HMP* GIDS intech BRAND SCHOON Medische diensten ^sintratuin KROM VSB Bank: nieuwe naam na 175 jaar vvj 'f771 ÉtÉ HOMEOPAT1SCHE EN NATUUR GENEES MIDDELEN 072-338266 Cabaretier Adrian Goemans in Buk Buk wB O Deze lavendel 'Munstead'. Hij bloeit met lilakleurige bloemen van juni t/m au gustus. En geuren dat-ie doet! Hoogte max. 50cm. Per stuk van 6,95 voor Stichting Metamorfose Korte cursus poëzie Agenda Open Huis Kleuterbrevet Oud-papieracties in Heiloo Truus en Siem van der Steen stoppen met winkel Speciale actie 'Zonnebril op sterkte" bij John Moen Gids homeopathische en natuurgeneesmiddelen uw stomerij PAGINA 2 UITKIJKPOST 31 MAART 1993 HE1LOO - In de nacht van 19 op 20 maart werd in Heiloo meegedaan aan een regionale alcoholaktie. In totaal werden ong. 100 bestuurders gecontro leerd. Van 45 bestuurders werd een blaastest afgenomen. Tegen 3 bestuur ders werd proces-ver baal opgemaakt, omdat zij teveel alcohol hadden ge nuttigd. Op de Belieslaan werd in de vroege och tend van 22 maart een Heilooër auto bestuurder aangetroffen, die eveneens teveel bleek te hebben genuttigd, 490 ug/1. Ook tegen hem is proces-verbaal opgemaakt. In een woning aan de Zeeweg werd inge broken. Het slot van de achterdeur werd geforceerd. De woning werd door zocht doch er werd niets weggenomen. In twee woningen aan Hoog en Laag werd ingebroken. Men kam binnen via het raam. Er wordt tot nu toe nog niet vermist. Ook werd er ingebroken in een woning aan de Zevenhuizerlaan. Het slot van de achterdeur werd opengebroken. Wegge nomen werden portemonnees met geld en diverse waarde papieren. Een 21-jarige personenauto-bestuurder uit Heiloo bleek bij controle te veel al cohol te hebben genuttigd. De uitslag van de ademanalyse was 305 ug/1. Proces-verbaal wordt opgemaakt. In de periode van 19 tot en met 26 maart werden 5 fietsen ontvreemd. In totaal werden 2 fietsen gevonden. Gevonden voorwerpen: vogelhuisje, blauw/groen T-shirt en diverse sleutels. HEILOO - Hij komt uit Utrecht, is een veelbelovend talent en luistert naar de naam Adrian Goemans. Met zijn twee de soloprogramma 'De Gangmaker' zal deze cabaretier vrijdag, 2 april in jonge rencentrum Buk Buk optreden. Vanaf 21.00 uur kun je bij de Buk terecht, de voorstelling begint om 21.30 uur. De entree bedraagt 5,00. Goemans acteert, cabareteert, imiteert en imponeert er op geheel eigen wijze op los. Van reageerbuisbaby' tot punkers die in een BMW rijden; in De Gangma ker zet hij op razend actuele wijze de wereld op zijn kop. Tussen de actuali teiten en de komische onzin door maken we ook kennis met Koning Anonymus de 27ste die depressief op zijn troon zit tend aan zijn nar Anticlimax de eis stelt de beste grap te vertellen. Maar bestaat zo iets wel? En hoe gaat het met Lode- wijk nadat hij maar liefst vijftien jaar in de baarmoeder heeft gezeten? We zullen het allemaal weten na dit avondje 'cabe- retertainment'. Het personeel van de VSB Bank vierde de introductie van de nieuwe naam met een gezamenlijke maaltijd in het filiaal aan de Heerenweg. Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) Voor spoedgevallen 's avonds en in het weekend is de dienstdoende huisarts van Heiloo bereikbaar onder tel. 339669. Weekenddienst Apotheek 2-9 april: De Eenhoorn, Koelmalaan 14-18, Alkmaar, tel. 401125. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 337531. Verloskundige Limmen 3-9 april: C. Motzo, tel. 02513-12895. