Nieuwe wethouder A.M. Worm-de Moei: 'De overheid mag niet teveel betuttelen' n fe a. j. vos NIEUW mm I m Jongeren en tieners vieren groots feest eonidU ra C. HACHMANG KLEURENKOPIE dcSd^i"^\ 13000 U0Nll>A5 A UWSBLAD I 58e JAARGANG NO. 43 OMSTREKEN 27 OKTOBER 1993 «r - speelt in theater De Beun 'LIEFDE HALF OM HALF' STATIONSWEG 61, 1851 LJ HEILOO 'Vrouw en Symboliek' Vele generaties samen in de bibliotheek Jeugd Ypestein neemt slootwater onder de loep Voor naar WARME BAKKER BORST 't Hoekstuk 12, Stationsweg 96 U ZOEKT EEN HUIS?? NVM Amels v.d. Ridder Makelaardij o.g. Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 Kinderen en kanker Polidagkliniek tijdelijk andere ingang Topbowlers spelen om 25.000 gulden bij bowlingclub Heiloo Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tel. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175 Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Gezamenlijk zaken voor elkaar krijgen met zoveel mogelijk beleidsvrijheid. Dat zou je het credo van de nieuwe CDA-wethouder in Heiloo, mevrouw A.M. Worm-de Moei, kunnen noemen. Bijna drie weken geleden werd zij door de ge meenteraad benoemd als opvolgster van de naar de Haagse politiek ver trokken mevrouw A.A.M. Willem- se-van der Ploeg. Vorige week be leefde mevrouw Worm-de Moei voor het eerst als wethouder de al gemene beschouwingen van de Hei- looër politiek. In een razend tempo heeft zij zich moeten inwerken: veel rapporten en verslagen lezen, veel overleg met de medewerkers -van de gemeente Heiloo. Het vertrek van mevrouw Willemse-van der Ploeg uit de gemeenteraad van Hei loo was binnen CDA-kringen al langer bekend. Haar benoeming als lid van de Tweede Kamer op dinsdag 12 oktober jl. kwam toch eerder dan gedacht en dus wel wat onverwacht. De toenmalige CD A-fractievoorzitter mevrouw Worm- de Moei had aan het plaatselijk CDA- bestuur laten weten beschikbaar te zijn voor een volgende raadsperiode. Haar kandidatuur als wethouder lag zodoen de voor de hand. Vlak voor de wethou derswissel was de CDA-fractie al bezig met de voorbereidingen van de algeme ne beschouwingen. ,,Ik heb me daar in houdelijk niet echt mee bemoeid", aldus mevrouw Worm-de Moei. „Wel heb ik de algemene CD A-lijn in de be schouwingen in de gaten gehouden". CDA Vrouwenberaad Mevrouw Worm-de Moei is sinds 1989 lid van de Heilooër gemeenteraad. Daarvoor was zij na de verhuizing van Alkmaar naar Heiloo twee jaar actief in de steunfractie. Ook in haar vorige woonplaats deed zij dit werk, terwijl zij eveneens actief was in het CDA Vrou wenberaad Alkmaar en omstreken. Voor dit laatste zet zij zich nog steeds in, maar dan voor een groter gebied: het kiesdistrict Den Helder (noordelijk Noord-Holland). ,,ln Alkmaar woon den we vlakbij de grens met Heiloo en ik kwam er al regelmatig. Ik voelde me snel thuis. Als CDA-er was ik ook al enigszins bekend door mijn activiteiten in Alkmaar", geeft mevrouw Worm-de Moei aan over haar snelle introductie in de Heilooër politiek. „Ik wil mijn steentje bijdragen aan het besturen van onze gemeente. Niet vrij blijvend rondlopen, maar bereid zijn om mee te helpen. Heiloo is een fijn dorp om te wonen en te blijven wo nen", verklaart de nieuwe wethouder haar motivatie om zich met de locale politiek bezig te houden. „Bovendien heeft de locale politiek me vanaf het eerste moment gegrepen. Het is leuk werk en ik heb er lol in. Vooral om ge zamenlijk dingen te bereiken. In je eent je ben je van beperkte waarde, maar samen met anderen kan je veel voor el kaar krijgen". Beleidsvrijheid Ter illustratie hiervan noemt zij het wel zijnswerk in Heiloo. „De mensen in de praktijk weten precies wat er leeft en wat er belangrijk is. Er is een goed net werk voor overleg en ik wil mijn uiterste best doen om op die lijn door te gaan en dit zo mogelijk uit te bouwen", zegt mevrouw Worm-de Moei. „Ik ben