A. J. VOS General Lee in de Ypsalon Voorjaarsexpositie bij Kunsthandel Renee Smithuis Sponsorloop voor Eritrea Voorjaarsconcert Caecilia: opnieuw een schot in de roos C. HACHMANG TALEN INSTITUUT DE WESTER 072-128709 Prijsvraag Foresters en ABN/AMRO -'-zZm tossb AANWEZIG OP ONDERWIJSMARKT DE VEST: ZA. 13 JUNI Nieuwe expositie in het gemeentehuis VOOR NIEU W S B LA D 58e JAARGANG NO. 12 HEILOO EN O AAST RE KEN 24 MAART 1993 Vakantiebeurs geslaagd maar niet voor Hart voor Polen Extra aandacht politie voor fietsenoverlast bij het NS-station Zeshonderd leerlingen in de muziekschool Jeugdmuziekdagen Bijbellezing Samenwerking Heiloo, Akersloot en Limmen in de Witte Kerk Johannes Passion Toekonst van de Benedictusschool Boomplantdag in Heiloo ;s einde vast te houden. Zeker in combina tie met de prachtige akoestiek van de Witte Kerk. Naast de Scota Cantorum werken mee: Evangelisata: Vincent de Lange; Christus: Gerard Rooker; Sopraan 1: Julius Hendriksen; Sopraan 2: Mathijs Vriese; Countertenor: Jan Brink; Te nor: Bert Visser; Bariton: Albert van Ommen; Bas: Martin Pronk; Organist: Gerard Leegwater. De begeleiding wordt verzorgd door het Amsterdams Begeleidingsorkest. Het geheel staat on der leiding van Hendrik Timmerman. Kaarten zijn aan de kerk verkrijgbaar vanaf 19.00 uur. Wilt u zeker zijn van een plaats, dan is telefonische reserve ring aan te bevelen (tel. 334804). De toe gangsprijs bedraagt 30,00 of CJP/ 65+ 25,00 (van te voren afgehaald 5,00 reduktie). H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19- 072-335085 SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 - Schilderwerken, wandafwerking Kwaliteit en vakmanschap eerlijk advies en kosteloze offerte Makelaars Taxateurs o.g. h0pÓthekenKOOP Postbus 95.1850 AB Heiloo.Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Met swingende rock treekdt General Lee op in de^ Ypsalon HEILOO - Zaterdag 27 maart speelt in wijkgebouw de Ypsaloiï General Lee. Wie van een stevig stuk muziek houdt, mag dit beslist niet missen. De band werd eind 1989 opgericht en bestaat uit Fred Vosse (gitaar), Glenn v.d. Berg (leadzang), Johan v.d. Neut (drums/ zang) en Bart Koster (basgitaar). In de loop der jaren heeft deze band zijn sporen verdiend met optredens door het hele land. Ze weten elke zaal enthousi ast te krijgen met nummers van Cree- dence Clearwater Revival, Stevie Ray Vaughan, ZZ Top en eigen werk. De en tree is gratis, de zaal is open vanaf 21.30 uur. HEILOO - Vanaf donderdag 25 maart is er een nieuwe expositie te bezichtigen in de gangen en de hal van het gemeen tehuis. Het is tekenwerk van Els Heere mans-Schutte en keramiek van Marieke Koudstaai. Mw. A.A.M. Willemse-van der Ploeg zal deze expositie op 25 maart openen om 16.00 uur. De expositie in het gemeentehuis duurt tot 4 juni en is te bezichtigen op werkdagen van 8.00- 12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. Els Heeremans-Schutte tekent, sinds vorig jaar juli-augustus met hernieuwde energie, vanuit haar gevoel spontaan voorafgaand idee of schets direct op pa pier. Soms zijn het- bolle, ronde vor men, soms hoekige-rechte lijnen.. Zij vult niet alle vormen altijd in omdat dan vaak de oorspronkelijke lijnen niet meer te zien zijn. Els Heeremans laat het graag aan de fantasie van de mensen die komen kijken over wat zij er zelf in zien. Marieke Koudstaai volgde eerst de lera renopleiding (tweede graag Handenar beid en Textiele Werkvormen) en de Akademie voor Beeldende Vorming te Amersfoort. Sinds 1985 heeft zij haar eigen atelier in Alkmaar waar zij werk zaam is als beeldend kunstenaar met ke ramiek. Marieke Koudstaai heeft al menige expositie gehad, o.a. in Alk maar, Utrecht, Amersfoort. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en "13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! wegens HUWELIJK INGRID HEILOO - Het aantal bezoekers op zondag 14 maart in wijkcentrum Ypsa lon beloofde voor de beurs veel goeds. Goedkope en minder goedkope vakan tiereizen gingen als broodjes over de toonbank. Oók de Stichting „Een Hart voor Polen Heiloo" was uitgenodigd. Waarom? Niet in de eerste plaats met de bedoeling, om reizen naar Polen te promoten, maar wel met de bedoeling om in Hei loo gastgezinnen te vinden die in de pe riode van 11 tot 29 augustus twee Poolse kinderen in hun gezin willen op nemen voor een ontspannen, leerzame en gezonde vakantie. De Stichting zoekt nog drie gastgezinnen voor zes kinderen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar. Tijdens de beurs hebben heel wat men sen een vakantie uitgezocht om zich el ders wat te ontspannen en terecht, maar... in de sterk vervuilde Poolse stad Swietochlowice waar Heiloo een stedenband mee heeft zijn er jonge kin deren, die niet alleen ontspanning, maar meer nog gezonde lucht nodig hebben. De beurs heeft de Stichting niets opgele verd, want Heiloo gaat op vakantie, maar. zijn er toch nog drie gastgezin nen, die ervoor willen zorgen, dat de va kantiebeurs ook voor de Stichting Een Hart voor Polen geslaagd is? Voor opgave en/of informatie kunt u terecht bij: J. Rood, De Moestuin 19, 1852 JG Heiloo, tel. 072-335297. De majorettes van Nijenburg zorgden op de muziek van het tamboer korps voor de nodige afwisseling. HEILOO - Het is al weer een tijdje gele den, dat de politie in Heiloo een aktie heeft gehouden om overlast van rond om het station N.S. te Heiloo geplaatste fietsen tegen te gaan. De in strijd met de regels geplaatste fietsen werden door de politie overgebracht naar het politiebu^ reau, waar de eigenaar de fiets tegen be taling van een geldbedrag (transactie) kon terug krijgen. De aktie werd gehouden nadat gecon stateerd was, dat niet alle bij het station aanwezige stallingruimte werd benut. Het kwam voor, dat de fietsenstalling nog voldoende ruimte, bood en toch werden fietsen her en der buiten de stal ling geplaatst, hetgeen voor overlast zorgde, vooral op de voetpaden. Na de aktie bleek, dat de mensen hun fietsen wel in de stalling plaatsten waardoor de overlast beperkt bleef tot die fietsen, waarvoor in de stalling geen plaats was. Langzamerhand gaat het echter weer de verkeerde kant uit.'De overlast door buiten de stalling geplaatste fietsen wordt weer groter en niet altijd is als oorzaak een overvolle stalling aan te wijzen. Door de politie zal regelmatig bij het station worden gekeken of er overlast is. Blijkt die overlast het gevolg te zijn van een overvolle stalling, dan zal een oogje worden toegeknepen, temeer daar het beleid van de gemeente erop gericht is in overleg met de N.S. te komen tot uitbreiding van de stallingruimte. Blijkt de overlast echter niet het gevolg te zijn van een volle stalling, dient het publiek er rekening mee te houden, dat het over brengen van fietsen.naar het politiebu reau nog steeds tot de mogelijkheden behoort. De fietsen kunnen dan natuur lijk tegen betaling van het wettelijk vastgestelde transactiebedrag worden afgehaald. De politie hoopt echter, dat het zo ver niet zal komen, ook al omdat inzet van politiemensen voor dit doel ten koste zal gaan van inzet op andere