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo Doorkiesnummer tandartsdienst bij spoedgevallen: tel. 072-123889. Diëtiste Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings-dieetadvie- zen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur, tel. 072-332287. Ria Penders, Hoefcamplaan 13, Hei loo, tel. 336673. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. Waal, Kennemer- straatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Hei loo, tel. 072-333746. Fysio Heiloo, Slimpad 16a, Heiloo, tel. 072-339355. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072-337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. Mondhygiëniste Simone Hackenitz-Hoogendoorn, prak tijk: J.P. de Smetcentrum, psych. cen trum St. Willibrord, Kennemerstraat- weg 464, Heiloo. Voor afspraken: tel. 331165. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. De Jong zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Dierenkliniek De Kapel, J.A. de Rid der, Runxputteweg 24, 1851 PM Hei loo. Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, Westerweg 128a, tel. 072-338114. W. Zonjee, Westerweg 128a, tel. 072-338114. Stichting Interkruis Noord-Kennemerland Ledenadministratie: tel. 072-199222. Wijkverpleging Heiloo Ouder- en kindzorg spreekuur: maan dag t/m vrijdag 8.30-9.00 en 12.30- 13.00 uur, tel. 072-331073. Volwassenenzorg spreekuur: maandag t/m vrijdag 12.30-13.30 uur, tel. 072- 332753. Voor spoedeisende gevallen kunt u de alarmcentrale bellen, tel. 072-619818. Spoedeisende vragen m.b.t. 0-4 jarigen tussen 19.00-22.00 uur. Uitleenmagazijn Wijkgebouw Holleweg 94. Geopend maandag t/m vrijdag van 18.30-19.30 uur. Tel. 072-332753. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Informatie via tel. 072-199222. Diëtisten Lidmaatschap van Interkruis is noodza kelijk. Afspraken via tel. 072-199222. Kraamzorg Aanvragen voor kraamhulp ma t/m vr 8.00-17.00 uur, tel. 072-199222. Oproe pen van kraamhulp ma t/m vr 8.30- 17.00 uur, tel. 02208-90600 (avond, nacht en weekend tel. 072-483790). Praktijk Oefentherapie Cesar I. Hoefmans, Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo, tel. 072-330592. Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (Starlet) De prikpunten van Starlet in Heiloo zijn: Bejaardenhuis Overkerck, Stationsweg 92c, maandag tot en met vrijdag 8.00-8.30 uur. Bejaardenhuis De Loet, De Loet 1, maandag tot en met vrijdag 9.00-9.15 uur. Praktijken logopedie Tineke Hensen, De Sonneveld 124, tel. 335352; Nita te Nuijl, Termijen 101, tel. 335148; Lucien Reeling Brouwer, Kor- beellaan 1, tel. 332652; Jolanda de Wit, Oudburgerlaan 74, tel. 338073. Praktijk psychotherapie hypnose Individuele en groepstherapie. Voor af spraken: 02513-11602 of 14858, 02207- 12477. Uitvaartverzorging J.Th. Hoogenboom, Stationsweg 39, Heiloo, tel. 072-331579. Associatie Uitvaartverzorging Alkmaar e.o., Overkrocht 20, Alkmaar, tel." 072-154544. Uitvaartverzorging IJmond u.a., tel. 06-0375. HEILOO - Toen in 1817 en 1818 door initiatieven vanuit talrijke departemen ten tot Nut van 't Algemeen de eerste spaarbanken werden opgericht, heetten die alle Nutsspaarbank. Logisch, want de herkomst en de doelstellingen wer den hiermee duidelijk aangegeven. Bondsspaarbanken ontstonden na 1907 toen de Nederlandse Spaarbankbond werd opgericht. Belangen van velerlei aard leidden vanaf de jaren '60 tot sa menwerkingsverbanden en fusies. Ook Verenigde Spaarbank werd hier mee geconfronteerd. Nutsspaarbanken, Bondsspaarbanken en Spaarbanken zijn als bewijs daartoe bij tientallen in de geschiedenis van de bank terug te vinden. Veel namen zijn dus verdwe nen, nieuwe ontstonden evenwel. Cen- trumbank destijds en vervolgens Verenigde Spaarbank zijn daar voor