voorstander van een maximale beleids vrijheid voor de mensen in het veld. De gemeente is de verbinding tussen vraag en aanbod, schept voorwaarden, bij voorbeeld door het beschikbaar stellen van een budget of een accommodatie. De mensen in de praktijk moeten daar na zoveel mogelijk zelf doen, bij hen is de meeste deskundigheid aanwezig". Veel enthousiasme Contacten met de inwoners is voor raadsleden - en wellicht nog meer voor een wethouder - vanzelfsprekend èn on misbaar. Natuurlijk zijn er talrijke in formele contacten. Uit de afgelopen weken noemt mevrouw Worm-de Moei als voorbeelden hiervan de zeskamp in Ypestein, de opening van het jongeren- café en het grote concert afgelopen zon dag in de Moeder Godskerk in het kader van het Jaar van de Ouderen. De rijk dom aan verenigingen en instellingen in Heiloo (sociale infrastructuur) is voor haar heel belangrijk. „In een tijd, waa rin de individualisering steeds meer op komt, is het prachtig te zien met hoeveel enthousiasme mensen samen iets reali seren. Dat is ontzettend veel waard en moeten we behouden", vindt mevrouw Worm-de Moei. Naast welzijn heeft mevrouw Worm-de Moei ook ruimtelijke ordening en volkshuisvesting in haar portefeuille, nog twee nieuwe beleidsterreinen voor haar. „Ik heb me ten doel gesteld het in gezette beleid voort te zetten, af te ma ken. Er lopen op dit moment al zoveel projecten, dat het toevoegen van nieuwe zaken niet echt kan. Het opzetten van vormen van structureel overleg en zo veel mogelijk samenwerken zijn wel aandachtspunten", zegt de wethouder. Zij geeft daarbij als voorbeeld de laatst gehouden woningmarkt in Ypestein: een gezamenlijke presentatie door de betrokken instanties en bedrijven. Tot slot benadrukt mevrouw Worm-de Moei nog eens de noodzaak van vrijheid voor de mensen in de praktijk, op welk beleidsterrein dan ook. Zij is tegen be tutteling door de overheid. „Ik zou daar zelf niet onder kunnen functione ren", zegt zij. „Een ieder, en dus ook ikzelf, heeft ruimte nodig om zaken zo goed mogelijk te doen". Jaap-Wim yan der Horst Wethouder A.M. Worm-de Moei (CDA). Om praktijk en beleid zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen is mevrouw Worm-de Moei voorstander van struc tureel overleg. „Nu is het nog vaak zo, dat er overleg met organisaties of vere nigingen is bij grote veranderingen of bij problemen. Je zou eigenlijk een paar keer per jaar met elkaar moeten over leggen, ervaringen uitwisselen", legt de nieuwe wethouder uit. Zij wil graag goede relaties op- en verder uitbouwen. „Dat brengt het besturen ook dichterbij de bevolking. En dat is het leuke van lo caal beleid". Makelaars Taxateurs o.g. ^tothei^nKOQP!BÖ Postbus 95.1850 AB Heiloo Tel 072-331895 ASSURANTIËN fffS Kantoor Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES FALKLANDTONEEL het blijspel van Alan Ayckbourn, op 5 en 6 november, aanvang 20.15 uur. Zie advertentie elders in dit blad. H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 maken bij I Kantoorvakhandel Stallonsconlrum Heerenwog 140 Heiloo gH- Telefoon: 072-334955 0 Telelax; 072-330354 HEILOO - 'Vrouw en Symboliek' is de titel van de nieuwe cursus van de Fede ratieve Vrouwenraad die op donderda gochtend 4 november van start gaat in het Open Huis. Centraal staat het wer ken met symbolen. Er wordt aandacht HEILOO - Afgelopen maandag, de eerste echte dag van de herfstvakan tie, trok een aantal kinderen naar Heiloo- West, naar de openbare bi bliotheek. Zij namen hun oma en/ of opa op sleeptouw en gezamenlijk werd er gesnuffeld en gelezen in het gebouw aan het Malevoort. Er was van alles te doen en de deelnemers, jong èn oud, hebben zich een mid dag lang prima vermaakt. besteed aan algemeen-menselijke sym bolen, zoals de meiboom die in het voorjaar met linten werd versierd als zichtbaar teken van het ontwakende leven. Deelneemsters aan de