Poolse kinderen op vakantie in Heiloo 03 VOC-schip Amsterdam altijd het bezoeken waard L eoiudfl <BJ.KUYPER U0MII>AS i T pralines C. HACHMANG DAKDEKKER - LOODGIETER lÊmirn 5 Wl 58e JAARGANG NO. 33 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 18 AUGUSTUS Graveer-aktie Nefkens doorslaand succes BV 't Treffertje m f 11 ifili A I WAO Makelaars Taxateurs °'9' k VERKOOPPLANNEN?? INVM Amels v.d. Ridder Makelaardij o.g. Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 VERKOOPPLANNEN?? Politieberichten Warming-up lopen Voor De vermaarde Belgische pralines naar WARME BAKKER BORST 't Hoekstuk 12, Stationsweg 96 Natuur in Noord- Holland Noord Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. Indien de ruimte het toelaat, zul len wij de tekst zoveel mogelijk volgende week opnemen. wu^mm Nog tweemaal zomeravondmarkt HSV nieuws MAKELAAR Cl3i TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Fietstocht oud-Akersloot Zieken verzorgen Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8 30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures Vraag offerte! ALKMAAR - Ruim 500 automobilisten hebben gebruik gemaakt van de moge lijkheid hun auto-ruiten gratis te grave ren bij Peugeot-dealer Nefkens aan de Jan van Heemstraat te Alkmaar. De open dag stond in het teken van preven tie. Automobilisten kregen tips en ad viezen over veiligheid en beveiliging voor de auto door onder meer de A.N.W.B. Volgens de Nefkens-direkteur Willem Wessel bevestigt de hoge respons de wens aan zekerheid bij de hedendaagse automobilist. Het programma 'Op Ze ker met Nefkens' omvat daarom ook al le diensten aan klanten en strekt uit over het totale automobielbedrijf van Nef kens. Dhr. Wessel: ,,Of een klant nu een nieuwe auto besteld of een gebruik te auto bij ons koopt, zekerheid gaat voor alles". Tijdens de open dag maakten bezoekers kans op een gratis gondelvaart. De bal lon vertrok om acht uur bij windstil weer en maakte een vijf kwartier duren de vlucht die eingdigende in eerf weiland bij Obdam. Hemelsbreed een afstand van circa tien kilometer. HEILOO - Deze biljartclub speelt op el ke maandagmiddag vanaf 13.00 uur in 't Trefpunt aan de Westerweg. Op maandag 6 september start'het competi tieseizoen 1993-1994. Op maandag 23 augustus is er een ledenvergadering, die om 14.00 uur begint. Hierin zullen on dermeer enkele belangrijke veranderin gen wat betreft de competitie besproken worden. Het nagebouwde VOC-schip Amsterdam aan een kade in de hoofdstad I AA «I VUÖ Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN W Kantoor Zeeweg 20.1852CR Heiloo TAXATIES De groep kinderen uit Polen, die sinds vorige week woensdag vakantie houden bij gastgezinnen in Heiloo en directe omgeving. HEILOO - Woensdag 11 augustus, na een reis van 16 uur, zijn 22 Poolse kin deren met hun begeleidster door de Stichting ,Een Hart voor Polen Heiloo' en door hun gastouders verwelkomd. Vermoeide witte snoetjes, veroorzaakt door de reis en spanning, hadden toch nog een lach over voor de fotograaf. Zaterdag 7 augustus waren voorzitter Hartog en mevrouw Hartog reeds met een bus naar Swietochlowice afgereisd om daarna deze kinderen te begeleiden op hun tocht naar Heiloo. De 22 kinde ren in de leeftijd van 10 tot 13 jaar zijn ondergebracht bij goedwillende gastou ders. Helemaal vreemd zijn ze niet voor elkaar, omdat er in de voorbereidings fase al met elkaar gecorrespondeerd