Werkgroep Natuur- en Milieu-educatie presenteert zich aan Heilooër bevolking Dutch Swing College Band samen met Anneke Grönloh in Moeder Godskerk MomM ra <0J.KUYPER I eofUdfl Het Alternatief zet deuren open 1 JAARGANG Verhalenwedstrijd over dieren voor lezers Uitkijkpost Kassa Beun extra open Vredesweek in Heiloo C HACHMANG DAKDEKKER - LOODGIETER KR1 cv KETELS MET SUBSIDIE Holleweg 19 072-335085 Erik, of het klein insectenboek Geslaagd Nieuwe expositie in het gemeentehuis Geslaagd Voorstelling in Beun geannuleerd E.H.B.O.-cursus Voor naar WARME BAKKER BORST 't Hoekstuk 12, Stationsweg 96 Paddestoelen-excursie U ZOEKT EEN HUIS?? NVM Amels v.d. Ridder Makelaardij o.g. Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 MAKELAAR M TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Windhoos boven Limmen en Castricum Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet geplaatst is. m Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644. Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk:- OsJ van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) HEILOO - Maandag 4 oktober is het weer Dierendag. Ter gelegenheid hier van organiseert de redactie van de Uit kijkpost een verhalenwedstrijd voor alle lezers en lezeressen van het wekelijkse nieuwsblad voor Heiloo en omstreken, ledereen mag een verhaal over zijn of haar huisdier, een bijzondere belevenis met een dier, een bezoek aan de dieren tuin, een speciale herinnering enzovoort insturen. In de Uitkijkpost van woens dag 29 september zullen dan vijf verha len gepubliceerd worden op een speciale Dierendag-pagina. De schrijvers van de gepubliceerde verhalen ontvangen een leuke attentie. Uw inzending (maximaal 500 woorden, bij voorkeur getypt op A4-papier, indien mogelijk met foto) moet uiterlijk vrijdag 24 september in het bezit zijn van de redactie. Het adres is: Redactie Uitkijkpost, Rechte Honds bosschelaan 22 (Postbus 68, 1850 AB), Heiloo. Veel succes! HEILOO - Met ingang van aanstaande vrijdag (17 september) zal de kassa van theater De Beun voortaan iedere vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur geopend zijn. Tijdens deze uren kan men in De Beun terecht voor de aanschaf van entreebe wijzen voor alle voorstellingen in De Beun, die door de Programma Commis sie georganiseerd worden. Dus niet al leen voor de voorstellingen waarvoor de reguliere voorverkoop (vanaf twee we ken voor de datum van de uitvoering) gehouden wordt. Ook kan men terecht met vragen over de kaartverkoop en/of voorstellingen. Er zullen één of twee le den van de Programma Commissie aan wezig zijn. Daarnaast blijven de vaste voorver koopadressen van De Beun natuurlijk gehandhaafd: rookshop Jan-Tine Braam in 't Loo, reisbureau Holland International aan de Raadhuisweg en Brunaboekwinkel Avis op het Stati onsplein. De Programma Commissie is momenteel in gesprek met de VVV- kantoren in Alkmaar en Castricum om ook daar kaarten voor voorstellingen in De Beun te kunnen voorverkopen. Op dit moment is de kaartverkoop voor de toneelvoorstelling 'Het Misverstand' op woensdag 29 september - met in de hoofdrollen o.a. Ellen Vogel en Mar- lous Fluitsma van start gegaan. Volgen de week meer informatie over deze voorstelling in de Uitkijkpost. 