m Tips voor huisdier-bezitters tijdens de jaarwisseling MA Laatste trekking MVH-actie s ril J riri a.j. vos Dogtroep-concert in de Buk UITVERKOOP 10 tot 50% korting /tUeatdut /HoéwtaM. Break in De Vriendschap Volgend jaar kunt u nóg langer bij ons terecht We wensen u een voorspoedig 1993 C. HACHMANG **oom Met ingang van 1 januari worden de winkelsluitingstijden aangepast. De openingstijden van Albert Heijn Limmen zien er als volgt uit: eisburo Zonvaart 30 DECEMBER 1992 JAARGANG Jan Brokken op visite in het literair Jazz-café TOERKOOP ure Zonvaart Gerard Schoon De familie Devilee uit Vrieswijk werd door Johan Jansen verblijd met de superhoofdprijs van de Heilooër december-actie. Kerstpakketten in Polen Gemeentegids Heiloo Kerstpuzzel Uitkijkpost Joods leerhuis Maandag open om 11.00 uur, dicht om 18.30 uur Dinsdag open om 09.00 uur, dicht om 18.30 uur Woensdag open om 09.00 uur, dicht om 18.30 uur Donderdag open om 09.00 uur, dicht om 18.30 uur Vrijdag open om 09.00 uur, dicht om 21.00 uur Zaterdag open om 09.00 uur, dicht om 17.00 uur Rita Peek overhandigt namens de MVH de reischeque t. w. v. 1.000 gulden aan de familie Martinot. ZOMERDIJK KEUKENS Kerstdiner UW, Rode Kruis en Zonnebloem Raadsvergadering House party Arreslee bij Hoekstuk HEILOO - De winkeliers van Het Hoekstuk brachten vorige week donderdag op een originele manier hun kerstwens over aan hun klanten en de inwoners van westelijk Hei loo: per arreslee, die voor de gele genheid was voorzien van rubber wielen: Flashing Heiloo Bridgeclub Sans Atout Info uur D'66 Nieuwjaarsinstuif NVvH r. VaN DER BORDEN WENST U EEN VOORSPOEDIG 1993 Voor de Dogtroep bestaan geen grenzen, zoals duidelijk zal worden tij dens het concert op nieuwjaarsdag. (Foto Kors van Bennekom) Stoti0ü$w^g 61, Heiloo Devil's city presenteert hardrockfestival De formatie Break, met.de in Heiloo niet onbekende Gerard Schoon (2e van links) en Gerben Wester (2e van rechts), treedt op in Akersloot. Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures Vraag offerte! Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 HEILOO - Gaarne wijzer} we u op het optreden van de bekende schrijver Jan Brokken, die op zondagochtend 17 ja nuari een lezing zal houden, o.a. over zijn reis-roman 'De Regenvogel'. Meer dere verhalenbundels verschenen van zijn hand maar ook het schrijven van een film-scenario is hem niet vreemd. (De Provincie productie werd verfilmd in '91 met o.a. Thorn Hoffman in de hoofdrol). De jazz-sound wordt nu ver zorgd door het 'Regio Quartet' met her kenbare songs. De Heilooër Amateur Fotoclub H.A.F. wordt vertegenwoor digd door een aantal leden die gaarne hun expositie aan u tentoonstelt. Plaats van handeling is het Open Huis (boven winkelcentrum 't Loo), aanvang 11.00 uur (reeds geopend om 10.40 uur). De entree is, incl. een kopje koffie 7,50. De kaartverkoop vanaf 2 janua ri via de bekende adressen: reisburo Holland International, Boekhandel Avis-Bruna, Kado-shop Ria Giesbertz, Foyer van Het Open Huis. "■■I HEILOO - Ieder jaar weer veroorzaakt het afsteken van vuurwerk slachtoffers, niet alleen onder mensen maar ook on der dieren. Door onzorgvuldig afsteken kunnen brandwonden of letsel aan ogen en oren ontstaan. Dieren kunnen zo schrikken van het geknal dat zij in pa niek