Feestelijke Heropening* 1.95 1.95 1.95 0.98 3.98 M <5 25.00 <5 Z/V. Equipe Coiffures Nu u eindelijk het ideale huis hebt gevonden, wilt u natuurlijk ook een ideale hypotheek, met aantrekkelijke projecttarieven voor het plan "d'Enterij' 7,1% I 7,2% Vrijdag 2 april van onze geheel vernieuwde winkel, ff" Ui&j^ Rabobank. Aangenaam. de Schoonmaken waterleiding Limmen LIMMEN ALLE RAUWKOST en RAUWKOSTSALADES per bakje AARDBEIEN per bakje JONAGOLD 1 Vi kilo REKLAME UIT DE VRIES: PATAT 1 kg SLAGROOMIJS 1 liter Voor de kinderen EEN LEUKE VERRASSING. HOLLANDSE KOMKOMMER RADIJS flinke bos SUPER WITLOF 500 gram 1 kist SINAASAPPELS 70 stuks, voor hand en pers DE VAKMAN IN GROENTE EN FRUIT Rijksweg 5, 1906 BC Limmen - Telefoon 02205-1216 W UW KERASTASE-KAPPER nv waterleidingbedrijf noord-holland In de maand april gaat PWN het waterleidingnet in Limmen schoonmaken. De afnemers worden van tevoren schriftelijk geïn formeerd wanneer precies bij hen in de straat de werkzaamheden plaats vinden. Het schoonmaken is nodig omdat zich in de loop van de jaren ijzerdeeltjes, die van nature in water voorkomen, op de buiswand hebben afgezet. Als gevolg van het schoonmaken kunnen zwevende ijzerdeeltjes het drinkwater tijdelijk 'kleuren'. Deze verkleuring is onschadelijk voor uw gezondheid. Het water kan eventueel problemen opleveren bij de was (roest- vlekjes). Was de natte was dan onmiddellijk opnieuw en u bent de roestvlekjes kwijt. Laat het wasgoed niet eerst droog worden! Ingezonden mededelingen Eén op de drie hypotheken die in Nederland worden afgesloten is van de Rabobank. En dat is geen toeval. Door rechtstreeks naar de Rabobank te gaan, profiteert u direct van deze scherpe tarieven. Niet alleen voor een starthypotheek, ook als u uw hypotheek voor een langere periode wil vastzetten, bent u bij ons aan het juiste adres, zoals u ziet. Bovendien kennen we door onze lokale betrokkenheid de huizenmarkt als geen ander. Dus als u op weg bent naar een hypotheek, kom dan eerst even bij ons langs. Rabobank S Rabobank Heiloo - Limmen Milieuzorg geen luchtballon! Eerste paal nieuw gemeentehuis annex bibliotheek/politiepost Ophalen oudpapier Gecombineerde vergadering commissies I, II, en III Aangevraagde bouwvergunningen Binnengekomen meldingen Bouwplan Verkoop zwem bad kaarten Abonnement *Entreekaarten Totaal I x FLx FLFL UITKIJKPOST 31 MAART 1993 PAGINA 13 Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren. bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: tel. 072-334316. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijk Waal B.V.. Vuurbaak 9, Limmen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. af spraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Limmen, tel. 02205-3369. Praktij kadres: Dusseldorperweg 139, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Slimpad 16 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Stichting Interkruis Noord-kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkgebouw, Middenweg 26a, 1906 AR Limmen. Ouder- en kindzorg: spreekuur ma. t/m vrij. 8.30-9.00 en van 12.30-13.00, tel. 02205-4275. Volwassenenzorg: spreekuur ma. t/m vr. 12.30-13.30 uur, tel. 02205-1250. Voor spoedeisende gevallen kunt u de alarmcentrale bellen: tel. 072-619818. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.00 uur (en woensdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur voor het afha len van rijbewijzen en paspoorten) Het gemeentehuis is tijdens kantooruren te lefonisch bereikbaar onder nummer (02205-)1456. Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden. Telefoonnummer grof vuil: 072-413533. De wethouders kunt u spreken tijdens de inloopspreekuren op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in het gemeen tehuis. De burgemeester slechts na tele fonische afspraak. Afdeling sociale zaken: open spreekuur op maandag en donderdag van 9.00- 12.00 uur. Buiten deze tijden kan men terecht na een telefonische afspraak (tel. 1456). Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord Kennemerland/Noord -Holland Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: tel. 072-156400. Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/ 19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Limmen Dr. Schaap en Dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 02205-2583 (Rijksweg 104, Limmen). Spreekuur maandag tot en met vrijdag van 13.30-14.30 uur en vol gens telefonische afspraak. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: mw. E.Th.H. Rodenhuis-Jans- sen, Kerkweg 47, 1906 AV Limmen, tel. 02205-1410. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). Telefooncirkels Telefooncirkels Limmen: mw. W. Sege- rius, coördinatrice, tel. 1772. Welfare Limmen Inlichtingen: mw. Boersen, Visweg 46, tel. 2483. Parochie H. Cornelius Limmen Pastoor: S. Tol, Dusseldorperweg 74, tel. 02205-1275. Spreekuur: dinsdag en donderdag 18.00-19.00 uur, woensdag 9.30-10.30 uur. Pastoraal werkster: mw. H.G.M. Boo- mars; privé 02513-15563 (tussen 18.00-19.00 uur). Banknummef parochie: 336400756; gi ronummer: 248524. Kerkbijdrage bank nummer: 336421400. Unie van Vrijwilligers (UW) Voorzitster: mw. T. Stroethoff-van Lieshout, Visweg 20. Inlichtingen (tuu- sen 18.00-19.00 uur): tel. 1398. Kinderopvang Voor informatie over Kinderopvang Limmen kunt u terecht bij Dieneke van der Meij, Westerweg 5, tel. 3220, of bij Karin Min, Burg. Nieuwenhuysenstraat 12, tel. 2817. Spreekuur: iedere woensdag van 9.15- 10.30 uur in De Wollewei, tel. 2951. Oefentherapie Mensendieck Lia Kerssens-van de Bult, praktijka dres: Zuidkerkenlaan 21, 1906 AC Lim men, tel. 02205-2048 (b.g.g. 02510- 33480). Logopedie Nita te Nuijl, praktijkadres Wijkge bouw Interkruis, Middenweg 26a, Lim men. Afspraken: 072-335148. I I I I t Woensdag 31 maart en donderdag 1 april de gehele dag GESLOTEN. 't Meest gelezen in Heiloo. Limmen, Akersloot en de Egmonden Dierenkliniek Castricum Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen Laan van Albertshoeve 140, Castricum, tel. 02518-54345. Dierenartsen: H. Wol- ters en mw. S. Asyee. Spreekuur zater dag 13.00-14.00 uur, verder volgens telefonische afspraak. Dierenartspraktijk A. van Lohuizen, J. Borsje en W.J.M. van Look, Dotter bloem 7, Castricum, tel. 02518-55910. Tijdens de weekenddienst wordt u even tueel automatisch doorgeschakeld. Be handeling kleine huisdieren na tel. afspraak. Nieuwbouw-project d'Enterij De gemeente heeft haar goedkeuring ge geven voor de volgende bouw-fase in het nieuwbouwplan d'Enterij te Lim men. Het gaat om 80 woningen. De ver koop van 26 premie A en 16 premie C woningen is reeds begonnen. De vrije sector-woningen zullen binnenkort in de verkoop gaan. Extra lage hypotheek-rente De kandidaat kopers komen op een gunstig moment in de markt voor het afsluiten van een hypotheek. Immers de rente op de geld- en kapitaalmarkt is de laatste tijd enige malen verlaagd met een positief effect op de hypotheekren te. Speciaal voor het nieuwbouwproject d'Enterij geldt bij de Rabobank een ex tra lage hypotheekrente. Het kopen van een huis wordt nu nog aantrekkelijker. En dat de Rabobank succes heeft met haar aantrekkelijke hypotheekvoor- waarden en lage rente blijkt wel uit het feit dat zij de grootste hypotheekver strekker van het land is. Adviseurs Rabobank De adviseurs van de Rabobank Heiloo- Limmen zijn graag bereid tot het maken van een berekening van een woonlasten vergelijking. Daarin worden maand lasten van een eigen huis via een computerprogramma keurig in beeld gebracht. De woonlastenvergelijking is een betrouwbare hulp bij de keuze tus sen huren en kopen. Enerzijds wordt rekening gehouden met de fiscale aftrekmogelijkheden. Aan de andere kant worden ook de gemiddelde eigenaarslasten bij de vergelijking