Zomervakantie-aktiviteiten van start 3 DOLLE DAGEN 50/% kortingen op de 15 gehele zomercollectie LI Echte Chinese rijsttafel bij specialiteitenrestaurant 'De Bamboehof' C. HACHMANG 58e JAARGANG NO. 32 M EUW5BLAD OMSTREKEN 11 AUGUSTUS 1993 MOD e m a n STATIONSWEG 61, 1851 Li HEILOO TELEFOON: 072 - 330068, TELEFAX: 072 - 340235 Sportieve onderdelen en recordpoging tijdens "Egmond op z'n kop" Houdt U op de hoogte Blijf in beweging Hondenoverlast Cursus (levens) verhalen schrijven Inleveren pakketten voor Polen Zondag 15 augustus 1993, Feest van Maria Hemelvaart Lokale omroep Egmond een feit pg MAKELAAR bid TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Oprichting Werkgroep Senioren Huisvesting IVN - wandelingen in Heiloo Internationale atletiek bij Trias Toch nog "Bungy Jump" voor Alkmaar 15 augustus boven het kanaal! Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen Rinnegom en Egmond aan den Hoef Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk van briefpapier tot full-color brochures Vraag offerte! HEILOO - Maandagmiddag werd een start gemaakt met de zomeraktiviteiten. In het Brunogebouw moesten de kinde ren iets maken op het thema water en wind. Om daar een voorbeeld van te vinden was niet zo moeilijk maar omdat in iets creatiefs om te zetten was een he le klus. Velen lieten hun fantasie de vri je loop met vaak bijzondere resultaten. In het kader van de zomeraktiviteiten zijn er nog de volgende aktiviteiten: woensdag 11 augustus (vandaag) een at- letiekdag. Vrijag 13 augustus een spookdag in het Brunogebouw van 13.00 tot 16.00 uur. Maandag 16 au gustus is er het douanespel start om 14.00 uur aan de Stetlaan. Woensdag 18 augustus is het record en straatspelen- dag. Aanvang 13.00 uur, Indianendorp in het recreatiepark aan de noordzijde van de Zeeweg. f A Een molentje doet het goed bij dit weer. Een bootje gaat ook lekker en heeft water en wind nodig. H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072'-335085 EGMOND - In het programma van "Egmond op z'n kop" 1993, dat wordt gehouden op 20, 21 en 22 augustus te Egmond-Binnen, zijn ook dit jaar weer een aantal sportieve en gezellige onder delen opgenomen waaraan iedereen kan meedoen. Het evenement "Egmond op z'n kop" 1993 start op vrijdag 20 augustus met de 10-de zwarte markt. Kramen en attrac ties zullen worden opgesteld. Vanaf 18.00 uur wordt er voor de eerste maal in de dorpskern van Egmond-Binnen een straatvolleybaltoernooi gehouden. Er worden meerdere velden uitgezet in de Abdijlaan. Inlichtingen over dit toer nooi kunt u dan ook verkrijgen bij de vereniging De Schulp. Tel. 02206-2022. Meerkamp Al enige jaren wordt de zaterdag inge vuld door een meerkamp voor de jeugd en een meerkamp .voor dames en heren. Opgave voor jeugd-meerkamp: hier voor kunnen zich nog teams opgeven. Een team bestaat uit 3 jongens en 3 meisjes in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar en hun coach. Aanmeldingen en infor matie betreffende de Meerkamp kunt u verkrijgen bij: Caroline Tromp, tel. 02206-7497, Helen van den Ende, tel. 02206-3120 of bij Tonnie Liefting, tel. 02206-1829. Opgave voor jeugd-meerkamp: Hier voor kunnen zich nog teams opgeven. Een team bestaat uit drie jongens en drie meisjes in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar en hun coach. Aanmeldingen en in formatie betreffende de Meerkamp kunt u verkrijgen bij: Caroline Tromp, tel. 02206-7497, Helen van den Ende, tel. 02206-31-20 of bij Tonnie Liefting, tel. 02206-1829. Steile wandklimmen Zaterdagavond 21 augustus wordt er op het kerkplein een 6 meter hoge klim wand geplaatst. Ervaren klimmers zul len hier demonstraties geven maar het is ook mogelijk dat u zelf, onder begelei ding, de wand gaat beklimmen. Prestatie/trimloop, presta tie/wedstrijdloop. In samenwerking met loopgroep "De Klok" wordt er op zondagmorgen 22 augustus een