extra kleine prijzen /l/lascotte aa ode Eerste paal geslagen voor snoezelruimte bij Vijfhoek (3$ink^ OPRUIMING /klewztt Modena* Herziening bestemmingsplan Stationsomgeving in Heiloo ulltj-ko De heer J.A. Dubois viert zijn hondérste verjaardag No License in de Ypsalon met vele halve prijzen! Restanten winterkollektie nu voor OPRUIMING Stationsweg 85 - 1851 U Heiloo 072-335465 CUAPMMANfi DAKDEKKER - LOODGIETER nHUniVIMPHJ Holleweg 19 072-335085 Informatie-avond over Turkije 20 t/m 60% korting zie pag. 5 Stationsweg 61, Heiloo y8^AARGAN(^^3 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OAASTR E KEN 20 JANUARI 1993 Omdat onze uitverkoop niet in oktober maar pas in januari is begonnen en de nieuwe voorjaarskollektie alweer binnenkomt, hebben we onze winterrestanten nu EXTRA AFGEPRIJSD! Experts taxeren kunst en antiek Teenage Danceclub Beeldhouwclub Heiloo 't Meest gelezen in Heiloo, Limmen, Akersloot en de Egmonden HülOS j*BTE8W£m rrt.o?2- 33*23? HEILOO - Turkije is voor velen van ons een nog onbekend land. We weten waar het ligt en soms zien we wat op te levisie of lezen er iets over in de krant. En misschien dat iemand in onze omge ving er in de afgelopen jaren een keer op vakantie is geweest en vol enthousiaste verhalen is teruggekomen. Want Tur kije is een vakantiebestemming met heel veel mogelijkheden. U heeft nu de kans om er in een avond veel over te zien ?n te horen. Haal daarom toegangskaarten bij reisburo Zonvaart voor de Turkije- reisinformatieavond. Op deze avond neemt Evenements Rei zen u mee op een fascinerende ontdek kingsreis. Gedurende tweemaal een half uur ziet u de mooiste dia's, samenge voegd tot een compleet verhaal in beeld en geluid. U maakt kennis met Istanbul, het vroe gere Constantinopel, de parel van de Oriënt. Deze stad aan de Bosporus, óp de grens van Europa en Azië, is om stil van te worden. U doet inkopen in de eeuwenoude overdekte Bazar met de ve le duizenden winkeltjes. U bezoekt de Blauwe Moskee, de Aya Sophia en het weelderige Topkapi Paleis, eens de resi dentie van de Ottomaanse sultans. Verder gaat de reis en door een adembe nemend mooi landschap komen wij in Ephesus en daar waant u zich terug in de Romeinse tijd. Evenements Reizen brengt ons verder naar de sneeuwwitte sprookjeswereld van Pamukkale, het geheimzinnige berglandschap van Cap- padocië en de opgravingen in Side en Aspendos. We komen in de buurt van de Syrische grens en maken kennis met de bergbewoners uit deze streken. Ook ziet u beelden van de uitnodigende, wit te stranden aan de Turkse rivièra, een prachtig klimaat, glasheldere zee, heer lijke terrasjes en genieten van de Turkse keuken. Evenements Reizen organiseert zes rondreizen door Turkije die u eventueel kunt verlengen met een strandvakantie, bijvoorbeeld in Alanya aan de Middel landse Zee. Ook is het mogelijk alleen een strandvakantie te boeken. U bent welkom in theater De Beun te Heiloo, op maandag 25 januari om 20.00 uur. Toegangskaarten a 5,00 zijn verkrijg baar bij Toerkoop Reisburo Zonvaart, Raadhuisweg 14, Heiloo, tel. 332114. - \/S-\Q Makelaar Taxateur o.g. ^oTHEVKERNKOOPjH II -I VLI3 Postbus95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN W Kantoor Zeeweg20.1652CR HeilooTAXATIES De 15-jarige Bianca Wongsodrono mocht de eerste paal slaan voor de snoezelruimte bij het kinderdagverblijf De Vijfhoek. HEILOO - Op 12 januari is de eerste paal geslagen voor de snoezelruimte voor de Vijfhoek in Heiloo, kinderdag verblijf voor geestelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. De paal werd geslagen door één van de kinderen: de vijftienjarige Bianca Wongsodrono. Toen Bianca haar taak hoorde, sprong ze bijna uit haar stoel van vreugde. En ook tijdens de behoorlijk harde hei- dreunen bleef ze breeduit lachen. Voor zitter van de Vijfhoek, de heer Pool deelde mee, dat