taakgebieden, zoals beperking vah wo ninginbraken, het bestrijden van vernie lingen en vandalisme en toezicht op de openbare orde. LANGEDIJK - Op 27 en 28 maart zul len wederom de jeugdmuziekdagen ge houden worden in de Scholengemeenschap Elckerlijc in Noord-Scharwoude. Twee dagen lang zullen 150 (zeer) jonge enthousiaste musici 12 muziekstukken instuderen. Dit onder leiding van leden, waaronder de concertmeesters, van Het Radio Symphonie Orkest en het Metropoolor kest en een lid uit het Concertgebouw orkest. Het slagwerk wordt door een le raar van het Alkmaars Conservatorium ingestudeerd. De algehele muzikale leiding is in han den van de dirigent van het Radio Symphonie Orkest. Deze zal geassis teerd worden door een vroegere leerling van Jan Stulen, Gerard Poot. Tijdens het slotconcert, zal bijzondere aandacht aan een apart instrument worden ge schonken, de panfluit. Een groep van 24 panfluitspelers zal enkele stukken ter gehore brengen. Dit alles omdat de stichting ook de aandacht op andere bij zondere instrumenten wil vestigen. De panfluitgroep staat onder leiding van Helène Kolkmeyer. Heeft u belangstel ling voor deze dagen en wilt u de repeti ties bijwonen, dan kan dit op beide dagen. Wilt u het slotconcert meemaken met een orkest van 150 kinderen samen met leden uit het Radio Symphonie Orkest, dan kan dit op zondag 28 maart in spor thal Geestmerambacht aan de Dr. Wil- minkstraat te Noord-Scharwoude. Toe gangsprijs is 10,00 p.p.. Kaarten kun nen op zaterdag 27 maart aan de school en zondag 28 maart vanaf 15.30 uur aan de sporthal worden verkregen. Kaarten kunnen worden gereserveerd bij de or ganisatie, impresariaat Allegretto, tel. 02262-2339. HEILOO - Het is bijzonder interessant om vanuit de bijbel na te gaan op welke manier de christenen hun bijeenkom sten organiseerden. Dan blijkt hoever de huidige praktijk daarvandaan staat. Op vrijdag 26 maart om 20.00 uur zal de heer Mr. H.P. Medema uit Apel doorn over dit onderwerp een bijbelle zing houden in de zaal van de Gerefor meerde Kerk aan de Noordergeeststraat te Heiloo. De toegang is vrij. Er is gele genheid tot vragen stellen. Inlichtingen: M. Oppenhuizen, tel. 02518-54596, of H.R. Smit, tel. 072-337151. HEILOO - Op zaterdag 3 en zondag 4 april zal de muziekschool van Heiloo weer bruisen van muziek. Heilooër Har monie orkest Caecilia organiseert dan voor de negende maal een leerlingenor kesten festival. Dit jaar met een record deelname van twintig orkesten: dit zijn ruim zeshonderd leerlingen! Het festival is uniek in Noord-Holland. De orkesten komen dan ook uit de gehe le provincie. Leerlingen, jong maar ook oudere, laten hier horen en zien wat ze kunnen. Een deskundige jury, bestaan de uit Kees Vlak en Theo Jansen, beoor deelt elk leerlingenorkest op muzikali teit, presentatie en spelplezier. Om getuige te zijn «n deze zeer geva rieerde dagen, kunt u zowel zaterdag als zondag vanaf half twaalf terecht in de Muziekschool van Heiloo. De zaal is va naf 11.00 uur geopend. De prijsuitrei king vindt zondag 4 april rond half zes plaats door wethouder mevr. A. Wil lemse-van der Ploeg. Toegangsprijs: 2,50 per persoon. is WOENSDAG 31 MAART A.S. GESLOTEN Een schitterend werk van Gerrit Willem van Blaaderen: een boerderij in Zuid-Frankrijk. HEILOO - Zaterdag en zondag 20 en 21 maart is bij Renee Smithuis op de Stati onsweg 85 de voorjaarsexpositie van start gegaan. Het werk dat geëxposeerd wordt is uit de jaren tien en twintig van deze eeuw van schilders die toen in Ber gen werkzaam waren, waaronder een schitterend werk