Jeugd Theater Heiloo viert lustrum met musical 'Erikof het klein insektenboek' 25,- 50,- V nscoTTe /Viocie rij» A.J. vos UITVERKOOP 10 tot 50% korting Cabaretgroep De Types met 'Opgejaagd' in theater De Beun C. HACHMANG Vedetten uit Foresters-jeugd ontvangen eerste info-boekjes Restanten winterrokken en wintershorts - nu voor w prijzen LO h- - BBSS Informatie-avond over 'weekendje tussendoor naar een (grote) stad' Uitslag Kerst-puzzels van de Uitkijkpost P. VAN DER BORDEN WENST EEN VOORSPOEDIG 1993 Nationale wedstrijden typen, tekstverwerken en steno Op vakantie met het Nederlandse Rode Kruis Indie Dance in Buk Buk AA 1 Stationsweg 85 - 1851 LJ Heiloo 072-335465 Stationsweg 61, Heiloo 'Karin in Concert' in uitverkochte Beun 58e JAARGANG NO. 2 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OAASTRE KEN 13 JANUARI 1993 HEILOO - „Steeds meer mensen genie ten van een weekendje 'tussendoor' in een (grote) stad. Dat kan dicht bij huis zijn, maar natuurlijk ook wat verder weg". Aan het woord zijn Madeion Kuiken en Esther Schaap, reisadviseu- ses van de Rabobank Heiloo-Limmen. „Wij willen de mensen graag wat laten zien van de vele mogelijkheden. Wij vertonen donderdag 21 januari een dia serie waarin achtereenvolgens aan bod komen: Londen, Wenen, Praag, Buda pest, Hong Kong, Montreux, Brugge, Berlijn, Florence, Maastricht en Pa rijs". Deze serie is tot stand gekomen in samenwerking met Evenements Reizen, Trans Vakantiereizen en De Jong Intra Vakanties. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor een 'tussendoortje' of misschien wel een complete stedenvakantie van bijvoor beeld een week. Of -ook leuk- een com binatie van steden. Denk eens aan Wenen en Budapest, Venetië en Floren ce, Brugge en Antwerpen. Het voert te ver om u hier te informeren wat al die steden te bieden hebben. Komt u zelf kijken naar onze presentatie op donder dagavond 21 januari in Motel Heiloo om 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). De reisinformatie-avond is voor iede reen toegankelijk. Kaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar a 4,50 (inclusief koffie) bij de Rabobanken Heiloo en Limmen. HEILOO - Het kruiswoordraadsel en de kleurplaat in de Kerst-bijlage van de Uitkijkpost op woensdag 23 december zorgden weer voor de jaarlijkse lawine van inzendingen bij de redactie. Uit de vele honderden inzenders van de te vinden spreuk met behulp van het kruiswoordraadsel zijn de volgende drie prijswinnaars getrokken: le prijs (boekenbon t.w.v. 75,00): J. van der Vegt, Termijen 95 te Heiloo. 2e prijs (boekenbon t.w.v. 50,00): G.C. Frerks, Hogeweg 113 te Limmen. 3e prijs (boekenbon t.w.v. 25,00): J.A. Faber, Harrelaers 18 te Heiloo. De kleurplaten werden beoordeeld in drie leeftijdscategorieën. De mooiste platen werden ingezonden door: Miran da Schut, Zevenhuizerlaan 73 te Heiloo; Laura Veldt, Hoocamp 49 te Akersloot; Lotte Oudhuis, Bayershoffweg 30 te Heiloo; Eva van 't Hoff, Spoorlaan 14 te Heiloo; Thijs Glas, Graaf Dirkplein 12 te Egmond aan den Hoef; Carla Bras, Kerkakkers 81 te Heiloo; Bianca Weeteling, Luilaantje 41 te Egmond- Binnen; Nicole Nuyens, Butterlaan 78 te Heiloo; Wendy Smit, Bogerdlaan 1 te Limmen. Voor deze kinderen ligt een presentje klaar en een tekenblok. De prijzen kunnen vanaf donderdag 14 januari afgehaald worden bij de admi nistratie van Drukkerij Uitkijkpost, Rechte Hondsboscchelaan 22 te Heiloo. Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam een legitimatiebewijs mee te brengen, zodat de prijzen ook bij de hierboven vermelde winnaars terecht komen. Over de uitslag wordt niet ge correspondeerd. MAKELAAR IN- en TAXATEUR VAN ONROERENDE GOEDEREN DE LAGHE WEIJDT 2. HEILOO TELEFOON: 072 - 330 550 KANTOORHOUDEND: KENNEMERSTRAATWEG 33 POSTBUS 263. 