Omwonenden en gemeente Heiloo in de clinch over kruising bij Ypesteinerlaan 7 KUYPER 69.95 H3 /Mascotte NIEUW Zaterdag 27 november brengt WEEKAANBIEDING LEDER GILET Net wat meerMode Het verhaal van het jaar. Afscheid bij de zonnebloem Sint Nicolaas bezoek aan Heiloo C. HACHMANG KLEURENKOPIE de$cNj^\ 3 8 58e JAARGANG NO. 46 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EM OMSTREKEN 17 NOVEMBER 1993 Swietochlowice en Heiloo tekenen officiële stedenband MAKELAAR M TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Dierenbescherming Heiloo Wereldnatuurfonds Herkansing Memory in de Oud Inn van 79,75 voor STATIONSWEG 61, 1851 LJ HEILOO TELEFOON: 072 - 330068, TELEFAX: 072 - 340235 U ZOEKT EEN HUIS?? NVM Amels ,>v.d. Ridder Makelaardij o.g. Kennemerstraatweg 129 1851 BC Heiloo Tel. 072-330332 Prijsuitreiking bij John Moen Opticien Natuurexcursie Heilooërbos Yoga bij Dojo 't Loo Opbrengst collecte brandwonden stichting Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo. Tet. 072-330175. Fax 072-335644 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.30-12.00 en 13.00-16.45 uur vrijdag van 8.30-12.00 en 13.00-15.00 uur. Redactie: De redactie is tijdens kantooruren te bereiken onder nummer 072-330175. Redactie-adressen. Baafjeslaan 1. 1852 BE Heiloo (072-331081) Het Brugstuk 115, 1851 WV Heiloo (072-339849) Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 072-330175 X *.y.v De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 17.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 75 cent (excl. BTW). Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Drukkerij Uitkijkpost BV verzorgt tevens al uw drukwerk: van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! HEILOO - Sommige straten in Heiloo blijven de aandacht vragen en wel in het bijzonder de noord-zuid en de oost-west verbindingen. Bij de laatste groep vormt de verkeersdruk op met name de Stationsweg al vele jaren een doorn in het oog van de omwonenden èn de poli tiek. Bij de eerste groep is het de Kenne- merstraatweg, die permanent zorgt voor verschillende opvattingen. Het meest re cent hierbij is het conflict tussen de om wonenden van de kruising Ypesteiner- laan - Kennemerstraatweg en de ge meente Heiloo. Deze kruising, waar door de wijk Ypestein voor een deel ontsloten wordt, moet worden aange past; de manier waarop is het twistpunt. Over dit conflict is de afgelopen weken in andere media uitgebreid geschreven. De redactie van de Uitkijkpost wilde vo rige week de zaak belichten aan de hand van het commentaar van zowel omwo nenden als van de gemeente Heiloo. Dat laatste bleek toen nog niet beschikbaar. Ook deze week was men niet in staat het gemeentelijk standpunt nader toe te lichten. Een intern onderzoek is gaande. Voorgeschiedenis De zaak, die eind oktober escaleerde, heeft een lange voorgeschiedenis. In fe bruari 1992 werd een hoorzitting gehou den, waarbij de gemeente haar plannen met de kruising toelichtte voor be langstellenden. De omwonenden maak ten toen direct bezwaar tegen de voorgestelde middengeleiders op en een afbuiging van de rijstrook van de Ken nemerstraatweg. Belangrijkste argu menten voor hen waren (en zijn) een toename van de geluidsoverlast en tril ling en het ontstaan van een gevaarlijke verkeerssituatie. Alternatieven werden door de omwo nenden wel aangedragen, zij hebben al tijd verklaard actief te willen meeden ken bij het oplossen van het probleem, maar naar hun gevoel is er nooit een se rieuze reactie op hun voorstellen geko men. In een aantal gevallen ontbrak ook de vermelding hiervan in verslagen van openbare bijeenkomsten, welke in een volgend stadium wel meegestuurd werden naar de provincie Noord- Holland voor het verkrijgen van goed keuring. Met name ook de suggestie om te wach ten met de aanpassing van de kruising totdat de ontsluiting van Ypestein aan de zuidkant gerealiseerd zou zijn vond geen gehoor. Dit is toch wel één van de belangrijkste redenen van het ongenoe gen van de omwonenden: het minimale effect van hun suggesties, bijvoorbeeld ook op het gebied van parkeren, het remmen van de snelheid van het auto verkeer op de Kennemerstraatweg