OPRUIMING 1 Jacob Hooy en Co: hofleverancier OJ KUYPER met nog meer kortingen! Folkformatie Moving Hats geeft zomerconcert in de Witte Kerk C. HACHMANG DAKDEKKER - LOODGIETER STATIONSWEG 61, 1851 IJ HEILOO TELEFOON: 072 - 330068, TELEFAX: 072 - 340235 VERKOOPPLANNEN?? Amels v.d. Ridder Makelaardij o.g. VERKOOPPLANNEN?? DRINGEND VERZOEK 'Eismann' Ton Korver bezorgt ijskoud cadeau HEILOO - Anderhalve week geleden bezorgde Ton Korver bij Denise Drop- pert-Janssen in Mariënstein een ijskoud cadeau. Het was voor Korver het start sein voor zijn verkoopactiviteiten van Eismann-produkten in de gemeente Heiloo en voor zijn eerste klant en haar zoontje Bob was het een smakelijke ver- Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 Ineke Watzema en Rineke van de Poll exposeren bij Amber LIMMEN - Tot 22 augustus is bij Gale rie Amber werk te zien van twee kunste naressen, dat prachtig met elkaar harmonieert: schilderijen van Ineke Watzema uit Heiloo en keramiek van Rineke van de Poll uit Haarlem. Ineke Watzema werkt momenteel in haar schilderijen hoofdzakelijk met mo delleerpasta's die bijna steenachtige ef fecten geven. De oppervlaktestructuur is voor haar heel belangrijk. De voorge vormde oppervlaktes bewerkt zij met oliekrijt, olieverf en lithografisch krijt. De mens als uitgangspunt voor vrmge- ving inspireert haar tot steeds nieuwe deformaties. Haar figuren zijn zeer in zichzelf besloten. Het mysterie is het voornaamste contactpunt tussen de mensen, het niet getekende, dat wat on gezegd blijft. Het is een steeds wederke rend avontuur wat tijdens het werken ontstaat, totdat het de juiste sfeer heeft. Kijkend naar haar werk ondergaat de toeschouwer haar verhaal waarvan de plot en het thema door de kijker zelf geïnterpreteerd mogen worden. Daar naast maakt Ineke Watzema ook prach tige portretten, voornamelijk in gouache. Sinds 1984 is klei een steeds belangrijker rol gaan spelen in het werk van Rindeke van de Poll. Het aardse materiaal in combinatie met verschillende stookme- thoden, zoals raku, reductie en zaag- selstoken, geven haar onuitputtelijke mogelijkheden om haar gevoel weer te gfeven. Vooral de zogenaamde primitie ve stookwijzen zijn voor haar steeds weer een bron van inspiratie. Oorspron kelijke oervormen in aardtinten ken merken dan ook haar objecten. In de tuin van Galerie ASmber aan de Dusseldorperweg 18 te Limmen zijn twee beelden in brons te zien van de be kende kunstenares Tinejce Bot. De gale rie is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 14.00-17.00 uur. Tiende zwarte markt 58e JAARGANG NO. 30 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OAASTRE KEN 28 JULI 1993 Houdt U op de hoogte EGMOND-BINNEN - Tijdens het eve nement Egmond op z'n kop, dat dit jaar wordt gehouden op 20, 21 en 22 augus tus, wordt voor de tiende keer de zwarte markt gehouden. De eerste dag van het jaarlijks evenement (vrijdag) zal van 10.00 tot 16.00 uur in het teken staan van een groots opgezette zwarte markt met meer dan 200 kramen en attracties. Vele kramen zijn al weer gereserveerd maar er zijn nog enige kramen vrij. Zo als ieder jaar zal de koopwaar varieëren van oude boeken tot zelfgemaakte siera den en schilderijén, van antiek tot nieu we spullen en ook natuurlijk weer aller lei overtollige spullen van bijv. schuur- of zolderopruimingen. Alleen stand houders welke etenswaar of drankjes verkopen willen', worden zeer beperkt toegelaten. Wilt u een kraam reserveren voor de tiende zwarte markt wacht dan niet e lang, maar bel zo snel mogelijk met marktmeester Aad Admiraal (02206- 5156). Ook verenigingen en instellingen kunnen tijdens deze markt aan het pu bliek laten zien wat men aan activiteiten ontwikkelt. Behalve de 200 kramen na tuurlijk ook weer vele attracties tijdens de zwarte markt o.a. een echte clown, kinderschmincken door toneelvereni ging De Spiegel, een opblaasbaar oer woud voor de jeugd, Koens kinder draaimolen, Verwijks oud-hollandse ge bakkraam en ook autoscooters. Egmond op z'n kop 1993 staat ook dit jaar bol van verschillende activiteiten o.a. een straatvolleybaltoernooi m.m.v. volleybalvereniging De Schulp, een jeugdmeerkamp en een meerkamp voor senioren. Werken aan gezondheid ALKMAAR - Interkruis Noord-Kenne- merland start in de herfst een aantal cursussen en themabijeenkomsten met als overkoepelend thema 'werken aan gezoendheid'. De cursussen worden ge geven in Alkmaar, Heerhugowaard of Heiloo. De onderwerpen van deze cursussen of bijeenkomsten zijn: kraaminformatie, praten over peuters, omgaan met stress, uw hoofdpijn te lijf, slapen kun je le ren, samen stoppen met roken, je voelt je lekkerder met minder vet, gespreks groep voor hartpatiënten, themamidda gen voor kankerpatiënten en hun familie, gezond leven met diabetes mel- litus en ziekenverzorging thuis. Voor alle activiteiten kan men zich nu reeds aanmelden. Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u bellen met het bureau voorlichting van Inter kruis Noord-Kennemerland, tel. 072- 199222. BEVERWIJK - Op donderdag 23 sep tember organiseren vijf organisaties een themadag, waarop vrouwen van vijftig jaar en ouder met verschillende achter gronden met elkaar praten over hun er varingen, wensen en mogelijkheden. HEILOO - Na het geweldige concert op zaterdag 17 juli, verzorgd door mezzo sopraan Ingrid Stijsiger en Thom Jans sen aan de vleugel, volgt op zaterdag 31 juli het tweede concert in de serie zome ravondconcerten. Maar zoals beloofd, zijn het zeer gevarieerde concerten. Daarom komende zaterdag iets heel an ders. Ierse volksmuziek van de bovenste plank door 'Moving Hats'. Een jaar geleden kwam de Ierse Mark Gilligan naar Nederland op vakantie. Hij is echter nog steeds hier. Op een avond ontmoette hij, na een goed glas Guiness, Robert en Bert Pfeiffer. Deze ontmoeting leidde tot de geboorte van 'Moving Hats'. Deze groep biedt een zeer uitgebreid repertoire van (heden daagse) Ierse folkmusic en ballads, af gewisseld met een enkele continentale melodie. Mark zingt en speelt klarinet, saxo foon, thin whistles en bodhran. Bert zingt ook en zorgt met zijn gitaarspel voor het ritme. Robert, tot slot, brengt de verfijning in het spel rriet banjo, vi ool en gitaar. Kortom, ingrediënten ge noeg voor een heerlijke en speelse zomeravond. En u weet, voor de kosten hoeft u het niet te laten. Voor het vakantietarief van 7,50 (kinderen tot 12 jaar, CJPers en 65+ 5,-) kunt u genieten van deze Ierse folk. Voor het laatste concert in deze serie op zaterdag 25 september, dat een 'open podium' concert zal zijn, is een bijdrage op instrumentaal gebied nog mogelijk. Heeft u hiervoor interesse, dan kunt u contact opnemen met Ger Helder, tel. 334804. Concours hippique HEILOO - Evenals vorig jaar organi seert de landelijke rijvereniging Heiloo en omstreken ook dit jaar een concours hippique. Dit zal plaatsvinden op zon dag 1 augustus. De landelijke rijvereniging Heiloo be hoort tot de oudste, maar ook grootste verenigingen van Noord-Holland. De lange en rijke historie werd in 1992, ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan, in een reeks van evenementen belicht. Thans maakt de vereniging een grote bloei door. Het aantal leden is nog steeds groeiende, terwijl als gevolg van goede instrucde het niveau van de rui ters en paarden stijgt. Evenals vorig jaar heeft de gemeente Heiloo voor het concours de sportterrei nen aan Het Maalwater en De Dors be schikbaar gesteld. Naast de individuele dressuur, afdelingsdressuur en het springen zijn er speciale menrubrieken, waarvoor aantrekkelijke prijzen be schikbaar worden gesteld. Voorts wordt gestreden om de 'Kees de Jager'- memorial wisseltrofee, alsmede om de 'Toyota'-trofee. Het concours, dat aan vangt om 9.00 uur en gratis toeganke lijk is, wordt mede mogelijk gemaakt door enkele sponsors, die de vereniging een warm hart toedragen. Themadag voor vrouwen van vijftig jaar en ouder Deze dag wordt gehouden in de Nieuwe Slof te Beverwijk. Gespreksonderwer pen zijn wonen, gezondheidszorg, regel geving met betrekking tot inkomen, scholing/educatie, betaalde en onbe taalde arbeid en beeldvorming en vrije tijd. De themadag is voorbereid door vrou wen uit de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen de Federatie Nederland se Vakbeweging, de Katholieke Bond voor Ouderen, de Protestants- Christelijke Ouderenbond en de Provin ciale Vrouwenraad. Aan de dag zijn geen inschrijfkosten verbonden. Voor inschrijving of nadere informatie