beelden van. Belangrijk bij naamswijzi gingen is steeds geweest dat de vlag de lading zoveel mogelijk moest dekken. Maar juist die lading was sterk aan ver anderingen onderhevig. De kaskantoren van vroeger groeiden uit tot eigentijdse bankkantoren met een gerichte publiekservice en een volle dig produktenaanbod. De spaarbank heeft getracht de ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen en is daar goed in geslaagd. Zo goed zelfs dat de bank als voorloper op automatiseringsgebied gezien kan worden. De real time online verbinding van de kantoren met het lan delijk computercentrum in Woerden is daar een treffend voorbeeld van. De laatste jaren hebben zich echter op nieuw spectaculaire ontwikkelingen aangekondigd. Het ontstaan in 1986 van VSB Groep NV met de functie van algertiene bank, de samenwerking met AMEV (1990) en later met de Belgische verzekeraar AG zijn daar voorbeelden van. Nieuwe, re cente samenwerkingsverbanden, zowel op bancair als op het in het verlengde hiervan liggend terrein zijn ontstaan of zullen worden geëffectueerd. Bovendien is in 1992 een nieuw kantoorconcept ontstaan, praat de bankrover een zeer geavanceerde werkplekondersteuning en stelt men zich erop in om middels persoonlijke gesprekken met de klanten 1 i i j j i I ïsjgSgS Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 4 april, 9.30 uur: ds. H.C. van het Maalpad. 5, 6 en 7 april, 19.30 uur: meditatie- dienst. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: ds. G.J. van Kamp. English Church Heiloo Kruiskerk, Maas Geesteranusweg. In lichtingen: 072-333396. Sunday 4th April, service at 5 p.m., Sunday school and creche. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.30 uur: ds. A.J. Metske; 17.00 uur: ds. J. Verhage. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: ds. F.J. van der Wind uit Heiloo. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: dra. Y. Bos. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur: ds. E.M. Plantier. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: ds. H.Th. Ament. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur: eucharistieviering. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Kapelsteeg/hoek Laat 80, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: ds. J. Luiten. Baptisten Gemeente Alkmaar Hofstraat 15, Alkmaar 10.00 uur: ds. J.J. Gravendeel. Kf. HET GROENE WARENHUIS HEILOO Venriewatersweg 15, tel. 072-332727 Aanbieding is geldig één week na verschijning in deze krant of zolang de voorraad strekt. Pinkstergemeente Heiloo Zondagmorgen 10.00 uur dienst. Zon dagsschool 10.30-11.30 uur. Bijbelstu die: woensdag vanaf 20.00 uur. Kerkge bouw: Maas Geesteranusweg, Heiloo. Evangelische Gemeente Egmond Dorpshuis, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Dienst: zondag 19.00 uur. Bijbelstudie: dinsdag 20.00 uur. Vrouwenkoffie-ochtend: eens per maand. Inlichtingen: 02206-6890. Geest en Kracht Volle Evangelie Centrum Elke zondagmorgen dienst om 10.00 uur. Elke woensdagavond bijbelstudie om 20.00 uur. Eens per veertien dagen bijbelstudie voor vrouwen op woens dagmorgen. Adres: Westerweg 294 te Heiloo. Inlichtingen: 332649. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19.00 uur: eucharistieviering (m.m.v. Die Schaeckelsinghers); voor gangers pastores Helsloot en Walstra. Zondag 9.30 uur: eucharistieviering (m.m.v. het herenkoor); voorgangers pastores Helsloot en Walstra. In de week: Dinsdag 19.15 uur (dagkapel). Donderdag 9.30 uur (Overkerck). H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zondag 11.00 uur: eucharistieviering (m.m.v. het dameskoor), aansluitend kinderwoorddienst; voorgangers pasto res Walstra en Helsloot. In de week: Maandag 19.30 uur: viering (m.m.v. Cantores); voorgangers pastores Walstra en Helsloot. Vrijdag 19.15 uur (dagkapel). O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Zondag 11.00 uur: eucharistieviering, voorganger vicaris Geukers; 15.00 uur: vastenmeditatie in de kleine kapel, on derwerp 'Ik en de verrijzenis', voorgan ger pater Holkamp. Dinsdag 9.30 uur: hoogmis bij de Julia- nazusters, voorganger pastor Hogema. Woensdag 8.30 uur: h.mis in de kleine kapel; voorganger pastor Hageman. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord Zaterdag 18.45 uur: eucharistieviering (m.m.v. oecumenisch koor), voorgan ger pastor H. Fonteijn. Zondag 9.30 uur: eucharistieviering (gregoriaans en samenzang), voorgan ger pastor H. Fonteijn. Woensdag: geen dienst in kleine kapel. Parochie H. Cornelius Limmen Diensten: Zaterdag 19.00 uur; zondag 10.00 uur; door de week: dinsdag en donderdag 19.00 uur. Pinkstergemeente Alkmaar e.o. Vrijdag 20.00 uur: praiseavond in de ge ref. kerk, Bovenweg 91 te Sint Pancras (m.m.v. gospelkoor Joyful Noise). Zondag 10.00 uur dienst in scholenge meenschap, Mandemakerstraat 11, Alkmaar. Inlichtingen: tel. 331584. en nog niet-klanten zaken te doen. En dit alles gekoppeld aan en als uitvloeisel van een nieuwe positionering te midden van de overige marktpartijen. Het is dan ook voor de hand liggend dat de Verenigde Spaarbank heeft gekeken naar de inhoudelijkheid van de huidige naam en die heeft geprojecteerd tegen de achtergronden van recente ontwikke lingen op bancair terrein, zoals die van het distributienetwerk waarbij naast de bestaande kantoren tevens ruimte wordt geschapen voor verdere uitbouw van geldautomaten, intermediair van het AMEV-verzekeringsconcern en de aan stelling van licentiehouders. Een naamswijziging per 29 maart jl. was de logische uitkomst: VSB Bank. Een opmerkelijke periode is afgesloten. Een nieuwe heeft zich aangekondigd. Vol vertrouwen ziet VSB Bank de toe komst tegemoet. HEILOO - Vanaf januari van dit jaar vinden er activiteiten plaats in de ruimte van de Stichting Metamorfose aan de Westerweg 185 te Heiloo. Uitgangspunt hierbij is de individuele ontwikkeling van jong en oud. Logischerwijs is de be geleiding dan ook individueel. Binnenkort wordt voor kinderen (4 tot 6 en 7 tot 12 jaar) opnieuw gestart met het kinderkookcafé op vier zaterdagen onder leiding van Lilian Hoogendoorn. Ook gaat voor volwassenen een cyclus van zeven lessen in het luisteren naar muziek onder leiding van componist Oscar van Dillen van start op de dinsda gavond. Voorts staat een serie van drie voordrachten door Hildelien Verkuyl op het programma over 'Overleven op school'. Deze worden in april op de donderdagavond gehouden. Nadere informatie over het programma en de kosten voor deelname kan inge wonnen worden via tel. 072-338446 van de Stichting Centrum Metamorfose. HEILOO - Voor mensen die van poëzie lezen en schrijven houden start 23 april een korte cursus poëzie. Op drie vrij dagmiddagen (23 april, 7 en 14 mei) kunnen cursisten zich bekwamen in de kunst van het verzen schrijven. Ritme, rijm, klank, het dichterlijk beeld en een enkele versvorm komt aan bod. De be geleiding is in handen van Margreet Schouwenaar, docente en schrijfster. Voor opgave en/of inlichtingen kunnen belangstellenden tussen 18.00 en 20.00 uur bellen: 072-332418. Donderdag 1 Nivon tekenen 9.15 - Alliance Francaise 9.30 - Yoga 9.30 - Franse les v. ouderen 9.30 - Fed. Vrouwenraad 13.30 - Yoga Heiloo 13.30 - HOV operettever. rep. 20.00 - Nivon schrijfgroep 20.00 - SJoelclub Heiloo 20.00 - HBC bridgeclub 'Heiloo 20.00 - Eurotaai cursus 19.00 Vrijdag 2 april Pl.landsvr., volksdansen 9.00 Pl.landsvr., volksdansen 14.00 Volksdansen v. ouderen 11.00 N.v.v.H., damesbridge 9.30 Vr.Academie kunstgesch. 