be trokken. Een berekening over de hoogte van een maximaal te verkrijgen hypotheek op basis van de huidige huur of het inko men is derhalve snel gemaakt. De advi seurs kunnen u tevens adviseren over de voor- en nadelen van de verschillende hypotheek- en rentevormen. De adviseurs van de Rabobank Heiloo- Limmen kunnen, met de speciaal voor het nieuwbouwproject d'Enterij extra lage hypotheekrente, voor een ieder de voordeligste hypotheek-combinatie aanbevelen. Kom daarom rechtstreeks naar de Rabobank. Dat levert direct voordeel. Hypotheek 10 jaar vast Hypotheek 15 jaar vast Rente vanaf H Rente vanaf Mlectiel 7,4% p.j I lleetiel 7,5% p.j. Kennemerstraatweg 143 Westerweg 244, 072-335344 Kerkweg 2, tel. 02205-2044 GEMEEtNlTE Informatierubriek van de gemeente Limmen. Inlichtingen en reacties: Middenweg 3a. Limmen. Telefoon 07205-1456 Milieuzorg in eigen (gemeente)huis. Binnen de gemeente Limmen is een opzet gemaakt vooreen Bedrijfsintern Milieuzorgsysteem. De gemeente laat zo zien dat het bewust omgaan met ons milieu 'in eigen huis' een zaak is die serieus moet worden genomen. De gemeente wil zo haar voorbeeldfunctie naar bedrijven en burgers uitdragen. Er is een milieudoorlichting gemaakt van de gemeentelijke organisatie met het accent op de secretarie en de gemeentewerf. Door middel van deze inventarisatie is aan het licht gekomen waar er sprake is van het milieubelastend handelen binnen de gemeentelijke organisatie zelf. Immers, meten is weten! Een bedrijfsintern milieuzorgsysteem is een goed middel om dit probleem aan te pakken. Het bestaat uit een aantal samenhangende maatregelen die leiden tot het bewuster om gaan met het milieu. Deze maatregelen wer ken door tot in alle afdelingen van de gemeen telijke organisatie: iedereen moet meedoen. Bij de opzet is gekozen voor een draaiboeks- gewijze aanpakdat wil zeggen dat per milieuprobleem een draaiboek wordt gemaakt om dat probleem aan te pakken. Vooral in de beginfase is gekozen voor draaiboeken die de verschillende afdelingen overschrijden, zoals bijvoorbeeld papiergebruik of energie. Het voordeel daarvan is dat iedereen met milieuzorg aan de slag gaat Als je relatief eenvoudige maatregelen treft bij die start dan ziet ook iedereen resultaat. Dat werkt stimu lerend om verder te gaan. Dat milieuzorg een serieuze zaak is, moet bijvoorbeeld al blijken uit het milieubewust inkopen, het tegengaan van verspilling tijdens het gebruik en het milieubewust afdanken van produkten; denk aan recycling of hergebruik. De gemeente heeft een belangrijke taak bij het voorkomen en bestrijden van milieu problemen op haar grondgebied Op dinsdag 6 april 1993 om 15.30 uur wordt de officiële eerste paal geslagen voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis annex bibliotheek/politiepost. De heer C.G.M. Louter, de oudste ambtenaar van de gemeente Limmen, zal - met hulp - deze paal de grond inslaan op de bouwlocatie aan de Dussseldorperweg. Het (oude) gemeentehuis is op deze dag vanaf 15.30 uur niet meer telefonisch bereikbaar. Aanstaande zaterdag 3 april 1993 wordt er vanaf 09.00 uur oud papier opgehaald in wijk II (westzijde van de Rijksweg). tijdstip donderdag I april 1993 om 20.00 uur plaats benedenzaal Vredeburg, Dusseldorperweg 64 agenda 1/3. Opening, verslag van de commissievergaderingen van 16, 17, en 18 februari 1993, ingekomen stukken en mededelingen 4. Terugrapportage uit samenwerkingsverbanden 5. Rondvraag 6. Spreekrecht publiek 7. Wijziging bouwverordening 8. Overeenkomst inzake verkoop transformatorgebouwtje aan PEN 9. Subsidiëring Anti Discriminatie Bureau 1993 10. Sluiting Bovenstaande commissievergadering is openbaar. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken moet dat even afspreken met de voorzitter. De stukken van deze vergadering liggen ter inzage op het gemeentehuis en bij de bibliotheek. (art. 41 Woningwet) De volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend: - H.C. Spijker-Mooij, de Vang 9 - plaatsen garage/berging aan de Hogeweg 181(12.3.1993): - M. Madder-Bruijnse, Dusseldorperweg 11 - vergroten garage (22.3.1993). De volgende meldingen van een voornemen tot bouwen zijn binnengekomen: - R. Mooij, Sportlaan 6 te Limmen - plaatsen bijkeuken (22.3.1993); - J.J. Groot, de Wieken 57 te Limmen - plaatsen dakkapel 19.3.1993). Het college van burgemeester en wethouders van Limmen is van plan om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de ruimtelijk ordening bouwvergunning te verlenen aan: - Zeeman Vastgoed, Nieuwe Steen 5 te Hoorn - bouwen zestal woningen hoek Van Alkemadelaan/Sportlaan te Limmen. Het bouwplan ligt met ingang van I april 1993 veertien dagen voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende genoemde termijn kan eenieder schriftelijk zijn/haar bezwaren tegen het plan aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Op 5 en 6 april a.s. zal het gemeentehuis van 18.00 tot 20.00 uur 's avonds geopend zijn voor de verkoop van de zwembadkaarten. Op deze avonden kunt u de zwembadabonnementen en entreekaarten bestellen èn betalen. Tijdens deze voorverkoop zijn de kosten: abonnement f 50,- entreekaarten f 5,- Na 5 en 6 april kunt u alleen schriftelijk bestellen, de prijzen zijn dan als volgt: abonnement f 60.- entreekaarten f 6.- Indien het voor u niet mogelijk is om één van de genoemde avonden langs te komen, vraagt u dan aan familie of kennissen om de kaarten voor u te bestellen. Wij wijzen u er op dat ieder gezin een abonnement dient te hebben. Daarnaast gelden de entreekaarten als toegangsbewijs. Het is niet mogelijk om meer entreekaarten te bestellen dan er gezinsleden zijn. Degene, die na de geplande avonden zwemkaarten bestellen zullen bovendien beslist enige tijd moeten wachten voor de kaarten klaar zijn. Als het zwembad open gaat - volgens planning op 20 mei a.s. - kunnen de zwembadkaarten worden afgehaald bij het zwembad. Indien u op dat moment nog geen kaarten heeft besteld en toch gebruik wilt maken van het zwembad, dient u per dag een dagkaart te kopen. Maak dus gebruik van deze beste/avonden. Het kan enkele guldens besparen! Tot ziens op 5 en 6 april. Het is mogelijk om de abonnementen op de onderstaande bestelkaart te bestellen en deze te zenden aan het gemeentebestuur van Limmen, Middenweg 3 A, 1906 AP Limmen (in de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden 'zwembadabon- nement'). Indien wij de bestelkaart vóór 6 april a.s. ontvangen, is het goedkope tarief van toepassing. Bestelkaart voor abonnementen zwembad 'Dampegheest' U gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer 2850.05.030 van de Bank Ned. Gemeenten t.n.v. de gemeente Limmen (giro bank 1081onder vermelding van 'zwembadabonnement'. Na ontvangst van het juiste bedrag kunt u het abonnement en de kaarten vanaf 20 mei a.s. ophalen bij het zwembad. Naam en voorletters abonnementhouder Adres en woonplaats Telefoonnummer Handtekening *gewenste aantal entreekaarten invullen 31 maart 1993, Burgemeester en wethouders te Limmen Voorbeelden daarvan zijn de vergunningver lening. afvalinzameling, groenbeheer en voor lichting. Bij de uitvoering van al die taken is het belangrijk dat de gemeente 'in eigen huis' voldoet aan alle regels en bewust in het eigen handelen rekening houdt met het milieu; haar voorbeeld functie heeft een diepgang. Voor elk bedrijf, kantoor, winkel, of fabriek kan een bedrijfsintern milieuzorgsysteem wor den gezet; het is een stuk maatwerk dat een systematische aanpak van milieuzorg gestalte geeft. Milieuzorg is géén luchtballon, maar wél een dynamisch proces waarmee eenieder aan de slag moet. Als u vragen heeft, helpt het bureau milieu op het gemeentehuis u graag verder. Telefoon 02205-1456.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 13