prestatie/trimloop over 3.3 km gehouden en een presta tie/wedstrijdloop over 9.1 km. De 3.3. km start om 10.30 uur en de 9.1 km om 11.00 uur. De inschrijving voor de beide lopen vindt plaats op de zondag vanaf 10.00 uur in dorpshuis "De Schulp" al waar ook de douches en kleedruimtes gebruikt kunnen worden. De winnaars kunnen aantrekkelijke waardebonnen en naturaprijzen verdienen. Deze prij zen worden beschikbaar gesteid door de verschillende sponsors van dit onder deel. Informatie betreffende deze prestatie/trimloop en de presta tie/wedstrijdloop kunt u verkrijgen bij Siem Hopman tel. 02206-4298 of bij Adri Wittebrood tel. 02206-3139 van loopgroep "De Klok". Ook dit jaar wordt bij de wedstrijdloop de top van Noord-Holland verwacht. Kinderspelen: Zondagmiddag 22 augustus worden er traditiegetrouw spelen voor de jeugd t/m 12 jaar gehouden. Dit jaar gaan de kinderen "Tobbedansen". Opgave van kinderen voor dit onderdeel uitsluitend op zondagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur. Verdere programmaonderdelen: vrij dag: zwarte markt. Zaterdag: springkussen, autoscooters. Zondag optreden "Egmonder Muzi kanten", "Free Style ski-show". Recordpoging voor het guiness bood of records Zaterdagavond 21 augustus wordt er op het kerkplein te Egmond-Binnen een re cordpoging gedaan om in het "Guiness Book of Records" te komen. De bedoeling is dat er een "super ham burger" gebakken gaat worden met een doorsnede van 2Vi meter. Lukt de po ging dan zal de hamburger, in gedeeltes, worden verkocht compleet met voor de ze gelegenheid gebakken hamburger broodjes. Tijdens het hele evenement live-muziek in de horecabedrijven. HEILOO - Rust roest! Een waar woord voor senioren. Maar dit is te voorko men door regelmatige bewegingsoefe ningen en conditietraining (zonder gebruik van toestellen). Dames en He ren 50+ kunnen hiervoor weer terecht bij onze gezellige fitnessclub onder lei ding van docente mw. Jeanne Gelsing. Wat let u! Kom vrijblijvend kijken (of meedoen) op dinsdag 7 september (let op gewijzigde tijd en plaats). Dames van 14.00 tot 15.00 uur. Heren van 15.00 tot 16.00 uur. In de sportzaal aan de Kerkakkers en ontdek hoe u in een plezierige en gezellige sfeer de conditie op peil kunt houden. Wilt u meer weten belt u dan voor de dames: mw. Coby Lorie op maanda gochtend tussen 9 en 11 uur, tel. 072-334712 of b.g.g. mw. Elly Triest, tel. 072-334641. Heren: A. Velthuis, tel. 072-331802. HEILOO - Niet alleen mensen zonder hond(en), maar ook wij (hondebezit- ters) ergeren ons aan de overlast die men kan ondervinden van honden o.a.: hondepoep, het grootste probleem den ken wij, want een hond behoort niet zijn behoefte, te doen op plaatsen waar men er last van heeft. Dus niet op speel velden of grasstroken. Het is een kleine moeite om je hond te leren zich te ont lasten in het struikgewas. Mocht er de sondanks toch een "ongelukje" gebeuren laten we dan als hondebezit- ters zo verstandig zijn om het op te rui men. Kleine moeite, groot plezier!!!! Ongehoorzame honden, en dan bedoe len we geen honden die eenmaal oostin- disch doof zijn, maar honden die daar chronisch last van hebben en daar men sen mee lastig vallen. Honden die achter vee aanjagen, ballen van kinderen stuk bijten in recreatiegebieden, achter trim mers aanrennen enz. Wij hebben in Heiloo een geweldige ky- nologenclub, waar u d.m.v. cursussen op een leuke manier kunt leren hoe om te gaan met uw hond en hoe u proble men aan punt pakken. Wij denken dat het niet zozeer de honden zijn die over last bezorgen, als wel de (gemakzuchti ge?) eigenaren. Als laatste, niet onbelangrijk punt, wil len wij nog opmerken dat wanneer alle hondebezitters zich wat meer moeite zouden getroosten om de overlast van hun huisdier voor anderen, tot een mi nimum te beperken er wellicht ook door onze gemeenstebestuurders weer iets soepeler zal worden omgegaan