ze de Stichting 'Vrien den van De Vijfhoek' zeer erkentelijk zijn voor het bijeengebrachte bedrag. Na het inslaan van de eerste paal volgde nog meer lawaai, namelijk vuurwerk. Hierna werd op de in bouw zijnde snoe zelruimte geklonken. Op de Vijfhoek verblijven 40 kinderen in de leeftijd van 2 tot 17 jaar met een verstandelijk en veelal een meervoudige handicap. Epilepsie, spasticiteit, blind heid, doofheid en of autisme frustreren hun spel en hun ontwikkeling. De snoezelruimte heeft een speciale in richting met aangepaste spelmaterialen die op geringe fysieke inspanning reage ren met prettige optische, geluids-, tast en gëurprikkels. Deze zijn nog sterker en of anders dan de normale omge vingsprikkels en werken stimulerend en activerend. De Stichting 'Vrienden van de Vijf hoek' zet zich sinds november '91 in voor het dagverblijf. Dit gebeurt met de kreet 'Vierkant achter de Vijfhoek'. Er zijn meerdere doelen waar de Stichting naar streeft. Men is constant bezig met het vergroten van de bekendheid van de Vijfhoek. Men weet dat er gehandicap ten zijn, maar waar zij overdag verblij ven en dat dat in Heiloo mogelijk is, is niet veel bekend. Voorheen was deze be kendheid veel minder groot dan hij nu is, o.a. door voorlichting en evene menten. Daarbij js de opzet een jaarlijks structu rele geldstroom bijeen te brengen. Dit is voor het 'taxifonds' bestemd, dat er voor zorgt dat de kinderen toch nog on bekommerd een dagje op pad kunnen. Helaas moet door de bezuinigingen voor deze post geld opzij gezet worden. Er gaat dit jaar zelfs op het personeel bezuinigd worden. De snoezelruimte is in feite het eerste project dat dankzij de hulp van de Stichting gerealiseerd gaat worden. De nieuwe aanbouw gaat over de twee ton kosten. Hiervan is 50.000,- nog nodig voor de inrichting van de ruimte en voor tilliftinstallaties. Het bedrag dat al aanwezig is, is door verschillende instellingen en particulie ren bijeengebracht. Reclamebureau Team de Haas uit Alkmaar heeft hier voor een plan opgezet. Er is een mooie brochure verspreid, waarop velen rea geerden uit Heiloo en omgeving. In Heiloo is een collecte geweest, er zijn donateurs en een klein deel van het be drijfsleven is actief voor de Vijfhoek. De heer Velt, bouwkundig adviseur uit Heiloo heeft ontwerpen gemaakt voor de snoezelruimte. En met de gift van de gemeente waren de Vijfhoek en de Stichting zeer blij. In juni van dit jaar kan de snoezelruimte zijn functie waarmaken. Natuurlijk zijn er voor de toekomst nog veel meer wensen, zoals een nieuwe in richting van de gymzaal, buiten- rolstoelschommels, buiten-speelgoed, tilliftinstallaties en eventuele slaapmo- gelijkheden voor de kleinere kinderen. Maar voorlopig is de Stichting nog ge richt op de komst van het overige geld voor de snoezelruimte. Half december hebben de bestuursleden de stoute schoenen aangetrokken en elke gemeen te (waar een gehandicapt kind woont) gevraagd per inwoner symbolisch het kind te steunen. Wellicht heeft het ver groten van de bekendheid gewerkt en le vert het de inrichting van de snoezel ruimte en de tilliftinstallaties op. SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 Schilderwerken, wandafwerking Kwaliteit en vakmanschap Eerlijk advies en kosteloze offerte Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Deze week start de gemeente met een uitgebreide voorlichtings- en in spraakcampagne met betrekking tot de herziening van het bestemmingsplan voor het gebied 'Stationsomgeving Hei loo'. Deze herziening is nodig om in te kunnen spelen op huidige en toekomsti ge plannen voor dit gebied. Bijvoor beeld is er een grote behoefte om de bewinkeling in de stationsomgeving on der de loep te nemen, waarbij verdere concentratie en een centraal gelegen su permarkt tot de wensen horen. Daarnaast is er aan de westzijde een