is. De Stichting ,Een Hart voor Polen Hei loo' is er toch weer, zij het met moeite, in geslaagd voldoende gastouders te vin den. Graag had de Stichting alle kinde ren in Heilooër gezinnen onderge bracht, maar dit is jammergenoeg niet gelukt. Dankzij gastouders uit de regio kan de Stichting haar doelstelling ,,een gezonde, ontspannen en leerzame va kantie aan minder bedeelde Poolse kin deren", waarmaken. Na een liefdevolle opvang in het gastge zin, na allerlei georganiseerde .activitei ten, waaronder een trip naar Slagharen, kerkdiensten, eèn sportdag en een fancy fair, zullen deze kinderen, hopelijk met een blos op de wangen en een ontspan nen lach zaterdag 28 augustus weer te rugkeren naar hun vaderland. AÈi HEILOO - Op de Kennemerstraatweg reed een auto uit een parkeervak weg en zag daarbij het achteropkomende ver keer over het hoofd. Het gevolg was een aanrijding met alleen materiële schade. Bij het zwembad het Baafje werd een VW-Golf opengebroken en uit de auto werden boodschappen en een porte monnee gestolen. Aan de Krommert werd een bedrijfsau to van het merk Iveco vernield/bekrast. Vanaf de Zevenhuizerlaan werd een Opel Corsa met kenteken JX-75-PR gestolen. Van een parkeerplaats aan de Wester weg werd een VW-Golf, wit van kleur met kenteken TP-94-VJ gestolen. Het betreft hier een zgn. Amerikaans model met vierkante koplampen. Op de Westerweg werd een VW-Golf ontvreemd, welke later in Schoorl werd terug gevonden. Op het Stationsplein werd getracht twee auto's te stelen. Beiden waren van het merk Opel. Op de Breedelaan werd de bewoner ge wekt door een luidruchtige inbreker, die daarop de benen nam. Op de Vrieswijk werd een rolcontainer ontvreemd. Op de camping de Westerhoeve werden 8 a 9 auto's beschadigd door verniel- zuchtigen. Tijdens werkzaamheden aan de Kanaal- weg raakte een werknemer gewond, doordat de ladder waar hij op stond on der hem werd weggeslagen door een los geschoten stalen balk. De man kwam met zijn hoofd terecht op een betonnen vloer en werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een inwoner van Heiloo werd op de AMSTERDAM Wie kent niet dat prachtige VOC (Verenigde Oostlndi- sche Compagnie) schip dat aan de stei ger van het Nederlands Scheepvaart museum, Kattenburgerplein 1 in Amsterdam ligt. Indertijd gebouwd als werkgelegenheidsprojekt en nu voor het publiek te bezichtigen. We spraken met Jan Gorter uit Heiloo, die als vrijwilli ger op dat schip werkt. .,Ja, hoe kom je aan zo'n baan? Ik heb het van horen zeggen" zegt Gorter. ,,En als oud koopvaardij officier en m'n be langstelling voor toneel leek me dit wel wat". In wisselende spelsituaties ver beelden amateuractéurs de „levende ge schiedenis" aan boord. Het museum draagt zorg voor de juiste historische inbreng. „Het spreekt vanzelf dat je je talen goed moet spreken" vervolgt Gorter. „Je krijgt een cursus waarin heel veel informatie wordt gegeven over de VOC. De cursus wordt ondersteund door films, instructies, lezingen en acts instu deren. Dit laatste omdat de bemanning in 18e eeuwse kledij rond loopt en er aan aantal handelingen in scène worden gezet. Wat gebeurt er bij muiterij, hoe geef je een commando aan het kanon. Wat aten ze in die tijd, hoe was de medi sche verzorging". Rondlopen De bezoekers mogen vrij rondlopen en vragen stellen aan een ieder die in kostuum loopt. Voor een officiële rond leiding, met een groep, moet u zich aan