Veel activiteiten op Koninginnedag /Mascotte 0J.KUYPER s? 99,- n DE iotff VAN HEILOO Y Vondel en Hasebroek winnen schoolvoetbalstrijd in Heiloo Net wat meerMode C. HACHMANG ZONDAG 2 MEI 1993 ■x KONINGINNEDAG VRIJDAG 30 APRIL GESLOTEN VLAGGEN OP KONINGINNEDAG Aanbieding van de week 58e JAARGANG NO. 17 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO E N OMSTREKEN 28 APRIL 1993 DRUKKERIJ UITKIJKPOST B.V. Bijdrage Juliana Welzijn Fonds voor Stichting Jeugd en Jongeren Kruiswoordpuzzel Mode Locale Creatieve Expositie Rampenvoorlichting IKV zoekt versterking mi Open dag bij Trias Werkgroep Het Malevoort VLAGGENVLAGGEM ASTEN ALLDEK AJAX-Supporters opgelet 39,50 simon peek Koninklijke onderscheiding voor de heer C. Ligthart Hulpactie bij Albert Heijn groot succes Fancyfair De Duif ABN AMR0 De bank Uitkijkpost Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 07^-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond a^n den Hoef Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! In verband met is HEILOO - Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan Stichting Jeugd en Jongeren Heiloo te Heiloo een bijdrage gegeven van 30.000,- voor de verbouwing en inrichting van het Brunogebouw. Het Juliana Welzijn Fonds geeft jaar lijks ruim 20 miljoen steun aan projec ten op het gebied van maatschappelijk welzijn. Per jaar worden ruim 1000 zo wel kleine als grote projecten 'op de hoofdterreinen „hulp en zorg" en "sociaal-cultureel werk" ondersteund. Een bijdrage van het Fonds is niet struc tureel, maar bedoeld als aanvulling op reeds aanwezige middelen. Zo'n bijdra ge kan nét de ontbrekende schakel zijn in de financiering van een project. Dat maakt het nuttig rendement vaak stuk ken groter dan de bijdrage zelf. Op de afdeling Welzijn van alle gemeen ten ligt de gratis folder „Een beroep doen op het Juliana Welzijn Fonds". Deze folder geeft een eerste idee van wat het Fonds doet en laat zien welke soor ten aanvragen voor financiële steun in aanmerking komen. HEILOO - In de bijlage 'Mode Locale' bij de Uitkijkpost van woensdag 7 april werd een grote kruiswoordpuzzel ge plaatst. Na invulling hiervan moest men een spreekwoord vinden: 'Vliegt snel de leeuwerik naar omhoog, dan wordt de hemel klaar en droog!'. De redactie van de Uitkijkpost ontving honderden goe de inzendingen. De volgende drie perso nen zijn als winnaar uit de bus geko men: H. Kuiper, Rechte Hondsbossche laan 20 te Heiloo; H. Damman, D. Bak kerhof 18, Heiloo; en Karin Paksa, Poortweijdt 10, Heiloo. Voor ieder van hen ligt vanaf donderdag 29 april een kadobon ter waarde van 50,00 klaar bij de administratie van de Uitkijkpost. Zij worden verzocht een legitimatiebe wijs mee te nemen bij het afhalen van de prijs om misverstanden te voorkomen. Over de uitslag wordt niet gecor respondeerd. HEILOO - Zaterdag 1 en zondag 2 mei organiseert de Stichting Ouderenwerk Heiloo voor het derde jaar een Exposi tie Creatieve Activiteiten in het Tref punt, Westerweg 294 te Heiloo. Het is een veelzijdige tentoonstelling, geheel gewijd aan het werk van 55-plussers, die het afgelopen winterseizoen deelnamen aan verschillende creatieve cursussen van de Stichting Ouderenwerk' te Heiloo. Het Trefpunt is gratis toegankelijk voor bezoekers aan deze expositie. De ope ningstijden zijn op zaterdag 1 van half elf tot vier uur en