J.KUYPER De Foresters presenteert visie op vereniging èn accommodatie Rabobank opent modern kantoor aan Kennemerstraatweg Poolse kinderen terug naar hun vaderland na vakantie C. HACHMANG U0HI1>A* No Licence en het einde van de Open dag Damland zomermarkten Fitspektakel slot van vakantiespelen 58e JAARGANG NO. 35 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OAASTRE K 1 SEPTEMBER 1993 Lappenmarkt in Heiloo VERKOOPPLANNEN?? Amels v.d. Ridder Makelaardij o.g. Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 Geslaagd Rommelmarkt muziekverenigingen Half-geld-actie bij bibliotheek verlengd Muziekschool Heiloo Voor naar WARME BAKKER BORST 't Hoekstuk 12, Stationsweg 96 MAKELAAR Eli TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Rommelmarkt in Vrieswijk Tuinkeuringen in Heiloo door de KMTP Raadsvergadering Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081 Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur; 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! jl Makelaars Taxateurs o.q. HYpotheken iffl I M\ _l Mï IN Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 assurantiën -JuwS W Kantoor: Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATjES HEILOO - Donderdag 2 september or ganiseert Nouveauté Modestoffen voor de vijfde maal een lappenmarkt in Hei loo. Dit jaar wordt de markt nog groter. De markt wordt gehouden op het marktplein tegenover de Witte Kerk. Dat betekent meer kramen, meer kilo meters stof en ook andere marktkoo plieden, die hun waar aanbieden. Jaarlijks trekt de markt veel bezoekers en dit jaar zal het des te meer zijn, om dat het aanbod van marktkramen met hun waar veel uitgebreider is dan anders. Op modegebied heeft dit winterseizoen veel mogelijkheden. Prachtige lange rokken, wijd en strak, met zelfgemaak te pullovers van tricot in schitterende kleuren. Een leuke verandering in het modebeeld waar gelukkig voor iedereen een mogelijkheid is. Van chanel-rok tot Schotse ruit, in allerlei kleuren, ook nog te dragen op legging of skipantalon, die ook dit jaar in het modebeeld passen. De heren Koorn flinksen Hoytink presenteerden het Foresters-plan. Me vrouw Wuijster-Schuddeboom nam het eerste exemplaar in ontvangst. HEILOO - Sinds het aantreden van de huidige gemeenteraad in 1990 is de 'her schikking van de buitensportaccommo daties' in Heiloo een actueel onderwerp. Door de vergrijzing en ontgroening van de Heilooër bevolking is er in de loop van de jaren '80 een overschot aan sportvelden ontstaan. Zonder het be staansrecht - en dus een goede accom modatie - van de verenigingen aan te tasten, wil de gemeente een concentratie van de sportvelden bewerkstelligen: sportpark 't Vennewater en de sportvel den aan weerszijden van Het Maalwa ter. In deze gemeentelijke visie, die binnen kort definitief wordt gepubliceerd in een nota van het college van burge meester en wethouders, ontbreekt sportpark De Egelshoek, al sinds jaar en dag het onderkomen van SV De Fo resters (veldvoetbal, zaalvoetbal en handbal). Aan het eind van 1992, bij de presentatie van de structuurvisie voor Heiloo, werd de sanering van dit sport complex bekend. De gemeenteraad steunde het voorstel van het college en dus moest er gezocht worden naar een nieuwe locatie in Heiloo voor De Fo- resters. Het bestuur van de Heilooër sportvere niging besloot niet af te wachten. „Na tuurlijk had en heeft het onze voorkeur om op De Egelshoek te blijven", aldus algemeen voorzitter Dick Koorn. „We laten nogal wat achter. We willen ons wapenen om een goede accommodatie te behouden". Om dit te realiseren werd een eigen plan opgesteld, dat vorige week donderdag officieel werd overhan digd aan mevrouw J. Wuijster-Schud deboom, wethouder voor sportzaken. Uitgangspunt voor het Foresters-plan is dat de vereniging de huidige groei in le dental in de komende jaren kan vast houden. Een accommodatie met drie