melden bij het Scheepvaart Museum. De kostuums die gedragen worden zijn een afspiegeling van wat de burger in die tijd droeg. Uniformen waren er nog niet. Aan boord wordt ook gekookt, de kok bereidt 's ochtends in de kombuis, op authentieke wijze, dus op houtvuur een warme maaltijd. „Er worden soms ook oude menu's gekookt" zegt Gorter en vervolgt: „Laatst hebben we in boter gekookte gort met pruimen gegeten (om het lijf open te houden). De.officieren aten rn ae grote Kaj^r. van tinnen oor- den en tinnen bestek. De matrozen uit houten nappen met houten lepels". Verschil moet er zijn. ZAANSTAD - Met de Warming-Up lo pen te Assendelft wordt het trimseizoen door toerclub Le Champion geopend. Veel trimmers beschouwen de Warming -Up lopen als de eerste conditie test na de vakantieperiode. Over een periode van vier weken kan de vooruitgang in de conditie bepaald worden. Bij de Warming-Up lopen kan men kiezen uit lopen van 7,6 of 3 kilometer. Data: woensdagavonden 18, 25 augustust, 1, 8 september. Inlichtingen: Ruud van der Meer, telefoon 02987-5700. Kanon Het kanon wordt tweemaal per dag af geschoten om 12.00 uur en om 15.00 uur. Twaalf minuten voor die tijd wordt de gele vlag gehesen, de opperstuurman (Jan Gorter) geeft zijn instructies en precies om 12.00 of 15.00 uur: bang!! Na dit ritueel wordt het kanon weer schoongemaakt en opnieuw geladen. Het glazen slaan gebeurt bij het wisselen van de wacht, aan het aantal glazen kan men horen welke wacht begint. Aan boord bevinden zich: de schipper, opperstuurman, constabel, kok, boots man, passagiere, dienstbode en een aan tal matrozen. De rolspelers hebben meestal veel werk, vandaar dat er ge middeld maar twee dagen in de week ge werkt wordt. Het komt regelmatig voor dat je een paar uur met iemand staat te praten. Gorter zei: „De Duitsers gaan altijd hun eigen gang, de Engelsen zijn zeer geïnteresseerd in de geschiedenis, de Fransen in de bouw van het schip. De Hollanders vragen veel en natuurlijk ook wat het gekost heeft". Origineel Met het originele VOC schip is het niet voor de wind gegaan. Het was in okto ber 1748 gereed maar men kon pas in ja nuari 1749 uitvaren omdat het weer het niet eerder toe liet. Vanuit Amsterdam voer men, via de Zuiderzee, met de kern van de bemanning naar Texel, daar wer den de vloten samengesteld. Er kwamen ook schepen uit Enkhuizen, Hoorn en Vlissingen. Daar er alleen met zeilen werd gevaren moest men op gunstige wind wachten. In die wachtperiode kreeg de beman ning wel kost en inwoning, maar geen gage. Het zat de Amsterdam niet mee, Jan Gorter, één van de vrijwilligers aan boord van de 'Amsterdam'. toen er dan eindelijk gevaren kon wor den liep men in Engeland, bij Hastings vast en is nooit verder gekomen. Op de uitreis was er niet veel handel aan t\pord voor de Aziatische markt. Terug wel. Om toch nog wat vracht te be machtigen pikte men op de Indische oceaan vrachten op b.v. zijde e.d. en bracht deze naar het land van bestem ming. Terug ging het beter, want spece rijen en Aziatisch tëxtiel vonden in Europa grote aftrek. Een groot pro bleem was echter de bemanning daar één derde de reis niet overleefde. Afmeting De Amsterdam is aan de buitenkant, qua afmeting, hetzelfde als het origi neel. Van binnen heeft men echter wat concessies gedaan. De afstand tussen de dekken is iets hoger omdat men dan recht op kan staan en lopen. Toender- tijd was de mens