van G.W. van Blaade ren. In de collectie zal men ook vroege werken van Arnout Colnot, Germ de Jong, Harrie Kuyten, Piet van Wijn- gaerdt en nog vele andere tegenkomen. Er is een uitgebreide catalogus aanwezig die altijd de moeite waard is om in uw bezit te hebben. De afbeeldingen zijn door Renée Smithuis zelf van alleraar digst commentaar voorzien. In haar voorwoord van de catalogus zegt Renée: „Een klant is de spil waar alles om draait. Natuurlijk ook om het kunstwerk maar zonder koper blijft het in eigen bezit wat heerlijk zou zijn, maar wie kan zich dat permitteren". Veel klanten/kopers en andere be langstellenden zullen wel even een kijkje gaan nemen. HEILOO - De jaarlijkse sponsorwan deltocht voor het vastenproject start za terdag 27 maart om 12.00 uuur bij de Moeder Gods Kerk. Dit jaar vraagt Eri trea onze aandacht. Oorlog is verschrik kelijk, dagelijks horen, lezen en zien we de narigheid hiervan. Er wordt zoveel pijn en verdriet gedaan, er wordt zoveel schade veroorzaakt. In Eritrea is er na 30 jaar oorlog geluk kig nu vrede. Maar het land moet weer opgebouwd worden en kunnen vluchte lingen weer terug keren naar hun eigen land. Na de oorlog in 1945 was in ons land ook bijna alles vërwoest. Heel veel jaren moest aan de wederopbouw ge werkt worden. Ook Eritrea, een land in Afrika, buurland van Ethiopië, heeft na zo'n lange oorlog met Ethiopië veel geld nodig. Denk maar aan huizen en scho len die gebouwd moeten worden, de wa tervoorziening moet op peil gebracht worden en zoveel andere dingen. Daar gaan we voor lopen! Iedereen die wil, mag meelopen. Het is een prachtige wandelroute door het mooie Heiloo waarvan duidelijk het voorjaar te zien en te voelen is. De routes gaan over 5 en 10 kilometer. De inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar op onderstaande adressen: Mw. C. Wesseling, Wilgenlaan 2, Hei loo; mw. R. Klaver, Zevenhuizerlaan 103, Heiloo; Mw. A. Winder, Kieften- land 100, Limmen; Mw. A. Duindam, Pagelaan 8, Limmen. U kunt ook nog zaterdag besluiten om mee te lopen, u kunt een sponsor bedrag bij het inschrijfformilier vermelden. De gene die het meeste sponsorgeld bijeen loopt, ontvangt een leuke attentie. HEILOO - De colleges van burge meester en wethouders van de gemeen ten Heiloo, Akersloot en Limmen zijn van plan de tussen hen reeds bestaande samenwerking vast te leggen in een overeenkomst, ook wel een Convenant genoemd. De Gemeenteraden van de drie gemeenten zullen in april hierover definitief een besluit nemen. De samen werking dient om de krachten te bunde len op daarvoor in aanmerking komen de terreinen. Sommige zaken raken de gemeenten gezien hun ligging en aard alledrie en ligt er om die reden een geza menlijk belang. Ook kan dat belang er zijn doordat sommige zaken in samen werking beter of goedkoper uitgevoerd kunnen worden. In het verleden was er reeds op enkele gebieden. Als voorbeeld kan worden ge noemd de uitvoering van de Wet Wer keloosheidsvoorziening (WWV). Vanaf 1 april 1993 willen de drie gemeenten wat meer structuur aanbrengen in deze samenwerking. Het convenant geeft die structuur. Initiatieven voor samenwer king kunnen komen vanuit de gezamen lijke 'colleges van burgemeester en wethouders of van een van de colleges afzonderlijk. Voor de nabije toekomst wordt onderzocht of er bundeling van krachten mogelijk is met betrekking tot o.a. de Welstandscommissie, Gehandi captenregeling en Besluit Woningge bonden Subsidies. Zes jubilarissen werden tijdens het voorjaarsconcert van Caecilia in het zonnetje gezet, waaronder