IA Wél APRIL Falkland Toneel beheerst spel en techniek in 'Harold en Maude' team DE HAAS BASIC DUTCH in 3 months, starts april 13 C. HACHMANG DAKDEKKER - LOODGIETER Gemeente Heiloo en Uitkijkpost maken afspraken over bezorging III Huis aan Huis VC1 bladen Operette in de Beun KVK-seminar voor verenigingen In verband met opening gesloten. RECTIFICATIE INSTITUUT DE WESTER 072-128709 A I 1 Makelaars Taxateurs o.q. Plaatselijke partijen organiseren landelijk congres H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE Holleweg 19 072-335085 58e JAARGANG NO. 13 31 MAART 1993 Expositie in De Zevensprong HEILOO - Het zal nauwelijkê iemand zijn ontgaan, dat er een lan delijke actie van start is gegaan ter bestrijding van de bezorging van ongeadresseerd drukwerk. Ook huis-aan-huisbladen, zoals de Uitkijkpost er één is, worden in deze actie betrokken. De landelijke overheid heeft twee stickers ontworpen, die men op de brievenbus kan plakken, de zogenaamde 'Nee-Ja' en de 'Nee-Nee' sticker. Beide stickers zijn gratis verkrijgbaar via het gemeentehuis. Enkele weken geleden heeft de Gemeente Heiloo in de voorlich tingsrubriek in de Uitkijkpost aandacht besteed aan deze actie. Al snel diende zich echter een probleem aan: inwoners van de gemeente Heiloo gaverv te kennen geen huis-aan-huis-bladen te willen ontvangen (sticker 'Nee-Nee'), maar wel de Uitkijkpost. In de Uitkijkpost wordt immers veel waardevolle informatie gepu bliceerd, zoals de wekelijkse medische- en kerkdiensten, de gemeentelijke informatie-pagina en andere zaken. Het opplakken van één van de twee beschikbare, nieuwe stickers biedt hiervoor geen uitkomst. Of men ontvangt alle huis-aan-huis- bladen of geen enkele. In overleg tussen de Gemeente Heiloo en Drukkerij Uitkijkpost BV, de uitgeefster van het weekblad Uitkijk post, is gezocht naar een oplossing voor het geschetste probleem. Ypestein verder in 't groen Raadsvergadering School loopt uit voor kleuterjuf Geslaagd Hartstichting zoekt collectanten Inmiddels is de volgende afspraak gemaakt. Het weekblad Uitkijk post zal op ieder adres in Heiloo gewoon bezorgd worden. De meer dan 30 bezorgers negeren dus de op de brievenbus geplakte sticker. Wil men de Uitkijkpost echter niet ontvangen, dan kan men dit doorgeven aan Drukkerij Uitkijkpost BV, telefonisch op donderdag en vrijdag tussen 10.00-12.00 uur via nummer 072-330175. De betreffende melding zal dan doorgegeven worden aan de bezorger of bezorgster, die de Uitkijkpost dan niet meer zal bezorgen op het betreffende adres. De Gemeente Heiloo en Drukkerij Uitkijkpost menen hiermee een oplossing gevonden te hebben voor 'bezorging op maat'. Natuur lijk zal het enige tijd vergen om alles goed te laten functioneren. Wij vragen hiervoor uw begrip en verzoeken u mogelijke vragen c.q. opmerkingen niet aan de bezorgers maar aan Drukkerij Uitkijkpost BV door te geven. Wijkenvolleybaltoernooi Reiki-avond Officiële start van bouw 63 woningen in Ypestein Hilton, HEILOO - De Heilooër Operette Vere niging speelt op zaterdag 24 april, vrij dag 30 april en zaterdag 1 mei 'The Pirates of Penzance' van Gilbert en SUllivan in theater De Beun te Heiloo. Tevens zal er een voorstelling gegeven worden op zaterdag 8 mei in theater De Nieuwe Slof te Beverwijk. Het operette gezelschap uit Heiloo stelt zich ten doel om haar publiek met een gevarieerd repertoire kennis te laten ma ken. Het past dan ook geheel in deze lijn om na 'Orpheus aux Enfers' van Jacques Offenbach en 'Der Vogelhand- Ier' van Carl Zeiler nu een operette op het programma te zetten van het Engel se duo Gilbert Sullivan. Enkele jaren geleden oogstte de H.O.V. veel succes met een andere operette van dit tweetal, 'The Gonddoliers'. Zoals gezegd streeft H.O.V. naar een veelzijdig repertoire waarin ook een plaatsje is ingeruimd voor de wat min der bekende operettes. 