zondag 2 mei van half een tot vier uur. Ook is er een gratis boekje verkrijgbaar waarin alle creatie ve activiteiten staan die de Stichting Ou derenwerk Heiloo overdag organiseert. Tijdens deze expositie is het reeds moge lijk zich in te schrijven voor een cursus voor het komende seizoen 1993/'94 of hierover inlichtingen krijgen. HEILOO - Vorige week is in de gemeen te Heiloo met de Uitkijkpost de folder "Als de sirene gaat...." bij u in de bus gevallen. Aanvullend willen wij u graag nog wat meer informatie geven. In de folder adviseren wij u in geval van ramp naar de regionale omroep te luis teren. In Heiloo is dat Radio Noord- Holland. U kunt die vinden op de kabel op 92,5 Mhz en via de ether op 93,9 Mhz. Heiloo heeft een rampenplan en een goed opgeleid brandweer- en hulpverle ningskorps, adequate politie en andere hulpdiensten. Het is verder van belang dat gemeenten op elkaar afgestemde plannen hebben. Daarom wordt er op dit moment een Regionaal Coördinatie voorbereid. Binnenkort zal dit plan worden vastgesteld. Het sirenenet in Heiloo werkt op dit moment nog niet. Het is de bedoeling dat einde 1994 de sirenes het werk weer kunnen doen. In opdracht van het Mi nisterie van Binnenlandse Zaken wordt momenteel een splinternieuw sirenenet werk in Heiloo en de regio geïnstalleerd. Totdat dat klaar is, zullen geluidswa gens in geval van een ramp de inwoners van Heiloo waarschuwen. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze ambtenaar Rampenbestrijding, Mw. W.A.T. Grooteman, tel. 313226. HEILOO - Voor veel mensen betekent Koninginnedag dit jaar een extra lang weekend: drie dagen vrijaf van school of werk. Maar die extra dag is dan ook hard nodig, want in Heiloo en Limmen staat het, komende weekend heel wat op het programma. Niet alleen worden op grote schaal Koninginnedag-activiteiten gehouden, maar ook zijn er de Limmer Bloemendagen en 'De 10 Mijl van Hei loo'. In dit artikel een overzicht van de verschillende activiteiten, voor zover bekend bij de redactie van de Uit kijkpost. Vondelschool Dit jaar viert de Vondelschool het ko^ ninginnefeest weer op eigen bodem met diverse Oudhollandse spelletjes, pony rijden, een vrijmarkt en allerlei andere leuke en lekkere activiteiten op het plein bij de Vondelschool aan de Breedelaan. Om ongeveer 10.00 uur zal de vlag gehe sen worden, waarna uitbundig het Von dellied zal losbarsten en vele vrolijke ballonnen de lucht in zullen vliegen. Dit feest duurt tot ongeveer 13.00 uur en ook kinderen van andere scholen kun nen meedoen. Zij betalen 2,50 voor deelname aan spelletjes, activiteiten en versnaperingen. Natuurlijk is er ook feestelijke muziek, koffie en limonade. Plan Oost Nabij het Oosthonk aan de Oostkanter gaat om half elf de fietsoptocht door de wijk van start, voorafgegaan door Fan fare Showband Heiloo. Daarna van 11.00-13.00 uur is er de kinder kermis met spelletjes en nog veel meer. De mu- ziekwordt dit jaar verzorgd door Eens gezindheid. Natuurlijk is er ook weer een vrijmarkt voor de kinderen. Het is handig wanneer de kinderen een plastic zak of kleed meenemen, daar dit op het gras plaatsvindt. Als klap op de vuurpijl is er vanaf 13.00 uur een optreden door 'De Band van de Hoek', zodat iedereen ,nog even gezellig kan nazitten onder het genot van een hapje of een drankje. Termijen Traditiegetrouw is er ook in