/Mascotte ra Dirk-Jan Ranzijn geeft theatershow in De Beun De metamorfose van de Aalsmeerse Bloemenhal Van der Borden: een toonaangevende makelaar J.KUYPER Leerlingen St. Jan Mavo finalist in het Biblio-spel Net wat meerMode Stichting Vrienden van HSV: extra armslag voor voetbalclub C. HACHMANG VERKOOPPLANNEN?? NVM Amels v.d. Ridder Makelaardij o.g. Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 Schilderwerken, wandafwerking Kwaliteit en vakmanschap Eerlijk advies en kosteloze offerte Prinses Beatrix Fonds zoekt collectanten Onderscheiding voor Keurslager Van der Peet Door gebrek aan ruimte is het mogelijk üat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Indien de ruimte het toelaat, zul len wij de tekst zoveel mogelijk volgende week opnemen. Nivon wandeling A I IIAC Makelaars Taxateurs o.q. ^tothekeRno°PIBfl MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Spreekuur Groen Links 58e JAARGANG NO. 20 N I EUWSBLAD VOOR HEILOO EN OAASTRE KEN House party in Buk Buk Intratuin Vijverweek Culinaire wereldreis met de Heerenslager Top-acts in Buk Buk Volgende week verschijnt Beun-gids 1993-1994 19 MEI 1993 ,v.v, HEILOO - Na een spetterend optreden van Sjako! afgelopen zaterdag, zullen er tot aan de zomerstop nog drie knal lers in de zaal staan van jongerencen trum Buk Buk. Zoals reeds eerder vermeld is, treedt op zaterdag 5 juni The Pilgrims op. Met haar eerste CD 'Once to Everything' scoorde ze al goed. Een paar maanden geleden bracht ze de nieuwe CD 'Red' uit, en bewijst daarmee te zijn uitgegroeid tot een vol wassen band die nog heel wat in haar mars heeft voor de toekomst. Op zaterdag 19 juni is het de beurt aan The Jack of Hearts. Deze formatie speelt al jaren het clubcircuit plat met haar swingende rock. Ook zij heeft haar kunnen al lang bewezen. Kaartjes voor deze optredens zijn a 10,00 verkrijg baar bij Centerdisc (Slimpad 36, Hei- loo), Popeye (Boterstraat 10, Alkmaar) en de Buk zelf. (Past. v. Muijenweg 12, Heiloo). De avond voor The Jack of Hearts, vrij dag 18 juni, zal het helemaal heftig te keer gaan in het Bruno-gebouw. De Buk heeft namelijk de hand weten te leggen op een optreden van de Engelse punk band G.B.H. Deze band treedt slechts twee keer op in Nederland; in Rotter dam en in Heiloo. Laat deze kans dus niet lopen! Kaarten voor G.B.H. zijn vanaf vrijdag 4 juni in de Buk te koop, de maandag erop ook bi'j de andere adressen. Ook deze kaarten kosten 10,00 per stuk. i Éi MAKfLAAP Stationsweg 85,1851 LJ Heiloo H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE HEILOO - Na een zinderende halve fi- nala op woensdagmiddag 12 mei in de Openbare Bibliotheek in Heiloo hebben Femke, Yvonne, Ramona, Felicia, Sa- brina, Jeroen, Rob en Sander een huza renstukje geleverd: met drie punten verschil (44-41) werden de tegenstanders van de R.K. Mavo uit Den Helder ver slagen. Al na de vragen over het gelezen boek, "Aischa" van de schrijfster Federica de Cesco, kon een voorsprong van vier punten worden genoteerd. Hoewel daarna het voordeel tot twee punten te rugliep, wisten de speurtochtlopers de St. Jan Mavo toch veilig de finale bin nen te loodsen. Op woensdag 19 mei, vandaag, speelt zich in de bibliotheek Velsen de andere halve finale af tussen de Don Bosco Ma vo Heerhugowatrd en het Ichtus Colle ge uit IJmuiden. Vast staat, dat de finaledatum woensdag 9 juni is. De plaats is afhankelijk van het aantal pun ten dat de andere finalist haalt. De school die met de hoogste score uit de halve finale komt, speelt een. thuis wedstrijd: in de plaatselijke bibliotheek dus! Felicia Reussien en Rob Dekker hebben het te lezen boek al in ontvangst genomen: „Jan Rapen zijn maat" van Yvonne Keuls. Een groots popconcert op 23 juni? Een directe uitzending van Radio Noord- Holland vanuit de Dors in Heiloo? Dat zou te gek zijn! Wie weet! HEILOO - Het Prinses Beatrix Fonds zoekt collectanten voor de nationale collecte die van 19 tot 26 september 1993 wordt gehouden. Die vrijwilligers collecteren voor mensen die kampen met gevolgen van ziekten aan het cen trale zenuwstelsel of de spieren. Het fonds met als beschermvrouwe H.M. de Koningin is een particuliere instelling en ontvangt geen overheidsgelden voor de noodzakelijke hulp. Vorig jaar gingen tienduizenden vrijwilligers op pad om geld in te zamelen. Het fonds hoopt dit jaar nog meer aanmeldingen te krijgen. Draag uw steentje bij en meldt u aan als collectant bij het Prinses Beatrix Fonds: telefoon 070-3503535. U bent niet in de gelegenheid om te collecteren, maar u wilt toch helpen? Stort dan uw gift op giro 969 of bank 70.70.70.325. HEILOO - Tijdens de produktkeuring van de Vereniging van Keurslagers, ge houden op 10 en 11 mei in Houten, heeft Keurslager Van der Peet Goud- keur behaald voor de uitstekende kwali teit van zijn hamburgers. Om Goucfkeur te behalen moet de hamburger aan strenge eisen voldoen. In totaal kunnen er 50 punten behaald worden, bij 45 punten of meer ontvangt men het predi kaat „Goudkeur". De hamburgers wer den door een deskundige en onafhan kelijke jury beoordeeld op de volgende punten: uiterlijk, smaak en samenstel ling. De produkten werden zowel rauw als bereid beoordeeld. „Zeker aan het begin van het barbecue seizoen is het goed om aan produktkeu- ringen mee te doen. Zo kun je onafhan kelijk laten controleren of je produkten aan alle eisen voldoen. Het Goudkeur is dan een extra erkenning voor een pro- dukt", aldus Keurslager Van der Peet. Hij behaalde met zijn hamburger 50 punten. De Vereniging van Keurslagers heeft 600 leden, die gevestigd zijn door het hele land. Iedere Keurslager moet voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, versheid, presentatie, as sortiment, hygiëne en service. Voldoet een lid niet aan de dqor de VSR gestelde normen dan kan hem het K-embleem worden afgenomen. HEILOO - Op zondag 23 mei organi seert de afdeling Heiloo van het Nivon een excursie naar Enkhuizen, waar on der leiding van een gids van de Vereni ging Oud-Enkhuizen een rondwande ling zal worden gemaakt. De geschiede nis gaat terug tot de 14e eeuw, waarin deze eertijds vermaarde en welvarende handels- en havenplaats aan de Zuider zee haar stadrechten verkreeg. De bloei tijd viel in de 17e eeuw, enkele grote bouwwerken herinneren nog daaraan. Opgave voor deelname bij Jleina Mul der, tel. 333127. Kosten rondlei ding/koffie 4,00 voor Nivon-Leden; 5,50 voor overige belangstellenden. Reiskosten (trein of auto) zijn voor ei gen rekening. Verzameltijd en -plaats worden nader bekend gemaakt. Het interieur van de Aalsmeerse Bloemenhal aan de Zevenhuizerlaan. HEILOO - Op zondag 6 juni zal er in theater De Beun een sprankelende show gegeven worden door Dirk Jan Ranzijn met een aantal bekende artiesten zoals Robert Valter, Han Wellerdieck, en de Vocalgroep Savoy, eeji mimespeler zal de nummers aan elkaar „gebaren". Het belooft een geweldige middag te worden. Velen kennen Dirk Jan van zijn vele op tredens in klein Varnebroek en winkel hof 't Loo. „Maar ik kan veel meer en dat wil ik nu zo graag eens laten zien" zegt Dirk Jan, „want ook het showele ment vind ik erg leuk om te doen". Er zullen nummers uit de Phantom of the Opera worden gebracht door Dirk Jan Ranzijn. Han Wellerdieck laat lied jes van Herman van Veen horen. De Vocal groep Savoy neemt u