0 HEILOO - Het motto van de Vredes- weeg 1993 is 'Europa vlucht'. Dit heeft een dubbele betekenis. Voor het eerst sinds 1945 woeden er weer oorlogen in Europa. In het voormalige Joegoslavië en in de voormalige Sowjet Unie. Stro men vluchtelingen zijn hiervan het ge volg. Of beter gezegd: het doen ontstaan van vluchtelingenstromen is het doel van deze oorlogen, want zo zui vert men het eigen grondgebied van mensen, die tot een andere natie en/of religie horen. Ten tweede vlucht Europa voor haar verantwoordelijkheden. Dat is de ande re betekenis van het motte van de vre desweek. Europa geeft geen antwoord op nationalistische oorlogen. Agressie wordt niet afgestraft, waarmee geweld weer lonend lijkt te worden. Deze on macht heeft niet alleen de politiek be vangen, maar een ieder van ons. Met verbijstering zie je hoe godsdienst in plaats van een bron van verzoening te zijn, haatgevoelens voedt. Uiterst lang zaam dringt tot een ieder van ons door dat Europa zeer veel soldaten zal moe ten inzetten om vredesaccoorden te be waken en/of af te dwingen. Dat is in het belang van Nederland en van Europa. De samenleving zal zich moeten voorbe reiden op de pijnlijke offers die deze in zet gaat vragen. Daar mogen we niet meer voor vluchten. Tijdens de Vredesweek 1993 organiseert het Interkerkelijk Vredesberaad Heiloo in samenwerking met de kerken van Heiloo de volgende activiteiten. Op zondag 19 september een oecumenische vredesdienst in de Witte Kerk, aanvang 19.00 uur. Voorgangers hierbij zijn pastor F. Kortekaas (Psychiatrisch Cen trum Willibrord) en dominee C. van het Maalpad (Nederlands Hervormde Ge meente). Voorts verleend de Amnesty Cabaretgroep uit Purmerend haar me dewerking aan deze dienst. Op dinsdag 21 september zal rond de vraag 'Welke rol spelen Jodendom, Christendom en Islam in de nationale identiteit in het Palestijns-Israëlisch conflict?' een inleiding met discussie ge houden worden in de Gereformeerde Kerk aan de Noordergeeststraat, aan vang 20.00 uur. De inleiding wordt ver zorgd door mevrouw H.R. Kraemer uit Zeist. Zij is voorzitter van de werkgroep Midden-Oosten van de Raad van Ker ken in Nederland. Op zondag 26 september is er opnieuw een oecumenische vredesdienst, ditmaal in de Gereformeerde Kerk aan de Noor dergeeststraat, aanvang 10.00 uur. In de dienst, waaraan het oecumenisch koor o.l.v. Lida van der Hilst haar medewer king verleent, gaan voor ouderling me vrouw W. Bakker-Meijer (Nederlands Hervormde Gemeente), meyrouw ds. A. Boezewinkel (Gereformeerde Kerk) en pastor mevrouw G. Walstra-Bosma (Roomskatholieke parochie). Er is een creche en er wordt een kinderneven- dienst gehouden. HÈILOO - Op 20 september gaat om 14.00 uur in de hal van het gemeente huis van Heiloo een speciale ten toonstelling van start. Het betreft namelijk een expositie van de gemeente lijke werkgroep Natuur- en Milieu educatie. Het startsein zal gegeven wor den door de Heilooër kunstenaar Jan Giling, die het logo van de werkgroep ontwierp en dit zal aanbieden aan milieu- en onderwijs-wethouder me vrouw J. Wuijster-Schuddeboom. Het logo zal het herkenningsteken zijn van de werkgroep, die inmiddels wel al twee jaar actief is. Het ontstaan van de gemeentelijke werkgroep heeft een aantal oorzaken. Allereerst waren enkele mensen in Hei loo al actief op het gebied van natuur- en milieu-educatie, ieder op zijn eigen manier. Bijvoorbeeld vanuit hun beroep (boswachter, dierenarts) of hun hobby (verzorgen van rondleidingen voor het IVN). Ook de Nationale Milieu Plannen (NMP en NMP gaven aan gemeentes de taak om actief dit element van educa tie ter hand te nemen. De gemeente Hei loo combineerde het een en ander en stelde in april 1991 de werkgroep in, waarin drie ambtenaren (Milieu, Wel zijn, Groen en Landschap), twee leer krachten, een vertegenwoordiger van het IVN (Instituut voor Natuurbescher mingseducatie), de boswachter en de dierenarts zitting hebben. In gesprek met dierenarts F. Schaap en voorzitter c.q. IVN-vertegenwoordig- ster mevrouw