Groen licht voor uitbreiding Loo fit» A.J. VOS 'Erik of het klein insektenboek nieuw hoogtepunt Jeugdtheater F.G. Mencke geïnstalleerd als gemeentesecretaris van Heiloo Vele mooie geschenken... C. HACHMANG Heeft u geen kalender gekregen? 58e JAARGANG EUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN FEBRUARI CDA-top in Heiloo Bingo-avond bij tamboer en majorettenkorps Nijenburg Pianoduo in Witte Kerk m i Jan Giling exposeert in galerie Sol y Sombra Spaaractie bij Super Discount Dierenartsen geven korting op sterilisatie/castratie ;is)c meer service.,. simon peek 0EB boboen BSSSt-s*5 Valentijnsdag Stationsweg 61 Heiloo Door gebrek aan cuimte jS het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst js. Indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mogelijk volgende week opnemen. flÉtl Bel ons of kom hem even halen. Partij van de Arbeid Zen Shiatsu massage Boothill Undertakers in Storeyclub Ansichtkaartenbeurs Bijeenkomsten voor hartpatiënten Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Minister-president Ruud Lubbers. HEILOO - Op woensdag 17 februari houdt het CDA een regionale mani festatie onder het thema: 'Nederland sterker en geloofwaardiger maken, ook in Noord-Holland'. Sprekers zijn minister-president Ruud Lubbers, frac tievoorzitter Tweede Kamer Elco Brink man, minister van Sociale Zaken Bert de Vries en partijvoorzitter Wim van Velzen. Tijdens deze CD A-manifestatie zullen diverse CDA-bewindpersonen en andere CDA-politici aanwezig zijn voor discussie en informeel contact. Plaats: Motel Heiloo, aanvang 19.30 uur, toe gang gratis. HEILOO - Zaterdag 13 februari houdt het Tamboer en Marjorettenkorps Nij enburg weer hun jaarlijkse bingoavond in het Brunogebouw aan de Pastoor van Muijenweg. De avond wordt om 20.00 uur geopend met een optreden van de drumband en de majorettes. Hierna be gint de bingo. Deze bestaat uit 3 rondes en in de laatste ronde zijn er extra mooie prijzen te winnen. Tijdens de pauze zal er een tombola zijn om de kosten van het een en ander bin nen de perken te houden. De muziek tij dens en na de bingo, want de voetjes moeten ook van de vloer, wordt dit jaar verzorgd door het duo The Mascotte Boys. U ziet er is genoeg te beleven. Ook kunnen de drumband en minirettes best nog wat versterking gebruiken. Voor de drumband zoeken wij nog een paar lyra-spelers/speelsters en voor de minirettes, meisjes vanaf 7 jaar, die het minirette peleton Jcunnen versterken. U kunt ons elke woensdagavond vanaf kwart vóór zeven 's avonds aantreffen in het Brunogebouw aan de Pastoor van Muijenweg. Kom eens vrijblijvend kij ken, of bel voor informatie: mevr. Len- ting tel. 336509, of dhr. De Groot, tel. 334661. HEILOO - Op donderdag 4 maart van af 20.15 uur zal het bekende pianoduo Wyneke Jordans en Leo, van Doeselaar een concert geven in de Witte Kerk in Heiloo. Zij zullen zowel werken a qua- tre mains als voor twee piano's spelen. Er worden werken uitgevoerd van Mo zart, Schumann,. Debussy, Skrjabin, Ravel, Milhaud en Meijering. Toe gangsprijs 12,50 (CJP en 65 10,00). Plaats reserveren is mogelijk: telefoon 072-331721 of 3328*2. Eén van de schilderijen van Jan Gi ling, te zien in Sol y Sombra. ALKMAAR - Zondag 14 februari gaat in galerie Sol y Sombra aan het Ver- dronkenoord 94 te Alkmaar weer een expositie van onze plaatsgenoot Jan Gi ling van start. De officiële opening, om 16.00 uur, wordt door de heer M. Wer- tenbroek gedaan, eveneens uit Heiloo afkomstig. Giling laat een schitterende verzameling olieverfschilderijen en te keningen zien. De expositie is tot en met zondag 7 maart te bezichtigen. HEILOO - Deze week gaat er bij de Su per Discount aan de