wedstrijdvelden en een trainingsveld wordt derhalve als minimum ervaren. Voetbalvoorzitter Henk Hoytink: „Er is groei bij de senioren en bij de jeugd. BERGEN - Zondag 12 september houdt de Stichting Damland vanaf 13.00 uur de jaarlijkse open dag, die duurt tot 17.00 uur. Onder andere kunnen bezoe kers kennis nemen van spannende voel- dozen, welke staan opgesteld in het vogelopvangcentrum; een lezing en ex cursie door bioloog Cor ten Haaf; mu ziek door Rob Snip en Bert van Baar; tal van kinderactiviteiten. De Stichting Damland vindt u aan de Nesdijk 20h te Bergen. Bijzonder deze middag is het geven van het officiële startschot' voor de actie 'Paarden lopen voor vogels'. Voor meer informatie: tel. 02208-97053. HEILOO - Op 17 augustus is plaatsge noot Bram Mey geslaagd voor het inge nieursexamen Werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Delft. HEILOO - Grote gevaartes sierden afgelopen vrijdag het terrein aan De Omloop op de slotdag van de zo mervakantieactiviteiten in Heiloo. Springen en glijden, vooral niet bang zijn om een nat pak te halen. De deelnemers aan het fitspektakel hadden er, zoals uit de foto blijkt, geen moeite mee. Dat laatste onder andere vanuit Ype- stein". Het verbaast dan ook niet dat Foresters een nieuw onderkomen graag zou zien nabij deze jongste wijk van Heiloo (in de wijk zelf of langs de Ka- naalweg). In beide gevallen botst de wens van De Foresters met de opvattingen van de ge meente Heiloo, die gekozen heeft voor twee grote sportcomplexen. „De keuze voor een verhuizing van De Foresters naar 't Vennewater is in feite een logisch gevolg", aldus mevrouw Wuijster- Schuddeboom. In een eerder stadium van het onderzoek naar de herschikking van de sportvelden bleek een fusie tus sen de twee Heilooër voetbalverenigin gen (HSV en De Foresters) niet haal baar. Beide clubs zelfstandig huisvesten nabij Het Maalwater was evenmin mo gelijk. Het overschot van velden op 't Venne water (hockeyvelden en bedrijfsvoetbal- velden) was voor de gemeente een goed alternatief, inclusief eeri ontsluiting van het complex vanaf de Vennewatersweg. „Wij zijn daar echter niet zo gelukkig mee: het is geen aaneengesloten com plex", reageert Henk Hoytink. Een bijzonder element van het toe komstplan van De Foresters is de reali sering van een sporthal in samenhang met de overige opstallen op de nieuwe accommodatie. De behoefte aan uit breiding van de indoorcapaciteit is vol gens de vereniging groot: met 17 teams behoort De Foresters tot de grotere zaalvoetbalverenigingen in Nederland. Tel daarbij op de behoefte om in de wintermaanden binnen te kunnen trai nen voor de veldvoetballers (met name ook de jeugd). „Het is een serieuze zaak", aldus Koorn en Hoytink. „We hebben de hal echt niet in ons plan op genomen ten behoeve van de onderhan delingen met de gemeente". De gemeente Heiloo staat duidelijk niet te springen om te investeren in de ge wenste sporthal. Van het gebruik van de nieuwe hal door scholen of andere sportverenigingen heeft men geen al te hoge verwachtingen, mede gelet op de bezettingsgraad van de gemeentelijke gymnastieklokalen. Bovendien: „De ge meente» stelt de velden voor de bui tensport ter beschikking en verzorgt het onderhoud. De opstallen zijn een zaak voor de vereniging zelf. Dat uitgangs punt zal niet veranderen", aldus me- vrouw Wuijster-Schuddeboom. Ondanks de verschillen zijn De Fo resters en de gemeente Heiloo vol ver trouwen dat er een goede oplossing komt. De komende tijd zal het Fores- ters-rapport door de gemeente verder bestudeerd worden. Daarnaast gaat ook de gemeentelijke projectgroep voor de herschikking van de buitensportaccom modaties verder. Naar verwachting zal er nog in 1993 een besluit genomen wor den. Dick Koorn: „Wat ons betreft komt er zo vlug mogelijk een besluit. En als we dan moeten verhuizen, dan liever wat sneller. Daarmee voorkom je kapi