mee naar de jaren zestig. Het belooft een afwisselen de muzicale theatershow te worden. Het gaat goed met Dirk Jan Ranzijn, zijn derde cd is nu in voorbereiding en zijn aanwezigheid wordt op veel plaatsen zeer gewaardeerd. Een jonge talentvolle jongen, die hard werkt en het zeker een heel eind in de show bussiness zal schoppen. De show van 6 juni in de Beun begint om 13.30 uur kaarten zijn verkrijgbaar bij Ben Sierhuis entertainment: 072- 331406. De prijs per kaart bedraagt 10,00. De opbrengst van dit bijzonde re concert is bestemd voor een kinderte huis in Bakkum. HEILOO - Johan van Bennekom en zijn zoon Jan zijn de nieuwe eigenaren van de Aalsmeerse plantenhal aan de Zevenhuizerlaan. Jaren heeft het be drijf toebehoord aan de Gebr. Bruin maar van Bennekom werkte al 17 jaar bij deze zaak en heeft deze nu over genomen. Natuurlijk gaat dat met veranderingen gepaard. De zaak s uitgebreid naar 200 vierkante meter en het geheel is witge schilderd gecombineerd met de moder ne kleur mint. De vaste planten blijven van dezelfde kwaliteit, die iedereen al tijd zo weet te waarderen maar de prij zen blijven hetzelfde. Wel zal er veel meer zomergoed zijn, eerste klas, kwali teit en grote keus, veel wordt recht streeks uit het Westland gehaald. „Ik wil veel meer op dit gebied gaan doen", zegt van Bennekom. Er zijn nu ook pot ten te verkrijgen, terra cotta, in vele vormen en leuke geprijsd. U kunt ook bloemstukjes laten maken, de Aals meerse plantenhal maakt ze in elke prijsklasse. Service' blijft hoog in het vandel staan. Vrijdag is de officiële start, daarom is er een leuke aktie op het gebied van de tuin. Ga maar kijken bij de Aalsmeerse Plantenhal aan de Zevenhuizerlaan. Hl LX -J VUa Postbus95.1850AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN fivM W Kantoor Zeeweg 20.1852 CR He.loo TAXATIES - Dirk-Jan Ranzijn. noounniM i iliv Heerenweg 167.1851KN HetoO.H: 072-331716. HEILOO - Al vele generaties is make laar V^n der Borden werkzaam in Alk maar en omgeving en voor velen geen onbekende. Geen straat of buurt waarin zij nooit een huis gekocht of verkocht hebben. Door een archief, dat teruggaat tot de jaren dertig is Van der Borden ook goed op de hoogte van de geschied kundige gegevens, deze waardevolle kennis wordt nauwkeurig bijgehouden. Van der Borden bemiddelt ook in be drijfsmatig onroerend goed en speciaal in agrarische objecten. Daar de markt snel verandert is scholing natuurlijk on ontbeerlijk en worden er regelmatig opleidingen gevolgd. Mede hierdoor is het mogelijk u direkt te adviseren over specifieke aangelegenheden zoals taxa ties, BTW, vestigingseisen, overdracht belasting en bijvoorbeeld de voordelen van leasen. Maar ook op het gebied van bedrijfspanden wil Van der Borden zicfi waarmaken. Zij kunnen advies geven over aanvullende gelegenheden. Zoals dé voordelen van vennootschappen on der firma, maatschappen en vennoot schappen; er wordt hierin nauw samen gewerkt met specialisten op financieel, juridisch en fiscaal gebied. HEILOO - In verband njet 2e Pinkster dag is het maandelijkse spreekuur en de daarop volgende fraktievergadering van Groen Links Heiloo (laatste maandag van de maand) verplaatst naar maandag 24 mei. Het spreekuur begint om 19.30 uur; 20.00 uur is het aanvangstijdstip van de fraktie-/ledenvergadering. Be langstellenden zijn van harte welkom. Spreekuur en fraktievergadering wor den gehouden in het gemeentehuis, in gang Raadhuisweg. Makelaardij en bepaalde soorten verze keringen zijn nauw met elkaar verbon den (b.v. brandverzekeringen). Voor meer specialistische informatie kunt u terecht bij Van der Borden Verzekerin gen, al 30 jaar