de straat oprennen en zo een onge luk oplopen of verdwalen. Om onnodig dierenleed tijdens de jaarwisseling te voorkomen en iedereen toch een prettig Oud en Nieuw te bezorgen, geven wij de volgende tips: Laat uw hond alleen aangelijnd uit (op 31 december vóór 22.00 uur). Doe uw huisdier een naamkokertje of naamplaatje om. Houd uw kat in huis en zorg dat alle deuren en ramen goed afgesloten zijn. Wanneer uw huisdier erg bang is voor vuurwerk ga dan even naar de dieren arts, er zijn kalmeringstabletjes ver krijgbaar. Zorg dat er tijdens het vuurwerk minstens een huisgenoot bij de dieren blijft. Steek geen vuurwerk af in de buurt van bijvoorbeeld kooivogels, paarden, pony's en vee in de wei. In hun angst kunnen zij zich verwonden of ongeluk ken veroorzaken. Houdt u strikt aan de voor het afste ken van vuurwerk toegestane periode. audio-video HOLLEWEG 55, 1851 KD, HEILOO 072-33 97 74 HEILOO - De jaarlijkse bezorging van talrijke kerstpakketten in diverse Poolse steden bij (arme) gezinnen is weer ge lukt. De coördinatrice, mevrouw Velt huis uit Heiloo, is zeer verheugd over de grandioze steun van de Heilooër bevol king, zowel financieel als in de vorm van een pakket. Ook de hulp van de Grosmarkt en De Boer mag daarbij niet onvermeld blijven. Hopelijk zal de steun vanuit ook in 1993 weer mogelijk blijken. HEILOO - Enige tijd geleden werd de door Drukkerij Uitkijkpost samen gestelde gemeentegids Heiloo 1992-1993 verspreid iii Heiloo. Kort hierna bleek, dat er in het hoofdstuk 'Maatschappe lijke Zorg' een gedeelte van de wel inge wonnen informatie niet is opgenomen. Binnenkort zal de ontbrekende infor matie alsnog worden gepubliceerd. On ze excuses voor het ontstane ongemak. HEILOO - Door enkele lezers werd de redactie van de Uitkijkpost erop geat tendeerd dat de vorige week in de Kerst- bijlage gepubliceerde puzzel ook in een andere huis-aan-huis-uitgave is ge plaatst. Navraag bij de leverancier van de puzzel leerde dat dit bedrijf een dub bele boeking heeft geaccepteerd in het verspreidingsgebied Heiloo. Het was niet meer mogelijk een andere puzzel op te nemen in de Uitkijkpost. Voor som mige puzzelaars dus wellicht een 'mak kie' met een dubbele kans op een prijs. De oplossing kan nog worden inge stuurd tot vrijdag 1 januari. HEILOO - De tien woorden (geboden), wie kent ze niet? De tien woorden (ge boden), wie kent ze nog? Zij vormen het hart van de Joodse traditie. Over het ontstaan er van en over de Joodse inter pretatie spreekt drs. Dodo van Uden, medewerkster aan de Folkertsma Stich ting, op 14 januari, 4 februari en 11 maart in de zaal van de Gereformeerde K^crlc Zij zal het thema behandelen aan de hand van schriftelijke materiaal. Daarin staat ook een reeks van 'opdrachten' die het. best in groepsverband kunnen wor den uitgewerkt. Dat kan op 21 januari, 11 en 18 februari. Wij zijn dan te gast bij de zusters Juliana, Hoogeweg 65. Ie- dereen'kan aan deze cursus deelnemen. Alle 6 (donderdag)avonden zijn van 20.00-22.00 uur. Kosten 30,00. Aan melding (voor 7 januari) en verdere in lichtingen bij: werkgroep Oecumenische Gesprekskringen Heiloo, Bert van En- gen, Goodeslaan 29, Heiloo, tel. 334948; Ellie Verplanke, Bestevaerslaan 11, Heiloo, tel. 332726. HEILOO - Maandag 28 december is de laatste trekking verricht