13.30 Beg. Orkest v. NH rep. 20.00 Oppositie schaken jeugd 19.30 Pridini volksdansen 19.30 Sans Atout 20.00 Nivon lezing Edelstenen 20.00 Zaterdag 3 Nivon Lezing Amsterdam20.00 Zondag 4 april Gesloten Maandag 5 april T'ai Chi v. ouderen 8.30 N.v.v.zang 14.00 Nivon Doe-middag 13.30 Rode Kruis Welfare 14.00 Hatha Yoga 13.30 Jan Giling cursus 13.30 Sans atout bridge 20.00 Nivon Aquarellen gev. 20.00 Falkland toneel rep. 20.00 EHK klaverjassen 20.00 Soc. alleenstaanden 20.00 Hatha Yoga 19.30 Nivon zonnekindpoppen 20.00 Dinsdag 6 april Gym 10.00 Nivon Aquarellen gev. 9.15 N.v.v.H., bijeenkomst 13.30 Frans les v. ouderen 13.30 N.v.v.H., bijeenkomst 12.00 Nieuw Leven zang 20.00 Nivon boekbinden beg. 20.00 Oppositie schaken 20.00 HBC bridgeclub Heiloo 20.00 Woensdag 7 april Nivon tekenen 9.15 Sans atout ds. bridge 13.30 Nivon tekenen 13.30 Postzegelver. Heiloo 20.00 Nivon Dozenmaken 20.00 Falkland toneel rep. 20.00 EHK klaverjassen 20.00 Vr. Academie cursus 20.00 Rotaryclub Heiloo 19.00 HEILOO - Na 50 meter gekleed zwem men bij zwembad Loos. Geslaagd voor het kleuterbrevet: Jorien Zandhuis, Rianne van Tricht, Jolijn Schuitemaker, Sharon Admiraal, Brenda Duijn, Celine Gelissen, Tim van Alphen, Charlene Engelsma, Sander Oostrom, An Julie van den Berg, Step- han de Graaf, Amber Huisman, Mike Spaans, Tom Bisselink, Jasper Malant, Boy Mossel, Marijn Hoytink, Sander Driehuis, Michael Noom, Miranda De ken, Mike van de Peet, Quint van den Aakster, Linda Heida, Niels Sabel, Christian den Boer. Vrijdag t/m maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00 uur. Vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Elke zaterdag Atletiekvereniging Trias,, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container op parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. En container bij flatgebouw in De Kandelaar nabij nr. 12. Tussen 13.00- 14.00 uur. Zaterdag 3 april Benedictusschool, J.P. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00-11.30 uur. Ook ge bruikte kleding. Handbalvereniging De Foresters, par keerterrein De Egelshoek, Laan van Muijs. Tussen 8.00-17.00 uur. Iedere maandag Volleybalvereniging Effect, container nabij ingang sporthal Het Vennewater. Tussen 18.00-22.00 uur. Maandag 5 april Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 uur en de volgende ochtend 7.30 uur. Iedere woensdag Gymnastiek- en turnvereniging Heiloo, container bij flatgebouw in de Kande laar nabij nr. 12. Tussen 18.00-19.00 uur. Woensdag 7 april Fanfare showband Heiloo, huis-aan- huis actie plan Ypestein/dompvloet- laan. Dozen en/of bundels gereed zet ten langs de kant van de weg voor 18.00 uur. Ook gebruikte kleding. Maandag t/m vrijdag WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331840 of 02206- 3525. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek, iedere laatste zaterdag van de maand, alleen na opga ve: 336799 (tussen 19.00-20.00 uur). Vondelschool, Breedelaan 6. Tijdens de schooluren tussen 8.45-15.30 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook gebruikte kleding. Muziekschool Heiloo, Het Veld 1. Tus sen 9.00-12.00 en 14.00-19.30 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren gen tijdens de schooluren tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband Heiloo, Werken- delslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Ha len op verzoek: 331783 (17.00-18.00 uur). Ook gebruikte kleding. Victorie-groep Scouting Heiloo, contai ner nabij clubgebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook gebruikte kleding, mits in plastic zakken. Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. HEILOO - Op 3 april gaat de winkel aan de Tulpencroftlaan van Truus en Siem van der Steen voorgoed op slot. Na 45 jaar, waarvan 34 jaar samen met zijn vrouw, houdt Siem het voor gezien. De jaren gaan tellen en in de omgeving komen veel jongeren wonen, zij kennen het belang van een buurtwinkel (nog) niet. „We hebben veel lief en leed met onze klanten gedeeld in al die jaren" vertelt Van der Steen. Bakfiets Siem van der Steen is begonnen als knecht bij Waterkot aan de Straatweg, het was ook hier waar hij het vak ge leerd heeft. „Maar ik wilde graag zelfstandig worden, ik begon met een bakfiets en ging daarmee de klanten langs, later werd dat een paard en wa gen. Ik heb ook nog een tijd met mijn broer samen gewerkt". Buurtwinkel Al weer 34 jaar geleden begon het echt paar Van der Steen de zaak aan de Tul pencroftlaan en het werd een echte buurtwinkel, want naast groenten en fruit werd er ook een dagelijks pakket aangeboden zoals koffie, thee, suiker, koekjes enz. De klanten die eerst aan huis bezocht werden bleven bijna alle maal komen, er zijn nu nog mensen die al 34 jaar klant zijn. Het spijt ze dan ook heel erg dat de winkel dicht gaat. Een van de klanten komt naar me toe en zegt: 'Wilt u opschrijven dat Siem altijd hardstikke aardig is geweest. Een paar jaar geleden heb ik 2Vi jaar met mijn pols in het gips gelopen, dus ik had ge zinsverzorging "nodig, en we waren net verhuisd en er was een baby opkomst. U begrijpt het was geen vetpot. Maar Siem vroeg nooit om geld en als ik dan de kinderbijslag had gekregen ging ik hem gauw betalen. Dat vond ik fantastisch van hem'. Dit soort winkels sterft uit, de jeugd gaat naar de supermarkt en ook dat is te begrijpen. De tijd dat een winkelier bijna drie generaties klanten meemaakt behoort tot het verleden. Na 3 april staat de winkel te huur, Truus en Siem willen alle klanten heel hartelijk bedanken, immers zij zorgden er voor dat het een tijd is geweest om nooit meer te vergeten. HEILOO - Het is weer zover! De zon stijgt hoger en hoger, we zijn op weg naar de zomer. En daarmee neemt ook de intensiteit van het zonlicht toe. Veel mensen hebben de komende periode be hoefte aan een goede zonnebril om scherp en met goed contrast te kunnen zien èn om hun ogen te beschermen te gen de gevaarlijke UV-straling. Voor mensen die een bril dragen, zijn er ver schillende oplossingen. De beste en meest comfortabele oplossing is een zonnebril met glazen die exact op de ei gen sterkte zijn geslepen. Dit garandeert goed en vooral veilig zien, zeker in het verkeer is dit erg belangrijk, denk hier bij bijvoorbeeld aan hinderlijke reflec ties tijdens het autorijden. Om iedereen in de gelegenheid te stellen op een voordelige wijze een kwalitatief goed montuur met verantwoorde zon neglazen aan te schaffen, organiseert de landelijke Vereniging van kwaliteits opticiens Oogmerk haar jaarlijkse actie "Zonnebril op sterkte". De speciale zo mercollectie is inmiddels bij ons binnen gekomen. Met een zonnebril met nauw keurig ingeslepen glazen op eigen sterk te is het comfortabel en scherp zien bij fel zonlicht. Als geselecteerd en erkend Oogmerk Opticien garandeert Opticien John Moen