ver andering van bestemmingen nodig, bij voorbeeld door het leegkomen van schoolgebouwen. Voor de herziening van het bestemmingsplan is een traject uitgezet. Dit begint met een informatie avond, die op 26 januari om 20.00 uur gehouden wordt in 't Trefpunt aan de Westerweg. Diezelfde dag is er 's och tends tussen 10.00 en 12.00 uur een in loopochtend, ook in 't Trefpunt. Meer informatie hierover kunt u lezen op de gemeentelijke pagina van de Uitkijk post van deze week (pagina 4). In dit artikel wil de redactie van de Uit kijkpost nader ingaan op de plannen aan de westzijde van de spoorbaan. Voor dit gebied is een meerjaren-opzet gemaakt in het kader van de dorpsver nieuwing, waarbij o.a. voorzieningen voor ouderen en jongeren en woning bouw zijn opgenomen. Lijnen uitgezet Het 'Meerjarenplan Dorpsvernieuwing' geeft de lijnen aan voor de gewenste herstructurering van het gebied tussen Westerweg en spoorbaan vanaf de Ewislaan tot Overkerck en van de Pastoor van Muijenweg tussen het Bru- nogebouw en De Biender. Hoewel de lijnen zijn uitgezet, is er zeker geen sprake van een op voorhand al vast staande uitvoering. ,,Het is een opzet voor de periode 1993-2000", licht wet houder A.A.M. Willemse-van der Ploeg toe. „Per jaar wordt deze geactuali seerd en wordt bij de provincie subsidie aangevraagd". De provincie Noord-Holland heeft als financier een belangrijke rol bij de reali sering van de plannen. De gemeente Heiloo heeft voor alle elementen van de opzet de financiële gevolgen uitgere kend. Het totaal laat een tekort zien, dat niet uit de gemeentekas betaald kan (en mag) worden. De gemeente heeft voor het tekort - bijna 1,3 miljoen gul den gespreid over zo'n acht jaar - een bijdrage gevraagd uit het provinciale fonds voor stads- en dorpsvernieuwing. Inmiddels is voor het eerstg jaar (1993) een bedrag van 230.000 gulden door de provincie toegezegd. Aanleunwoningen „Dit bedrag zal mede gebruikt worden voor de aanpassing van de infrastruc tuur nabij het Brunogebouw", aldus J.C. Geerlings, directeur Grondgebied van de gemeente Heiloo. De uitbreiding van het Brunogebouw aan de Pastoor van Muijenweg ten behoeve van het tie nerwerk staat in 1993 op het program ma en gaat binnenkort van start. Dat geldt ook voor de vervanging van een achttal flatjes nabij Overkerck. De ze woningen hebben teveel achterstallig onderhoud om nog op een verantwoor de wijze te kunnen worden opgeknapt. Na sloop hiervan zullen zeventien aan leunwoningen gerealiseerd worden, met een directe verbinding naar huize Over kerck. Voor deze bouw is al een contin gent gereserveerd in het huisvestings programma voor 1993. Een ander element uit de opzet voor het gebied is de realisering van een nieuw cultureel en informatiecentrum voor se nioren aan de Pastoor van Muijenweg. Dit centrum moet het Trefpunt aan de Westerweg vervangen. Met name de slechte bereikbaarheid, achterstallig on derhoud en het gebrek aan ruimte in 't Trefpunt voeden het nieuwbouwplan op de plaats van de inmiddels leegstaande Maria-Lidwinaschool. In combinate met de nieuwe voorzie ning voor ouderen zal in de visie van de gemeente ook een zestigtal woningen (appartementen) voor ouderen gereali seerd kunnen worden. Voorts kan (soci ale) woningbouw plaatsvinden op de B O U T/ I Q U E BERGEN HEILOO HOORN De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 72 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. ALKMAAR - Op 29 januari hebben de inwoners van Alkmaar en omstreken de gelegenheid om deskundig advies in te winnen over hun kunst en antiek. De ex perts van het Venduehuis der Notaris sen zijn van 10 uur 's morgens tot 5 uur 's middags aanwezig in Hotel Kennemer Prins (voorheen Koekenbier) aan de Kennemerstraatweg in Alkmaar, om in formatie te geven over ouderdom, echt heid en waarde van kunstvoorwerpen. De