Termijen weer een Koninginnedag-feest voor de kinderen. De wijkvereniging houdt van 13.00 tot 15.00 een spelletjesmiddag. Voor deelname kan een zogeheten pret- kaart gekocht worden, waarna het bal- werpen, skippyballen, sjoelen, spijkers slaan, pony rijden enzovoort voor de deelnemertjes op het programma staat. Voor ieder deelnemend kind is er een verfrissing en een zakje chips. Deelna me kost voor leden f 2,00, niet-leden betalen 2,50. Ook zal er weer een vrijmarkt gehouden worden voor kinderen. Dit gebeurt uit sluitend op het achterste deel van het plein, zodat de rest vrij is voor de spel letjes. Natuurlijk is er ook enige ruimte gereserveerd voor een kantine, zodat men niet op een droogje hoeft te zitten. Boekenstein/Baetenburg De Oranjecommissie van de woonerven Boekenstein en Baetenburg laat alle kin deren door een 'wandelende wekker' weten dat het Koninginnedagfeest be ginnen kan. Vanaf 9.15 uur komt de fanfare immers de wijk door. Vanaf 4,at moment start ook de kaartverkoop voor het spelletjesfeest in de speeltuin. De kinderen worden uitgenodigd om met een fraai versierde fiets achter de mu ziek aan naar het feestterrein te gaan. Om 10.00 uur gaat het programma met allerlei spellen van start. De prijs van een deelnamekaart is 1,50. Er zijn twee soorten: een gele kaart voor kinde ren tot en met 7 jaar en een groene kaart voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Na afloop krijgen de deelnemers bij in levering van hun kaart nog een versna pering. Na 11.00 uur wordt er op het voetpad tussen Boekenstein en Baetenburg een vrijmarkt gehouden. Wie dat leuk vindt mag daar met z'n spulletjes gaan zitten om te handelen. Deze markt is alleen bestemd voor kinderen. Raadhuisplein Op het Raadhuisplein wordt evenals vo rig jaar van 10.00 tot 13.00 uur een gro te vrijmarkt gehouden. Deze staat onder auspiciën van de Radboudschool, maar (gratis) deelname is mogelijk voor de leerlingen van alle Heilooër basis scholen. Dit jaar is fiet hele plein be schikbaar voor de markt, waarop kin deren hun spulletjes kunnen verkopen, muziek maken of hun kunstjes verto nen. De organisatie zorgt voor koffie, thee, limonade en wat lekkers. Het Hei looër harmonie orkest Caecilia zal van 10.00 tot 12.00 uur voor een goed stuk muziek zorgen in de muziektent op het plein. Oranjebal Terwijl overdag met name de kinderen de hoofdrol spelen op de Koninginne dagactiviteiten, is het vanaf 17.00 uur de beurt aan de volwassenen. Zij kun nen terecht in de Oranje Feesttent aan het eind van De Ypesteinerlaan, waar net als in de voorgaande jaren de for matie The Porcupines uit Heiloo voor een gezellig optreden zal zorgen. Hun vertolking van het repertoire uit de ja ren '60 is inmiddels een begrip. Rond de klok van zes uur zal er een gastoptreden zijn van de formatie Lock, Stock 'n Barrel, afgelopen zaterdag nog te be luisteren in de Ypsalon. Het Oranjebal in Vpestein duurt tot 22.00 uur en de toegang is gratis. HEILOO - Het Interkerkelijk Vredes beraad in Heiloo zoekt versterking van haar groep. De groep, een aantal men sen die zich op oecumenische basis bezig houdt met de vraagstukken van oorlog en vrede, zoekt anderen die zich ook voor deze zaak interesseren en aan wil len werken. De activiteiten van het IKV zijain Hei loo: organisatie jaarlijkse vredesweek in samenwerking met de kerken; verzor