A.M. Geerling blijkt dat de groep zeer enthousiast en degelijk van start is gegaan. Men richt zich bij de werkzaamheden op de leerlingen van de basisscholen om deze meer bewust te maken van de omgeving waarin ze le ven, respect bij te brengen voor de na tuur, bekend te maken met natuurlijke processen en hen bewust te maken van de rol die de mens speelt in het milieu. De werkgroep brengt dit in de praktijk door het opstellen van een jaarprogram ma met diverse activiteiten, waaraan schoolklassen kunnen deelnemen. Voor de activiteiten - afgestemd op de seizoe nen herfst, winter en voorjaar - worden lesbrieven geschreven, die de docenten in de klas kunnen gebruiken bij de voor bereiding van een excursie, die altijd on- si Anneke Grönloh. F" Natuur- en milieu-educatie in de praktijk, bijvoorbeeld door een wan deling langs het strand van Egmond. (Archieffoto) derdeel vormt van een bepaald onder werp. De excursies zijn zeer gevarieerd; een greep uit de mogelijkheden: kinder boerderij, Heilooër Bos, PWN-bezoe- kerscentrum De Hoep, hertenkamp, Kaasboerderij De Fransman, kassen, gemeentereiniging, dierenarts, water zuivering, vuilverbranding en Melk unie. Zoals uit de opsomming blijkt wordt sa mengewerkt met zowel overheids- en semi-overheidsdiensten als met bedrij ven. Mevrouw Geer lings en de heer Schaap zijn zeer blij met de medewer king van de bedrijven en instellingen. Nog meer verheugd zijn zij over de en thousiaste reacties van zowel de leerlin gen als de docenten in Heiloo. Alle scholen hebben het vorig jaar één of meer keer deelgenomen aan de mogelij ke excursies. Tijdens de expositie in het gemeentehuis is te zien wat de werkgroep doet en vooral ook wat de leerlingen er zelf van vinden. Hun werkstukken maken een belangrijk deel uit van de tentoonstel ling, die tijdens de openingsuren van het gemeentehuis te zien is. Ook op zater dag 25 september (gemeentedag) kan men de expositie bekijken. Er is boven dien altijd iemand beschikbaar om een nadere toelichting te geven op de ten toongestelde materialen of de activitei ten van de werkgroep. HEILOO - Op 25 september geeft jeugdtheater Heiloo 2 reprise voorstellingen in theater De Beun in Heiloo van "Erik, of het klein insecten boek", een musicalbewerking gemaakt door Martin Affourtiti naar het gelijk namige boek van Godfried Bomans. Muziek: Cas Himmelreich. Choreogra fie: Carolien van Rhijn. De tijden van de voorstellingen zijn 15.00 en 20.15 uur. De kaarten kosten 7,50 per persoon en zijn verkrijgbaar bij: Rookshop Braam in 't Loo: boek handel Deutekom; boekhandel Avis, Stationscentrum en Bloemboutique Sandy in de Grosmarkt Ypenstein. Tele fonisch gereserveerde kaarten kunnen tot 15 minuten voor aanvang van de voorstelling wordena fgehaald aan de kassa van De Beun in Heiloo. Voor meer informatie en reserveringen kun je bellen tussen 17.00 en 21.00 uur naar: tel. 335534 (b.g.g. 152346). HEILOO - Onze plaatsgenoot Geert van Kempen is onlangs aan de Techni sche Universiteit van Delf geslaagd voor het doctoraal examen Technische Na tuurkunde. Michiel van Kempen heeft het diploma behaald van de Hogere Ho telschool in Den Haag in de afstudeer richting Financieel Management. HEILOO - Vanaf donderdag 16 sep tember is er een nieuwe expositie te be zichtigen in de gangen en de hal van het gemeentehuis. De expositie is dit keer samengesteld uit keramiek van Dieuwke Adolf-de Jager en schilderijen van Ine ke Watzema-Andriessen, beiden uit Heiloo. Mevrouw A. A. M. Willemse- van der Ploeg zal deze tentoonstelling openen op 16 september om 16.00 uur. De expositie in het gemeentehuis duurt tot 12 november en is te