'The Pirates of Penzance' is zo'n operette en ook tekst schrijver William Schwenk Gilbert en componist Arthur Sullivan kent men over het algemeen 'slechts' van 'The Mikado'. Dat ook de minder bekende werken belangstelling verdienen bewijst H.O.V. met deze 'Piraten'. Geheel in het nederlands gespeeld en gezongen is de rode draad van het verhaal goed te volgen. Zoals alle operettes van Gilbert Sullivan heeft ook dit werk een on dertitel: 'The Slave of Duty' en met ty pische Engelse humor worden, met het begrip 'Plicht is Plicht', alle problemen opgelost. HEILOO - Op 20 april organiseert de Alkmaarse Kamer van Koophandel een avondseminar voor bestuurders van verenigingen en stichtingen. Het thema is: Financieringsbronnen voor Vereni gingen en Stichtingen. In.de praktijk blijken steeds meer verenigingen en stichtingen (extra) geldmiddelen nodig hebben om hun begroting rond te krij gen. Zij benaderen hiertoe bedrijven met verzoeken om financiële ondersteu ning en dienen subsidie-aanvragen in bij diverse instanties. Effectieve werving van financiële mid delen vereist echter specifieke kennis en vaardigheden. Tijdens het seminar wor den onder andere verschillende geldwer vingsmethoden, zoals sponsoring, toe gelicht aan de hand van praktijkvoor beelden. Uiteraard bestaat er de gele genheid tot het stellen van vragen. Het seminar vindt plaats in Motel Heiloo te Heiloo. De kosten van deelname bedra gen 100,00 per persoon. Geïnteres seerden kunnen contact opnemen met de Kamer, mevrouw A. Kerssens, tel. 072-195761. face£oface communications 1111 MBaJ. VUa Postbus9S. 1850ABHe.loo Tel 072-331895 ASSURANTIÉN W Kantoor Zeeweg 20.1852CR Heiloo TAXATIESp.V^| HEILOO - Aan de kiesverenigingen Vrije Lijst Akersloot, Heiloo 2000 en Limmer Gemeenschap is de organisatie in één van hun gemeenten toegewezen van het tiende landelijke jaarcongres (1995) van de Vereniging van Plaatselij ke Politieke Groeperingen (VPPG). De landelijke vereniging, waarbij genoem de plaatselijke partijen zijn aangeslo ten, hield zaterdag 27 maart haar congres in Maarssen. Niet eerder was er zo'n grote belangstel ling voor een congres van de V.P.P.G. met het thema bestuurlijke vernieu wing". De belangrijkste inleider was dr. P. W. Tops, docent bestuurskunde aan de universiteit van Brabant. Tops voor spelt grote winst voor plaatselijke par tijen, vooral in de steden, bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1994. Wethouder W. Veldt (Akersloot) trad toe tot de financiële commissie van de V.P.P.G. Het volgende jaarcongres wordt gehouden in Deventer op 15 ja nuari 1994. HEILOO - De beide vrouwelijke wethouders in Heiloo hadden het vorige week druk met de nieuw bouwwijk Ypestein. Sloeg wethou der Willemse elders de eerste paal voor een nieuw bouwproject, wet houder J.M. Wuijster-Schudde- boom stak samen met de kinderen van de basisscholen Meander en Paul us de handen uit de mouwen om tussen de nieuwe gebouwen een aantal bomen te planten. Dit ge beurde overigens in het kader van de nationale boomplantdag. Wie eens door Ypestein loopt of fiets of wie kennis neemt van de toekomsti ge plannen begrijpt dat deze plant- actie in de komende jaren nog vele malen herhaalt kan worden. Heiloo heeft dan ook een naam hoog te houden als groene woongemeente. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Wethouder A.A.M. Willemse-van der Ploeg voor het slaan van de eerste paal in Ypestein. HEILOO - Galerie De Zevensprong, Ewisweg 5 in Heiloo, exposeert tot en met 12 april grafisch werk van de beel dend kunstenares/dichteres Rik Laus- berg i941-1992), laatstelijk woonachtig in Heiloo. Het grafisch oeuvre van Rik Lausberg, die zich vanaf 1980 onder scheidde door een even ambachtelijke als eigenzinnige kijk op wat in haar ge val eerder 'in-print' dan 'print' mag he ten, omvat naast tekeningen vooral veel etsen. Opvallend blijft steeds het verband tus sen haar poëzie (onder meer gepubli ceerd in de tijdschriften Lust en Gratie en Surplus) en haar grafische expressie, beurtelings getuigend van haar ontem bare levensdrang, haar reislust en haar nimmer verflauwende, intelligente re search naar het mysterie van mens en kosmos. Dat de tast- en zichtbare syn these daarvan als spoedig de cirkel van haar vriendenkring overschreed, bleek bij haar leven nog uit een goedbezochte expositie in het Alkmaarse Provadja en ook uit een prachtig presentatie van 'De koningin van de lucht: een gedicht' (uit geverij Bewustzijn), een cyclus die veel liefhebbers vooral via het (voorlees)po- dium bereikte. Ondanks alle verdriet om Riks veel te vroege, gewelddadige dood, zijn wij oprecht verheugd een aanzienlijk gedeelte van haar artistieke nalatenschap in De Zevensprong te mo gen exposeren. De expositie in De Zevensprong is zater dag 27 maart geopend, met onder meer een enkel woord, de presentatie van de retrospectieve bundel Weertij, zang en accordeonspel. Daarna is Riks werk nog te zien op de navolgende data: zaterdag 4 april, zondag 5 april* zaterdag 10 april bediende de heimachine en zondag 11 april, telkens van 12.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Natuurlijk is er nogal wat voor nodig om met een dergelijke produktie op de planken te verschijnen. Zo zijn de kostuums en de decors in eigen ateliers vervaardigd en wordt ook het kap- en grimewerk in eigen beheer uitgevoerd. Naast het koor met solisten verleent het Zaans Opera- en Operette Orkest weer haar medewerking. Dirigent Wim Note- boom en regisseur Greet van Halm vor men de artistieke leiding die, samen met de ruim honderd medewerkenden, in staat zullken blijken te zijn u een paar uurtjes gevangen te houden door 'The Pirates of Penzance'. Kaarten (alléén voor de Beun) zijn te verkrijgen bij: Rookshop Jan en Tine Braam. Reisbu- ro Holland International, Boekhandel Avis. Informatie en/of reserveringen voor theater De Nieuwe Slot te Bever wijk: Frits Hogerheyde tel.: 072- 334275. HEILOO - Morgenavond vergaderen de leden van de Heilooër gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De aanvang van deze openbare vergadering is 20.00 uur. Het meest belangrijke on derwerp is de beleidsnota openbaar on derwijs. Hierin zijn ondermeer ^de toekomstige fusies van basisscholen ver woord. De stukken, die bij de agenda punten horen, kunnen tijdens kantoor uren worden ingezien in het gemeente huis; ook kan men tijdens de openings uren terecht in de openbare bibliotheek. HEILOO - Als je als kleuterjuf trouwt, dan is het zo leuk dat de he le school feest viert. Zo was dat vo rige week op de Vondelschool, toen juf Michelle haar Maarten trouwde. Er werd een lied gezongen en bij het gemeentehuis stonden de kinderen met versierde bogen/ gemaakt door de moeders. Overigens, het echtpaar in spé (toen nog wel) arriveerde op een originele manier bij het gemeentehuis: per tandem. De familie kwam er op de fiets achteraan. HEILOO - Op zaterdag 24 april houdt volleybalvereniging Effect een wijken- volleybaltoernooi in sporthal 't Venne- water. Bij het wijkentournooi gaat het niet alleen om het wedstrijdresultaat, maar ook om een stuk gezelligheid. Het is vaak een echt familiegebeuren met de gezinsleden in en rond het veld. Ook na afloop is de stemming uitstekend. Daar om heeft de tournooikommissie voor een tournooi-opzet gekozen met een aansluitende feestavond met levende muziek. De toegang voor deze avond is voor de deelnemers gratis! Het toernooi begint om 16.