met het fenomeen losloopgebied. Door de hon denoverlast hebben wij in Ypestein nu geen losloopgebied meer. Dat is jammer voor de hondeliefhebber die zich samen met zijn trouwe viervoeter wel sociaal gedraagt. Ingmar Stam en Nelleke Harder HEILOO - Veel mensen schrijven graag. Brieven, dagboeken, gedichten en soms zelfs complete verhalen. Eigen lijk schrijven alle mensen ansichtkaar ten, boodschappenlijstjes, mededelingen. En misschien wordt er wel eens gezegd: 'Dat moet je opschrij ven!" Voor wie zich in de kunst van het schrij ven wil bekwamen start zeventien sep tember een cursus (levens)verhalen schrijven. In de cursus wordt uitgegaan van dagelijkse ervaringen, gebeurtenis sen en herinneringen. Door middel van schrijfopdrachten wordt geleidelijk toe gewerkt naar het schrijven van teksten. Daarbij komt het trainen van de fanta sie, het uitgebreider waarnemen van de werkelijkheid, het denken in meedere oplossingen en het beter gaan schrijven door oefeningen in verschillende stijlen, genres en perspektieven aan de orde. De teksten worden met elkaar besproken en becommentarieerd Het resultaat is telkens verrassend. De ene keer drie regels, de andere keer een beschrijving van de juffrouw van de eerste klas of een lang vervlogen geur, soms ook een imitatie van een geliefd schrijver, een dialoog, of de eerste drie alinea's van je autobiografie. De cursus is bedoeld voor iedereen die van taal, vertellen en woorden houdt, maar vooral van degenen die graag schrijven en het leuk vinden delen van hun levensgeschiedenis te gebruiken voor teksten en verhalen. De cursus wordt gegeven op twaalf vrijdagmidda gen van 13.30 tot 15.30 uur. De begelei ding is in handen van Margreet Schouwenaar. Zij publiceert in literaire bladen, schreef lesmateriaal voor scho len, werd genomineerd voor de C. Bud- dinghprijs en heeft twee dichtbundels op haar naam staan. Voor opgave en/of inlichtingen kunnen belangstellenden na 19.00 uur bellen, telefoon (072) 332418. HEILOO - Er is weer gelegenheid tot het inleveren van pakketten voor fami lie, vrienden en kennissen in Polen. Het pakket wordt in Polen aan huis afge leverd. Inleveren van pakketten kan geschieden bij: fam. Beers, Hovenierstraat 39 te Alkmaar op woensdag 18 aug. van 18.30-22.00 uur en donderdag 19 aug. van 18.30-19.30 uur. Voor informatie kunt u bellen: tel. 072-613196. Uw pak ket kan ook worden ingeleverd bij fam. Velthuis, Zeeweg 17 te Heiloo op don derdag 19 aug. van 13.00-20.00 uur en te bereiken onder tel. 072-331802. De pakketten moeten goed verplakt zijn, bij voorkeur in een stevig karton nen doos, met plakband dichtgeplakt en met een stevig touw eromheen. De adressen van geadresseerde èn afzender dienen duidelijk leesbaar op de doos ge schreven te worden. De pakketten mo gen nu óók brieven, tijdschriften e.d. bevatten. Het maximale gewicht van een pakket is 25 kg, de kosten zijn 7,50 per pakket plus 2,50 per kilo. Landelijke Bedevaart naar O.L. Vrouw ter Nood te Heiloo. Programma: 12.30 uur biechtgelegenheid en rozenkransge bed. 13.00 uur: Plechtige Mis met als hoofdcelebrant en predikant de bis schop van Haarlem, mgr. H.J. Bomers c.m. Aansluitend processie. Gregoriaanse zang van het apostelkoor uit Beverwijk. Allen van harte welkom. Inlichtingen: 02205-3101. EGMOND - Het bestuur van de Stich ting Radio Egmond, voorheen Rgdio Noordzee, heeft bekend gemaakt dat zij een zendvergunning van het Commissa riaat voor de Media heeft gekregen voor een lokale omroep in de gemeente Egmond. Voorzitter Dennis van de Berg verklaar de verheugd te zijn met deze toeken ning. "In februari van dit jaar deed de Stichting Radio Egmond het verzoek uitgaan voor een vergunning voor het maken van radioprogramma's voor de gemeente Egmond. In haar vergadering van 28 juni jl. verklaarde de gemeente zich accoord, waarna men de Stichting Radio Egmond de zendmachtiging toezond". De eerste gesprekken met Multikabel om zo snel mogelijk het signaal van de nieuwe Egmondse lokale omroep op de Egmondse kabel te krijgen hebben nog niets concreets opgeleverd. Heerenweg 167,1851KN Hedoo.