bezichtignen op werkdagen van 8.00 - 12.30 uur en van 13.30 - 16.30 uur. Dieuwke Adolf is met een korte onder- HEILOO - De toneelvoorstelling 'Kro niek van een aangekondigde dood', ge programmeerd in theater De Beun op zondag 19 september, is geannuleerd. Na de voorintekening en de voorver koop bleek er zo weinig belangstelling te bestaan voor de toneelbewerking van dit boek van Gabriel Garcia Marquez, dat de Programma Commissie het voor zowel het publiek als voor het uitvoe rende gezelschap niet zinvol achtte om de uitvoering doorgang te laten vinden. Degenen, die kaarten hadden besteld, hebben inmiddels persoonlijk bericht gekregen. Wie van plan was de voorstel ling te bezoeken, kan op vrijdag 1 okto ber terecht in de Alkmaarse Vest. HEILOO - Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een cursus EH BO worden gegeven. De cursus wordt gegeven op dinsdagavond van 20.00- 22.00 uur in het kruisgebouw aan de Holleweg 94 te Heiloo. De eerste avond is dinsdag 28 september. De kosten be dragen 250,- (dit is inclusief boekjes, verbandleer, reanimatie, examens) Er zijn nog enkele plaatsen beschik baar. De inschrijving gaat in volgorde van ontvangen betaling. Het bedrag kunt u overmaken op Rabobank nr. 1205.83.194 onder vermelding van naam en adres. Wilt u zich ook telefo nisch opgeven in verband met de be vestiging die we ongeveer 22 september versturen! Voor opgave en nadere in formatie k\int u bellen: tel. 337342. HEILOO - Voor de vijfde achtereenvol gende keer geeft de wereldvermaarde Dutch Swing College Band een aantrek kelijk concert in de Moeder Gods Kerk aan de Holleweg. Op donderdag 14 ok tober zal deze Swinging Night plaatsvin den en evenals vorig jaar zal de DSC-band onder leiding van Bob Kaper een speciale gast begeleiden. Stal vorig jaar Pia Beek de show, nu concerteert de razend populaire DSC met niemand minder dan Anneke Grön loh, een zangeres met een heel bijzonder en apart stemgeluid. „Anneke Grönloh heeft een heerlijk fris jazzrepertoire waaronder bekende nummers als Dr. Jazz, Bill Bailey en Want you please co me home. Al eerder speelden we samen met haar tijdens het onvergetelijke Aids-benefietconcert en reageerde het publiek laaiend enthousiast. Anneke kennende kan ik nu al vertellen dat ze er in Heiloo stevig tegenaan zal gaan. Ze is een grande vedette, een grande dame, die haar vak fantastisch goed verstaat", kijkt Bob Kaper alvast enthousiast vooruit. De Egmonder, die met zijn band in deze maanden de handel vol heeft aan optre dens in Duitsland, Zwitserland en Scan dinavië, weet waar hij over spreekt. Hij kent als pure professional in de muziek het vak als geen ander en zo ook het pu bliek "dat in Heiloo en omgeving altijd snel meeleeft met de band, als er ten minste met warmte en met vakman schap wordt gespeeld. De DSC-band heeft om die reden dan ook al jaren veel plezier als zij Heiloo aandoet", neemt Kaper een voorschotje op het gulle ap plaus dat in de Moeder Gods Kerk hem, Anneke Grönloh en zijn medebandle den ongetwijfeld te wachten staat. En niet ten onrechte. In de vijf jaar dat de Dutch Swing de verrukkelijke jazz, blues- en dixienoten over het soms aan dachtige luisterende maar vaak ook lek ker meelevende auditorium heen strooide, beleefde men altijd een onver- The "Dutch Swing College Band met v.l.n.r. Fred Murray, Bert Boe ren, Adrie Braat, Klaas Wit, Bob Dekker en Bob Kaper. getelijke avond. Gingen de liefhebbers van deze muziek diep tevreden naar huis, want naast een sfeervolle avond had men ook bijgedragen aan een goed doel, waarvoor dit unieke benefietcon cert van de DSC door de jaren heen is bedoeld. Ook dit