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Hierna neemt de band Crypto mu zikaal de leiding over. Wijken, families en bedrijven worden in gelegenheid gesteld om hun sportieve eer op het volleybalveld te verdedigen. Voor de eventueel deelnemende teams gelden de volgende "spelregels". In schrijven kan tot 10 april (inschrijfgeld 30,00 per team) bij Harry van Gelder, Termijen 188, tel. 335776 (ook voor in lichtingen). Elk team bestaat uit mini maal 2 dames. In de volleybal-competitie wordt het voor een aantal Effectteams erg span nend: Dames 1 strijd nog mee voor het kampioenschap in de promotieklasse en kan op 24 april op de feestavond mis schien als kampioen ingehaald worden. Heren 2 vecht voor de laatste kans om degradatie naar de 2e klasse te ontlo pen. Heren 4 is voorlopig de eerste kam pioen binnen onze vereniging. Op 10 maart wonnen ze van Oranje Wit 3 en waren door hun concurrenten niet meer inhalen. Een ongeslagen kampioen schap van dit gezellig team. HEILOO - De in Heiloo wonende Niels Ramaker is onlangs afgestudeerd als in genieur aan de faculteit Chemische technologie van de Universiteit Twente te Enschede. HEILOO - Tijdens de Nationale Hart- week van 25 april tot en met 1 mei vra gen duizenden collectanten van de Nederlandse Hartstichting om uw gift voor de strijd tegen hart- en vaatziek ten. Het comité van de Hartstichting in Heiloo zoekt nog enkele vrijwilligers voor de collecte. Hart- en vaatziekten ^ijn nog steeds volksvijand nummer één. De Hartstichting bestrijdt hart- en vaatziekten door het stimuleren van we tenschappelijk onderzoek, het geven van gezondheidsvoorlichting en het ver beteren van patiëntenzorg. Wilt u dit werk van de hartstichting steunen door een paar uurtjes te collecteren bij u in de buurt? U kunt zich opgeven bij de heer J.J.M.E. van Zeist, tel. 335388. HEILOO - Welk een verrassende wen dingen het leven soms kan nemen - zo wel positief als negatief - bleek in het stuk 'Harold en Maude', dat Falkland Toneel het afgelopen weekend twee maal speelde in theater De Beun. Het was het debuut van de auteur Colin Higgins, die het oorspronkelijk als film scenario schreef. Het werd daarna voor het theater bewerkt en vervolgens door Mary Dresselhuys (die het zelf ook speelde) vertaald in het Nederlands. De leden van Falkland Toneel lieten zich door dit stuk in productie te nemen niet alleen zien als goede acteurs en actrices, maar vooral ook als vindingrijke thea tertechnici. Het is waarschijnlijk de filmachter grond van het stuk, waardoor 'Harold en Maude' is opgebouwd uit veel min of meer korte fragmenten in combinatie met speciale effecten. Nu eens de woon kamer van Harolds ouderlijk huis, van waaruit zijn moeder (gespeeld door An toinette van der Laan) samen met huis houdster Marie (Ans Popall) hardnekkige pogingen doet haar zoon aan de vrouw te brengen, dan weer het rommelige interieur van de bijna 80-jarige Maude (uitstekend vertolkt door Annie Gilles) vormen het decor. Falkland had beide kamers 'mobiel' ge maakt en er werd heel wat heen en weer 'gerold'. De korte pauzes die hierdoor ontstonden waren net niet storend. Ge zegd moet worden dat een aantal wisse lingen niet persé noodzakelijk was. De speciale effecten waren dat wel. Ze onderstreepten het enigszins morbide karakter van Harold - in de persoon van Cees Poeze een gelijkwaardig tegenspe ler voor Annie Gilles. Deze Harold lijkt het leven moe, probeert op allerlei ma nieren zichzelf net niet van het leven te beroven. Ontploffingen op de bühne, een afgehakt lichaamsdeel, het kon niet op. Zijn gewoonte om begrafenissen te bezoeken brengt hem in contact met Maude, een 79-jarige vrouw, die elke dag als een feest leeft en het niet al te nauw neemt met het mijn en dijn. Haar discussies met de plaatselijke priester (Jaap Schuuring), de tuinman van de begraafplaats (Edo Postma) en de in specteur (Allard de Graaf) zorgen voor komische momenten