1800 AG ALKMAAR HEILOO - Op 13 maart zullen door In- tersteno Nederland voor de 13e keer we derom de nationale wedstrijden typen, tekstverwerken en steno worden gehou den in samenwerking met Brother Ne derland, WordPerfect Nederland en Uitgeverij Thieme. Er zijn diverse deelname-categorieën, afhankelijk van de leeftijd. Voor deelname aan een van deze onder delen dient u over een bepaalde vaardig heid te beschikken. Voor alle informatie en training kunt u terecht bij Domp- vloet Opleidingen te Heiloo. De training is op maandagavond om 18.45 uur en voor alle geinteresseerden gratis. Het in schrijfgeld voor deelname aan de wedstrijden bedraagt 25,00. Voor (oud)-cursisten van Dompvloet neemt Dompvloet het inschrijfgeld en reiskosten - bij gebleken geschiktheid - voor zijn rekening. Er zijn tal van aan trekkelijke prijzen te winnen. Iedere deelne(e)m(st)er ontvangt bovendien in ieder geval een herinneringsvaantje. Indien een deelne(e)m(st)er geklasseerd wordt krijgt zij of hij een oorkonde waarop de behaalde resultaten vermeld staan. Het behalen van zo'n oorkonde is bijzonder waardevol en wordt ook in het bedrijfsleven zeer gewaardeerd. De inschrijving voor de wedstrijden sluit op 6 februari. Voor informatie kunt u bel len naar Dompvloet Opleidingen in Hei loo, tel. 330936, vragen naar Joeke Spierings. De spelersgroep van Jeugd Theater Heiloo. HEILOO - Het eerste weekend van fe bruari wordt het feest in Heiloo. Ten minste, dat mogen we afleiden uit de woorden van Martin Affourtit, Cas Himmelreich en Marja Schoonheijm van de Stichting Jeugd Theater Heiloo. Voor de vijfde maal in successie wordt door de jonge spelersgroep van JTH (12-18 jaar) een productie op de plan ken gezet voor jong èn oud Heiloo. Een dubbel lustrum, want behalve de vijfde productie wordt ook het eerste lustrum van JTH 2elf meegevierd in de musical 'Erik of het klein insektenboek' naar het geüjknamige boek van Godfried Bomans. De voorgeschiedenis van de Stichting Jeugd Theater Heiloo gaat overigens verder terug dan vijf jaar geleden. „Ruim twintig jaar geleden begon Falk land met kindertoneel", vertelt Affour tit. „Bij het zestig-jarig bestaan brachten we een musical met kinderen, 'Momo en de tijdspaarders'. Toen kwa men we tot de ontdekking dat er ontzet tend veel talentjes rondliepen, die op zoek waren naar iets, wat er niet was". De (volwassen) initiatiefnemers zagen een gat in de markt en richtten, toen aansluiting bij een bestaande vereniging om organisatorische redenen niet lukte, korte tijd later de Stichting JTH op. Eigen producties Eén van de uitgangspunten van JTH is het brengen van eigen producties. Maar daarnaast stelde men zich tot taak om aan de slag te gaan „met een groep mensen, die al iets konden, al iets in huis hadden", aldus Affourtit. „Dat komt wellicht wat elitair over. Maar ons streven is een goed produkt neer te zet ten en niet zozeer bezig te zijn met vor ming". Jongeren kunnen dan ook niet zomaar lid worden, maar moeten audi tie doen om hun vaardigheden en talen ten te tonen. De achterliggende gedachte neigt enigs zins naar het idee van een theaterschool voor het jeugdige talent. Zij worden be geleid door mensen met een vakoplei ding in één of meer theaterdisciplines. De spelersgroep van JTH heeft, zeker vergeleken met andere verenigingen, niet zulke enorm grote verschillen in leeftijd. „Een te groot leeftijdverschil is niet goed", aldus de drie begeleiders. Veel aandacht besteedt JTH onder andere aan de kostuums. „In principe moeten jongeren van 18 jaar de groep verlaten. We hebben nu voor het eerst dit probleem: ze willen niet weg! Ze draaien al zo'n vier tot vijf jaar mee en zijn gigantisch gegroeid. Het is natuurlijk zonde wanneer dit ta lent verloren gaat. Er is dan ook een 18-plus groep ontstaan, die zelf aan de slag gaan". Voor volgend jaar wordt er na de komende productie overigens ook weer gezocht naar aanvulling in de 'jon gere regionen'. Eigen inbreng Het eigen initiatief is zeker geen vreemd aspect bij Jeugd Theater Heiloo. Wan neer een nieuw stuk in productie wordt genomen, worden inhoud