dirigent Henk van Veldhuizen (geheel links). HEILOO - „Wat was het mooi, hè!", zegt een oudere vrouw tegen haar part ner, terwijl ze in de foyer van theater De Beun haar jas aantrekt. Het is zaterdag avond, ruim elf uur. De bezoekers van het voorjaarsconcert van harmonie Caecilia komen zichtbaar tevreden uit de theaterzaal, waar meer dan honderd muzikanten en majorettes hen getrak teerd hebben op een sfeervol en kwalita tief uitstekend muzikaal uitje. Het voorjaarsconcert ademt bij Caecilia altijd een bijzondere sfeër uit. De vere niging presenteert zich dan voor vrien den, bekenden, donateurs èn natuurlijk muziekliefhebbers op uitgebreide wijze. Daarbij ontbreekt de laatste jaren nooit een bepaalde vorm van samenwerking met een andere vereniging. Waren in het verleden bijvoorbeeld de fotografen van de H.A.F. betrokken bij het concert, ditmaal zorgde tamboer- en majoretten- korps onder leiding van Anja Nagel hout voor de externe inbreng. Nijenburg en Caecilia zijn meer dan zusterverenigingen. Beide verenigingen maken gebruik van het Brunogebouw aan de Pastoor van Muijenweg als oe fenruimte en zijn goed van eikaars rei len en zeilen op de hoogte. Een gezamenlijk optreden lag dan ook voor de hand. Nijenburg trad tweemaal 'so lo' op in het deel voor de pauze en zorg de samen met Caecilia voor een massaal besluit van het eerste deel van het con cert: Nijenburg, het jeugdorkest en het A-orkest van Caecilia begeleidden het publiek met 'Militairy Escort' de zaal uit. Een zeer geslaagde samenwerking, waarbij dirigent Henk van Veldhuizen de trommelaars van Nijenburg af en toe qua volume moest afremmen. Van Veldhuizen was overigens een dub bel middenpunt afgelopen zaterdag. Niet alleen praatte hij er lustig op los wanneer een volgend nummer van het A-orkest werd aangekondigd en diri geerde hij deskundig, ook was hij één van de zes jubilarissen, die door vereni gingsvoorzitter Cees Borst, in samen werking met wethouder Ans Willemse- van der Ploeg, gehuldigd mocht wor den. Op de kop af \2Vi jaar hanteert Van Veldhuizen het dirigeerstokje bij de Heilooër vereniging. Muzikaal had Caecilia zich uitstekend voorbereid. Het jeugdorkest Onder lei ding van Greet Kooij kwam voor de pauze uitstekend uit/de verf. Het minste nummer vond ik 'Rock 'n roll', maar dit werd meer dan gecompenseerd door 'Western' van P. Fromin, waarbij de hoeden en halsdoeken van de jonge mu zikanten voor een 'extraatje' zorgden. Tijdens het gezamenlijke optreden met het A-orkest deed het jeugdorkest abso luut niet onder/ Het programma na de pauze werd volle dig verzorgd door het A-orkest. Diri gent Van Veldhuizen gooide het aange kondigde programma direct door el kaar: twee nummers vervielen vanwege de te verwachten uitloop van het con cert. Een goede zet, daar de huldiging van de jubilarissen in dit deel van de avond plaatsvond. Het maakte voor het publiek niet zoveel uit. Er werd met vol le teugen genoten en het ovationele ap plaus leidde zelfs tot een korte toegift. Ceacilia èn Nijenburg kunnen dan ook zeer tevreden terugkijken op het voor jaarsconcert '93 in De Beun. HEILOO - Zondag 4 april (aanvang 20.00 uur) wotdt in de Witte Kerk te Heiloo door deScola Cantorum van de Alkmaarse St. Laurenskerk Bach's Jo hannes Passion uitgevoerd. Vorig jaar werd deze Pasaemuziek voor het eerst in de Witte Kerl uitgevoerd. De reakties daarop waren jodanig, dat besloten is van de uitvoering door de Scola Canto rum een jaarlijkse traditie te maken. Op verzoek is ditmial echter gekozen voor uitvoering op de zondagavond. De Johannes Passion mag tot een abso luut meesterwerk van Bach worden ge rekend. Voordeel van de Johannes Passion is voora dat dit werk prima van lengte is om de aandacht van begin tot HEILOO - Zoalsu reeds uit eerdere edi ties hebt vernomm, zit er wederom be weging in het oiderwijs. Het bestuur van het openbaar onderwijs heeft hier op al gereageerd. 