in het toch wel lan ge stuk: een kleine drie uur inclusief pauze. Uiteindelijk raakt Harold volkomen in de ban van de veel oudere Maude. Hij legt de wijze raad van dr. Matthews (Cor Veen) naast zich neer en ontdoet zich eenvoudig van de jonge vrouwen, die zijn moeder voor hem optrommelt. Anneke Keijsper zette overigens deze huwelijkskandidates amusant neer. Ha rold wil echter n^ar één ding: trouwen met Maude. De aanloop tot het aanzoek - met een te verwachten reactie van zijn moeder - neemt een belangrijk deel van de voorstelling na de pauze in beslag. Tenslotte is hij te laat: Maude heeft haar eigen beslissing genomen. Aan het slot van haar tachtigste verjaardag laat zij Harold weten, dat zij haar leven lang genoeg vindt geweest. Met de dood van Maude en een ontgoochelde Harold aan haar voeten is het stuk voorbij. De toeschouwers hadden er zaterdaga vond in de goed gevulde Beun een fiks applaus voor over. Dat applaus gold ze ker ook de werkers achter de schermen en regisseur Gé Kooijman. Het was een gedisciplineerde voorstelling, waarbij ondanks de vele wisselingen op het po dium in de dialogen geen hapering te bespeuren viel. Opnieuw een succesvolle productie van het Heilooër Falkland Toneel. HEILOO - Donderdag/25 maart heeft wethouder mevrouw A.A.M. Willemse- v.d. Ploeg in het bijzijn van vele be langstellenden, de officiële paal gesla gen ten behoeve van de bouw van 63 koopwoningen in de wijk Ypestein te Heiloo. Mevrouw A.A.M. Willemse- v.d. Ploeg werd tijdens de officiële han deling vakkundig geassisteerd door de heer J.A.J.M. van den Hoven, direc teur Heijmans Projectontwikkeling. Het totale project bestaat uit 63 koop woningen en is ontworpen door Rens Bakker, Boots van Haaren van der Donk architectenburo uit Schagen. Het project bestaat uit 23 sociale-, 4 premie koopwoningen en 36 vrije sector wonin gen. De premiewoningen zijn ontwik keld door Stichting Eigen Woningbezit Alkmaar en de 36 vrije sector woningen door Heijmans Projectontwikkeling uit Rosmalen. Het totale project wordt ge bouwd door Heijmans Bouw uit Alkmaar. De woningen worden naar verwachting in de eerste helft van 1994 opgeleverd. De verkoop van sociale- en premie koopwoningen is zeer voorspoedig ver lopen. Inmiddels zijn reeds alle wonin gen verkocht. De vrije sector woningen worden in drie typen gerealiseerd. Type Forum, prijs vanaf 198.000,- v.o.n. Type Aquari us, prijs vanaf 259.000,- v.o.n. Type Vide, prijs vanaf 291.500,- v.o.n. Nadat Mevrouw Willemse-v.d. Ploeg de officiële handeling verricht heeft, is in het wijkcentrum de Ypsalon in het bij zijn van alle genodigden, waaronder ve le kopers van de 63 woningen, een toost uitgebracht op het voorspoedige ver loop van de verdere bouw van de wo ningen. Verkoop/informatie: Stichting Eigen Woningbezit Alkmaar, Winkel waard 481, 1824 HX Alkmaar, tel. 072-613111. HEILOO - Op dinsdag 6 april organi seert de Stichting voor natuurgenees kunde Arbor Vitae een informatie avond over Reiki. Letterlijk vertaald betekent het Japanse woord Reiki 'Uni versele Levensenergie'. Het is de onuit puttelijke bron waarui iedereen alle energie kan halen die hij of zij nodig heeft om dichter bij zichzelf te komen. Reiki is een methode van handoplegging en werd in de vorige eeuw 'herontdekt' door de Japanse theoloog Dr. Usui. Het is een heel eenvoudige, natuurlijke ma nier om energie door te geven. Wilt u meer weten over deze bijzondere vorm van energie doorgeven, kom dan naar deze voorlichtingsavond over Rei ki. De avond wordt gegeven in de Gere formeerde Kerk, Noordergeeststraat 9, Heilocf. Aanvang 20.00 uur. entree 10,00. Maude (Annie Gilles) neemt de plaatselijke priester (Jaap Schuuring) in de maling tijdens Falklandversie van Harold en Maude'.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1