en vorm me de door de spelers en speelsters bepaald. „We streven ernaar dat iedereen zoveel mogelijk bagage van ons meekrijgt, zo dat ze zich op amateurniveau goed kun nen redden. Dat betekent ondermeer dat we ook de jongsten van de groep wijzen op allerlei technische zaken, die met theater te maken hebben. De huidi- ge groep is bijvoorbeeld zeer gediscipli neerd en kent de regels van het theater. Zoiets is van groot belang". Deze werkwijze slaat duidelijk aan. Ie dere zaterdag wordt er van één tot vijf uur geoefend in de Sint Jan Mavo. Wegblijven is er niet bij, bijzondere si tuaties daargelaten. In de loop der jaren zijn er nauwelijks afvallers geweest, waardoor er een vrij hechte groep is ontstaan. Dat geldt overigens ook voor de groep ouders en ouderen, die in het bestuur actief zijn of andere in omvang niet te onderschatten hand- en span diensten verlenen (decors, kostuums, et cetera). De brug tussen spelersgroep en bestuur is de ledenraad, bestaande uit een aantal spelers. Aanpassingen Bij de producties van Jeugd Theater Heiloo wordt rekening gehouden met de samenstelling en de capaciteiten van de eigen spelersgroep. Zonodig worden aanpassingen doorgevoerd. Bijvoor beeld moest er vijf jaar geleden 'ge leurd' worden om jongens, terwijl nu ruim de helft van de bijna dertig jeugdi ge artiesten uit jongens bestaat. Voorts wordt bijvoorbeeld ingespeeld op stern- mutaties ('baard in de keel'). Financieel draait de stichting op vijf ele menten: contributies, donaties, recette, subsidie en sponsoring. Het lukt tot dusver ieder jaar om rond te komen, maar een uitstapje naar een groter of ander theater dan De Beun is nauwelijks mogelijk. Daar moet 'voor eigen risico' gespeeld worden en daar voelt de stich ting (nog) niets voor. Klein insektenboek Dus wordt de vijfde productie, 'Erik of het klein insektenboek', op 6 en 7 fe bruari vier maal opgevoerd in De Beun in Heiloo. Het verhaal van Godfried Bomans draait om Erik Pinksterblom, die in bed ligt en denkt aan de opdracht van school om de volgende dag alle in- sekten te kennen uit Solms' Beknopte Natuurlijke Historie. In een droom be landt Erik in het land der insekten, waar vele verrassingen hem wachten. De tekst voor de musical werd geschre ven door Martin Affourtit, de muziek is van de hand van Cas Himmelreich. Ca roline van Rhijn tekent voor de choreo grafie. De kaartverkoop gaat deze week van start. Er is keuze uit vier voorstel lingen: zaterdag 6 februari om 15.00 en 20.15 uur en zondag 7 februari om 12.00 en 15.15 uur. HEILOO - Cabaretgroep De Types reist dit seizoen het hele land door met haar voorstelling 'Opgejaagd'. Op zaterdag 23 januari komt De Types naar Heiloo, waar om 20.15 uur de voorstelling van start gaat in theater De Beun. Het is de derde voorstelling van het 'cabaret abonnement' waarmeehet Heilooër theater dit seizoen van start is gegaan. Eerdere voorstellingen werden verzorgd door Hester Macrander en het duo Ver- reck Pleijsier, terwijl op zondag 14 fe bruari Lebbis en Jansen naar Heiloo komen. In 'Opgejaagd' rennen De Types voor hun eigen noodlot uit. Wilde verhalen, venijnige sketshes, absurde humor, meerstemmige zang en muziek. Het trio Rob Kamphues, Hans Riemens en Hans Paulides draait z'n hand nergens voor om: van 'easy metal' tot 'heavy liste ning'. Het motto van de voorstelling is: 'Alles beter dan de rest van je dagen als een zombie door het leven te gaan'. Kaarten voor deze voorstelling kosten 17,50; cjp en 65+ betalen 15,00. Vanaf heden kan men voor kaarten te recht bij Rookshop Jan-Tine Braam, Reisbureau Holland International, Bruna-boekhandel Avis en Ria Gies- bertz. Op de dag van de voorstelling kan men vanaf een uur voor de aanvang ook nog voor kaarten terecht bij de kas sa van De Beun aan de Willibrordusweg 2 (nabij 't Loo). HEILOO - Vakantie is voor gezonde mensen doodnormaal. Keuzemogelijk heden genoeg. Voor gehandicapten mensen ligt dat wel even