3ok aan het R.K. On derwijs gaan des veranderingen niet voorbij. Het minimum aattal leerlingen, dat de minister per augistus 1996 eist, heeft voor twee van de R.K. scholen gevol gen. De Paulussctool is een groeischool en heeft derhalve nog acht jaar de tijd om aan het aantal :e voldoen. Naar ver wachting zal dit gten probleem opleve ren. De Benedictusschool echter zou op grond van de hudige norm in 1996 moeten fuseren of moeten worden op geheven. Het R.K. Schoolbestuur en de gemeente hebben onderzocht of er een samenwer king tussen de Benedictusschool en de J.P. Hasebroekschool verwezenlijkt kan worden. Helaas is dit niet mogelijk, omdat beide scholen een andere rechts vorm hebben. Bij samenwerking moet één van beide scholen zijn rechtsvorm opgeven en komt de rechtspositie van het personeel van die school in gevaar. Voor beide besturen is dit niet aan vaardbaar. Een andere mogelijkheid is om nu of in een later stadium met één van de andere scholen te fuseren. Vooralsttog ziet het R.K. Schoolbestuur geen voordelen in fusie op dit moment. Met zoveel veran deringen en een zware belasting voor de leerkrachten, wordt het uiterst belang rijk gevonden, dat er rust en stabiliteit is op de scholen, zodat er optimaal ge werkt kan worden. Tussen nu en au gustus 1996 zal er dan ook regelmatig met de betrokkenen overlegd worden of het wel nodig is om te fuseren. (Zie ad vertentie elders in deze krant). HEILOO - In december van het afgelopen jaar plaatste de ABN/AMRO bank Heiloo een prijsvraag in het informatieboekje van Sportvereniging De Foresters. Dit boekje werd verspreid onder de jeugd van Heiloo en gaf informatie over de jeugdafdeling van de voetbalvereniging. Uit de vele jonge Ajax-fans, die aan de prijsvraag meededen, werden drie winnaars gekozen. Onlangs werden de drie in het ABN/AMRO kantoor aan de Kennemerstraatweg 380 door mevrouw Van Hoogstraten in het zonnetje gezet. De derde prijs werd gewonnen door John Warmer (11 jaar), de tweede prijs door Cladrtje Schouten (10) en de eerste prijs ging naar Jordi van Beek (7). De (jUfoj/gCg wordt gespeld Uw advertentie wordt gelezen HEILOO - Ieder jaar wordt er een Nati onale Boomplantdag georganiseerd. Dit jaar zal deze dag samengaan met het planten in de omgeving van de basis scholen De Meander en de Paulus- school. Mw. J.M. Wuijster-Schudde- boom, wethouder, heeft vanochtend aan de zuid-westzijde van de scholen een boom geplant. De schoolkinderen hebben onder begeleiding van de groen- verzorgers van de afdeling Groen en Landschap de overige bomen geplant. De scholen hebben de gemeente ge vraagd of het planten van de omgeving van de scholen gecombineerd zou kun nen worden met de nationale boom plantdag. Gelukkig lukte dat ook: er waren genoeg bomen voor het aantal kinderen; het beplantingsplan was op tijd klaar; het plantmateriaal is op tijd aanwezig en de begeleiding van het planten geregeld. Om het planten van de bomen op één dag te kunnen laten plaatsvinden, waren de boomgaten al gegraven en de boompalen geplaatst. Aan de kinderen werd ook uitgelegd hoe het van een weiland tot een algehele inrichting komt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1