Zevenhuizerlaan te Heiloo een leuke spaaractie van start. Bij aankoop van boodschappen ter waarde van 15 gulden ontvangt men een spaarzegel. Bij een volle kaart (40 ze gels) ontvangt men één van de vier plu che knuffels uit het Flying Circus. Bovendien maakt iedereen die een volle kaart inlevert ook nog eens kans op twee vrijkaarten voor het beroemde cir cus Renz. In de Super Discount vertel len ze u graag meer over deze leuke actie. HEILOO - Ook dit jaar geven dieren artsen in Alkmaar en de regio reductie op het castreren en steriliseren van ka ters en poezen. Deze aktie loopt van 15 februari tot 1 maart. De grootscheepse aktie is ook nu weer op touw gezet en fi nancieel mogelijk gemaakt döor de die renbescherming. Van de Dierenbescherming ontvangen de aan de aktie deelnemende dierenart sen een subsidie per te behandelen kat. Een en ander komt ditmaal neer op een 'zachte' prijs van 37,50 per castratie en f 75,00 per sterilisatie. Uiteraard is sterilisatie, ondanks de korting prijziger dan castratie, omdat de bijbehorende operatie relatief ingrijpender is. De Dierenbescherming verwacht ook dit jaar weer hoog te scoren. En dat is ook nodig. Ieder jaar komen er weer zo'n 90.000 kittens bij, waarvan minstens de helft in het zogenaamde zwerfcircuit of in de plaatselijke asiels belanden. Dat sterilisatie of castratie leidt tot in dolentie met een zekere hang naar vet zucht bestrijden we met klem. Echt waarneembare gedragsveranderingen komen nauwelijks voor. Wel wordt poes er op den duur wat huiselijker op en dus gezelliger. Maar daar kan geen echte kattenliefhebber bezwaar tegen hebben. Voor inlichtingen kunt u altijd bellen met de Dierenbescherming, mevr. T. A. C. Schoehuijs-de Vries, tel. 072-119998. juwelier Stationsweg 85A - Heiloo - Telefoon 072-335730 so**'6" Te| 072-330550 a, P.S. de maandagen 15 en 22 februari gesloten. SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 - Schilderwerken, wandafwerking - Kwaliteit en vakmanschap - Eerlijk advies en kosteloze offerte Dit deel van de Heerenweg, met links 't Loo en rechts o.a. de winkel van Helling, zal veranderen van een 'gewo ne weg voor autoverkeer' in een winkelerf waar auto's 'te gast' zijn. Makelaars Taxateurs o.q. ^ro™FVKFRNKOOPÈ Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES HEILOO - Na een rommelige stemming over een motie van D66 en enkele voor stellen, stemde de meerderheid van de Heilooër gemeenteraad vorige week in met het collegevoorstel aangaande de herinrichting van het centrumgebied (omgeving 't Loo). Door dit besluit is het mogelijk geworden dat de winkelhof in de nabije toekomst wordt uitgebreid met 2200 m2. Bovendien is een uitbrei ding van de winkelstand aan de Raad- huisweg en Heerenweg met 1300 m2 in het plan opgenomen. De discussie in de raad spitste zich echter niet toe op deze uitbreidingen maar opjde realisering van een centraal plein. Dit centrale plein werd voorgesteld tus sen 't Loo en de winkels aan de Heeren weg. Het plein moet dienen als 'bindend element' tussen de winkels. Tegelijker tijd echter blijft het voor autoverkeer mogelijk om in beide richtingen over dit plein te rijden. De toezegging dat het plein zodanig wordt ingericht dat 'de auto hier te gast is', resulteerde niet al leen in een discussie over het begrip 'te gast', maar leverde ook een motie op van D66. Deze partij wil het plein reali seren tussen Loo en Witte Kerk, een uit breiding van het huidige plein derhalve, met afsluiting van de Heerenweg tussen Raadhuisweg Noord en Zuid. Ondanks argumenten als kostenbesparing en een verkeersveiliger situatie voor met name voetgangers stemden tenslotte alleen PvdA-wethouder J. Borsjes