bezoekers van de taxatiedag moeten zich een gebeuren voorstellen als het te levisieprogramma 'Tussen Kunst en Kitsch'. Tijdens de taxatiedag zullen er experts met verschillende specialismen aanwe zig zijn. Men kan terecht bij een expert schilderijen, een expert goud en zilver, een expert porselein en een expert meu belen. Ook is er een algemeen taxateur ter plaatse. Tijdens de taxatiedag is de gang van zaken als volgt: men komt met het te taxeren object, krijgt een volg nummer voor de desbetreffende expert, bespreekt het stuk met de expert en krijgt vervolgens een waarde-indicatie. Organisator van de taxatiedag, het Ven duehuis der Notarissen uit Den Haag, is een oud en vertrouwd veilinghuis dat al sinda 1812 bestaat. Het is ontstaan als 'boelhuis' waar de Haagse notarissen de aan hun zorg toevertrouwde inboedels lieten veilen. Dat gebeurt nog steeds, maar inmiddels weten ook vele particu lieren de weg naar het Venduehuis te vinden. Het Venduehuis houdt ca. 20 veilingen per jaar. Er is een informatie ve brochure beschikbaar waarin duide lijk wordt uitgelegd hoe een veiling precies in z'n werk gaat. De [fjfkijkpOtt wordt gespeld Uw advertentie wordt gelezen HEILOO - Vrijdag 22 januari is er weer een Teenage Danceclub. Dit keer is het thema Teenage Houseparty, waarbij Galaxy natuurlijk weer voor de muziek zorgt, met de nieuwste houseplaten. Ook zijn er speciale lichteffecten enzo voort. De aanvang is 19.30 uur, het feest duurt tot tot half elf. De entree be draagt 3,00, inclusief garderobe. Uite raard worden er geen alcoholhoudende dranken geschonken. locaties van de Agensschool (Pastoor van Muijenweg) en 't Trefpunt. Wan neer dit alles gerealiseerd is, zal ook de herinrichting van de Pastoor van Mui jenweg zelf ter hand worden genomen. Financiering Met de totale opzet zal een bedrag van ruim 6 miljoen gulden gemoeid zijn. Het merendeel hiervan (3,2 miljoen) moet gefinancierd worden uit de op brengst van de grondverkoop van in to taal een kleine 180 woningen. Daar naast kan de gemeente beschikken over eigen middelen, bijvoorbeeld het riole ringsfonds en de door de raad goedge keurde jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van maximaal 70.000 gulden. In de meerjarenbegroting van Heiloo is bij voorbeeld ook al rekening gehouden met de verbetering van de huisvesting voor het ouderenwerk (250.000 gulden). Het resterend bedrag, bijna 1,3 miljoen gulden, wordt zoals gezegd aan de pro vincie gevraagd als bijdrage in het kader van het fonds voor stads- en dorpsver nieuwing. „Een bijdrage uit dit fonds egaliseert in feite de grondprijzen voor de nieuwe woningen", aldus wethouder Willemse-van der Ploeg. Zonder pro vinciale subsidie zou de grondprijs van de toekomstige woningen gemiddeld veertig procent hoger liggen, wat met name voor de te berekenen maandhuren ernstige gevolgen kan hebben. 'Opzet is haalbaar' „Er is een grote kans dat we de huidige opzet kunnen realiseren", meent de heer Geerlings. „Ruimtelijk gezien zul len de plannen wel uitgevoerd worden. De exacte invulling (bijv. architektuur, red.) moet natuurlijk nog worden vast gesteld". Bepalend in dit opzicht is van zelfsprekend ook de herziening van het bestemmingsplan Stationsomgeving, waarvan de hiervoor genoemde locaties deel uitmaken. Daarnaast zal de provin cie jaarlijks de gemeentelijke aanvraag toetsen en beoordelen. De totale opzet is in het provinciehuis te Haarlem overi gens wel positief ontvangen. Het geloof van mevrouw Willemse-van der Ploeg en de heer Geerlings in de "haalbaarheid lijkt daarom op dit moment terecht. 't Trefpunt aan de Westerweg: slecht bereikbaar en te klein om goed te blijvenfunctioneren voor het ouderenwerk in Heiloo. HEILOO - 1993 belooft een goed pop jaar te worden. 