ging van voorlichting door verspreiding van materiaal zoals: vredeskrant, litur giekrant, brochures, jongeren-vredes- krant, enz.; gemeentelijk vredesbeleid, actieve deelname in de stedenband Hei- loo-Swietochlowice; voorlichting aan kerken, kerkelijke groepen d.m.v. pu- blikaties, discussie-avonden, inlei dingen. Landelijk zijn er de volgende activitei ten: acties rond nucleaire ontwapening; tentoonstelling-projecten; deelname aan Helsinki Citizens Assembly; publi- katies; gesprekken met politiek en kerken. Op dit moment heeft natuurlijk de oor log in Joegoslavië onze volle aandacht en hebben wij bijvoorbeeld in december 1992 daar met een succesvolle brief kaartenactie een beroep gedaan op de Nederlandse regering en de VN-vredes- conferentie voor het instellen van 'Safe havens'. Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen met Arie- jan Kuin (072-332179) of Ebele van der Woude (072-151569). uCHCO&j De meiden van de Vondelschool veroverden opnieuw de Heilooër titel. HEILOO - Op vrijdag 23 april vonden onder ideale omstandigheden de finales van het jaarlijkse VSB basisschoolvoet baltoernooi plaats op de velden van HSV. Via voorrondes hadden zes teams zich geplaatst voor de finaleronde. Bij de jongens lieten de teams van de Zes kant A en de Hasebroek duidelijk weten dat slechts zij in de finale thuis hoord en. Beide wonnen overtuigend hun wedstrijden tegen de Nieuwe Hoeve (6-0 voor de Hasebroek) en Willibrordus (2-1 voor de Hasebroek). De Zeskant A zette de Radboud (2-0) en de Duif (1-0) opzij. De Willibrordus en de Duif wer den verwezen naar de strijd op de derde en vierde plaats. Deze werd met 1-0 beslist in het voordeel van de Willibror dus. De Nieuwe Hoeve en de Radboud speelden om plaats vijf en zes. De Rad boud won nipt met 1-0. De finale werd aldus Zeskant A tegen de Hasebroek. In een spannende finale bleek de Hasebroek over het iets betere team te beschikken, uitslag 2-0. Het team van de Hasebroek ontmoet nu steen De voetbalploeg van de Hasebroekschool werd kampioen van Heiloo woensdag (vandaag) de Van Speyk- school uit Egmond aan Zee. De winnaar plaatst zich voor de eindronde van de provinciale kampioenschappen. In de verliezersronde lieten de jongens van de Vondelschool zien dat hun uit schakeling voor de finaleronde een ver gissing was. Ze werden met drie over winningen en een gelijkspel duidelijk winnaar. De uitslagen van de verlie- zersrnde waren; 1. Vondelschool 2. Be- nedictus 3. Freinet 4. Rehoboth en 5. £eskant B. Bij de meisjes werd een spannende strijd verwacht tussen de Vondel en de Willi brordus, maar de Vondel wees met 4-1 de Willibrordus terug en ook de Zes kant A kon het niet bolwerken 1-0 voor de Vondel. In de andere poule plaatste de Nieuwe Hoeve zich verrassend voor de finale tegen de Vondel. De Benedic- tus en de Zeskant A streden om plaats drie en vier. Deze strijd won de Zeskant A dankzij beter strafschoppen nemen. De Hasebroek en de Willibrordus stre den om plaats 5 en 6. De Willibrordus won duidelijk met 2-0. In de finale liet de Vondel duidelijk zien ook dit jaar weer over een goede ploeg te beschikken. Vanaf het begin stonden de meisjes van de Nieuwe Hoeve onder druk. Met een ruime 3-0 zege werd de Vondel voor de derde keer in successie kampioen. De Vondelschool strijdt te gen de kampioen van Egmond, de St. Jozefschool uit