taalsvernietiging". HEILOO - De zomeravondmarkten in Heiloo, georganiseerd door de VVV, zijn voorbij. Met verdeeld heid zal er door de betrokkenen op worden teruggekeken. Immers, de avond voor de eerste markt ging de overkapping van het podium op het Stationsplein in vlammen op en daarna drukte het weer zonder me dedogen z 'n stempel op de markten. Afgelopen vrijdag werd de laatste markt van dit seizoen gehouden. Een dreigende lucht weerhield een aantal kooplieden ervan de tocht naar Heiloo te ondernemen. Toch werd het nog wel gezellig. Vanuit een met bouwplastic geïmproviseer de tent zorgde de Heilooër formatie No Licence voor een popmuzikaal slot. Waardering voor het vijftal was er alom. Dat ook zij deelden in de malaise - een kapotte versterker en zodoende problemen om de zang goed te laten klinken - kon de pret niet meer drukken. Dat er in Heiloo behoefte is aan activiteiten in de zo mermaanden is duidelijk. De VVV Heiloo heeft in ieder geval getracht er een invulling aan te geven. Een initiatief dat - wellicht op een iets andere basis - volgend jaar herha ling verdient. H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 Het fraaie interieur van de Rabobank aan de Kennemerstraatweg in Heiloo. HEILOO - Na maanden van intensief verbouwen is nu het moment aangebro ken dat het nieuwe kantoor van de Ra bobank Heiloo/Limmen aan de Kenne merstraatweg gaat funktioneren. Alles is er op gericht het de cliënten zoveel mogelijk naar de zin te maken. Bij bin nenkomst ziet u als eerste een informa tiebalie. Rechts is een geldhandelings balie waar zaken borden gedaan die niet veel tijd kosten. Voor zaken die juist wel informatie behoeven, en dus langer duren, zijn er voor particulieren en bedrijfsrelaties speciale spreekka mers beschikbaar. Het gehele kantoor is eenvoudig, mo dern en smaakvol ingericht. Maar het belangrijkste is dat het vooral klantge richt is. De inrichting is zo dat privacy gegarandeerd is. Boven bevindt zich de administratie met de modernste appara tuur. Een gezellige kantine voor het per soneel, door een schuifwand gescheiden van een aangrenzende ruimte waar le zingen e.d. gehouden kunnen worden. Parkeren kan achter het gebouw. In to taal is 346 m2 bij gekomen. Aan de bui tenkant is het niet veel veranderd fhaar binnen zult u verrast zijn van de veran deringen. Limmen Misschien vraagt u zich af wat het voor- Jan Hartog flinksdeelt op hun laatste vakantiedag ijs uit aan de Poolse kinderen op het plein van de Nicolaas Beetsschool. HEILOO - Na een geslaagde vakantie in Heiloo zijn de 23 Poolse kinderen weer vertrokken naar hun thuisadres in de Zuidpoolse stad Swietochlowice, waar Heiloo een band mee heeft. Alhoewel het vakantieleven hen goed bevallen is, zijn allen weer blij naar huis te gaan met een ervaring rijker en met een gezond opgebouwde weerstand. Na een huiselijk verblijf bij goedwillen de gastouders en na diverse activiteiten, hebben de Poolse en Hollandse kinde ren met hun gastouders vrijdag 27 au gustus een gezellige afscheidsmiddag gehad in de Nicolaas Beetsschool, die de directie van de school ter beschikking had gesteld. Oud-Hollandse spelen, maar vooral het Rad van Avontuur had grote belangstelling. De middag is geëindigd met een geza menlijke maaltijd, o.a. verzorgd door de koks van de Willibrordusstichting. Burgemeester Schoof en echtgenote hebben belangstellend een deel van de middag meegemaakt. De burgemeester memoreerde in een korte toespraak de samenwerkingsverbanden tussen de burgers van Heiloo en de Zuidpoolse stad. Hij sprak zijn waardering uit voor de gastgezinnen en hoopt, dat deze activi teit rondom de opvang van minder be deelde kinderen nog lange tijd voortgezet mag worden. Armoede en de grote lucht- en bodemverontreiniging is zó groot, dat een beetje luxe, maar vooral ook het opbouwen van een beet je weerstand via de meer gezonde Hol landse