I^NTf Informatierubriek van de gemeente Heiloo oS heiloo Raadhuisplein 1 Postbus 1 1850 AA Heiloo Openingstijden 8.00 tot 12.30 uur Vanaf 1 april 1993 treintaxi in Heiloo Commissie Openbare Werken, Beplantingen en Sociale Zaken Raadsvergadering Gemeente draagt bij in de kosten van gemeentelijke belastingen en kosten maatschappelijk verkeer Voorlichtings-en inspraakavond Milieubeleidsplan Heiloo Commissie Milieu en Educatie c.a. Burgerlijke stand gemeente Heiloo Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Expositie in het gemeentehuis Heiloo Zwembad Het Baafje over zes weken open De 'drukwerksticker' Verleende bouwvergunningen en geaccepteerde meldingen bouwvoornemen PAGINA 4 UITKIJKPOST 31 MAART 1993 Op 1 april 1993 om 11.00 uur zal wethouder mevrouw J. Wuijster- Schuddeboom de nieuwe Treintaxi standplaats bij het NS-station Heiloo openen. De treintaxi rijdt vanaf deze datum behalve in Heiloo ook naar Egmond a/d Hoef, Egmond aan Zee en Egmond- Binnen. Taxibedrijf Zwart gaat de treintaxi-diensten verzorgen. Hoe werkt de treintaxi nu precies? De spelregels zijn met ingang van 1 april 1993 nog klantvriendelijker: 1. Indien u op het station in de Treintaxi stapt, dan dient u in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs voor de trein en een Treintaxi- biljet, dat u bij vertrek of aankomst bij elk NS-station kunt kopen. Kosten f 5,- per persoon. Houd uw treinkaartje dus bij de hand! 2. De Treintaxi vertrekt altijd van de speciale (herkenbare) Treintaxi standplaats aan de westkant van station Heiloo. 3. U dient er met uw reistijdplanning altijd vanuit te gaan dat een Treintaxi-rit 5 tot maximaal 15 minuten langer kan duren dan een normale taxi-rit, doordat met u nog andere reizigers vervoerd kunnen worden. 4. Een Treintaxi kan op het huisadres nu een half uur tevoren besteld worden; voorheen moest dit een uur van tevoren gebeuren. 5. De Treintaxi rijdt van of naar het NS- station en alleen binnen het geldigheidsgebied (Heiloo en de Egmonden). Het is niet mogelijk, ook niet tegen bijbetaling, met de Treintaxi een andere rit te maken. Alle uitbreidingen en serviceverbeteringen per 1 april 1993 zijn opgenomen in de nieuwe Treintaxi-folder, die op het NS- station verkrijgbaar is. De eerstvolgende openbare vergadering van de commissie Openbare Werken, Beplantingen en Sociale Zaken vindt plaats op maandag 5 april 1993 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, oude ingang Raadhuisweg. Op de agenda staan de volgende punten: 1. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 1 maart 1993. 2. Mededelingen en ingekomen stukken: a. beplantingsplan De Krommert/Het Brugstuk; b. vaststellen datum rondgang commissie in het najaar. Grondgebied: 3. Verwijderen brug De Neg. 4. Renovatie en uitbreiding gymlokaal Breedelaan/Slimpad. 5. Rondvraag. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 1 april 1993 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, oude ingang Raadhuisweg. De vergadering is openbaar. Naast de gebruikelijke inleidende punten staan de volgende te behandelen onderwerpen op de agenda: - Wijziging verordening reinigingsheffingen. - Beleidsnota openbaar basisonderwijs. - Beschikken over bedrag van reserves John F. Kenneciymavo in kader van overschrijdingsregeling .voortgezet onderwijs over afrekeningstijdvak 1989 tot en met 31 juli 1994. - Kredietaanvraag herinrichting Bayershoffweg en diverse rioleringswerken. - Krediet afkoopsom achterstallig onderhoud Zeeweg op grondgebied gemeente Egmond. - Krediet aankoop perceel Van Aostastraat 3. - Verkoop weiland aan de heer P. Temming. - Ingekomen stukken. Voor een ieder liggen de stukken ter inzage tot en met donderdag" 1 april 1993 tijdens de openingsuren in de leeszaal van de openbare bibliotheek en op werkdagen tussen 08.00 en 12.30 uur in het gemeentehuis in de leeshoek van de centrale hal bij de receptie. De stijgende kosten van de gemeentelijke belastingen hebben een grote invloed op het besteedbaar inkomen van mensen met een minimuminkomen. De stijging van