Egmond aan den Hoef, om een plaats op de provinciale kampi oenschappen. Alle wedstrijden werden weer voortref felijk begeleid door een team enthousi aste scheidsrechters, terwijl ook de EHBO via de heer Loos weer haar me dewerking verleende. Gelukkig hoefde hij nauwelijks op te treden. Tenslotte een compliment aan de voetbalvereni ging HSV die het toernooi opnieuw gastvrijheid verleende en de organisatie met raad en daad terzijde stond. Het he le toernooi was weer mogelijk dankzij de spontane medewerking van de VSB bank. Ypestein Het Oranjefeest in Ypestein begint om 11.30 uur, wanneer de kinderen zich verzamelen met hun bont versierde fiet sen, steps en driewielers op het bedrij venterrein De Oude Werf. Vandaar gaat het in een lange stoet naar het spellet jesterrein in de wijk (het plein voor de Ypsalon), waar van 12.00 tot 15.00 uur een uitgebreid spelletjesprogramma ge houden wordt met ondermeer chips vis sen, kegelen en stelt- of bliklopen. Natuurlijk ontbreken de pannekoeken en limonade niet. Deelname kost voor leden van de wijkvereniging 4,00-, niet-leden betalen 5,50. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen zich opgeven bij De Waard 34 en Het Zandstuk 104 (be taling gelijk met opgave). HEILOO - Op zaterdag 8 mei houdt A.V. Trias een open dag, speciaal be doeld voor jongens en meisjes van 6 tot en met 15 jaar. Op de fraaie kunststof atletiekaccommodatie aan Het Maalwa ter te Heiloo kan de jeugd op die dag meedoen aan een wedstijd in lopen (sprint), werpen (bal of speer) en sprin gen (ver). Bovendien wordt voor iede reen, dus ook voor ouders en andere belangstellenden een coopertest gehou den. Dit is een 12 minuten durende loop, waarna aan de hand van de afge legde afstand, de conditie kan worden bepaald. Voor de jongste jeugd van 6 tot en met 11 jaar beginnen de wedstrijden om 11.00 uur, voor jongens en meisjes van 12 tot en met 15 jaar is de aanvangstijd van de wedstrijden om 11.45 uur. Om mee te doen kunnen zij zich tot een half uur vóór de wedstrijden laten inschrij-, ven bij het wedstrijdsecretariaat op de atletiekbaan. De deelname is gratis. Voor nadere informatie over de open dag, maar ook over alle andere aktivi- teiten van atletiekvereniging Trias, tel. 072-332647. HEILOO - Op 28 april vergadert de commissie Milieu van de gemeenteraad van Heiloo over het verkeersplan. De werkgroep het Malevoort heeft de be zwaren tegen dit plan uitvoerig onder bouwd en aan het College van B W en de raadsleden voorgelegd. Waarschijn lijk (het gewijzigde verkeersplan was tentijde van dit schrijven nog niet be kenden zal voor een groot deel aan de bezwaren van de werkgroep tegemoet worden gekomen. Wij zullen tijdens de commissievergade ring nogmaals aandringen op een ver keersbeleid dat in het teken van verkeersveiligheid en milieu staat. Het is noodzakelijk dat dit beleid ook conse quent wordt uitgevoerd. Dit betekent: meerdere veilige oversteekmogelijkhe- den, in de vorm van zebrapaden, en snelheidsremmende maatregelen. Dus geen kruispunten zodanig aanpassen dat verkeer sneller doorstroomt en har der kan rijden. Wij zullen onze bezwaren tijdens de commissievergadering onderstrepen door het overhandigen van de meer dan 1000 handtekeningen die vrijwel huis Rijksweg 63 - Limmen tel. 02205-2507 Geopend ma t/m vrij 8.30-17.00 u. Zat. 11.00-15.00 uur. Stationsweg 85,1851 LJ Heiloo H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 Het originele logo van AJAX MOOURMIV IIUV Heerenweg 167.1851KN Hatoo.Tèl 072-331716. als hanger in het zilver. 