en D66- fractievoorzitter H. van Halem voor de ze motie. Ook een tweetal voorstellen van Groen Links behaalden onvoldoende steun. Het volledig autovrij maken van het voorgestelde centrale plein werd alleen door het eigen raadslid A. Pleizier ge dragen. Het openstellen van de Raad- huisweg-Noord voor de afwikkeling van het autoverkeer - ten gunste van de Ker- kelaan - werd ook door Heiloo 2000 gesteund. De op het huidige plein ge plande uitbreiding van 't Loo was voor de PvdA aanleiding om een aanpassing voor te stellen: eerst behandelen in de commissie, dan pas besluiten. Ook dit voorstel haalde met slechts vier voor stemmers weinig uit. Bij de stemming over het ongewijzigde collegevoorstel bleek de ruime meerder heid van CDA en VVD in de raad doorslaggevend. Op alle fronten steun den deze fracties het collegevoorstel. De onderdelen met betrekking tot de verde re ontwikkeling van de Raadhuisweg- Zuid, waarin als opties opgenomen de bewinkeling, eventueel de vestiging van de openbare bibliotheek en de tweede fase van de nieuwbouw gemeentehuis, werd door de raad unaniem gedragen. Als gevolg van de eerdere motie en voorstellen stemden PvdA en D66 tegen het voorgestelde centrale plein, de uit breiding van 't Loo en de verkeersaf wikkeling in dit gebied. Dit laatste element had ook niet de instemming van A. Pleizier (Groen Links) en A. ten Hoope (Heiloo 2000). Bij de herinrichting van het centrumge bied wil de meerderheid van de raad ook de bouw van winkels/appartemen ten toestaan op het huidige parkeerter rein achter de ING-bank. PvdA en D66 stemden tegen dit onderdeel, aangezien de bebouwing in hun ogen te fors is. Nu de beleidsuitgangspunten zijn vast gesteld, zullen de plannen in fases wor den uitgevoerd. Gestart wordt daarbij met de uitbreiding van 't Loo. Vervol gens wordt gedacht aan bebouwing op het Raadhuisplein-Zuid en achter de ING-bank en tenslotte zal nieuwbouw aan de Raadhuisweg-Zuid aan de orde komen. De herinrichting van het cen trumgebied zal kostendekkend kunnen worden gerealiseerd. In dit kader was de raad unaniem over een sobere uitvoe ring van het geheel, zodat de burgers niet op de rekening worden getrakteerd via de gemeentelijke belastingen. Erik Pinksterblom (rechts) in gesprek met het adelijke wespenvolk tijdens de uitvoering van 'Erik of het klein insektenboek' in De Beun. Tussen de panden van Blokker (links) en de ING-bank is nu nog zicht op de woningen in de Van Aostastraat. Dat zal in de toekomst veranderen. H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 DRUKKERIJ UITKIJKPOST B.V. RECHTE HONDSBOSSCHE LAAN 22 POSTBUS 68,1850 AB HEILOO TELEFOON: 072-330175 TELEFAX: 072-335644 HEILOO - Na de bijeenkomst van de gemeenteraad vorige week donderdag kijkt de PvdA-fractie alweer vooruit naar de volgende raadsvergadering, die gehouden wordt op donderdag 11 maart. Vooralsnog staat voor die verga dering de stads- en dorpsvernieuwing op de agenda. De Partij van de Arbeid be reidt deze raadsvergadering voor op maandagavond 8 maart vanaf 19.00 uur. Wie onderwerpen of standpunten onder de aandacht van de fractie* wil brengen, kan contact opnemen met de fractievoorzitter, Roelof Bos, tel. 335747. Schrijven kan natuurlijk ook, het adres is: Geestakker 32, 1852 EX Heiloo. BERGEN - Zeker als men ouder wordt en allerlei kwalen zich aandienen zowel bij mannen als bij vrouwen is men ge baat bij een goed functionerende ener giehuishouding. Zen Shiatsu massage is een goed alternatief om de vitaliteit te versterken en kwalen te verhelpen. Spe ciaal voor senioren wordt er op de dins dagmorgen een cursus gegeven. De cursus bestaat uit 12 lessen, start op dinsdag 23 februari