en de veiligheid van overstekende voetgangers en fietsers. Daarnaast komt het bepaald niet gunstig over, dat de gemeente meer dere keren bijeenkomsten hield dan wel publicaties verzorgde vlak voor of tij dens vakanties. De toenadering tussen Palesttjnen en Israëli's... De vakantie naar de Himalaya... Het probleem van de asielzoekers... Of: Het nieuwe huis in Ypestein... De start van het tienerwerk... De leukste kermis van je leven... Of: De verkoop van Vredeburg... De groeiende afvalberg... De hondenbelasting... Enzovoort... Wat heeft in 1993 een bijzondere in druk op u gemaakt, zodat u het niet snel zult vergeten? Schrijf dit op als verhaal of als gedicht en stuur dit naar de redactie van: de Uitkijkpost Rechte Hondsbosschelaan 22, Postbus 68, 1850 AB Heiloo. Alle inzendingen zullen beoordeeld worden door een jury, bestaande uit: - Carla van de Bibliotheek - mw. A.M. Deutekom - mw. G. Bos-Fiolet - dhr. J.A. Pannekeet - dhr. J.W. van der Horst De 10 best beoordeelde verhalen zuilen gepubliceerd worden in de Kerst-bijlage van de Uitkijkpost, die op woensdag 22 december 1993 verschijnt. Bovendien ontvangen de schrijvers en/of schrijfsters een prijs in boekvorm, met de 3-defige Dikke Van Dale als hoofdprijs. Uw inzending dient -bij voorkeur getypt- uiterlijk woensdag 8 de cember a.s. bij de redactie van de Uitkijkpost ingeleverd te worden. ,v~ Nieuwe opzet In maart 1993 werd het gemeentelijk verkeersplan bekend, met daarin een nieuwe opzet voor de Kennemerstraat weg, inclusief de kruising met de Ypesteinerlaan. In dit plan werden de middengeleiders op de Kennemerstraat weg vergroot tot vijf meter, kwam met name de westelijke rijbaan nog dichter langs de huizen en verdween een aantal parkeerplaatsen. Van de oude bezwaren van de omwonenden was niets terug te vinden. Dezen tekenden daarom direct weer be zwaar aan, waarin de zuidelijke ontslui ting van Ypestein, smallere middenge leiders en het handhaven van de ligging van de westelijke rijstrook door de voorsorteerstrook te laten vervallen (met bovendien het effect van snel heidsmatiging) werden genoemd. Met dit bezwaar werden ook alle politie ke partijen benaderd. Van de kant van de gemeente kwam er in april een toe zegging dat de tekeningen nog nader be keken zouden worden. De schrijvers van het bezwaarschrift, namens wie o.a. de heer M.H. Westerwal als woordvoer der optreedt, waren dan ook overdon derd toen in juli bericht kwam, dat het definitieve plan géreed was. Daarin bleek opnieuw niets veranderd te zijn. In september werd een brief ontvangen, waarin de gemeente verklaarde dat bij de herinrichting van het kruispunt de verkeersveiligheid voorop staat en dat daarom geen van de bezwaren kon wor den gehonoreerd. Werk van start Op vrijdag 22 oktober kwam het be richt, dat de gemeente op maandag 25 oktober zou starten met de werkzaam heden aan het kruispunt. De omwonen den waren min of meer met stomheid geslagen. Vooral ook omdat er nog een bezwaarschrift in behandeling was bij de provincie Noord-Holland inzake de geluidshinder ten gevolge van de ge meentelijke plannen. Een uitspraak was er nog niet en bij een negatief resultaat voor de indieners van dit bezwaarschrift bleef er jaarna nog de mogelijkheid in hoger beroep te gaan. De start van het werk - in de herfstvakantie - was voor de omwonenden dan ook onaanvaard baar. In het weekend werd een fax verstuurd naar de gemeente, gevolgd door een be zoek van een delegatie op maandag, om zo het begin van het werk ongedaan te maken. Er volgde een eis tot stopzet-- HEILOO - De contacten tussen de Poolse gemeente Swietochlowice en de gemeente Heiloo bestaan al een aantal jaren. In het weekend van 18 en 19 de cember zal de band tussen de gemeentes officieel vastgelegd worden. Vertegen woordigers van de beide locale overhe den en van de Poolse stichting Vrienden van Heiloo en de Heilooër Stichting Ste denband Heiloo-Swietochlowice zullen dan in Polen een overeenkomst onderte kenen. Namens de gemeente Heiloo zul len burgemeester Schoof en gemeente secretaris Mencke bij de ondertekening aanwezig zijn. De Stichting Stedenband heeft vice-voorzitter A. van der Woude