in de decembe- ractie van de Heilooër Middenstands Vereniging (MVH). Daarbij werd naast de 'bekende' reeks van veertien prijzen dit keer ook de superhoofdprijs getrok ken. Deze, een reischeque ter waarde van 4.000 gulden, kwam terecht bij E. Devilee, Vrieswijk 124 te Heiloo. Een reischeque van 1.000 gulden werd overhandigd aan J.P. Martinot, Harre- laers 83 te Heiloo. De overige prijswinnaars zijn: Reischeque t.w.v. 750 gulden: C. Baart, Zevenhuizerlaan 48 te Heiloo. Reischeque t.w.v. 500 gulden: J. de Jong, Vrieswijk 120, Heiloo. MVH-kadobon t.w.v. 25 gulden: J. de Waard, Hoeverweg 31, Egmond aan den Hoef; K.M.J. Dojes-Saal, Com mandeurslaan 5, Heiloo; C.M. van de Veen, Vennewatersweg 14, Heiloo; mw. Pankras, Werkendelslaan 55, Heiloo; T. Dekker, Havercamplaan 3, Heiloo; fam. Smeets, Oudburgerlaan 68, Hei loo; R. Veel, Ewisweg 112, Heiloo; A. Nijman, Kapelweg7, Limmen; J. Mul der, Heerenweg 133, Heiloo; fam. J. Rijk, Benedenweg 304, Sint Pèncras; M.C. Havecotte, Maasstraat 547, Alkmaar. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. De nieuwe openingstijden van Albert Heijn Limmen gaan in op maandag 4 januari. iiiiiiiiti RIJKSWEG 35-37 1906 BD LIMMEN TEL.: 02205-3838 FAX: 02205-3839 HEILOO - Donderdag 17 december om 17.00 uur was de prachtig versierde eet zaal van verzorgingshuis De Loet ge vuld met gasten van het Rode Kruis en de Zonnebloem. Op uitnodiging van de Unie van Vrijwilligers (UW) waren ze daar aanwezig voor het kerstdiner. Na een openingswoord van de voorzitter van de Zonnebloem, de heer Spruit die o.a. de goede samenwerking tussen bo vengenoemde organisaties benadrukte, genoten de gasten van een heerlijk diner bereid door de koks van De Loet en ge serveerd door vrijwilligsters. Prachtige pianomuziek van mevr. Den Hamer en gedichten voorgedragen door mevr. Kliek luisterden de avond op. Het was een mooie sfeervolle avond en na een woord van dank aan alle medewer kers door de heer Verheugen, voorzitter van het Rode Kruis, ging iedereen om 20.00 uur met een voldaan gevoel naar huis. HEILOO - Donderdag 7 januari houdt de gemeenteraad van Heiloo haar eerste openbare vergadering van 1993 in de raadzaal van het gemeentehuis. De bij eenkomst start om 20.00 uur. Op de agenda staan o.a. de vaststelling van de bouwverordening, een mondeling ver slag aangaande het Samenwerkingsver band Noord-Kennemerland en enkele grondtransacties. HEILOO - Zaterdag, 2 januari vindt er weer een Houseparty plaats in jongeren centrum Buk Buk. Het begint om 21.00 uur, entree 10,00. Natuurlijk kun je weer van alles verwachten qua muziek en entourage. Chill-out room, steam, mindblowing lights en de rest zullen ook nu weer van de partij zijn. HEILOO - Tijdens de winterstop rond kerst en nieuwjaarsdag ligt de competi tie stil. De trainingen in de hal aan de Burenweg gaan onvermindert doorOp iedere doordeweekse avond van ca. 18.00 tot 20.30 uur wordt er hard ge werkt aan de conditie, de balvaardig heid en de schotprecisie. Kom ook eens langs op de training, bel 336180. Je bent van harte welkom! HEILOO - Uitslagen maandag: A-lijn 1. Schouten-Stoor 66.3% 2. Fam. Schatter 57.5% B-lijn: 1. Ds. v.d. Linden-v. Twuyver 70,4% 2. Fam. slob 60% C-lijn: 1. Ds. Kuiter-Werdmuller 58,3% 2. Kuiter-Hunting 56.3% D-lijn: 1. Fam. Maas 60,4% 