kan men contact opnemen met Coördinatie punt PON'90, Prinsen Bolwerk 1, 2011 MA Haarlem. Mevrouw Droppert-Janssen en haar zoontje Bob ontvangen een ijskoude verrassing van 'Eismann' Ton Korver. rassmg. De verkoop van de diepvriesprodukten van Eismann geschiedt aan huis. Ton Korver bezoekt onaangekondigd de mo gelijke klanten en biedt hen de uitge breide catalogus van produkten aan. Wordt deze geaccepteerd, dan volgt een dag later een tweede bezoek om een mo gelijke bestelling op te nemen. Bij een aankoop van vijftig gulden of meer is er voor iedere klant een presentje. Na de eerste aankoop worden er afspra ken gemaakt, bijvoorbeeld over de vaste routedag, bijvoorbeeld eens per drie weken. Een dag van te voren is er dan eerst telefonisch contact over de meest geschikte dag om een bestelling af te leveren. Het contact blijft sowieso levendig, onder andere door speciale ac ties, receptenservice en informatie bulletins. De werkwijze van 'Eismann' Ton Kor ver is zeer klantvriendelijk. Bovendien worden er uitstekende produkten gele verd en is de service prima. Goede start voor de V V V-zomermarkten HEILOO - Het zag er heel dreigend uit: een grijze lucht en voorbij ra zende wolken, maar voor de Hei- looër VVV is afgelopen vrijdag toch een succesvolle dag geworden. Va naf vijf uur 's middags werd in meer dan dertig kramen allerlei koop waar aangeboden tijdens de eerste editie van de zes zomeravondmark- ten, die voor deze zomer op het pro gramma staan. Naar schatting enkele duizenden mensen - nieuws gierige toeristen èn Heilooërs - maakten een rondje over het Stati onsplein, waar de formatie Night- train het wat jongere publiek amuseerde met een optreden vanaf het podium in een geïmproviseerde tent. De originele tent was de nacht voor de markt door onbekenden in brand gestoken. Dankzij het bureau Interpromotions, dat samen met de VVV de markten organiseert, ston den de muzikanten uit de wind en een enkele regendruppel. Aanstaan de vrijdag wordt de tweede markt gehouden. Dan zorgt een boerenka- pel uit de IJmond voor de muzikale inbreng. De folkformatie Moving Hats is zaterdag te horen in de Witte Kerk. Cursussen wereldmuziek ALKMAAR - Bij de Wereldmuziek school Regio Alkmaar wordt een aantal nieuwe cursussen aangeboden voor het seizoen 1993-1994. De cursus wereld zang, die bedoeld is voor mensen die al veel zangervaring hebben, start half september. Vier docenten bieden een kennismaking met zangtechniek en re pertoire uit India, Zuid-Amerika, de Balkan en het boventoonzingen uit Tibet.. Nieuwe cursussen worden ook gegeven in Javaanse, Indiaase en Afrikaanse dans. Deze cursussen zullen in oktober van start gaan. Op zondag 26 september zullen de dansdocenten korte optredens verzorgen in Provadja te Alkmaar en de inhoud van hun cursussen toelichten. Nog een nieu initiatief is het opzetten van een cursus Turkse saz, in samen werking met de Alkmaarse Turkse ge meenschap. Naast deze nieuwe activiteiten worden de cursussen in Afrikaanse percussie (met een nieuwe cursus voor kinderen), Afro-Cubaanse percussie voor begin ners en gevorderden, Hindoestaanse zang en instrumenten en Arabische dar- buka voortgezet. Voor informatie en/of aanmelding voor alle cursussen (behalve wereldzang) kan men vanaf 1 september terecht bij het ACKV, Vondelstraat 27 te Alkmaar (tel. 404336X bij de bibliotheken en mu ziekwinkels. Inlichtingen over de cursus wereldzang is verkrijgbaar bij De Muse- laer (tel. 151736). LIMMEN - Begin van deze maand vier de kruidengroothandel Jacob Hooy haar 250 jarig bestaan. Op die dag werd ook het recht verkregen voor het voeren van het Koninklijk Wapen, met de titel 'Bij Koninklijke Bechikking Hofleve rancier'. Jacob Hooy en Co neemt als bedrijf in Nederland een vooraanstaande plaats in en mag zich de grootste kruidenhandel van Nederland noemen met het grootste kruidenassortiment. Men zegt wel eens: „Als Jacob Hooy het niet heeft, heeft niemand het". De omzet ligt voor 50% bij apotheken, drogisterijen en reformhuizen, de ande re 50% bij de industrie, likeurstokerij en, farmaceutische fabrieken, kaasma kerijen, veegeneesmiddelen en homeo- patische bedrijven. Het grootste deel van de kruiden komt uit het land van oorsprong. Feest ;,Er was voor ons dus alle gelegenheid een groot feest te geven", zegt Olden- boom, de huidige direkteur. „Ten eerste bestaan we 250 jaar en tevens vie ren we de opening van ons moderne be drijfspand". Dat pand mag gezien worden en heeft naast een modern ma gazijn en kantoor, een mooie show room. Oldenboom laat zien dat zijn produkten ook voor de sier gebruikt worden. Mandjes met daarin kleurige kruiden en kerstballen van gedroogde citroenen vinden bij het publiek gretig aftrek. Naast de showroom bevindt zich het museum. Het oude kruidenwinkeltje met zijn schitterende apothekerskast en oude dokumenten en lampen zijn vanuit Amsterdam naar Limmen overge bracht. De zesde generatie van het geslacht Oldenboom werkt in dit, nog altijd groeiende, bedrijf hard mee. Er wordt veel geëxporteerd. Olden boom: „We doen veel zaken met Japan, dat werkt heel plezierig". De etherische olieën vinden ook steeds meer aftrek. Voor Japan worden speciaal lampjes van Delfsblauw gemaakt, die vallen daar erg in de smaak. Predikaat Het verkrijgen van het predikaat hofle verancier is een grote eer. Al anderhalf jaar geleden is men begonnen met de aanvraag. Je moet dan bewijzen waar- Kruiden van hofleverancier Jacob Hooy worden met de hand verpakt. 14 Het vullen van flesjes met homeopathische middelen: een precies werkje. om je in je vak zo goed bent dat je dit predikaat ook verdient! „Je kunt dat moeilijk van jezelf gaan zeggen", aldus Oldenboom. „Daarom moet een groot aantal gerenommeerde bedrijven bevestigen dat je ervoor in aanmerking komt en dat is dus gelukt". Historie In 1743 opent Jaoob Hooy een kruiden- kraam op de Nieuwmarkt in Amster dam. Het eerste pakhuis was er al in 1690. Vijfendertig jaar later koopt hij een "huys en erve op de Cloveniers- burgwal" voor het voor die tijd zeer grote bedrag van 17.000,-. Twintig jaar hierna kopen Lucas Lant en zijn vrouw de "hele saeck, huis en erve" in Amsterdam. Na 22 jaar neemt Johannes Fenema de zaak over, omdat Cornelia en Lucas Lant zijn overleden. Weer 22 jaar ver koopt Fenema de zaak en het pakhuis aan Hendrik Jansen. We schrijven nu 1842. In 1846, op 2 juni, krijgt Jan Christof- fel Oldenboom, koopman en winkelier in drogerijen en verfwaren, "het regt om den handel van Jacob Hooy voort te zetten". In 1869 komt Johan Nicolaas Oldenboom in de zaak en 30 jaar later 'neemt Theodorus Ol'denboöm het weer over. In 1934 nemeft Piet en Noor Ol denboom de winkel van Theodorus over. Na de oorlog heeft de voorraad van Ja- ASSURANTIËN cob Hooy nog slechts een waarde van 850,-. In 1971 kopen Piet en Noor een oude bollenschuur in Limmen en vesti gen daarin met zoon John de groothan del. Theo zet de winkel in Amsterdam voort. In 1981 wordt de oude bollen schuur vervangen voor een nieuw be drijfspand. In 1987 koopt John het bedrijf van zijn ouders en zoon Arne werkt dan al zeven jaar in het bedrijf mee. In 1991 komt er een groot nieuw bedrijfspand en in 1993 komt tevens de jongste zoon Olden boom in het bedrijf. Het winkeltje uit Amsterdam is nu ook aan de Rijksweg in Limmen gesitueerd en doet dienst als museum. Jacob Hooy: 'Een gezond be drijf met een goede toekomst!' MAKELAAR TAXATEUR O.G. H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE Holleweg 19 072-335085 SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 Schilderwerken, wandafwerking - Kwaliteit en vakmanschap - Eerlijk advies en kosteloze offerte it I IIAC Makelaars Taxateurs o.g. envERKoopsi 9111 A.J. VUO Postbus95.1850 ABHeiloo.Tel 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES P'- De redactie van de Uitkijkpost wil via deze oproep het volgende verzoek doen aan alle schrijvers en schrijfsters van kopij: WILT U DE TEKST BIJ VOOR KEUR GETYPT INLEVEREN BIJ DE BEKENDE ADRESSEN? Dit voorkomt eventuele fouten en bespaart de redactie veel tijd. NVM De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs .per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. (Zie ook de advertentie elders in deie Uitkijkpost). Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 van Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! -s-J - m #1, sa* Heerenweg 167,1851 KN Heiloo.Tel.: 072-331716.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1