lucht geen kwaad kan. Zaterdag 28 augustus de dag van ver trek, beleefden de kinderen nog een grootse verrassing. Bepakt en bezakt worden de kinderen door hun gastou ders naar het vertrekpunt gebracht. Na een kort gebed in de kapel van de Moe der Gods Kerk, worden de Poolse kin deren verrast met een extra pakket, georganiseerd, verzorgd en gegeven door drie leden namens de Rotary Hei loo. Met potloden, pennen, schriften, speelgoed, tandpasta, etcetera kortom praktische geschenken, keren de kinde ren huiswaards. Bij het laden van de bagageruimte in de bus ontstaat er echter een ruimtepro bleem. Niet alles kan mee. Jammer voor de kinderen, maar de Stichting „Een Hart voor Polen Heiloo" wil trachten in het vroege najaar een vrachtwagen naar Polen te laten gaan. Mogelijk zijn er sponsors in Heiloo, die de Stichting willen helpen om die onkosten te bestrijden. De kinderen gaan terug met een erva ring, die ze hun leven niet zullen verge ten. De erkentelijkheid van de kinderen en hun ouders is groot. Met praktische geschenken, maar vooral met de veran derde bleke snoetjes in een met Hol lands overgoten spoeling van water en zon, kunnen deze kinderen voorlopig weer vooruit. De Stichting „Hart voor Polen Heiloo" dankt de gastouders en allen, die meegewerkt hebben om deze kinderen een ontspannen, leerzame en gezonde vakantie aan te bieden. De Stichting hoopt volgend jaar weer voldoende gastouders te hebben om een herhaling, maar dan voor andere Poolse kinderen, mogelijk te maken. Informa tie kan ingewonnen worden bij: J. Har tog, tel. 02205-3403, C. Klaver, tel. 072-157889, J. Rood, tel. 072-335297. De Stichting financieel steunen - om de vracht mogelijk te maken én om een herhaling voor de vakantie voor Poolse kinderen mogelijk te maken - kan u een gift op giro 52.12.66 t.n.v. „Een Hart voor Polen Heiloo". deel voor Limmen hiervan is: In de eerste plaats kan er meer service gebo den worden omdat de specialisten van Heiloo er ook bij betrokken kunnen worden. Dat Limmen een volwaardig kantoor is gebleven blijkt ook uit de be trokkenheid bij het sociaal cultureel ge beuren in Limmen. De moderne infor matie en communicatie apperatuur zorgt bij de Rabobank Heiloo/Limmen voor snelle en correcte afhandeling. HEILOO - Vanaf zaterdag 4 september gaan de muziekverenigingen FSH, Nij- enburg en Caecilia weer verder met het ophalen van goederen voor de rommel markt welke op 15 en 16 oktober wordt gehouden in Winkelcentrum 't Loo. Heeft u - met uitzondering van kleding en schoeisel - nog bruikbare goederen, bel. 334955 (maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur) en het wordt de eerst volgende zaterdagochtend bij u op gehaald. HEILOO - Als reactie op het slechte weer van deze zomer en omdat de Open bare Bibliotheek Heiloo meende dat het ook voor de thuisblijvers vakantie moest zijn, konden nieuwe leden van de bibliotheek Heiloo zich laten inschrij ven tegen een gereduceerd tarief. Voor het eerste jaar hoefde slechts de helft van de normale prijzen te worden be taald. Deze actie duurde oorspronkelijk tot 1 september. Omdat de actie een groot succes is, het nog steeds regent en om de thuiskomers ook een kans te ge ven heeft de bibliotheek deze actie ver lengd tot en met 11 september. Meer informatie in de Bibliotheek aan het Malevoort te Heiloo. HEILOO - Wij zijn er klaar voor! Alle voorbereidingen zijn gedaan, het nieu we Muziekschoolseizoen kan beginnen. De toeloop van instrumentale leerlingen is zo groot, dat we nog maar enkele leer lingen kunnen plaatsent blokfluit, klari net, trombone en trompet. Meer ruimte hebben we in de klassikale lessen. In de Oriëntatieklassen is bij voorbeeld nog plaats. In dit jaar maken jonge leerlingen (groep 3 en 4) kennis met de Muziekschool en de muziekles sen. Deze cursus is dus uitermate ge schikt voor kinderen die nog niet zeker weten of en op welk instrument ze