t t toeSfvWdi Jubileum UW Heiloo Bijeenkomst VVV Duizend handtekeningen tegen het verkeersplan Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. CDA kiest voor veilig heid van schoolkinderen «1. óe ei «dt'tf docu- ^T°vwe n voTt(* ttet u ee.s óe A o V)\^° o<UY de toWV e\\e V.oVe.. l a e^e ^\eën P^an?0ÖtP n \e^ete B0N,e" a\s ^°Sf1 9toX6 J een o9^e; „rtst>°sS *000 3356*4 fa* rtS\\\detV' a&üzQ- f MÓ\^' Informatiemarkt voor blinden en slechtzienden Geneesmiddelen en bijwerkingen PAGINA 10 UITKIJKPOST 31 MAART 1993 Thee schenken in Huize Overkerck, al vele jaren een taak, die de vrijwilli gers van de VVV voor hun rekening nemen. Vanwege het jubileum schon ken zijn ditmaal voor zichzelf in. HEILOO - Bestuur en medewerkers van de Unie Van Vrijwilligers (UW) Heiloo hielden donderdag 25 maart hun jaar vergadering. Tevens vierden zij het 12'/> jarig bestaan. Ieder kreeg bij de ingang van De Loet, waar dit evenement plaats vond, een blauwe bloem uitgereikt. In de hal draaide inmiddels de videofilm over de verschillende projecten waar mee de UW Heiloo zich bezig houdt. De voorzitter, de heer Ed van Beuse- kom, verwelkomde de aanwezigen en stelde dat deze jaarvergadering (waarbij veel UVV-ers aanwezig waren) ook tot meer onderlinge contacten kan leiden. Hierna werden twee nieuwe leden van het bestuur voorgesteld, de dames Wil Klamer en Bep Rozing. Van de heer Henk Vijn werd afscheid genomen als bestuurslid. De voorzitter memoreerde het vele werk dat hij jarenlang verzette en vooral de rustige manier waarop hij in hectische tijden zorgde dat alles op tijd klaar was. Gelukkig is de heer Vijn de UW trouw en blijft hij medewerker. Na de mededeling dat er vele gelukwen sen voor de jubilerende UW waren bin nengekomen, werd de vergadering op de gebruikelijke wijze voortgezet. Na afloop hiervan volgde een optreden van Charlotte Glorie. Zij zong met haar hel dere stem een mooie dictie een aantal liedjes. Dit optreden werd door de aan wezigen duidelijk op prijs gesteld. Vervolgens was het tijd voor de feeste lijke receptie. Na een korte toespraak van de voorzitter, als opening van het tweede gedeelte van deze feestelijke kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261. Ophalen: tel. 072- 117891 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Zaterdag 3 april: maandelijkse Kook- verkoop in het pand aan het Victorie park 2 te Alkmaar tussen ló.00-14.00 uur. De opbrengst is bestemd voor een project op het Indonesische eiland Su lawesi. Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden voor (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. Inlichtingen: Coby Keilman (332343) of Loes Hazewinkel (334937). Gered Gereedschap 'Gered Gereedschap stelt zich ten doel gebruikte gereedschappen in te zame len, te herstellen en te verzenden naar projecten in de Derde Wereld. Inlevera- dres: Wereldwinkel, Stationsweg 103 te Heiloo, dinsdag t/m vrijdag 10.00- 12.00 en 13.30-16.00 uur en zaterdag 10.00-16.00 uur. koffiecontact Ontmoetingscentrum, Maas Geestera- nusweg. Elke zondag van 14.00-16.00 uur en elke dinsdag 10.00-11.30 uur. Biedt sfeer, gezelligheid en onderling contact voor jong en oud. Informatie: tel. 331668, 331536 of 332364. Stedelijk Museum Alkmaar Tot en met 6 juni: Expositie 'De natio nale smaak; Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw, deel 2' in het Stedelijk museum, Doelenstraat 5 te Alkmaar; openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00-17.