in 't Loo dat. Fiom Alkmaar Bureau voor hulpverlening bij zwanger schap en alleenstaand ouderschap. Van der Meijstraat 6, 1815 GP Alkmaar (tel. 118812). Bereikbaar op werkdagen van 9.00 en 17.00 uur. Terminale Thuiszorg Vrijwilligersorganisatie, die belangeloos de helpende hand wil bieden. Inlichtin gen: ma., wo. en vr. tel. 334383; di. en do. tel. 332156. Bellen tussen 8.30-9.30 uur. Bij geen gehoor: tel. 330455. VVV Heiloo Ver. voor Vreemdelingenverkeer, Post bus 5, 1850 AA Heiloo. Hoofdinforma- trice: mevr. A. de Moor, Nijverheids- weg 11, Heiloo, tel. 072-333719. Unie van Vrijwilligers Heiloo De UW helpt waar nodig is: vriend schappelijk contact, luisterend lezen, sociëteit, bingo, thee schenken, zieken huisbegeleiding, zwemmen en dagver zorging. Helpt u de UW helpen. Bel voor informatie: tel. 332626. Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk (Stama) Heiloo: Slimpad 16, tel. 330984. Spreekuur maandag, dinsdag en woens dag van 9.00 tot 10.00 uur. Limmen: Middenweg 26a, tel. 02205- 1250. Spreekuur donderdag, 14.00 tot 15.00 uur. Stichting Peuterspeelzalen Heiloo Opgave-formulieren verkrijgbaar bij de peuterspeelzalen Brammetje en Olleke, Mariënstein 179, de Teddybeer, Slim pad 16b en Pippeloentje, Ypesteiner- laan 4. Verdere inlichtingen bij mw. M. Vos-Ressing, tel. 334902 (uitsluitend maandag t/m donderdag tussen 19.00- 20.00 uur). De peuters kunnen vanaf 2 jaar oud op de wachtlijst geplaatst worden. april 11.15 11.30 10.30 11.30 15.30 15.30 23.00 22.00 22.00 23.00 22.00 10.30 15.30 12.00 11.30 15.30 22.00 20.30 22.30 23.00 22.00 april 22.00 10.45 15.30 15.30 16.00 15.30 16.30 23.00 22.00 23.00 22.00 22.00 21.30 22.00 12.00 11.15 15.30 14.30 13.30 22.00 22.00 23.00 23.00 11.15 16.30 15.30 22.00 22.00 23.00 22.00 22.00 21.00 HEILOO - Het gebruik van homeopa thische en natuurgeneesmiddelen is in Nederland aardig ingeburgerd. Niet al leen worden deze middelen regelmatig door artsen voorgeschreven, ook weet de consument zelf de weg naar drogist of apotheek te vinden. Van belang is echter wel om goed te weten welk mid del gekocht moet worden voor welke ziekte of kwaal. Een hulpmiddel daar bij, naast natuurlijk het deskundig ad vies van een medicus, kan zijn de 'Gids homeopathische en natuurgeneesmidde len', waarvan onlangs de vierde, herzie ne druk verscheen bij uitgeverij Elmar. De grote hoeveelheid 'alternatieve ge neesmiddelen', die thans in omloop zijn, maakt het doen van een keuze voor een 'gezond' geneesmiddel er in vele ge vallen niet gemakkelijker op. Deze gids kan daarbij een leidraad zijn. Nagenoeg alle - meer dan 3.000 - zonder recept verkrijgbare homeopathische en na tuurgeneesmiddelen worden systema tisch besproken. De werking,^ de samenstelling, het doel waarvoor ze ge bruikt worden, de dosering en eventuele waarschuwingen worden op een voor ie dereen begrijpelijke wijze beschreven. Achterin het boek is een lijst van ruim 40 producenten en/of importeurs van de vermelde middelen opgenomen. Het raadplegen van de gids gaat het makkelijkst via het aandoeningsre- gister. Bij de betreffende aandoening wordt via nummers verwezen naar ge schikte middelen. In de meeste gevallen wordt de aandoening verder onderver deeld. Geheel ideaal is deze werkwijze niet. In de eerste plaats is het nodig eerst een juiste diagnose van de ziekte of kwaal te stellen. In de tweede plaats moet dan vervolgens het meest geschik te middel worden geselecteerd. Dat valt niet altijd mee. Neem een aandoening als verkoudheid. Daarbij ziet de gids- raadpleger bijna honderd middelen staan. Het kost