anders. Het Nederlandse Rode Kruis organiseert speciale vakanties voor gehandicapten. In de periode februari tot en met decem ber kunnen er dankzij het Rode Kruis ongeveer 5500 langdurig zieken en ge handicapten op vakantie. De mogelijkheden zijn de volgende: De J. Henry Dunant, een varend vakantie schip. Dit hospitaalschip biedt plaats aan 68 ernstig gehandicapten. Twee va kantiehuizen in Nederland, de Valken berg in Rheden en IJsselvliedt in Wezep. Beide huizen zijn geheel aange past met 2-, 3-, en 4-persoons kamers. Buitenlandse vakanties. De vakantieweken duren van maandag tot en met zaterdagochtend. Van de gasten wordt een bijdrage van 325,00 gevraagd, die vooruit dient te worden betaald. Mocht de bijdrage een onover komelijk bezwaar zijn, dan probeert het Rode Kruis hierin tegemoet te komen. Wilt u meer weten over deze Rode Kruis vakanties, dan moet u zich voor 1 fe bruari in verbinding stellen met on derstaande personen: Limmen: mevr. A. Meijer-Kors, Barti- gon 7, 1906 BT Limmen, tel. 02205- 1566. Akersloot: mevr. Kaandorp, Binnen geest 3, 1921 CM Akersloot, tel. 02513-10240; Egmond: mevr. M. P. Moes-Maquiné, Dennenlaan 10, 1931 BZ, Egmond aan Zee, tel. 02206-5068; Heiloo: mevr. A. G. Vonk-van Steenis, De Laghe Weijdt 62, 1851 SM, Heiloo, tel. 072-332620. HEILOO - Op vrijdag 15 januari kun je je in jongerencentrum Buk Buk weer heerlijk laten gaan op de laternatieve dansmuziek in een sfeervol aangeklede zaal. Ben je nog geen trouwe fan van deze avond, dan moet je beslist eens langs komen! Aanvang 21.00 uur, en tree 5,00. SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 - Schilderwerken, wandafwerking Kwaliteit en vakmanschap - Eerlijk advies en kosteloze offerte Makelaar Taxateur o.g. SypotheVkeRnOOP[Hl Postbus95.1850 AB Heiloo.Tel 072-331895 ASSURANTIËN '555 Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES II Hans Wiedemeijer overhandigt het jeugdboek aan Hans Visser/rechtsen Tristan Ooms (midden). DAKDEKKER - LOODGIETER Hclleweg 19 072-335085 HEILOO - 'Karin in Concert', de caba reteske muzikale show van Karin Bloe men, wordt vrijdag 15 januari gepre senteerd voor een uitverkochte zaal van theater De Beun in Heiloo. Vanaf 20.15 uur kunnen de bezoekers van de show behalve van Karin Bloemen ook genie ten van de artistieke kwaliteiten van Marjolijn Touw, Arthur Schlemper en het viermans orkest onder leiding van Willem Ennes. 'Karin in Concert' vertelt van een vrouw wier leven heel anders uitpakte dan zij gepland had. In liefde, in carriè re en in vriendschap. Het is een muzika le show met nationaal en internationaal repertoire, vertalingen en origineel werk. In deze show, geregisseerd door Fred Florusse, kan Karin Bloemen haar bijzondere kwaliteiten optimaal tot uit drukking brengen. Met hun programma 'Opgejaagd' komen De Types naar Heiloo. (Foto Kippa). HEILOO - Trots zijn we op plaatsgeno ten Hans Visser en Tristan Ooms die wekelijks op het hoogste niveau aan het voetballen zijn. Hans Visser geniet in middels landelijke bekendheid door zijn optreden bij MVV uit Maastricht, mo menteel met zulke goede resultaten dat zijn club in de hoogste regionen van de ere-divisie meedraait. Opvallend waren ook de twee doelpunten van Hans Vis ser tegen Feijenoord, waardoor MVV met 3-1 zegevierde. Diverse nationale en internationale topclubs hebben al be langstelling getoond voor onze 'oud- Forester'. Hans Visser (26 jaar) bracht zijn voet- baljeugd door bij de Foresters: Na via de voetbalschool van AZ enige tijd daar gevoetbald hebbende ging hij naar Vi tesse uit Arnhem. Aan het eind van het seizoen 90/91 toonde MVV belangstel ling hetgeen resulteerde in een transfer naar Maastricht. De aanvallende mid denvelder heeft het daar duidelijk naar zijn zin. Tristan Ooms speelt sinds kort bij het tweede team AZ wekelijks zijn partijtje mee en is recentelijk uitverkoren om bij het Nederlands team voor spelers onder de 18 jaar mee te