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur. Poppentheater Dibbes In de maand april zijn er poppen- voorstellingen op 10, 14, 17, 21 en 28 april, aanvang 14.30 uur. Zaterdag 24 april: jeugdfilm 'Koenak, de trouwe lynx", aanvang 19.00 uur (vanaf 8 jaar). Poppentheater Dibbes, Wilhelmi- naplein 3 te Akersloot, tel. 02513- 13447. Entree bij alle activiteiten 5,00. Sporthal Het Vennewater Donderdag 1 april: Sportinstuif 50-plussers Effect volleybal 14.00-15.30 16.30-17.45 19.00-23.15 Zaalvoetbal KNVB Vrijdag 2 april: KNVB zaalvoetbal 19.00-23.15 Maandag 5 april: Effect volleybal 18.00-23.00 Dinsdag 6 april: NeVoBo volleybal 18.30-23.30 Woensdag 7 april: KNVB zaalvoetbal 19.00-23.15 Galerie Sol y Sombra Tot en met 11 april: expositie van acryl- schilderijen van Jaap Rasch in Galerie Sol y Sombra, Verdronkenoord 94 te Alkmaar; openingstijden zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur. Meervogels handbal Zaterdag 3 april: jeugdwedstrijden aan de Boschweg van 10.00-14.00 uur. Zondag 4 april: jeugd- en senioren wedstrijden aan de Boschweg van 11.15-15.00 uur. Dinsdag 6 april: bekerwedstrijd dames junioren Al TV Heiloo Zondag 4 april: openingstoernooi voor huidige en nieuwe leden. Hongaars concert Zaterdag 10 april: workshop en concert door de Hongaarse zanger Andras Be- recz in De Muselaer, Heiligland 7, Alk maar. Opgave en/of inlichtingen: 072- 151736. Vereniging van Huisvrouwen, Heiloo Dinsdag 6 april, 12.00 uur: paaslunch in het Open Huis m.m.v. het eigen zang koor; kosten 15,00. Dinsdag 6 april, 13.45 uur: doemiddag: o.l.v. Heieen Groot paasversieringen maken; kosten 12,50. Aanmelden voor deze activiteiten voor 2 april bij één der bestuursleden. Expositie Trudy Keyzer Tot en met 18 mei is in het Centraal Bu reau Alkwaard College, Canadaplein 3-5 te Alkmaar een expositie van wer ken op papier in verschillende technie ken, gemaakt door Trudy Keyzer, te zien op werkdagen tussen 9.00-17.00 uur. HEILOO - De voorjaarsvergadering van de VVV Heiloo, die afgelopen maandag werd gehouden in de zaal van cafetaria Blakborn, werd door een flink aantal van de leden bezocht. Op de agenda stonden dan ook belan grijke punten, met name de aansluiting bij VVV Alkmaar, waardoor de VVV van Heiloo de 'S-status' kan behouden. Door het samengaan met VVV Alkmaar is het dienstenpakket, dat de VVV Hei loo aan de consument kan aanbieden, in overeenstemming met de eisen van de ANVV. Dit houdt ook in dat de lande lijke VVV-geschenkenbon aan de balie te verkrijgen is, naast de MVH-bon (de kadobon van de middenstand van Heiloo). Het plan is aanwezig om wat activiteiten te ontplooien in de vorm van het organi seren van enkele zomeravondmarkten. Daarnaast wordt natuurlijk weer veel bezoek verwacht van onze Oosterburen. Iet kantoor van de VVV Heiloo zal ge pend zijn van half juni tot eind au- ustus. Al met al kan op een vruchtbare oorjaarsvergadering worden terug gezien. middag, deed mevr. Joke Hogeboom verslag van 12'A jaar UW Heiïoo. Zij illustreerde dit met enkele anekdotes. Vervolgens spraken mevr. A. Meertens, voorzitter bestuur De Loet en de heer A. Lust, lid bewonerscommissie van De Loet, ook nog een woord van waar dering. Zowel burgemeester N.P.M. Schoof, de wethouders A.A.M. Willemse-van der Ploeg en J. Wuijster-Schuddeboom en enkele gemeenteraadsleden als vertegen woordigers van instellingen en organisa ties, waarmee de UW Heiloo te maken heeft, luisterden het geheel op. Boven dien waren naast Mevr. Miep Faber, UW hoofdbestuurslid voor de provin cie Noord-Holland en oud-voorzitter van UW Heiloo, enkele bestuursleden van de naburige UVV-afdelingen van de partij. HEILOO - Na de ouders van de basis scholen hebben ook de bewoners van de zeven wijken rond Het Malevoort zich massaal tegen het verkeersplan van de gemeente gekeerd. De door de werk groep georganiseerde handtekeninge nactie werd vrijwel huis aan huis ondertekend. In het totaal werden meer dan 1000 handtekeningen geplaatst. De handtekeningen zullen tijdens de verga dering van de commissie milieu en ver keer op 7 april aan het college worden overhandigd. De weerstand van de bewoners tegen het plan van de gemeente is ook duidelijk gemaakt tijdens de informatieavond op 22 maart. Na een korte toelichting door de wethouder mevr. Wuijster kon iede reen het plan bekijken. Voor een centra le discussie met de wethouder en haar adviseurs was in de opzet van deze avond geen plaats. Wel werd in kleine