23 Januari bijt de meest belovende Heilooër band No Licence de spits af. In de Ypsalon geven zij een spetterend optreden. De band maakte haar debuut tijdens het benefietfestival op het Stationsplein. De reacties hierop waren zeer positief. No Licence bestaat uit Joost Schout (zang), Martijn Crabbendam (altsaxo foon, toetsen), Michel Nieuwenhuis (drum, zang), Godfriéd Crabbendam (gitaar) en Jan Voeten (basgitaar). Het repertoire bestaat uit rock, funk roll van o.a. Robert Palmer, Genesis, Black Crowes, Inxs, etcetera. De band treedt op in de Ypsalon in Ypestein op zater dag 23 januari, aanvang 21.30 uur. De toegang is gratis. postkantoor in Groede te werken. Later nog in Goes en Middelburg. In Goes werd er getrouwd en het echtpaar kreeg één dochter. Naast de PTT had de heer Dubois een grote hobby en dat was de muziek. Als zoon uit een muzikale fa milie kon dit ook niet missen. Er wer den orgellessen genomen in Vlissingen en later nog piano en vioollessen. „Ik heb veel in kerken gespeeld, en eerste vi ool in het orkest van Middelburg onder dirigent Oud" zegt Dubois. Maar intussen was de dochter getrouwd en vertrok naar Alkmaar. Nu woont zij in Heiloo. Het echtpaar Dubois had in tussen zijn intrek genomen in een ver zorgingsflat in Middelburg en heeft daar naar volle tevredenheid gewoond. In 1978 overleed mevrouw Dubois. Voor een regelmatig bezoek aan haar vader was de afstand Heiloo-Middel- burg wel erg groot. Maar in 1980 kwam er een plaats in de Loet vrij en dat was voor de heer Dubois een stuk gezelliger. Voor zijn 100 jaar is hij nog zeer vitaal de krant wordt nog elke dag gespeld en de tv biedt hem veel, muzikaal, plezier. Concerten worden nog graag beluisterd. Roken behoort ook tot een van de ge liefde bezigheden van de heer Dubois. „Toch begin ik de laatste tijd wat pro blemen met mijn geheugen te krijgen en dat vind ik heel vervelend". Hij kan ook boos worden als hij in het gesprek niet op een bepaalde naam kan komen. „M'n meeste vrienden die ik hier had zijn overleden daar kon ik nog wel eens een goed gesprek mee voeren. Het leukste vind ik nu nog een dagje naar m'n dochter". Bij het afscheid blijkt echter dat de heer Dubois toch nog zeer heldere momenten ook heeft. Hij vraagt mij: „Wat was uw naam ook weer". Ik antwoord: „Bos". Adrem antwoord Dubois: „Dan hebben we dezelfde naam, je spreekt het alleen een beetje anders uit". De formatie No License zet zaterdag vanaf 21.30 uur de Ypsalon in de wijk Ypestein op z'n kop met swingende muziek. HEILOO - Voor het tweede seizoen or ganiseert de Beeldhouwclub Heiloo, onder auspiciën van de Stichting Oude renwerk, een cursus voor 50-plussers. Deze cursus, die door een aantal en thousiaste cursisten wordt bezocht, geeft onder leiding van enige vakkundi ge leraren les in de eerste beginselen van het werken in diverse steensoorten. Er is nu weer plaats voor een aantal nieuwe cursisten. Als u belangstelling heeft, kom dan eens kennismaken op donderdagmorgen van 9.30-11.30 uur of donderdagmiddag van 13.30-15.30 uur. De lessen worden gegeven in de Hobby-Farm, Pastoor van Muijenweg te Heiloo. HEILOO - In huize de Loet wordt eind van deze maand een bijzondere verjaar dag gevierd. De heer J.A. Dubois, die sinds 1980 bewoner van de Loet is, viert dan zijn 100e verjaardag. Dit gaat na tuurlijk niet ongemerkt voorbij, want al komt het wel vaker voor het blijft toch iets bijzonders. De heer Dubois is een echte Zeeuw, af komstig uit het zuidelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen, het plaatsje Schoondijke. Een dorpje dat niet meer dan 2000 inwoners telde. „We hadden zelfs een burgemeester en dat was nog een Hollander ook" vertelt Dubois. Ve le jaren werd er bij de PTT gewerkt. Op jeugdige leeftijd kwam Dubois op het Eind januari hoopt de heer J.A. Dubois zijn 100ste verjaardag te vieren in huize De Loet.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1