en wordt gegeven door Joop van der Meij in de Studio aan de Stroomerbaan 20, Bergen. Voor inlichtingen en aanmeldingen kunt u bellen: 02208-97711. AKERSLOOT - Na een time-out van bijna zes maanden zal de rockband The Boothill Undertakers het podium weer betreden, en wel het podium van jonge rencentrum de Storey Club in Aker sloot. De bandleden zeggen weer genoeg energie te hebben voor een toernee langs de vele plaatsen waar ze de afgelopen zeven jaar hun sporen hebben achter gelaten. Als beginnende band lieten de Underta kers zich voornamelijk inspireren door het oude werk van ZZ-Top maar al gauw werden er ook eigen nummers ge schreven, met als resultaat de demo's, Can you dig it?' ('87) en 'Keep on dig- gin' ('88). De platenmaatschappijen reageerden positief, echter een contract bleef uit. De band liet het hier niet bij zitten. Onder eigen label 'Diggitall' ver schenen de cd-single 'Anywhere' en de single 'Hold on' welke regelmatig op ra dio 3 te horen was. Door het hele land werden de zalen met stevige rock, blues en boogie 'gezellig' platgespeeld. In hun eigen studio in Castricum wor den weer nieuwe nummers geschreven en op vrijdag 12 februari start de band in de Storey Club hun nieuwe toernee. De Storey is er terecht trots op dit optre den te mogen organiseren. Om 21.00 uur gaat de deur open en de toegang is gratis. HEILOO - 'Erik of het klein insekten boek', het beroemde boek van Godfried Bomans. De ongeveer duizend bezoe kers van De Beun het afgelopen week end zullen deze titel ook onthouden als opnieuw een succesvolle musical van Jeugdtheater Heiloo. Voor de vijfde maal op rij slaagde het uit ongeveer der tig jongeren bestaande gezelschap erin de viermaal tot de laatste plaats bezette Heilooër zaal twee uur in haar greep te houden. Het verhaal, zoals gepresenteerd door Jeugdtheater Heiloo, is op zich eenvou dig. De jongen Erik Pinksterblom maakt in zijn droom een rondreis door de wereld der insekten, ingegeven door de biologielessen op school. Dit laatste was de start van de musical: schoolfrik ken verwelkomden het publiek bij bin nenkomst in de zaal en zongen daarna hun ode voor 'Solms' beknopte natuur lijke historie'. Dit leerboek en de kennis ervan hielp Erik tijdens zijn rondreis en maakten hem tot een beroemdheid: 'Pinksterblom for ever' zong het als mieren uitgedoste ensemble aan het slot van de voorstelling. In de lof voor de voorstelling van deze musical delen natuurlijk ook de mensen 'achter de schermen': Martin Affourtit, die de tekst schreef, en Cas Himmel- reich, die voor passende muziek zorgde. Helaas moest de geluidskwaliteit tijdens de (eerste) voorstelling enigszins lijden onder de techniek. Het werken met draadloze microfoons verliep enerzijds niet vlekkeloos, maar had anderszijds het voordeel dat hoofdrolspeler Bart- Jan Oosting (Erik) zijn acteer- en zang talenten overal op of rond het podium kon demonstreren. Naast hem voelden met name ook Friso van Vemde, Vin cent Affourtit, Guido van der Velden, Timo Bakker en Isaak Casemier zich thuis in de verschillende rollen. 'Erik of het klein insektenboek' had al les in zich wat,een musical aantrekkelijk maakt. Prachtige kostuums en een inge nieus decor, bijvoorbeeld. Maar ook de choreografie stak goed in elkaar. Het beste staaltje hiervan leverden de negen speeltjes in de 'huid' van mevrouw Dui zendpoot. Hun tap-dans vlak voor de pauze zal met heel wat zweten zijn in gestudeerd onder leiding van Caroline van Rhijn. Haar invloed was goed merkbaar in de nummers, die als ensem ble werden uitgevoerd, waarbij voor het showelement de hele zaal - inclusief de trappen naast het publiek - goed wérd gebruikt. Het wachten