groepen heftig gediscussieerd tussen de bewoners en de wethouder. De rode draad in deze discussie was de vraag waarom de gemeente het verkeer van en naar Egmond, een regionaal pro bleem, verschuift van de ene naar de an dere weg binnen Heiloo. Het zoeken naar een structurele oplossing die dit verkeer uit de woonbuurten houdt ligt meer voor de hand. Dit vereist overleg met de buurgemeente Egmond. Duide lijk werd dat ook de externe verkeers- deskundige van de gemeente van mening is dat dit een betere oplossing is. Opvallend was dat de gemeente op haar tekeningen de buurten aan weerszijden van Het Malevoort nadrukkelijk ge scheiden had afgebeeld. Terwijl juist de onderlinge relaties tussen deze buurten maakt dat van één woonwijk sprake is. De verkeersdeskundige benaderde Het Malevoort te eenzijdig vanuit zijn vak gebied als een volwaardige doorgaande weg, waar het autoverkeer duidelijk pri oriteit moet hebben. Door allerlei ver keerstechnische kunstgrepen moet dan alsnog voor veilige situatie worden ge zorgd. Aan aspecten als (leef)milieu en bestuurlijke afspraken wordt nog steeds volledig voorbij gegaan! De wethouder stelde tenslotte dat zij de genoemde bestuurlijke afspraken met de gemeente Egmond in regionaal over leg ter discussie wilde stellen. Op de vraag waarom zij dan eerst in Heiloo voor verkeer richting Egmond maatre gelen wil treffen, bleef het antwoord uit. HEILOO - Zaterdag hebben de leden van de CDA fractie, samen met ouders van de basisscholen in west en met leden van de werkgroep Het Malevoort, nog maals de verkeerssituatie op Het Male voort bekeken. Zij zijn tot de conclusie gekomen dat het in verband met de op handen zijnde fusie van de OBS De Zes kant in de Nieuwe Hoeve van het groot ste belang is voor de veiligheid van de kinderen het aantal zebrapaden op de schoolroutes uit te breiden. Ook in de huidige situatie wordt er veel te snel ge reden en is de veiligheid van de overste kende voetgangers in geding. Vanaf de eerste presentatie van het Ver keersplan, heeft de CDA fractie kritiek gehad op onderdelen van dit plan. Met name het voorstel Het Malevoort tot doorgaande route voor Egmond te ma ken stuitte meteen op grote bezwaren. Deze weg mag van het CDA geen ande re bestemming krijgen, dan waarvoor hij aangelegd is, namelijk een wij- kontsluitingsweg. Het verplaatsen van verkeersproblemen binnen Heiloo is voor het CDA geen oplossing. Overleg met Egmond zou tot andere oplossingen moeten leiden. Het Malevoort is een discussiepunt binnen het verkeersplan. De CDA- fractie ging zaterdag ter plekke polshoogte nemen. De fractie heeft dan ook besloten don derdag in de raad een amendement in te dienen bij de behandeling van het agen dapunt Beleidsnota Openbaar Basison derwijs Heiloo. Gekoppeld aan de intentie verklaring tot fusie van 4 basis scholen in Heiloo, zullen zij voorstellen op twee belangrijke schoolroutes zebra paden met vluchtheuvels aan te leggen. De eerste op de Kennemerstraatweg, op de hoogte van het Slimpad ten behoeve van de kinderen, die van de Hasebroek- school naar de Vondelschool (en omge keerd) gaan. En twee andere op Het Malevoort. Eén bij De Ronge ei één bij de Harrelaers. Eén en ander houdt wel in dat deze we gen, in ieder geval op deze stukken, te gelijkertijd zo worden ingericht, dat de automobilist gedwongen worden 50 km per uur te rijden. De leden van de CDA fractie stellen de hoogste prioriteit in het verkeersplan aan de veiligheid van fietsers en voetgangers. Volksdansen in Limmen Iedere woensdag in De Wollewei: 9.30- 11.00 uur voor ouderen en 19.30-20.30 voor iedereen vanaf 30 jaar. Inlichtin gen: Meintje Guyt, tel. 2930. Galerie Nu Tot en met 18 april exposeren .Coen Hennipman (schilderijen en gouaches) en Corry van der Stoel (keramische beelden) in Galerie Nu, N. van de Veenstraat 48 te Castricum. Ope ningstijden: donderdag tot en met zon dag 13.00-17.00 uur. Expositie in De Hoep Tot en met 23 mei is in bezoekerscen