20 mm 0 1 (w v. excl. collier) juwelier GMilMomMfO oarmni praseu' oppawil BOOI O» -tjy 109, nu Stationsweg 85a Heiloo - T 072/335730 Katoen polyester pantalon in de kleur beige en kaki van 119,- voor STATIONWEë 61, 1851 LJ HEILOO TELEFOON: 072 330068. TELEFAX. 072 - 3+023" A I 1 /AO Makelaars Taxateurs o.g. ^NVERKooe&j, MX I VUd Postbus95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANT|EN JJ* M W Kantoor Zeeweg20.1852CR Heiloo TAXATIES t~_-ü HE1LÖO - Op zaterdag 24 april ontving de heer Ligthart uit handen van burge meester Schoof een koninklijke onder scheiding, namelijk het eremetaal verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau in brons. De uitreiking vond plaats tijdens de receptie ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstjubileum bij de firma Ranzijn Tuin en Dier, in restau rant Klein Varnebroek. Op 1 april 1953 trad de heer Ligthart of ficieel in dienst bij de firma J. Ranzijn. Hij is vanaf het eerste moment volledig bij de graan- en meelhandel, die op dat moment nog eigendom was van de grootvader van de huidige eigenaar, in geschakeld. De heer Ligthart heeft tij dens zijn werkzame leven drie genera ties in een familiebedrijf meegemaakt. Het merendeel van de werkzaamheden van de heer Ligthart bestaat uit het be zorgen van veevoeders op vele adressen in de regio. aan huis in de wijken rond Het Male voort zijn ingezameld. HEILOO - De voedselinzamelingsactie voor kinderen in ex-JoegosIavië afgelo pen zaterdag bij Albert Heijn in 't Loo is een groot succes geworden. Er zijn 42 bananendozen van gemiddeld 24 kg en met een inhoudswaarde van ca. 100,- naar het verzamelcentrum in Aalsmeer gebracht. Bovendien is nog 625,- bij gedragen voor de kosten van transport. HEILOO - De opbrengst van de Fancy fair van 19 maar in C.B.S. De Duif be droeg 2.378,50. Zoals bekend was het doel een kindertehuis in Polen. Samen met nog andere benodigdheden heeft in middels aflevering van de goederen in Skorogoszcz plaatsgehad. Alle winke liers worden bedankt voor hun mede werking. A.V. TRIAS - HEILOO ORGANISATIE: Middenstandsvereniging DE ONDERNEMENDE STRAATWEG i.s.m. Atletiekvereniging Trias START: Wedstrijdloop 11.30 uur Trimlopen 11.35 uur Start en finish nabij kunststofbaan A.V. Trias WEDSTRIJDLOOP: Bij voorinschrijving A-formulier te zenden aan: N. van Baar. Vermeerstraat 41,1816 CK Alkmaar Voorinschrijfkosten: f 6.00 Wedstrijddag vanaf 10.30 uur in kantine A.V. Trias a 7.50 Prijzen wedstrijdloop: geld en goederen Indeling categorieën: heren senioren, veteranen 40-50. veteranen 50+ dames senioren, veteranen 35+ TRIMLOPEN: 3,2,6,5 en 9,7 km en 10 mijl Inschrijving eveneens vanaf 10.30 uur in kantine A.V. Trias. Kosten 10 mijl: f 7.50; zonder herinnering f 4.00 3,2,6.5.9,7 km: f 3.50: zonder hennnenng f 2.00 Kleedgelegenheid: A.V. Trias. INLICHTINGEN: N. van Baar. tel. 072-126254 Sporthuis Johan Jansen, tel. 072-336670 B. C. Brouwer, tel. 072-332647 /Tv RANZIJN tuin &dier Man der Steen kutobedrijf Stationsweg 88 072-330625 Zrfenk van der oam /Assurantiën '.\cnnemerstraatwea de urin^cLstraat TEL FAX 072-336309

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1