%1.: 072-331716. HEILOO - Op initiatief van de Afdelin gen Heiloo en de beide Ouderenbonden ANBO en KBO is in Heiloo de Werk groep Senioren Huisvesting opgericht. Ook de V.A.C. en de Stichting Oude renwerk nemen deel aan de Werkgroep. Doelstelling is het behartigen van de be langen van de ouder-wordende woon consument in de ruimste zin des woords. Daarbij worden o.a. de volgen de aspecten betrokken: ouderenhuis vesting, woontussenvoorzieningen, aanpasbaar bouwen, stadsvernieuwing, huurprijzenbeleid, toewijzigingsbeleid, wonen met dienstverlening/zorg, woon- gebonden subsidies, sociale vernieu wing, etc. Tot voorzitter is benoemd Mw. G. Ver meulen. Secretaris van de Werkgroep is dhr. J. van Diepen, Maas Geesteranus- weg 28, 1851 BP Heiloo, telefoon 072-333252. HEILOO - Het IVN-Noord- Kennemerland heeft weer twee wande lingen op het rooster staan. Zondag, 15 augustus, om 11.00 uur, start bij de kat- tenberg aan de Kennemerstraatweg een rondleiding door het Heilooërbos. Waarschijnlijk is de Grote Stinkzwam al te vinden (en te ruiken) evenals het Judasoor! Dinsdag, 17 augustus, om 19.00 uur, worden belangstellenden rongeleid door het groen aan de west kant van Heiloo. Start bij zwembad Loos. Voor 1993 is dit de laatste avon dexcursie. Beide wandelingen duren cir ca 1,5 uur en zijn gratis! HEILOO - Afgelopen vrijdagavond or ganiseerde AV Trias op de eigen baan instuif atletiekwedstrijden voor senio ren en junioren. Mede door het goede weer was de opkomst van de atleten uit stekend en was er sprake van een zeer geslaagde avond. Door de deelname van een groep Israëlische jeugdatleten kveeg de wedstrijd zelfs een internationaal tintje. Deze groep logeert enkele weken in Castricum onder leiding van Willem Luyckx, een oud-Castricummer die in middels vier jaar in Israël woont, werkt èn aan atletiek doet. De wedstrijdgele genheid in Heiloo werd met beide han den aangegrepen. Enkele Trias atleten leverden vrijdag goede prestaties. Veteraan Dirk ten .Bruggencate liep een uitstekende 1000 meter die hij beëindigde na 2.37.2 min., een verbetering van zijn eigen clubre cord met bijna zes seconden. Annette van der Tholen was de beste dame op de 3000 meter in de prima tijd van 10.13.4 min. en Misha Kazadi was met een snel le 11.3 sec. tweede op de 100 meter voor heren. A| l/AA MakelaarsTaxateurs o.q. ^env^koqpömj. I V II Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN -ffSi ■W» W Kantoor Zeeweg 20.1852CR Heiloo t»v»ticc flv" LIMMEN - Op de hoek van de Visweg hoek Rijksweg is sinds kort een Chinees Indisch specialiteiten restaurant ge vestigd en de naam "Bamboehof" kreeg. Dit omdat de eigenaar, de heer Auyeung, geboren is in een dorp in Chi na, waar veel bamboe groeide en daar de prettigste herinneringen aan heeft. De fijnproevers komen in de "Bamboe hof" volledig aan hun trekken. Elk kwartaal komt er een z.g. "aanbevolen menu" uit. Zo kan men tevens uitpro beren welke gerechten het beste in de smaak vallen, deze komen dan weer op de vaste menukaart te staan. Wie met zijn familie of vrienden eens een avond je rustig, uitgebreid wil eten kan het "Familiebuffet" bestellen. Uit twintig verschillende gerechten kan een keuze gemaakt worden die aan een speciaal daarvoor ingericht buffet gepresenteerd worden. De liefhebber kan zich te goed doen aan een echte Chinese rijsttafel. De andere gerechten van de kaart zijn opgedeeld in de provincies van China, Singapore (daarin veel vegetarische ge rechten) „Kanton", Sichuen en Hong Kong. de heer Auyeung zal u uitleg ge ven wat het onderlinge verschil is. Er worden wijnen geserveerd die aan de Europese smaak zijn aangepast. De geheel verbouwde