is nu op de zesde voorstel ling van Jeugdtheater Heiloo. Echter, gezien de grote belangstelling voor 'Erik of het klein insektenboek' het afgelopen weekend, heeft JTH besloten in septem ber nogmaals De Beun voor deze voor stelling af te huren. Een wijs besluit en een goede gelegenheid voor wie dit keer te laat was met het kopen van een kaart je om alsnog te genieten van het jeugdi ge Heilooër talent. De heer Mencke (rechts) legt ten overstaan van de gemeenteraad de eed af, waarna zijn benoeming tot gemeentesecretaris in Heiloo definitief is. HEILOO - Vorige week werd tijdens de vergadering van de gemeenteraad de heer F.G. Mencke geïnstalleerd als ge meentesecretaris van Heiloo. Hij is op volger van E. de Boer, die in december 1992 gebruik maakte van de VUT- regeling. Na de installatie spraken bur gemeester Schoof en nestor van de raad, de heer A. ten Hoope (Heiloo 2000) de nieuwe secretaris toe. Burgemeester Schoof vertrouwt erop dat de heer Mencke goed zal aarden in de 'scharnierfunctie' tussen het (politie ke) bestuur van de gemeente en de amb telijke organisatie. ,,"Wij hebben goede hoop en verwachting de juiste mens be noemd te hebben", aldus Schoof. Ook de heer Ten Hoope liet zich na mens de gemeenteraad positief uit ten aanzien van de heer Mencke. In zijn toespraak passeerde hij stations in Drente en Friesland (resp. geboorte- en werkplaats van de nieuwe secretaris) om tenslotte in Heiloo te belanden: ,,U moet op een rijdende trein springen, maar kan daarbij rekenen op een hand vat van het college en de raad". De heer Mencke bedankte hierna de sprekers en met het uitspreken van een citaat gaf hij ook blijk van vertrouwen op een goede samenwerking: 'Een volk dat leeft, boutot aan z'n toekomst'. De- AKERSLOOT - Zaterdag 13 februari organiseert de Nederlandse Vereniging van Prentbriefkaartenverzamelaars een grote Ansichtkaartenbeurs van 10.00- 15.00 uur in Motel Akersloot. Bijna 40 standhouders (zelf verzamelaars) uit het gehele land brengen hier bijna één mil joen oude Ansichtkaarten bijeen, van vóór 1900-1970, om deze te Vuil of te koop aan te bieden. Veruit de meeste ansichten zijn topografische ansichten van dorpen en steden van ons land, maar de buitenlandse ansichten ontbre ken ook niet. Verder is er een groot aan bod van diverse onderwerpen: tevens kunnen de bezoekers de door hen mee gebrachte ansichtkaarten gratis laten taxeren. Voor meer informatie 01840- 18635. ze spreuk staat op het monument in het midden van de Afsluitdijk, langs welke weg de nieuwe secretaris de afgelopen maanden menigmaal reisde om kennis te maken met zijn nieuwe woon- en werkgemeente. ALKMAAR - Interkruis Noord-Kenne- merland start een serie bijeenkomsten voor hartpatiënten en hun partners op donderdag 18 maart en 1, 8 en 15 april van 9.30 tot 11.30 uur en dinsdag 23 maart van 13.30 tot 15.30 uur. De bij eenkomsten worden gegeven in het hoofdgebouw van Interkruis Noord- Kennemerland aan de Gasthuisstraat 2 in het centrum van Alkmaar. Voor le den is deelname gratis; niet-leden beta len 15,00. Hartpatiënten blijven na ontslag uit het ziekenhuis en/of revalidatie vaak met veel vragen zitten over praktische za ken, die voortkomen uit bijvoorbeeld hun angst voor herhaling. Een wijkver pleegkundige leidt deze serie bijeen komsten. Ook een diëtist en psycholoog werken mee, zodat onderwerpen als voeding en omgaan met angst ook aan bod komen. De bijeenkomsten op dins dagmiddag 23 maart wordt verzorgd door een docent ontspanningsoefenin gen. Informatie en aanmelding: bureau Voorlichting van Interkruis Noord- Kennemerland. Het telefoonnumer is 199222.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1