zelfstandig verzekerings agentschap. Uiteraard zijn de banden met de Van der Borden Makelaardij en Hypotheken zeer hecht. Van der Bor den Verzekeringen is tussenpersoon, voor alle verzekeringsmaatschappijen en banken. Verzekeren is vaak een vertrouwelijke en persoonlijke aangelegenheid, daar om is er bij Van der Borden een vast aanspreekpunt en zijn ze 24 uur per dag bereikbaar, ook in het weekend. U ziet, er zijn mogelijkheden te over waar Ma kelaardij Van der Borden voor u het beste uit kan halen. Het bedrijfspand van Makelaardij Van der Borden aan de Kenne merstraatweg in Alkmaar. Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De initiatiefnemers en bestuursleden van de Stichting Vrienden van HSV. HEILOO - In februari 1993 is door een zestal mensen die H.S.V. een zeer warm hart toedragen, officieel de Stichting Vrienden van v.v. H.S.V. opgericht. De samenstelling van het bestuur ziet er als volgt uit: Fred Beekhuis, voorzitter; Hans Spaans, penningmeester; Hans Hoetjes en Ed Robert, secretarissen; Jan Bugter Sr. en Hans Ursem, bestuursleden. Het idee om zo'n vriendenclub op te richten leeft al een aantal jaren bij Hans Hoetjes, echter daadwerkelijke stappen werden er niet ondernomen. Het heeft een lange tijd geduurd, voordat de Stichting officieel bij de notaris kon worden opgericht. Gedurende een jaar zijn er diverse vergaderingen geweest met het dagelijks bestuur van de voet balvereniging H.S.V. Er zijn duidelijke afspraken met elkaar gemaakt, om op één lijn te komen. De Stichting heeft tot doel het verwer ven van fondsen ten behoeve van voet balvereniging H.S.V., in het bijzonder ter behartiging van de promotionele be langen en het welzijn van alle leden van de vereniging. De minimale donatie be draagt 100,00 per donateur per jaar. Het bestuur van de Stichting wil graag dat H.S.V. tot in lengte van jaren zal blijven bestaan. Voor het bestuur van v.v. H.S.V. is het vaak moeilijk om met het verenigings-. kapitaal bijzondere activiteiten te reali seren. De Stichting Vrienden van v.v. H.S.V. kan, mits er voldoende dona teurs zijn, bepaalde activiteiten wel voor haar rekening nemen. Een en an der zal steeds in nauw overleg met het bestuur van v.v. H.S.V. worden af gestemd. Een aantal activiteiten is al in een ver gevorderd stadium. Binnenkort zullen de bestemmingen bekend worden gemaakt. Inmiddels bij het verschijnen van dit ar tikel zijn er reeds 50 betalende dona teurs en zijn er diverse toezeggingen om donateur te worden aan de Stichting Vrienden van v.v. H.S.V. Voor de do nateurs zal er minimaal éénmaal per jaar een clubavond worden georgani seerd met bijv. een lezing van een be kend persoon. De donateurs van de Stichting, krijgen gratis toegang bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal van H.S.V. (uitgezonderd beker en/of belissingswedstrijden). Bent u nog geen donateur, meldt u snel aan bij één van bovengenoemde bestuursleden. Voor telefonische informatie kunt u terecht bij Hans Hoetjes, 072-330859. HEILOO - Zaterdag 21 mei heeft jonge rencentrum Buk Buk weer een house party, dit keer onder de noemer „Hep- py Trance". Vanaf 21.00 uur is de zaal aan de Pastoor van Muijenweg open. De entree bedraagt 12,50. Heppy Trance is geen drukfout, maar een gegeven waaronder weer een feest der feesten schuil gaat. Dat feit is geba seerd op de voorafgaande successen van de party's van Buk-houseteam 'Ozz'. De ongedwongen sfeer, het publiek, de licht-show 'made by Tim', de zaal, Ozz- jays Indian Denew en last but not least de trance, acid, rave en hardcore zijn hier de oorzaak van. Naast dit alles zal er natuurlijk weer een verrassend element