gemiddeld 167 cm. „Het is een schitterend schip" zegt een trotse Jan Gorter als hij enthousiast ver telt over "zijn" schip. Het is alleszins de moeite waard er eens een dagje voor uit te trekken, het schip is dagelijks te bezichtigen van 10.00- 17.00 uur en op zon- en feestdagen 12.00-17.00 uur. Tijdens een bezoek aan de 'Amsterdam' kan men aanschouwen hoe het er aan boord aan toe ging. H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE Holleweg 19 072-335085 HEILOO - Noord-Holland heeft meer dan 300 natuurgebieden, van zeer uit gestrekt to\t uiterst klein. Er zijn gebie den waar \iog vossen en reeën voor komen. Op andere plekken zijn het de grote aantallen vogels die de waarde van het gebied bepalen. Paddestoelenbos- sen, geheimzinnige moerassen, verstilde meren en bonte bloemenweiden, wie er oog voor heeft kan in Noord-Holland Noord volop genieten van de natuur. In de week van 23 tot en met 27 augustus staat de natuur centraal in de zomerse- rie van radio Noord-Holland. Elke dag is er een aflevering tussen 12.00 en 12.30 uur. De eerste aflevering op maandag 23 au gustus gaat over de Grafelijkheidsdui nen. De Stichting Noordhollands Landschap, eigenaar van het gebied, doet er alles aan om de duinen bij Den Helder in oude glorie te herstellen. Zorgvuldig natuurbeheer moet er voor zorgen dat eenjdeel van de verdwenen planten en vogels in het gebied te rugkeert. Een bijzonder gebied is ook de Mokbaai op Texel (dinsdag 24 augustus), die als her stormt bndér water loopt. En, er.Ke le honderden meters verderop De Muij met zijn lepelaarskolonie. Noord- Holland telde ooit meer dan honderd eendenkooien. Dertien zijn er nog over. Door hun eenzame ligging groeiden ze uit tot unieke natuurgebiedjes. Woens dag 25 augustus aandacht voor de een denkooi van 't Zand. Een van de bekendste natuurgebieden van Noord-Holland is de Eilandspolder (donderdag 26 augustus). Het oostelijk gedeelte wordt beheerd door Staatsbos beheer en daar bevindt zich onder meer een uniek weidevogelgebied, een thuis haven voor onder andere de grutto en tureluur. Op de laatste dag, vrijdag 27 augustus, brengt radio Noord-Holland een bezoek aan de Schoorlse duinen. Dan wordt duidelijk wat deze enorme zandbak zo mooi en spannend maakt. Radio Noord-Holland is te beluisteren op de FM 93,9 MH en via de kabel op FM 92.5. Mensen in Heiloo, die mogelijk voor volgend jaar geïnteresseerd zijn om ook gastouder te worden, kunnen informa tie ontvangen van zowel de huidige gastouders alswel van de Stichting ,Een Hart voor Polen Heiloo'. Secretariaat: Oude Hoeverweg 69 te Alkmaar, tel. 072-157889. Kennemerstraatweg door een 24-jarige inwoner uit Wormerveer van zijn fiets geslagen en vervolgens van zijn fiets be roofd. Het slachtoffer sprak een passe rende surveillanceauto van de politie aan en de dader kon tussen Limmen en Heiloo aangehouden worden. In de nacht van 11 op 12 augustus wer den aan het Bleekveld een aantal auto antennes vernield. Een op vakantie zijnde inwoner uit En geland hield er geen rekening mee dat er in Nederland rechts gereden wordt. Hij nam de binnenbocht bij de kruising Malevoort-Bosrank en botste tegen een hem tegemoetkomende personenauto. Alleen materiële schade. Melding van diefstal vanuit een garage aan de Kennemerstraatweg. Gestolen werden een crossmotor en gereedschap. Vermoedelijk is de deur met behulp van een valse sleutel geopend. Op de Kennemerstraatweg