mu ziekles willen. In de Oriëntalie-lessen wordt veel gezongen, muziekspelletjes gespeeld, kennis gemaakt met instru menten (instrumentale leerlingen ko men in de les om hun instrument te demonstreren) en mogen er probeerles- jes worden gevolgd op drie instrumen ten naar keuze. Kortom een goede mogelijkheid om zonder de kosten van instrumentale les en het instrument te onderzoeken of muziek iets voor uw kind(eren). Vanaf maandag 6 september zijn we weer aan wezig en kunt u nadere inlichtingen vra gen: tel. 332460. De vermaarde Belgische pralines Heerenweg 167.1851KN Heloo.Tei: 072-331716. HEILOO - Zaterdag 4 september wordt er tussen 10.00 en 16.00 uur in Vries wijk een rommelmarkt gehouden. Deze vindt plaats bij de Nic. Greeuw-flat. Er zijn vele kleinere spullen te koop. Kin deren mogen vrij markten. De firma Eismann presenteert een groot assorti ment, onder meer ijs. Een ieder is welkom. HEILOO - Ieder jaar worden in Heiloo alle voortuinen gekeurd en natuurlijk was dat ook in 1993 weer het geval. In april gingen eerst de zogenaamde leken- keurders (ander woord voor liefheb bers) op pad en zij zochten met z'n twaalven voor de vaste keuringscom missie weer de mooiste tuinen uit. Er mochten er tien per wijk worden aange wezen en dat werden er in totaal dus 120. Deze tuinen werden allemaal beoor deeld op aanleg en algemene druk, bloei en kleur en dan natuurlijk onderhoud als zwaarstwegend punt. In juli gingen wij nogmaals op stap om al deze tuinen te bekijken en uiteindelijk bleven er 36 tuinen over die voor een derde maal (vo rige week) werden geïnspecteerd. Daar uit moesten de uiteindelijke winnaars worden aangewezen en het was, dat is ook ieder jaar weer hetzelfde, verschrik kelijk moeilijk. De kampioen stak er deze keer met kop en schouders bovenuit, echt een tuin om even te gaan bekijken en wel bij me vrouw A. Klaver-Koning op de Blom hof 4. Ook voor de andere prijswin naars (en dit jaar weer enkele nieuwko mers) gelukwensen. Het zijn, verdeeld in categorieën: Zeer groot: le prijs: Kennemerstraat weg 29, 2e prijs: Laan van Zeeman 30, 3e prijs: Nieuwe Plantagie 9. Middelgroot: le prijs: Niet toegekend, 2e prijs: Rector Frederiklaan 26, 3e prijs: Groot Barlaken 54. Groot: le prijs: Westerweg 337, 2e prijs: Vrieswijk 198, 3e prijs: niet toege kend, eervolle vermelding: de Ronge 21. Klein: le prijs: Vrieswijk 96, 2e prijs: Egelenburg 17, 3e prijs niet toegekend. Zeer klein: le prijs: niet toegekend, 2e prijs: Rosendaal 77, 3e prijs: Haesac- kerlaan 13, eervolle vermelding: Westerweg 66. Ereklasse: A. Klaver-Koning, de Blqm- hof 4; H. de By, Vrieswijk 4. •s Mocht u het leuk vinden volgend jaar ook eens in een wijk de naar uw idee fraaiste tuinen aan te wijzen, neemt u dan vrijblijvend contact op met me vrouw Kempers, telefoon 337747, of de heer Boersen, telefoon 02205-2483. Eén van de Heilooër monumenten: de toegangspoort van Ter Coulster. HEILOO - De vakantiemaanden juli en augustus zijn voorbij en dus is het - be halve voor de schoolgaande jeugd - ook voor de plaatselijke politici weer tijd om hun 'lokaal' op te zoeken. Morgena vond - donderdag 2 september - verga deren de leden van de Heilooër raad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Tijdens deze openbare vergadering zal onder meer gesproken worden over de opzet van lokaal monu mentenbeleid en over de verandering van de kruising Kennemerstraatweg en Laan van Zeeman. Dit laatste onder werp werd eerder al besproken in de raad, maar werd door het college terug genomen om eerst andere oplossingen te zoeken. Tijdens de raadsvergaderingen komen twee nieuwe oplossingen ter sprake. Wie de volledige agenda en de bijbehorende stukken wil inzien, kan daarvoor morgen terecht in het gemeen tehuis tijdens de kantooruren of anders tijdens de openingsuren in de openbare bibliotheek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1