aanwezig zijn. Ozz zal er voor zorgen dat ook jij weer een onvergetelijke avond tegemoet zal gaan. Ook al ben je tegen house, Ozz daagt je uit om het toch eens van dich terbij mee te maken, want na Heppy Trance zul je daar ongetwijfeld anders over denken. HEILOO - Van donderdag 20 tot en met zaterdag 22 mei organiseert Intra tuin Heiloo aan de Vennewatersweg 15 speciale vijverinformatiedagen. Tijdens deze dagen kunt u er volop ideeën en informatie vergaren op het gebied van vijvers. Water brengt leven, in een he dendaagse tuin mag een vijver dan ook niet ontbreken. Maar ook voor op een balkon of op het terras zijn er volop mogelijkheden. Vijvers zijn "in". Er is dan ook heel wat te zien en te bewonderen op dit ge bied. Het nieuwste van het nieuwste, specifieke op vijvergebied, staat bij In tratuin gepresenteerd. Tijdens het he- melvaartweekend kunt u bij Intratuin demonstraties aanschouwen van o.a. een groot assortiment pompen compleet met diverse accessoires, het planten van waterplanten en het aanleggen van een vijver, van polyester of folie. Bent u geïnteresseerd in de gesteldheid van uw vijverwater? Neem dan een fles je vijverwater mee naar Intratuin. Ter plekke wordt het water getest en krijgt u een passend advies. Gratis! Ook aan de kinderen is gedacht. Speci aal voor hen is een kinderhoekje inge richt waar ze een kleurplaat vol kikkers kunnen inkleuren, een glaasje limonade kunnen drinken en een video kunnen bekijken, terwijl u op uw gemak rond kijkt. Wanneer u op 20, 21 of 22 mei 50,00 of meer aan vijverartikelen besteedt, maakt u ook nog kans op prachtige prij zen. Kortom, genoeg redenen voor een bezoek aan Intratuin, het groene waren huis, aan de Vennewatersweg te Heiloo. HEILOO - De Heerenslager aan de Heerenweg te Heiloo maakt het moge lijk om een culinaire wereldreis te ma ken. De vraag naar nieuwe gerechten neemt nog steeds toe. Gastvrouwen en - heren willen graag iets nieuws serveren. In het 'wereldaanbod' heeft de Hee renslager - als eerste in Nedei^and - nu bijvGorbeeld gemarineerde vleesreepjes, die uitstekend smaken bij het gour metten. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) De voorzijde van de theatergids van De Beun voor het seizoen '93- '94. HEILOO - Samen met de Uitkijkpost van volgende week woensdag (26 mei) zal in Heiloo, Limmen, Akersloot en een deel van de Egmonden de nieuwe theatergids van de Heilooër Beun ver spreid worden. In deze gids is het volle dige programma voor het volgende seizoen (1993-1994) opgenomen, zowel wat betreft de zgn. professionele als wat betreft de amateur-voorstellingen. Het aantal voorstellingen is volgend jaar aanzienlijk groter. Alvast een greep uit het programma-aanbod: De Beri ni's, Purper, Erik van Muiswinkel, Re- gina Albrink, The Rorcupines, Joop Visser, Jacques Zoon, Peter Lusse, Je roen van Merwijk en Paul Haenen. Ver der vijf grote toneelproducties met o.a. Marlous Fluitsma, Ellen Vogel, Hidde Maas, Paul Röttger, Jules Hamel, Jules Croiset, Jim Berghout, Trudy Labij, Kitty Janssen en Kees Coolen. In totaal zijn er 24 voorstellingen, waar voor vanaf volgende week kaarten kun nen worden besteld, met het speciale formulier, dat achterin De Beun-gids is opgenomen. De gids is een uitgave van Drukkerij Uitkijkpost in samenwerking met de Programma Commissie van Theater De Beun. De derdeklassèrs die voor de St. Jan Mavo een finaleplaats in de wacht sleepten. Voor v.l.n.r. Felicia Reussien, Ramona van Kuilenburg en Sa- brina Schaper. Achter v.l.n.r. Rob Dekker, Yvonne Bakker, Femke de Lange, Sander van der Peet en Jeroen Langkemper. Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1