werd in een woning ingebroken. Ook winkelcen trum 't Loo werd doelwit van ongenode gasten. Gevonden voorwerpen: Kinderjas groen/paars, cd Big Band, katertje rood jong, schoolmap blauw, wit grijs konijn en sleutels. HEILOO - Afgelopen vrijdag be leefde Heiloo alweer de vierde zo meravondmarkt van dit jaar. Je kan er lang of kort over praten, maar ie dereen zal beamen dat de organisa toren, waaronder de Heilooër VVV, bepaald geen geluk hebben. Wind of (dreigende) regen drukken het zomergevoel weg. Toch geniet de markt op de vrijdagavond aardig wat belangstelling. De komende twee vrijdagen zal de markt zelfs wat eerder beginnen: vanaf drie uur 's middags tot een uur of tien. Tijdens de laatste editie, op vrijdag 27 augustus, wordt er weer live muziek gepresenteerd en wel door de Heilooër formatie No Licence, de band die eerder dit jaar het Ypestock Festival opende. Het zal zonder meer gezellig worden op het Stationsplein. HEILOO - De komende weken kunnen de donateurs van voetbalvereniging HSV hun gratis seizoenkaarten weer verwachten. De heer G. Bolten zal de kaarten persoonlijk komen overhandi gen. Nieuwe donateurs van de Heilooër derdeklasser KNVB zijn natuurlijk van harte welkom. Zij kunnen zich telefo nisch opgeven bij de heer Bolten (332071). 1^ I Heerenweg 167.1851KN Heloo.K: 072-331716. AKERSLOOT - „Genieten van Land schap, historie, kunst en cultuur", luidt de aankondiging van Vereniging Oud- Akersloot op de routebeschrijving van de fietstocht, welke de vereniging orga niseert op zondag 29 augustus. Er wordt gestart tussen 12.30 uur en 13.00 uur bij het pont veer van Akersloot. De tocht gaat via de dorpen West- en Oost- Graftdijk naar De Rijp voor» bezichti ging van de Grote Kerk, en/of bezoeken aan het Rijper museum, de Waag of het museum Jan Boon. In het Rijper mu seum is er een tentoonstelling over 350 jaar Starnmeer (voormalig gpbied ge meente Akersloot) te zien. In de route zijn voorts opgenomen mogelijke be zoeken aan het (voormalig) raadhuis van Graft, de Noordeinder Vermaning en de beeldentuin Nic. Jonk in Groot Schermer. De tocht van ca. 25 km ein digt weer bij het pont veer in Akersloot. Deelname is gratis en iedereen kan meedoen. HEILOO - In elk huishouden is wel eens iemand voor kortere of langere tijd ziek, meestal geeft dit niet veel moeilijk heden. De wijkverpleging van Inter- kruis Noord-Kennemerland geeft vijf informatiemiddagen, die zijn bedoeld voor mensen die in hun familie of om geving te maken hebben met ernstig of langdurig zieken. De informatiemidda gen zijn ook bestemd voor hen die hier mee in de toekomst als familielid of buurtgenoot te maken kunnen krijgen. De cursus bestaat uit een theoretisch ge deelte waarin de grondbeginselen wor den uitgelegd om een zieke te kunnen verzorgen, zoals medicijngebruik, voe ding e.d. Ook praktisch gaan we aan de gang bv. het oefenen van een juiste til- techniek; gebruik van hulpmiddelen en ook krijgt u informatie waar de wijk verpleging u verder mee kan helpen. De data zijn dinsdagmiddag 14 septem ber, 21 september, 28 september, 5 ok tober en 12 oktober van 13.45 - 15.15 uur in het wijkgebouw, Holleweg 94 te Heiloo. Kosten voor de cursus 32,50 incl. boekje, folders. Opgave en infor matie bij de wijkverpleging tussen 12.30-13.30 uur, tel. 072-332753 of 072-199222. Uiterste inschrijfdatum: 6 september.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1