zaak kan 100 mensen plaatsen. U kunt hier dus te recht voor een bedrijfsuitstapje e.d. De zaak ziet er zeer smaakvol uit. De heer Auyeung zegt hiervan: ,,Ik heb al eerder een aantal restaurants gehad, maar dat waren altijd bestaande restaurants en die kon ik nooit naar m'n eigen smaak inrichten. Nu is het er dan eindelijk van gekomen". Het lesuftaat is, een smaak vol geheel met nog de mogelijkheid tot uitbreiding met een overdekt terras. L»aai ué neer Auyeung uitstekend ne- derlands spreekt, spraken we ook over de Chinese restaurants in China. Alles is daar zo vers als het het maar kan. Je kunt daar je eigen beest aanwijzen, wat m Het smaakvolle interieur van 'De Bamboehof'. je wilt eten. ,,Ik vind dat ook wel zielig, maar iedereen in China vindt dat de ge woonste zaak dat het zo gaat. Wij eten ook veel rustiger en langer een maaltijd kan wel drie uur duren. Dat komt ook omdat alles vers bereid wordt, maar wij genieten er echt van", aldus Auyeung. In China wordt veel geld aan eten uitge geven, dat staat op de eerste plaats, daarna komen pas kleding en wonen aan de beurt. Zelf kan Auyeung helemaal niet koken, hij moet er om lachen. Ze waren thuis met zes kinderen en moeder kon zo vre selijk lekker koken en deed dat ook graag. Het was haar trots de kinderen te zien smullen van haar gerechten, met het gevolg dat geen van de kinderen zelf kan koken, maar des te beter weten hoe het moet smaken. Dit alles is wel de reden dat er een uitste kende kok uit China is gehaald, alleen hij kent de kneepjes van het vak. Na de lagere school begint de opleiding al. het maken van een bijzondere saus is een van de geheimen van de Chinese keuken. Het gebruik van kruiden vereist een grote kermis. Dus ook daar, jong geleerd, is oud gedaan. Hoewel het ko ken in Europa wel aangepast is weet een goede kok tot hoever hij hiermee kan gaan. Om kennis te maken met het Chinees, Indische specialiteiten restaurant Bam boehof krijgt u bij het afhalen 10% kor ting. Eet u in het restaurant dan krijgt u, per tafel, een heerlijke fles wijn ka- do. U kunt reserveren onder telefoon nummer 02205-1383. ALKMAAR - Na de gigantische happe ning van vorig jaar weer Bungy Jump in Alkmaar. Velen waagden de "Do densprong" vanaf een hoogte van 50 meter. Dit jaar doet de organisatie er een schepje bovenop en spring je met een schitterende duik vanaf 60 meter hoog. Vlak boven het kanaal veer je weer terug, of ga je in overleg met de or ganisatie even kopje onder. De meest gehoorde reakties zijn; "Het is een kick, daar kan geen alcohol of drank te genop, of grote spijt als het water wal gelijk snel op je af komt, maar als je dat denkt wordt je alweer met een zacht rukje naar boven getrokken, te gek, ik wil nog een keer. Bungy Jump gevaarlijk? "Nee, beslist niet. "Aldus het B.J. Teamm, "Het is heel veilig, het elastiek bestaat uit 1020 strengen van speciale latex die uit Malei sië komt. Getest op 1500 kilo, vele ma len wordt er een controle gedaan op dit elastiek. 5 (maten) elastiek zijn er aan wezig. Voor elke gewichtsgroep een. Goedgekeurd voor 1500 sprongen, maar ze worden na 150 keer wegge gooid. Vorig jaar, moest i.v.m. de enor me deelname de kassas al om ca. 16.00 uur worden gesloten, dit jaar is de start al om 12.00 uur en gaat het tot 20.00 uur door. Dit alles om zoveel mogelijk liefhebbers de kans te geven om "de sprong van hun leven te maken". Voor degene die de sprong niet durven te wa gen, is het een schitterend schouwspel om naar te kijken. Het team van Bungy Jump geeft een demonstratie weg, waarbij ze echt helemaal in het water duiken. De Noorderkade is speciaal voor dit evenement voor alle verkeer af gesloten. SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 - Schilderwerken, wandafwerking - Kwaliteit en vakmanschap - Eerlijk advies en kosteloze offerte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1