2/3 Tensen-v. Linden Roelofs-Bijlsma 59,9% E-lijn: 1. Ds. v. Schooten-Visser 64,2% 2. Fam. Krul 57.5% F-lijn: 1. Ds. Hardveld-Dost 59,4% 2. Fam. v. Dijk 57.3% HEILOO - De fractie van D66 Heiloo houdt dinsdagavond 5 januari om 19.30 uur een info uur in het oude gedeelte van het gemeentehuis. Iedereen is wel kom en kan bij ons terecht met vragen over allerlei zaken die in onze gemeente spelen of om eigen informatie aan de fractie dööf te gëVen. Daarna houdt de fractie zijn fractievergadering, die zoals altijd ook openbaar is. Voor nadere inlichtingen over het ge meenteraadswerk van D66 kunt u te recht bij de fractieleden Hans van Halem (tel. 334590) en Gert Jan Noort (tel. 330421) of bij de fractiesecretaris Hans Vlug, tel. 155499, Westerweg 43, 1851 AB Heiloo. HEILOO - Op dinsdag 5 januari houdt de N.V.V.H. haar jaarlijkse nieuw jaarsinstuif in de Geref. Kerk, aanvang 13.30 uur. De heer J. Bosman verzorgt deze middag een lezing met dia's voor ons over Argentinië. De heer Bosman zal ons meenemen naar de bergen van Vuurland, Patagonië met de meest fan tastische gletsjers op aarde, de Andes met haar zeer kleurrijke gebergte, met bizarre rotsformaties, met Indianen- kerkjes en met de Spaanse koloniale stad Salta. Verder zal hij ons laten ken nismaken met lama's, struisvogels, wal vissen en zeeolifanten. Kortom, het belooft een zeer interessante lezing te worden over een land waar toeristisch gezien nog niet zoveel over bekend is. on Vuurbaak, Limmen Wegens inventarisatie zaterdag 2 januari GESLOTEN i\ Kantoorboekhandel Heerenweg 140 Heiloo Telefoon: 072-334955 Telefax: 072-338354 MAKELAAR IN- en TAXATEUR VAN ONROERENDE GOEDEREN DE LAGHE WEIJDT 2HEILOO TELEFOON: 072 - 330 550 KANTOORHOUDEND: KENNEMERSTRAATWEG 33 POSTBUS 263, 1800 AG ALKMAAR DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 c SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 Schilderwerken, wandafwerking - Kwaliteit en vakmanschap - Eerlijk advies en kosteloze offerte Makelaar Taxateur o.g. SOpothe^en °°P Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN jNVM Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES I— HEILOO - Nederlands meest originele 'expressie-bende' de Dogtroep zal op nieuwjaarsavond het jaar feestelijk be ginnen met een concert in jongerencen trum Buk Buk. Op 1 januari gaat de zaal om 21.00 uur open en de entree be draagt 10,00. Buk Buk mag dan wel een jongerencentrum heten, maar de Dogtroep is niet aan een bepaalde leef tijdsgroep gebonden. Een mooie gele genheid dus om eens bij de Buk langs te komen, ook al ben je niet meer zo piep! Dogtroep is de estehiek van de chaos, oftewel een groep die van alles en nog wat doet. Naast theater en beeldende kunst vormt de muziek een belangrijk onderdeel. Een deel van de groep heeft zich tot het Dogtroeporkest samen- gesloten en geeft een aantal concerten in Noord-Holland die de roem van de groep zeker zal vergroten. Al kan die niet echt meer stuk, zeker het afgelopen jaar heeft de Dogtroep geschiedenis ge maakt. Zo speelde ze o.a. voor de Olympische Winterspelen in Albertville en op de Wereld Expo in Sevilla. Twin tig graden boven of onder nul, het maakt de Dogtroep niet uit. Met vreem de maar zeer boeiende expressie, gehuld in onmogelijke kostuums, treedt de groep op de