de eigen verbeteringen en aanpassin gen voor hun rekening moeten nemen. Inspraak In juni 1992 werd het plan voor herinrichting van het centrum gepresenteerd tijdens een inspraakavond in gebouw 't Kruispunt. De inwoners van Heiloo en alle andere betrokke nen konden hun bezwaren uiten en suggesties leveren. Gedurende 3 maanden na de inspraakavond was er gelegenheid om schrifte lijk te reageren op de plannen. De commenta ren zijn voor zover mogelijk verwerkt in de aangepaste plannen voor de herinrichting van het centrum van Heiloo. De inspraakperiode is hiermee afgerond. De gemeente presenteert de aangepaste plan nen voor de herinrichting van het centrum op 16 en 17 december in de bovenhal van het gemeentehuis. Het college van B&W wil het plan voor de herinrichting van het centrum in februari of maart 1993 voor besluitvorming aanbieden aan de gemeenteraad: Wijzigingen Inspraak en overleg met betrokkenen hebben geleid tot een aantal aanpassingen op de oor spronkelijke plannen zoals die in juni naar bui ten zijn gebracht. De belangrijkste verandering is die ten aanzien van het verkeer. Het idee van een verkeersvrij plein tussen de HEMA en BLOKKER in combinatie met een winkelerf stuit op uiteenlopende bezwaren. Dit in hoofd zaak vanwege de vrees voor toename van ver keer in de nabije omgeving. De gemeente heeft nu om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de bezwaren drie andere varianten uitgewerkt voor de verkeersafwikkeling. In goéd overleg met de raadscommissies en de betrokkenen zal de gemeenteraad in 1993 een keuze maken. Het centrale plein Om de onderlinge delen van het centrum beter te laten werken en om de de samenhang tussen die delen te verbeteren wordt voorgesteld om een centraal plein aan te leggen op de Heerenweg tussen BLOKKER en de HEMA. Dit is de beste plaats om een plein te hebben. Een echt plein voldoet aan een aantal eisen. Het plein moet aangekleed worden (bijvoor beeld met groen, water, kunstwerk) en de inrichting moet uitnodigen tot "verblijf". Dat wil zeggen zoveel mogelijk verkeersvrij (zie ook hierna bij "Het verkeer"). Het plein wordt voetgangersgebied. Terrasmogelijkheden om de sfeer te verhogen en er moet iets te beleven zijn: markt, ontmoeting, activiteiten. (b&JëluJN zuip De face-lift van 't Loo Het moderniseren en gedeeltelijk uitbreiden van 't Loo is een voorwaarde om de huidige positie van winkelcentrum 't Loo te handha ven. Het betreft een interne uitbreiding van ongeveer 700 m2 een een externe uitbreiding van ongeveer 1500 m2 (zie afbeelding 1). De externe uitbreiding aan de oostzijde is nodig om de relatie met de Raadhuisweg te bena drukken (beide ontwikkelingen dienen elkaar te ondersteunen en te versterken). Ook is er externe uitbreiding aan de westzijde (ALBERT HEIJN). Aan de pleinkant zal 't Loo de ingangen en wanden aantrekkelijker maken, want deze lig gen in het directe zicht komende vanaf de Raadhuisweg. De YQqfgg^telde bebouwing geeft een betere uitstraling en presentatie (zie afbeelding 2). Horeca op of nabij het centrale plein zal het winkelen verlevendigen. In het gehele plan is het van belang dat er meer aan dacht wordt besteed aan de bewegwijzering. De vernieuwing van de Raadhuisweg De nieuwe combinatie van winkels en wonin gen (zie afbeelding 3) aan de Raadhuisweg- zuid draagt bij aan een verbetering van het gevelbeeld van het nieuwe centrum en ver sterkt de binding met "t Loo. Bovendien heeft het een positief effect op het verblijfsklimaat en komt tegemoet aan de vraag naar apparte menten in diverse prijsklassen. Een tweede mogelijkheid voor versterking van het wonen in het centrum is het toevoegen van woningen bij de van Aostastraat (nabij de ING-bank). ^fb. a m uirgtópiNG Het plein krijgt voim door herinrichting, plein bestrating en bebouwing (pleinomsluiting). Dit vergroot de herkenbaarheid. Het voorstel is om commerciële ruimte toe te voegen voor de benodigde 3500 m2 bewinkeld vloeroppervlak, te verdelen over 't Loo (2200 m2 - zie "De face-lift van 't Loo") en over het overige cen trumgebied (1300 m2). Het betreft hier de bebouwing van de ruimte tussen BLOKKER en de ING-bank; en verdichting en vernieu wing van een bouwblok aan de Raadhuisweg- zuid (tussen HELLING en het gemeentehuis). Parkeren in het centrum De huidige parkeersituatie blijft in de voorstel len zoveel mogelijk bestaan. Het totaalplan voor de herinrichting van het centrum voorziet niet zozeer in een toename van het aantal bezoekers, maar meer in een langere aanwe zigheid van de bezoekers. Uitbreiding van par