trum De Hoep aan de Zeeweg te Castri cum de expositie 'Castricum en zijn bewoning: tussen toen, thans en toe komst' te zien. Openingstijden tot 1 april: iedere zondag en in de voorjaars vakantie dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur; na 1 april: dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur. Galerie Dijk 1 Tot en met 25 april kan men in Galerie Dijk 1 gouaches van Kees Wagemaker bekijken; adres: Dijk 1 te Alkmaar; openingstijden: donderdag, vrijdag en zaterdag 12.00-17.00 uur, zondag 14.00-17.00 uur. Galerie De Kapberg Tot en met 2 mei exposeren Aris Ros kam ('bijna-vliegtuigen en andere din gen) en Heidi Daamen (tekeningen) in Galerie De Kapberg, Slotweg 17, Eg mond aan den Hoef. Openingstijden za terdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Boeken- en platenmarkt Zaterdag 10 april: boeken- en platen- markt in De Sociëteit, Luttik Oudorp 78 te Alkmaar tussen 10.00-15.00 uur. Gratis toegang. Concert Time Square Time Square organiseert haar jaarlijkse concerten op 23, 24 en 28 april in de Hervormde Kerk te Alkmaar, aanvang telkens om 20.00 uur. Kaarten kunnen gereserveerd worden via tel. 02513- 13100 (19.00-21.00 uur). Entree 10,-. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Maandag 5 april: paasstukjes maken o.l.v. mw. Schavemaker; kosten 6,50; aanvang 20.00 uur. Inlichtingen: 333218 of 335652. Noordhollands Landschap Tot en met 29 april kan men in het kan toor van het Noordhollands Land schap, Dorpsstraat 65 te Castricum fraaie (natuur)foto's zien van Cees Al tijdens de openingsuren. Inlichtingen: 02518-59750. Wijkcentrum De Ypsalon Vrijdag 2 april: klaverjasdrive, aanvang 20.00 uur, entree 2,50. Vrijdag 9 april: jeugdsoos 12 t/m 14 jaar, aanvang 20.00 uur, entree 2,50. Spreekuur CNV Woensdag 14 april: CNV-spreekuur voor uitkeringsgerechtigden in de Ka- pelkerk, Laat 80 te Alkmaar van 14.00- 15.00 uur. Paasbuffet alleengaanden Maandag 5 april: paasbuffet en wan- dkledententoonstelling in De Kennemer Prins voor allengaanden, georganiseerd door de interkerkelijke werkgroep voor alleengaanden, aanvang 19.30 uur. In lichtingen en opgave: 072-337282 (b.g.g. 023-313902). Concert Accordeana Zaterdag 3 april: jaarlijkse concert door accordeonvereniging Accordeana in De Rietschoot, Saskerstraat 22 te Koedijk, aanvang 20.15 uur. Openbare bibliotheek Limmen Op goede vrijdag (9 april) en tweede paasdag (12 april) is de openbare biblio theek gesloten, indien gewenst kan men een extra boek lenen. Dialezing alpinisme en wandelen Dinsdag 6 april: dialezing door Gerwin Wijsman over alpinisme en bergwande- len in de Vrijheidskerk, Hobbemalaan te Alkmaar, aanvang 20.00 uur. Orga nisatie: Kon. Ned. Alpen Vereniging; toegang gratis. Rommelmarkt Zondag 4 april: grote rommelmarkt in De Blinkerd, Herenweg 150 te Schoorl tussen 10.00-16.30 uur; inlichtingen: 072-618871 of 620173. Klaverjasdrive Sint Adelbert Vrijdag 2 april: grote paasklaverjasdri- ve in de kantine van vv Sint Adelbert op sportpark De Kwekerij te Egmond- Binnen, aanvang 20.00 uur. Inlichtin gen en opgave: 02206-3743. yje* OO^ m v oP v HEILOO - De Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden (NVBS) organiseert op zaterdag 17 april een gro te informatiemarkt in het Wijkcentrum Overdie, Ruusbroechof 97 te Alkmaar. De deuren van het wijkcentrum zijn voor bezoekers van de informatiemarkt geopend van 10.00 tot 16.30 uur en de markt wordt om 10.30 uur officieel geo pend door mevrouw J. E. M. Berman, gedeputeerde van de provincie Noord- Holland. Tal van organisaties, die zich bezighou den met belangenbehartiging en dienst verlening t.b.v. blinden en slechtzien den, zullen zich tijdens deze dag presen teren. Zo wordt er veel aandacht be steed aan geavanceerde hulpmiddelen, zoals computeraanpassingen en lees hulpmiddelen. Te denken valt hierbij aan vergroting van de tekst op een scherm. Ook zullen er een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de