raarste lokaties op. Door de leden zelf ontworpen muziek- en bewe gingsinstrumenten zijn onderdeel van hun vindingrijkheid. HEILOO - Een uitermate hard hard- rock-festival zal op zondag, 3 januari, plaatsvinden. Devil's City - Buk Buk's hardrockcafé - heeft zes bands gechar terd om een middag en avond lang voor de nodige positieve herrie te zorgen. De entree voor dit spektakel kost 5,00. Vanaf 14.00 uur is de zaal geopend. Om alvast een indruk te geven van de bands, volgt hier in sneltreinvaart een korte beschrijving. Black Knight brengt stevige up-tempo rock in de stijl van Iron Maiden en Judas Priest. Swasafix houdt er een stevige basis melodieuze trash op na met een vleugje deathmetal. Deafen zal Devil's City op haar grond vesten laten schudden met rasechte speedmetal. Donor is Neerlands best be waarde geheim op metal-gebied. Spee- dica speelt melodieuze speedmetal met veel thrashy invloeden. Last but not least: En Masse. Oorverdovende speed metal met hoofdletter O! In de Buk zal de Dogtroep voor de nodi ge trillingen zorgen om je voeten van de grond te krijgen. De leden van de Dog troep zijn behoorlijk geschift, in posi tieve zin dan wel te verstaan. De muziek is uniek en grotendeels zelf gecompo neerd. Heb je ooit iemand op vrachtwa genvelgen horen spelen of ken je mis schien het geluid van een rugpijp-orgel? Ondertussen heeft de Dogtroep ook eni ge orkest-ervaring opgedaan in de vorm van zeventig fluitende theeketels. Zoals je al begrepen hebt, grenzen bestaan er niet voor de Dogtroep niet in figuurlijk maar ook niet in letterlijke zin. Ze spelen van Canada tot Oezbe kistan. Hoe internationaal de groep is, merk je tijdens hun concert. Want de Dogtroep heeft overal invloeden opge daan. Het is dan ook niet gek als je Azi atische klanken meent te horen of volksmuziek van de Balkan. Bij Dog troep kan alles. AKERSLOOT - Zaterdag 2 januari weer een topper in De Vriendschap en wel Noord-Hollandse formatie Break. Na de grandioze tweede kerstdag met een optreden van Shoreline voor een werkelijk uitpuilende Vriendschap nu de beurt aan de mannen van Gerard Borst, de solozanger van deze veel ge vraagde band. Het repertoire van Break is veelzijdig, nummers van Bryan, Adams, Billy Joël, tot Rolling Stones en Guns'n Roses, terwijl ook veel num mers van o.a. de Dijk en Herman Brood op het programma staan. Zanger Ge rard Borst is ondertussen landelijk be kend door zijn deelname aan het song festival. Naast Gerard Borst zien we ook een ander bekend gezicht, en wel de uit Akersloot afkomstige Gerard Schoon, die na talrijke omzwervingen langs andere regionale bandjes in Break terecht is gekomen en zo kan Gerard te recht spreken van een thuis wedstrijd. Evenals het optreden van Shoreline be gint ook dit optreden weer op tijd en gaan de deuren van De Vriendschap al om 20.00 uur open en gezien de grote drukte van afgelopen keer is het aan te bevelen om op tijd aanwezig te zijn, want vol is vol. Het optreden van Break betekent voorlopig weer het laatste live optreden in De Vriendschap, al staan voor de maanden februari en maart de volgende toppers op het programma'; The Sting, Herman Brood, Stampvast en wellicht komt ook De Dijk in maart naar Akersloot.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1992 | | pagina 1