deze kosten komt slechts gedeeltelijk tot uitdrukking in de verhoging van de lonen c.q. uitkeringen en betekent derhalve een steeds grotere post in het huishoudbudget. Inwoners van de gemeente Heiloo, die een zelfstandige huishouding voeren en een inkomen hebben wat gelijk is aan het minimum of iets daarboven kunnen een beroep doen op het 'Gemeentelijk Minimabeleid' voor een extra bijdrage. De gemeente beschikt uiteraard niet over de inkomensgegevens van haar inwoners, zodat het initiatief tot het aanvragen van een uitkering volledig dient uit te gaan van degene die op grond van zijn/haar inkomen denkt in aanmerking te kunnen komen. Een extra uitkering is mogelijk voor personen, die een zelfstandige huishouding voeren dus niet voor kamerhuurders, inwonenden bij ouders en personen in verzorgingstehuizen). De extra uitkering dient schriftelijk te worden aangevraagd middels een eenvoudig aanvraagformulier. Op dit formulier worden alleen die gegevens gevraagd, die van belang zijn voor beoordeling van de aanvraag zoals inkomen, huur, huursubsidie en extra uitgaven. Voor twee doelen kan een extra uitkering worden aangevraagd: a. voor de kosten van maatschappelijk verkeer en b. voor de gemeentelijke belastingen ad. a. kosten maatschappelijk verkeer Als het huishoudbudget wat krapper wordt is dit een post waar het eerst op wordt bezuinigd. We denken hier aan kosten van bezoek aan familie, reizen, studiekosten, verenigingen, bibliotheek, verjaardagen enz. Ook uw telefoon is een middel om kontakten met andere personen te onderhouden. De vergoeding voor deze kosten is een vast bedrag wat jaarlijks door de Raad wordt vastgesteld. Thans bedraagt dit f 120,-- voor een alleenstaande en f 178,50 voor een meerpersoonshuishouden. ad. b. gemeentelijke belastingen Een bijdrage is mogelijk voor de volgende gemeentelijke belastingen: - de rioolrecht- en afvalstoffenheffing; - de onroerendgoedbelasting; - de hondenbelasting. De bijdrage voor de aanslag rioolrecht afvalstoffenheffing bedraagt maximaal: f 210,- voor een alleenstaande en f 290,- voor een meerpersoonshuishouden. De bijdrage in de onroerendgoedbelasting bedraagt 50 van het huurdersgedeelte van de aanslag. De bijdrage in de hondenbelasting bedraagt thans maximaal f 42,30 per adres. Wanneer komt men in aanmerking? De aanvraag wordt per persoon beoordeeld. Het is moeilijk een bedrag te noemen wanneer men wel en wanneer men niet in aanmerking kan komen. Uitgegaan wordt van het netto besteedbaar inkomen. Dat is het netto inkomen, plus eventuele huursubsidie, min de huur en eventuele buitengewone lasten zoals dieet, huishoudelijke hulp e.d. Bij inkomsten uit de Wet Studiefinanciering wordt de berekende bijdrage van de ouders, en de waarde van de OV-jaarkaart, als inkomen meegerekend. Als basis gelden de normen voor de Algemene Bijstandswet waarop een bedrag voor huur ad f 306,67 in mindering wordt gebracht. Het dan resterende bedrag wordt aangemerkt als netto besteedbaar inkomen. Is uw netto inkomen, plus huursubsidie, minus de werkelijke huur en eventuele buitengewone lasten, lager of gelijk aan de hieronder vermelde normen, dan kunt u in principe in aanmerking komen voor de genoemde extra uitkeringen. Norm alleenstaande f 925,55 per maand (27 jaar en ouder) Norm eenoudergezin f 1.277,61 per maand (27 jaar en ouder) Echtpaar f 1.453,64 per maand (21 jaar en ouder) Voor leeftijden lager dan de bovengenoemde gelden afwijkende bedragen. Voorbeeld berekening alleenstaande: Netto inkomen uit uitkering of loon f 1.225,00 per maand af: betaalde huur f 300,00 per maand netto besteedbaar inkomen f 925,00 per maand normbedrag minimabeleid f 925,55 per maand inkomen lager dan norm f 0,55 per maand Een aanvraag met deze gegevens zou in aanmerking worden gebracht voor alle bovenvermelde extra uitkeringen. Indien u van mening bent op grond van uw inkomen voor een uitkering in aanmerking te komen wordt u, op verzoek, een aanvraagformulier toegezonden. Nadere informatie over de regeling kunt u verkrijgen via telefoonnummer 313 