aangepasté lektuurvoorziening worden gedemonstreerd, o.a. het elektronisch lezen van de krant. In een speciale de monstratiebus kunnen de bezoekers van de informatiemarkt kennis maken met alle mogelijkheden, die blinden en slechtzienden in staat stellen optimaal gebruik te maken van de computer. Daarnaast kunnen bezoekers van deze markt informatie krijgen over aange paste vrijetijdsbesteding, zoals vakan ties, sport en creativiteit. Ook kan er uitgebreid kennis worden gemaakt met een uitgebreid assortiment hulpmidde len en kan men op de hoogte worden ge bracht van mogelijkheden op het gebied van revalidatie en maatschappelijke dienstverlening. Ook ontbreken de bi bliotheken voor aangepaste lektuur niet tijdens deze dag. Tevens zal er een klei ne hobbytentoonstelling worden inge richt, waar blinden en slechtzienden laten zien, waar zij zich in hun vrije tijd mee bezig houden. Niet alleen blinden en slechtzienden, maar ook andere belangstellenden zijn tijdens deze dag van harte welkom in het Wijkcentrum Overdie. Meer inlich tingen over deze informatiemarkt of over de bereikbaarheid van het wijkcen trum, zijn te verkrijgen bij: mevrouw J. Dekker, tel. 072-337616, of bij de heer W. Brand, tel. 072-115626. HEILOO - Elk geneesmiddel kan, naast zijn werking, nog één of meer bijwer kingen hebben. Fabrikanten van ge neesmiddelen worden door de overheid verplicht om alle bijwerkingen, die van een bepaald geneesmiddel bekend zijn, in een bijsluiter te melden. Een bijslui ter is een papieren gebruiksaanwijzing die in de apotheek bij het geneesmiddel wordt afgeleverd. Ook zijn er in de apo theek zogeheten geneesmiddelinforma tiefolders verkrijgbaar, die in heldere taal duidelijk maken waarvoor en hoe een bepaald geneesmiddel gebruikt dient te worden en wat de bijwerkingen kunnen zijn. Soms slaat de schrik je om het hart bij het lezen van de soorten bijwerkingen die een geneésmiddel kan hebben. In de praktijk valt het allemaal wel mee, ze ker als de patiënt goed voorgelicht is en weet wat hij eventueel kan verwachten. Eventueel, want de ene patiënt zal wel te maken krijgen met een bijwerking ter wijl de ander er niets van merkt. Het ontstaan van bijwerkingen is eenvoudig te verklaren. Het geneesmiddel komt bijna altijd in het bloed terecht en via deze weg wordt het door het gehele li chaam verspreid. Op veel plaatsen kan het daardoor zijn activiteit ontplooien. Meestal is maar één van de activiteiten, één van die werkingen, gewenst. De werkingen die niet bedoeld zijn worden bijwerkingen genoemd. Als voorbeeld gebruiken we codeïne, een middel dat regelmatig wordt voor geschreven bij prikkelhoest. Het werkt echter behalve hoestprikkeldempend ook "stoppend". Als het tegen de hoest wordt gegeven kan het ook opstipatie (verstopping) veroorzaken. Dat is dus een bijwerking. Het risico van bijwer kingen wordt zoveel mogelijk beperkt als de gebruiksaanwijzing precies wordt opgevolgd. Treedt er toch een hinderlij ke bijwerking op dan is het raadzaam om met de arts of de apotheker te over leggen of er een oplossing voor dit pro bleem te vinden is. Het op eigen houtje stoppen met het ge bruik van geneesmiddelen dat een onge wenste bijwerking heeft moet worden afgeraden. Ook het verminderen van de dosis, bijvoorbeeld van driemaal per dag naar tweemaal per dag is, zonder dat er van te voren overleg is geweest met de arts, uit den boze. Bekende bij werkingen zoals die in de bijsluiters en patiënteninformatiefolders worden ver meld zijn hoofdpijn, duizeligheid, sla perigheid, maagpijn, misselijkheid, huiduitslag, diarree, verstopping etc. Die bijwerkingen treden niet allemaal tegelijk op! Daarnaast is het zo dat de ene patiënt gevoeliger voor bijwerkin gen kan zijn dan een andere gebruiker. De meeste bijwerkingen zijn onschuldig van aard. Als bijwerkingen na één of twee dagen niet over zijn, neem dan contact op met de arts of apotheker.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 10