jaar heeft de initiatiefnemer van dit traditionele concert, de Rotary Club Heiloo, weer een aansprekend sociaal-maatschappelijk doel gekozen. De totale opbrengst van de avond zal in 1993 gaan naar de stichting Bobshop, dat een initiatief is van de Heilooënaar drs. H.P. Kleijngeld. Deze stichting stelt zich ten doel kinderafdelingen van ziekenhuizen in ons land, primair ge richt op oncologie, van videoappara tuur te voorzien. Op die manier kunnen kinderen op momenten dat de ouders of andere familieleden er niet zijn, de films van hun keuze bekijken. Dat geeft wat De vermaarde Belgische pralines HEILOO - Mogen ze nu wél of niet ge plukt worden, de paddestoelen die mo menteel overal in het Heilooërbos opschieten. Op deze en andere vragen kunt u antwoord krijgen als u met de excursie meegaat, die zondag 19 sep tember gehouden wordt. Deze start om 11.00 uur bij de kattenberg aan de Ken- nemerstraatweg, duurt ongeveer VA uur en is gratis. Wilt u nog meer over paddestoelen of andere natuuronderwerpen weten, dan is een bezoek aan het infocentrum van het IVN in Bergen aan Zee erg leuk. Dit centrum is elke zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur geopend en vooral kinderen vidnen een bezoekje erg leuk. U kunt het centrum makkelijk vinden als u de borden in Bergen aan Zee volgt. AÈi HEILOO - Vorige week heeft mid denstandsavondschool uit Heiloo de geslaagden voor het middenstandsdi ploma in deze krant vermeld. Helaas ontbraken de namen van 2 cursisten. Mevrouw D.C. Kuijpers uit Heiloo en mej. G.H.M. Stuifbergen uit Egmond- Binnen zijn voor de eerste examendag geslaagd. Komend cursusjaar volgen zij de tweede avond. Het nieuwe cursusjaar gaat beginnen. Er zijn nog enkele plaat sen vrij. Hebt u interesse en wilt u meer weten, bel dan voor informatie: 072- 332768. NVM 1/-1 Moounz-uv i iuv Heerenweg 167,1851KN Heiloo,Tel.: 072-331716. breking nu al ongeveer twintig jaar be zig met keramiek. Na een basiscursus, tentoonstellingbezoek en een flinke do sis gedulf, voelde zij dat zij de goede richting insloeg. Zij ervaart de klei als een fijn materiaal dat goed naar de hand is te zetten. Ineke Watzema kreeg haar opleiding aan het Instituut voor Kunstnijverheid sonderwijs te Amsterdam, de huidige Rietveld Akademie. Op het ogenblik werkt zij hoofdzakelijk met modelleer pasta's die haast steenachtige effecten geven. Deze voorgevormde oppervlak ten bewerkt zij met oliekrijt, olieverf, li thografisch krijt etc. De mens als uitgangspunt inspireert haar steeds tot nieuwe deformaties. Ook portretten hebben haar speciale voorkeur. Er zijn van deze kunstenares al exposities ge weest door heel Nederland en ook in Duitsland. Tegelijkertijd met deze ex positie in het gemeentehuis exposeert Ineke Watzema bij de fam. Silhouet Meubelen aan de Kennemerstraatweg. HEILOO - Wat betreft slecht weer zijn we de afgelopen week allemaal flink bij geschoold. Regen, wind en onweer de den van zich spreken. Vorige week donderdag kwSm daar ook een wind hoos bij. Stéphane Fasbender maakte daar deze foto van vanaf Het Maalwa ter in Heiloo. Rond een uur of zes was de windhoos te zien en deze eiste een mi nuut of twintig veel aandacht op. Uit de basis van de zwarte wolkenpartij (cumulonimbus) vormde zich een aantal slurfen aan de onderzijde en deze draai den in bochten onder de wolk rond een denkbeeldige as. Sommige hadden een lengte van de wolk tot aan de grond. Zowel dicht bij de windhoos als vanuit Heiloo - de hoos vormde zich boven het gebied van Limmen en Castricum - was te zien dat de wat kleinere wolkjes om hoog werden gezogen. Gelukkig heeft deze vorm van natuurgeweld geen scha