spelen. Tristan (links back) bracht eveneens zijn voetbaljeugd door bij de Foresters waar hij onder meer getraind werd door vader Dick Ooms. Dick, oud-eerste-elftalspeler, is al sinds jaar en dag één van de jeugd trainers bij de Foresters. Ook Hans Vis ser is één van zijn pupillen geweest. Actief voor de jeugd Dat de Foresters altijd veel aandacht heeft gehad voor haar jeugd is algemeen bekend. Ook momenteel heeft de vere niging weer een zeer actief jeugd- bestuur. Onder leiding van André Barewijk wordt er alles aan gedaan om de jeugd bij de Foresters het naar de zin te maken. Uitgangspunt van het jeugd- bestuur is dat plezier bij het voetballen voorop staat; de prestaties komen dan vanzelf. Dit moge ook blijken uit het zopas door het jeugdbestuur uitgegeven 'Informa tieboekje jeugd Sportvereniging De Fo resters'. Dit boekje geeft op overzichtelijke wijze weer wat voetbal len bij de jeugd van Foresters inhoudt; en dat is meer dan alleen maar voetbal len. Het actieve jeugdbeleid blijkt ook uit de veie -in het boekje verder beschreven- activiteiten naast het trai nen en spelen van de competitie. Als belangrijkste jaarlijkse activiteiten kunnen genoemd worden de penalty bokaal, waarbij meestal een bekende keeper uit de eredivisie betrokken is, het onderlinge kerst-pannekoeken-toernooi in de zaal, het zaalvoetballen om de winter te overbruggen voor de jeugd, de kerst- en sinterklaashappenings en na tuurlijk niet te vergeten het jaarlijkse jeugdkamp, voor de jongste jeugd op het eigen terrein aan de Egelshoek en voor de oudere jeugd elders. De groei van het aantal jeugdleden bij Foresters is dan ook niet te verwonderen. Overhandiging Het jeugdbestuur van de Foresters vond het leuk om de ex-Foresters-spelers Hans Visser en Tristan Ooms als eerste het informatieboekje te overhandigen. Vooral voor Hans Visser is het leuk om kennis te nemen van de huidige ontwik kelingen bij zijn oude club. Tristan ziet nog veel uit de eerste hand, omdat hij nog veel betrokken is bij de jeugdactivi- teiten van de vereniging (nu niet meer als deelnemer maar als begeleider). In het boekje is ook een prijsvraag op genomen van de ABN AMRO Bank. Exemplaren van het informatieboekje zullen neergelegd worden op de scholen in Heiloo, in het gemeentehuis, bij de bibliotheek en diverse andere adressen. Als u op zaterdagochtend komt kijken op het sportcomplex de Egelshoek lig gen er altijd een aantal exemplaren van dit boekje klaar bij het secretariaat. Ook is het boekje te verkrijgen door even te bellen met Ab van den Berg (te lefoon 336211). Accommodatie Van belang voor de jeugd is ook de toe komstige nieuwe accommodatie van de Karin Bloemen staat vrijdag voor een uitverkochte Beun. (Foto Joris van Bennekom). Adverteren doe je niet zomaar Kies voor de vereniging. De gemeente heeft reeds aangegeven dat op het huidige Fores- ters-terrein na het jaar 2000 huizen ge bouwd gaan worden. Het bestuur van de vereniging is druk bezig om samen met de gemeente te zoeken naar een ge schikt alternatief voor de Foresters. Als het aan het jeugdbestuur ligt wordt ge zocht naar een locatie waar èn genoeg velden beschikaar komen èn ruimte is voor een sporthal; dit laatste omdat een eigen sporthal aan de activiteiten ron dom het voetballen ten goede kpn ko men. Verder is bereikbaarheid voor de jeugd een belangrijk aandachtspunt. De Foresters werkt overigens als dat zo uit komt goed samen met de voetbal- school van AZ. Er zijn de afgelopen ja ren al zo'n vijf jeugdleden overgegaan naar deze voetbalschool. Beoefenen van topsport is geen doel op zich zegt het jeugdbestuur van de Foresters, maar het zal je gebeuren, dat je net als Tristan Ooms en Hans Visser op zo'n hoog ni veau aan het voetballen raakt. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures Vraag offerte! Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte HondsDOSSChelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1