cursus zullen ech ter vooral op het spoor worden gezet van persoonlijke symbolen. Die kunnen een hulpmiddel zijn om weer contact te maken met de kracht, het 'wijzere ge deelte' in henzelf. Door vroegere condi tionering van gezin en samenleving gaat deze kracht soms verscholen ondef een laag die vrouwen belemmert te zijn zo als ze zouden willen: vrij, positief, vol zelfvertrouwen functionerend en in zichzelf geworteld. Cursusleidster is mevrouw Clementine Pauws. Zij studeerde filosofie bij prof. Duintjes in Amsterdam en baseert zich voor deze cursus onder meer op de boe ken van de Engels/Amerikaanse psy chotherapeute Phyllis Krystal. 'Vrouw en Symboliek' wordt vanaf 4 november op zes achtereenvolgende donderdagochtenden gegeven. De bij eenkomsten duren van 9.30 tot 11.45 uur. Plaats van samenkomst is het Open Huis in Heiloo. De cursus is toeganke lijk voor alle vrouwen uit Heiloo en om geving. Dankzij subsidie van de gemeente bedragen de totale kosten slechts 30,-. Voor opgave en inlichtin gen kunt u bellen met mevrouw C.K. Overwater (tel. 072-335212) of me vrouw J. Broens (072-336016). HEILOO - Gisteren, dinsdag 26 okto ber, is een grote groep kinderen uit de wijk Ypestein op onderzoek gegaan bij de doe-tentoor^telling over water in de Infowinkel in Alkmaar. De kinderen, vrijwel allemaal leerling van de Mean der en de Paulusschool in de wijk, heb ben aan de hand van proefjes onder zoek gedaan naar de kwaliteit van het bodem- en slootwater in hun eigen woo nomgeving. Want zeg nu zelf, je zwemt en vist wel heerlijk in dat water, maar is dat eigenlijk wel zo gezond? De uitslag van het onderzoek gaan de kinderen uit gewerkt en wel aanbieden aan de milieu wethouder van Heiloo. De 'Kijk-, ontdek- en doe-tentoonstel- ling' is opgezet om met name de school gaande jeugd te informeren, maar ook voor volwassenen is er veel te zien en te beleven. Er wordt uitleg gegeven over de taken van de waterschappen vroeger en nu, over oude weidemolens en mo derne gemalen, over de kustverdedi ging, verschillende oevers, enzovoort. Er is een zoetwateraquarium waarin een aantal slootbewoners tijdelijk gehuis vest zijn en ook een knutseltafel en een buttoapparaat, waarmee kinderen zelf een milieu- en waterbeheer-button kun nen maken. Het Hoogheemraadschap van Uitwate- rende Sluizen in Hollands Noorder kwartier heeft de expositie samen met de afdeling natuur- en milieu-educatie van de gemeente Alkmaar samen gesteld. Meer informatie over de ten toonstelling is te krijgen op nummer 072-142561 of 142567. De Infowinkel is gehuisvest in cultureel centrum De Vest. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.30-17.00 uur. De vermaarde Belgische pralines HEILOO - Na een enorme voorberei ding was het afgelopen weekend zover: jongerencentrum Buk Buk vierde het 25-jarig bestaan en de opening van het nieuwe café en tienersoos Tendenz be leefde z'n officiële start. Vele honder den mensen, jong en oud, vonden hun weg naar het Brunogebouw om deel te nemen aan de festiviteiten. Na een inleidende speech door burge meester N. Schoof was het de beurt aan zes anderen om het jongerencafé daad werkelijk te openen: aannemer IJs Kops, Buk-medewerker Rik Kops, ar chitect Hans Bode, interieurbouwer Frank Klamer, 'interieurbedenker' An- toine van den Burg en Buk-medewerker Chris Drescher (op de foto van rechts naar links) duwden de deuren open, waarna rook, ballonnen, lichtflitsen en loeiharde house uit het café de zaal bin nenkwamen. Deze opening vond plaats samen met het jubileumfeest, waarop vele oudme dewerkers van het jongerencentrum wa ren afgekomen. Ook de veiling van allerlei attributen van bekende en min der bekende bands uit Nederland trok veel volk, hetgeen na een aarzelende start een mooi bedrag opleverde. Samen met enkele andere acties, een donatie van de gemeente Heiloo en een fiks be drag van de bij