dan natuurlijk de nodi ge tijd om het best werkende middel te vinden. De samenstellers van de gids zijn zeer zorgvuldig te werk gegaan. Wanneer in een middel van een fabrikant toch chemisch-farmaceutische stoffen zijn opgenomen of wanneer niet alle rele vante gegevens van een middel beschik baar waren, zijn deze middelen niet in Een voöedQ ttjgtwwM* gfcto tm EwitxaWwtjióngvWrtjtm 3000 gatmmitMMm De urrwnsMtaQ m wwttnQ Oe toGDaaeinQ b* tiafcw Os ievfxsncxxs en smpomwns*1 NetfcslareS en een urtgebfWO de gids opgenomen. Bovendien wordt in het voorwoord nadrukkelijk vermeld, dat de opgenomen homeopathische en natuurgeneesmiddelen niet op hun werkzaamheid zijn getest, dat viel bui ten de doelstelling van de uitgave. Een vermelding van een middel betekent zo doende niet dat de samenstellers zo'n middel ook meteen aanbeveelt. Kennis van het menselijk lichaam is een complexe zaak. Zelf 'dokteren' is dan ook lang niet altijd aan te bevelen. De samenstellers van de gids geven dat ook aan: 'Toch kunnen in enkele gevallen ook homeopathische en natuurgenees middelen bij inname een gevaar voor de gezondheid vormen. Als zich acuut ernstige pijn voordoet of een bloeding optreedt, kunt u beter direct een genees kundige raadplegen'. Bij dit advies sluit ik me graag aan. Deze gids kan vooral dienen als naslag werk, bijvoorbeeld om te kijken of er in plaats van de gebruikelijke chemisch- farmaceutische geneesmiddelen andere middelen verkrijgbaar zijn. Maar ver geet niet om bij voorkeur een arts te raadplegen: het boek is absoluut geen medisch handboek. De 'Gids homeopa thische en natuurgeneesmiddelen' is verkrijgbaar in de boekhandel (prijs 34,90). Frank Kramer (arts homeopathie) Jaap-Wim van der Horst Oppasdienst Tarieven: 3,00 per uur; na 24.00 uur 4,00. Contactadressen (uitsluitend te lefonisch tussen 12.30 en 13.30 uur): 072-331253 (niet op dinsdag). Indicatiecommissie Heiloo Aanvragen voor huisvesting in een ver zorgingshuis, zorgwoning, alarmering en warme maaltijden dienen te worden gericht aan de Indicatiecommissie Hei loo, p/a afdeling Sociale Zaken, Raad huisplein 1, Heiloo, t.a.v. A.Th. Delleman (tel. 072-313184). Spreekuur: iedere werkdag van 8.30-10.30 uur. Alg. Ned. Invalidenbond Secr.: H. van Weert, Asterstraat 13, 1815 XP Alkmaar, tel. 072-125852. Contactpersoon Heiloo/Limmen/Eg- monden: P. Kool, Meidoornlaan 3, 1935 EX Egmond-Binnen, tel. 02206- 4866. Stichting Telefonische Hulpdienst Noord-Holland Voor een gesprek van mens tot mens dag en nacht bereikbaar: tel. 072-613614. Wao-Aaw-Groep Activiteiten in 't Trefpunt, Westerweg 294, Heiloo. Tevens spreekuur na tel. afspraak: mw. Braids, tel. 331840. Vereniging voor Volkshuisvesting Heiloo Inschrijvingen: maandag t/m donder dag van 14.00-15.30 uur op het kantoor. Spreekuur: elke eerste dinsdag van de maand van 19.30-21.00 uur op het kantoor. Kantoor: Van der Feen de Lilleweg 14, Heiloo, tel. 338536. Gezinsverzorging, Ouderenhulp en Alphahulp Stichting Noord-Kennemerland/Noord -Holland-Midden. Hoofdkantoor: Nas- saulaan 30, 1815 GL Alkmaar. Voor hulp bij problemen in de verzor ging van uw huishouden. Spreekuur da gelijks van 8.30 tot 9.30 uur. Telefoon: 072-127066. Voor acute hulp na 17.00 uur en in het weekend: 072-156400. Droomanalyse H. Lambeck, Boekenstein 41, Heiloo, tel. 072-330523. ONTWERP EN INSTALLATIE- KOMPLETE BADKAMERS LOODGIETERSWERKEN VERWARMINGSTECHNIEK installatie techniek Alkmaar Laat 201 Bergen Stationsstraat 15 Heiloo 't Loo 44 Medemblik Van Hou wen ingen park 7 K

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 2