de aangericht. m Makelaars Taxateurs o.q. ^potheken^00 -Sfl i\ 1iv Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANT|ÉN j*** m W Kantoor Zeeweq20,1852CR Heiloo TAXATIES afleiding. Ze liggen toch de hele dag in bed en hebben niet altijd zin in de ge bruikelijke spelletjes en of knutselen. De Stichting«obshop voorziet, zo bleek sinds de oprichting zo'n tien jaar gele den, in een enorme behoefte en konden het MCA in Alkmaar en het Emma Kin derziekenhuis in Amsterdam bijvoor beeld, al profiteren. Het nieuwe en veelbelovende concert van de Dutch Swing College Band sa men met Anneke Grönloh begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.15 uur. Er is dan uiteraard pok al koffie. Net als in de afgelopen jaren zal de jog- ne en zeer actieve Rotaractclub Alk maar assisteren bij de organisatie. De toegangsprijs is vastgesteld op 20 gul den en kaarten zijn verkrijgbaar bij: postagentschap Jan Braam in winkel centrum 't Loo, Boekhandel Avis, Sta tionsplein, Drogisterij Jef Letschert aan de Heerenweg, Kees Bakker (telefo nisch: 333667) en bij alle huizen in ons dorp waar affiches hangen met betrek king tot dit concert. HEILOO - Zaterdag 18 september van 14.00 - 16.00 uur zet het project groeps wonen van Het Alternatief, de Stuifber gen 2-106 in Ypestein haar deuren open om iedereen de gelegenheid te geven kennis te nemen van deze woonvorm. In heel Nederland zullen tachtig woon groepen aan deze manifestatie deelne men. Het motto van deze dag is "kijk ons". De bedoeling is om bij een groot publiek meer begrip te kweken voor de ze manier van wonen en om duidelijk te maken dat het geen bejaardenhuis is. Het Alternatief is in juli 1992 gestart en is dus nog in de opbouw fase. De bewo ners komen uit een huis naar een appar tement, men zal dus even moeten wen nen en gelegenheid krijgen zich aan te passen. De bewoners die er vanaf de oprichting wonen zijn erg enthousiast. Het Alternatief heeft 67 bewoners. Ook zijn er bewoners die hun woning via de gemeente hebben gekregen maar veel verschil is er niet. Op een na zijn deze allemaal lid geworden van de vereni ging, tevens om in de gelegenheid te zijn mee te kunnen praten. Het groepswonen is bedoeld opdat men sen niet vereenzamen. Men verleent hand en spandiensten zonder in breuk op de privacy. Wel wordt er van alles georganiseerd maar altijd op basis van vrijwilligheid. Er is een bibliotheek en een gemeenschappelijke wasserette. In de ontmoetingsruimte is gelegenheid om een kaartje te leggen. Éénmaal in de veertien dagen kan er op zondagmorgen samen en koffie worden gedronken. Al les wordt door eigen mensen geregels, zo is er b.v. de "Poets en boengroep" die er zorg voor draagt dat alles er bui ten de appartementen ook keurig uit ziet, er is een technische groep, een kunstgroep (wie wil exposeren kan zich aanmelden bij Het Alternatief", bus nr. 6) Van elke werkgroep zit> iemand in de bewonerscommissie, die uit 9 bewoners bestaat. Het Alternatief heeft ook de beschik king over logeerkamers, deze zijn te huur, maar men moet wel zijn eigen beddengoed meenemen. Huisdieren mag men hebben mits de andere bewo ners daar geen last van ondervinden. Tot nu toe is er weinig verloop geweest in Het Alternatief. Men kan vanaf 50 jaar toetreden. Een van de bewoners merkte heel terecht op: "Het blijft na tuurlijk een grote stap, maar als je pas bij ons zou willen komen als je niets meer kunt, dan is het alleen nog maar je hand op houden. Deze mensen hebben de doelstelling dan ook helemaal gemist". Een indruk van de binnenruimte van Het Alternatief. (Archieffoto)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1