de verbouwing betrok ken bedrijven werd deze avond ruim 6.000 gulden extra inkomsten voor de inrichting verkregen. Minstens zo succesvol verliep de zon dag: de dag van het tienerwerk en dus de opening van de tienersoos Tendenz. Deze opening was uitbesteed aan oud wethouder mevrouw Willemse-van der Ploeg, jarenlang voorvechtster van het jeugd- en jongerenwerk in Heiloo. Met een confetti-kanon opende zij onder grote belangstelling Tendenz. Ook deze middag waren er vele kadootjes ter on dersteuning van de verdere inrichting van de tienersoos. De VSB Bank, verte genwoordigd door Frits Calf, zorgde met een gift van 3.000 gulden voor een fraai slotstuk van de openingsactiviteit. Op het moment van de foto neemt de voorzitter van de tiener stuurgroep, AM Monique Mosch (midden), de cheque in ontvangst in het bijzijn van zes Ten- denz-medewerkers. HEILOO - Mevrouw drs. C.M. War nar s-Kleverlaan, psychologe, praat op donderdag 4 november om 13.30 uur met de vrijwilligsters van de Stichting Terminale Thuiszorg over de begelei ding van kinderen met kanker. Deze bij eenkomst vindt plaats in de serie thema/scholingsmiddagen 1993/1994, waar de vrijwilligers/sters met elkaar ingaan op de vreugde en het verdriet, op de mogelijkheden en de onmogelijkhe den waarmee ze tijdens hun inzet bij er nstig zieke (terminale) patiënten worden geconfronteerd. Gewoonlijk vinden deze scholingsmid dagen plaats in de besloten kring van vrijwilligers/sters en bestuur van de Stichting Terminale Thuiszorg, echter deze keer willen wij de bijeenkomst open stellen voor belangstellenden. Bent u geïnteresseërd in het onderwerp en/of in het werk van de Stichting Ter minale Thuizorg en wilt u graag deze middag meemaken? We ontvangen u met genoegen donderdag 4 november om half twee in de koffiekamer van de Moeder Godskerk aan de Ter Coulster- laan. HEILOO - Met ingang van 25 oktober verricht de gemeente reconstructiewerk zaamheden aan de Ypesteinerlaan. De hoofdingang van de Polidagkliniek van Psychiatrisch Centrum Willibrord is daardoor niet te gebruiken. Bezoekers van de Polidagkliniek kunnen de ach teringang van de Polidagkliniek gebrui ken. U komt daar via de hoofdingang van Willibrord aan de Kennemerstraat weg; voor de poort gaat u rechtsaf. Aan het einde is parkeergelegenheid. U gaat dan door de nooduitgang naar binnen. De reconstructiewerkzaamheden duren tot half december. HEILOO - Van zondag 31 oktober tot en met zondag 7 november organiseert bowlingvereniging Heiloo in het bow lingcentrum Heiloo aan de Kenne merstraatweg 341 in Heiloo een in Nederland zeer gewaardeerd toernooi, de Postbank single scratch week Hei loo. Dat dit jaarlijks groots opgezette toernooi van een bowlingvereniging Heiloo bij bowlingminnend Nederland zeer gewild is, blijkt uit het feit, dat de maximale bezetting van 320 deelnemers reeds midden 1993 volledig was vol geboekt. Mede door het beschikbaar stellen van 25.000,- belastingvrij voor de eerste 300 game door de co-sponsor Landwert en Oene Belastingadviseurs hebben zich vele top-bowlers ingeschreven voor dit toernooi, zoals Nico Thienpondt, dit jaar 2x een 300 pefect-game, winnaar van de Irish Open in Ierland en bowler van het jaar, Henk Reker met lx, Fred Dingenouts met lx en Jan de Bruin met 2x een Perfect-game. Bij de dames-top, met o.a. Helen Minnebruiker, Jeanet van der Looverbosch en Farida Pascoal zijn de ogen vooral gericht op Bianca de Bie van Bowling vereniging Heiloo, die in een spannende finale van het Kangoe roe toernooi in Vlaardingen Ross Greir ner wist te verslaan. De voorronden vinden plaats op zondag 31 oktober de hele dag, maandagavond t/m vrijdagavond en op zaterdag en zondag 6 en 7 november de hele dag. De finales starten op zondag 7 november om 16.30 uur met de halve finales en om 18.50 uur de finales.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1