keerplaatsen is slechts bescheiden aan de orde. Voor het parkeren is meer van belang dat het langparkeren wordt bemoeilijkt. Als alterna tief voor de mensen die de hele dag een par keerplaats, in beslag nemen (veelal ambtena ren, winkeliers en winkelpersoneel) kan een parkeergarage onder de nieuwe bebouwing aan de Raadhuisweg-zuid soelaas bieden; maar ook andere mogelijkheden worden onder zocht. De presentatiedagen Op woensdag 16 december en donderdag 17 december is tijdens kantooruren in de boven hal van het gemeentehuis èen expositie te bezoeken over de aangepaste plannen van de gemeente voor de herinrichting van het cen trum. Medewerkers van de gemeente zullen op deze inloopdagen aanwezig zijn om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Van de plannen is een maquette gemaakt. Op woensdagavond 16 december is de exposi tie ook te bezichtigen en wel vanaf 20.00 uur. Hierbij zullen leden van het college van B&W aanwezig zijn om informatie te geven. Hoe verder? Na vrijdag 18 december zijn de plan nen van de gemeente te bezichtigen in winkelcentrum 't Loo; Op 12 januari 1993 behandeling van de plannen in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting; Op 20 januari 1993 worden de voor stellen voor de herinrichting van het centrum besproken in de gecombi neerde commissie Financien en Economische zaken met Milieu, Verkeer en Vervoer. In februari of maart vindt besluitvor ming plaats over de herinrichting van het centrum in de gemeenteraad. De inspraakperiode voor%de herinrichting van het centrum is afgesloten. Een ieder kan ech ter via de normale politieke kanalen zijn of haar mening over de herinrichting van het cen trum inbrengen. Er is dus nog ruim een maand om met vertegenwoordigers van de politieke partijen te overleggen of om brieven te richten aan de gemeenteraad. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid van spreekrecht tijdens behandeling in de raads commissies. Indien u gebruik wilt maken van het recht tot spreken (maximaal 5 minuten) kan dit alleen na aanmelding vooraf bij de secretaresse van het gemeentebestuur, tele foon 313288. 'Tabel i: beoordeling variante» verkeerscircoktie (veiSceersknndig) I C te Kk Neë Brndbeoordeli og Second b$st Het verkeer Aan de westzijde van 't Loo is er sprake van vermenging van expeditieverkeer (laden en lossen) met parkeren en lopen (achteringang). Dit probleem zal blijven bestaan. Een verbete ring van de ingang in combinatie met het ver fraaien en verbeteren van de voetgangersover- steek (Willibrordusweg en expeditieterrein) moet de situatie verduidelijken en de veilig heid verbeteren. De totale verkeersafwikkeling is een zeer belangrijk onderdeel in de planvorming. Het college heeft vier varianten (zie tabel 1) voor de verkeersafwikkeling waaruit een keuze gemaakt gaat worden. In alle gevallen zal op het centrale plein de voetganger bovenge schikt zijn aan ander verkeer. In de voorstellen dat ander verkeer wel op het centrale plein mag komen-is het er "te gast". Incidenteel, bij voorbeeld bij een markt, kan het plein altijd worden afgesloten voor verkeer. Naar een eventueel aan te leggen rotonde bij de kruising RaadhuiswegKennemerstraatweg (Verkeersplan Heiloo) wordt nog studie ver richt. De varianten zijn -a. -b. -c. -d. Het verkeersvrije centrale plein met winkelerf; het originele plan van WPM (zie afbeelding 4); Eenrichtingverkeer over het centrale plein (zie afbeelding 5); Tweerichtingverkeer over het centrale plein (zie afbeelding 6); Wel een verkeersvrij centraal plein, maar met tweerichtingverkeer door de verlegde Van Aostastraat (zie afbeelding 7), en een beperking van in- en uitrijden naar de Kennemerstraatweg. Kom ook naar de inloopdagen over de herinrichting van het centrum. Op 16 en 17 december kunt u zich op de eerste verdieping van het gemeente huis nader laten informeren over de plannen voor de toekomst vari het cen trum van Heiloo. I UITKIJKPOST 16 DECEMBER 1992 PAGINA 7 Heiloo blijft mooi, maar APS.2 LOO !\T/I 2 mtmm HTAlA6£ Mj/\) Relevante criteria A :origtneel plan WPM 8 D Functie plein V oetgangersgebied i Richting Auto te gast 2 Richtingen Auto te pst Voetgangersgebied Parkeren Heerenweg Alternatieve routes iiipÉi! Ja, 2 Ja, Jsxtra verkeersbelasting Wéinig Weinig Weinig Overbodige vootzienia- gen <2ööder afsïaiiïng) Nee Nee Ja Goed Goed/redehjk Mati§ OfcjfaiNGEc ptxysj WPM CENTXAAi. PCéiN APB.4- C£MWA£_P(_eiJM AAer ht\n C AAer AH?> D ceNTtAAi. vee*eezs>\*i\ AFg Bron: Grontmij {december 1992)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 7