195, de heer G. van Holk, tussen 8.30 en 12.00 uur. Het college van Burgemeester en Wethouders van Heiloo nodigt belangstellenden en belangengroeperingen uit om op woensdag 14 april 1993 om 20.00 uur aanwezig te zijn op de voorlichtings-en inspraakavond over het concept milieubeleidsplan en uitvoeringsprogramma. De bijeenkomst wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, oude ingang Raadhuisweg. Vanuit het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP en NMP komt een aantal ontwikkelingen op de gemeente af. Het concept-milieubeleidsplan Heiloo is de vertaalslag van dit rijksbeleid naar beleid op lokaal niveau. De gemeente Heiloo heeft getracht een integraal milieubeleid na te streven, dat kan leiden tot continuering of intensivering van bestaand beleid, anderzijds tot geheel nieuw milieubeleid. Op 14 april a.s. zult u worden geïnformeerd over het concept-milieubeleidsplan en het uitvoeringsprogramma. Op 7 april zal het beleidsplan politiek worden besproken in de commissievergadering Milieu en Educatie. Mochten reacties en vragen daartoe aanleiding geven, dan kan besloten worden een extra commissievergadering Milieu en Educatie te houden op 18 mei a.s. Het college van Burgemeester en wethouders acht het van belang dat ook uw mening, reacties en vragen worden gehoord. Daarom nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn op woensdag 14 april 1993 vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Heiloo. Een exemplaar van de nota is tegen betaling van f 10,- te verkrijgen bij de balie van het gemeentehuis. Ook ligt er een exemplaar ter inzage in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek. De eerstvolgende openbare vergadering van de commissie Milieu en Educatie c.a. vindt plaats op woensdag 7 april 1993 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, oude ingang Raadhuisweg. Op de voorlopige agenda staan de volgende punten: 1. Concept-milieubeleidsplan. 2. Nota 'Natuurlijke oevers'. 3. Rapport 'Naar een duurzaam veilig wegverkeer'. 4. Stukken ter kennisneming. Informatie tot en met 25 maart 1993 Geboorten Lora M., dochter van Reussien, Servaas en Kuijs, Johanna C.M. Elders geboren Quincy V., zoon van Abbo, Antonio B. en Buskop, Angelique J.M. Lana, dochter van Donse, Ernst F. en Bolten, Alexandra M.A.M. Kailash K., zoon van Jagroep, Ashokkoemar en Doerga, Annemarie N. Kevin, zoon van Kraakman, Cornelius A. en Kwant, Mariëtte C.A. Casper J.F., zoon van Kool, Ronald-A.A. en Mors, Alexandra C.A. Moritz, zoon van Blog, Willem en Heijman, Olga. Huwelijksaangiften Bakker, Hubertus J. en Veenhof, Editha P.M. Smeenk, Mathijs J.S. en Van den Broek, Ingrid J. Huwelijken Van der Kroon, Boudewijn C. en De Lange, Fanny. Noordman, Petrus C.T. en Lagarde, Alida M.G. Overlijden De Groot, Hendrikus Sombroek, Jacobus F.W. Elders overleden Rijneveld, Cornelis M. Groot, Petrus A. De eerstvolgende openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting vindt plaats op dinsdag 13 april 1993 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, oude ingang Raadhuisweg. De agenda is tijdens het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend. Vanaf donderdag 25 maart 1993 is er een expositie te bezichtigen in de gangen en de hal van het gemeentehuis. Er zijn tekeningen te zien van Els Heeremans-Schutte en keramiek van Marieke Koudstaal. De expositie is iedere werkdag te bezichtigen van 08.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur. De tentoonstelling zal te zien zijn tot 4 juni 1993. Op zaterdag 15 mei 1993 opent het openluchtbad Het Baafje weer haar poorten. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan alle voorzieningen om deze in optimale staat te krijgen. Vorig seizoen bezochten 56.392 bezoekers dit openluchtbad. Met hetzelfde fraaie zomerweer wordt voor 1993 gerekend en gehoopt op 60.000 gasten. Nieuw dit jaar zal zijn het zgn. aqua-joggen. Hierover kunt u binnenkort meer lezen in de Uitkijkpost. Binnenkort zult u, eveneens via de Uitkijkpost, worden geïnformeerd hoe u met een bon, in de voorverkoop, uw abonnement kunt bestellen. In deze rubriek heeft u eerder informatie kunnen lezen over de onlangs geïntroduceerde sticker ter bestrijding van de bezorging van ongeadresseerd drukwerk. De sticker 'nee-ja' en de sticker 'nee-nee'. Beide stickers zijn gratis verkrijgbaar via het gemeentehuis. Veel mensen, die een sticker kwamen halen, hadden de voorkeur voor de sticker 'nee-nee' omdat deze zowel 'nee' zegt tegen folders als tegen de huis-aan- huisbladen. Al snel bleek wel, dat deze zelfde mensen wel graag de Uitkijkpost wilden blijven ontvangen, omdat er veel zakelijke informatie in staat, waaronder ook de informatie van de gemeente op de gemeentelijke pagina. In overleg met de gemeente en de Uitkijkpost is nu een afspraak gemaakt, die het volgende inhoudt: Het weekblad de Uitkijkpost zal in Heiloo op ieder adres worden bezorgd, ongeacht de sticker 'nee-nee'. Mensen, die de Uitkijkpost echter toch niet willen ontvangen, kunnen dit doorgeven aan Drukkerij de Uitkijkpost op donderdag en vrijdag tussen 10.00-12.00 uur via nummer 072-33 01 75. De bezorgers krijgen dan de opdracht op dit betreffende adres geen Uitkijkpost meer te bezorgen. De Uitkijkpost is voor de gemeente Heiloo een belangrijk instrument om de burgers te informeren over allerlei zaken, die de gemeente verplicht moet melden en vrijwillig wil melden. Wij willen u er daarom op attenderen, dat u als inwoner van Heiloo, indien U de Uitkijkpost 'afmeldt', dan wel verstoken blijft van veel belangrijke informatie betreffende b.v. gemeentelijke plannen en andere officiële mededelingen. Eventuele bezwaren achteraf kunnen niet meer in behandeling worden genomen. De gemeente Heiloo en Drukkerij Uitkijkpost hopen op basis van de gemaakte afspraak de veelvoorkomende vraag of de Uitkijkpost als enig huis-aan-huisblad toch bezorgd kan worden beantwoord te hebben. Door het college van burgemeester en wethouders zijn de hieronder vermelde bouwvergunningen en positief bevonden meldingen verleend De Spanring 23, R.C j. Luybé - plaatsen tuinhuisje. Het Hoekstuk 1, ABN-AMRO B.V. - veranderen entree. Kennemerstraatweg 310, J.P. Pancras - bouw erker. Bosanemoon 87, C.J. Pieters - plaatsen dakkapel. De Wildtlaan 12, C.W. Hink - vergroten dakkapel. De Hoghe Weijdt 42, J.W. de Jong - vergroten woning. Kanaaldijk 150, U. Anema - uitbreiden kantoor. De Krommert 3 t/m 27, De Kleine Kanne 2 t/m 18, Ypesteinerlaan 37 t/m 63, Door Heymans Projectontwikkeling BV - bouw van 36 vrije sectorwoningen. Boekelermeerweg, Th. Schouten - bouw agrarische bedrijfswoning tussen de percelen Boekelermeerweg 9 en 11. De Kleine Kanne 91, dhr. Van Strien - bouw garage/berging. Het Vierkant 5, S.J. Bakker - bouw berging. De Kuilenaar 58, C.R. Molenaar - vergroten schuur. De Kuilenaar 56, A.H. van Schilt - vergroten schuur. Hoefcamplaan 9, R. Staa - vergroten schuur. Rosendaal 16, J. Bart - vergroten woning. Sandecamplaan 13, W.A. Gegenwarth - plaatsen dakopbouw. Rosendaal 18, J. Janse - vergroten woning. Vredenoord 43, E.J.M. Jonker - veranderen/vergroten berging. E.J. Potgieterweg 43, A.J. Wijker - vergroten woning. Van der Veldenstraat 6, H. Schouten - vergroten dakkapel. De Driestal 16, B. Tames - bouw dakkapel. Oosterzijweg 50, G.A.M. op de Weegh - bouw woning met garage. Deze bouwvergunningen/meldingen met de bijbehorende tekeningen en overige stukken liggen ter inzage bij de afdeling VROM, Raadhuisplein 1, maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur (op andere tijden alleen na telefonische afspraak, nummer 313 217 of 313 240). Degene, die de bouwvergunning/melding bouwvoornemen heeft aangevraagd, krijgt bericht van de afdeling VROM, wanneer de bouwvergunning gereed is en wat de kosten zijn. Pas nadat de bouwleges zijn betaald en de vergunning is ontvangen, mag met de bouw worden begonnen. Het begin van de bouwwerkzaamheden moet nog wel tevoren bij de afdeling VROM worden gemeld; dit kan telefonisch onder de nummers 313 217 of 313 240.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 4