en bestuurslid mevrouw R. Hardeveld Kleuver afgevaardigd. Het aangaan van de stedenband met Swietochlowice is in oktober door de gemeenteraad van Hei loo goedgekeurd. Heerenweg 167,1851KN Heiloo,Tel.: 072-331716. Volgende week zaterdag zal Sint Nicolaas zijn intocht houden in de ge meente Heiloo. HEILOO - Op de laatst gehouden le denvergadering van de Zonnebloem hanteerde de heer A. Spruit voor de laatste maal de voorzittershamer. Na een aantal jaren zijn taak als voorzitter op een voortreffelijke wijze te hebben vervuld, droeg hij zijn taak over aan de heer A. Fraase Storm, die reeds deel uit maakte van het bestuur. De opengeval len plaats zal worden ingenomen door Mevr. Hanny Kaan. Als afgevaardigde van het Rode Kruis sprak de heer J. Brinkhorst de scheiden de voorzitter toe. Hij sprak zijn waarde ring uit voor de manier waarop de heer Spruit zich heeft ingezet voor een sa menwerkingsverband tussen Zonne bloem, Rode Kruis en het UW. Zijn woorden gingen vergezeld van een cadeau. De eerstvolgende activiteit van de geza menlijke organisaties is het kerstdiner in Overkerck op 14 en 16 december. Overi gens heeft de Zonnebloem nog steeds medewerkers/sters nodig, die het zo be langrijke bezoek werk op zich willen nemen. HEILOO - Nog heel even en de kinde ren van Heiloo kunnen Sinterklaas weer begroeten. Laten we hem en zijn pieten feestelijk ontvangen. Steek langs de route de vlag uit en kom massaal kij ken. Er doen verhalen de ronde dat de kerstman sinterklaas in populariteit voorbij streeft, maar dat mag in Heiloo niet gebeuren. Daar moeten we dan wel wat aan doen! Volgende week zullen wij de route publiceren, nu even wat infor matie. De route ondergaat dit jaar een verandering. De optocht blijft ten westen van de Kennemerstraatweg. Het Sint Nicolaascomité wil langzamerhand het één en ander veranderen. Heeft u suggesties, neem dan contact op met P. ten Hove, Baetenburg 54, 1852 TS Heiloo. 's Middags zal de Sint de wijkverenigin- gen in Oost, Ypestein, Vredenoord en Mariënstein bezoeken. Kijkt u hiervoor bezoektijden e.d. de krant van volgende week na. Laten we met elkaar dit oer- hollandse feest in ere houden. A I WAO Makelaars Taxateurs o.q. ^ENvyTKoopRg Mi M.lJ. VUU Postbus 95.1850 ABHe.loo Tel 072-331895 ASSURANTIËN ÏB Kantoor Zeeweg20.1852CR Heiloo TAXATIES I HEILOO - De Dierenbescherming staat donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 november met een stand in winkelcen trum 't Loo op 't Plein voor Albert Heijn. Er is allerlei informatie over Die renbeschermingszaken en er zijn weer leuke kado-artikelen te koop o.a. de Dierenbeschermingskalender 1994 met fraaie dierenfoto's. HEILOO - Zaterdag 20 november is de Panda-winkel van het Wereld Natuur Fonds aanwezig in winkelhof 't Loo op het plein bij de Hema. U kunt er tal van artikelen vinden en kopen met het oog op Sint Nicolaas en Kerstmis. Door uw aankopen in de Panda-winkel steunt u het werk van het Wereld Natuur Fonds. HEILOO - Het is onvoorstelbaar dat ie mand het nog niet weet: vanavond speelt het Nederlands elftal de belan grijke voetbalwedstrijd in en tegen Po len. In café Oud Inn kan men geza menlijk getuige zijn van de verrichtin gen van de Hollandse voetbalprofs. Bij elk doelpunt van Oranje trakteert de ca féhouder van de Oud Inn alle aanwezi gen op een drankje. Aanstaande zondag is het vanaf 20.00 uur weer een muzikaal feestje in het ca fé aan de Heerenweg. Afgelopen zon dag was de eerste editie van 'November Muziekmaand' met een optreden door de Telstars. Deze formatie kwam een weekje eerder dan de bedoeling omdat de leden van Memory en masse geveld waren door de griep. Naar verluidt zijn zij inmiddels voldoende hersteld om aanstaande zondag (21 november) hun repertoire te brengen. De toegang is gratis. SCHONG SCHILDERWERKEN B.V. 02205-3062/072-338472 Schilderwerken, wandafwerking - Kwaliteit en vakmanschap Eerlijk advies en kosteloze offerte Stationsweg 85,1851 LJ Heiloo H.R. CV-KETELS MET SUBSIDIE DAKDEKKER - LOODGIETER Holleweg 19 072-335085 Het kruispunt waar het allemaal om gaat: op de voorgrond de Kenne merstraatweg, in het midden naar links de Ypesteinerlaan. ting, waaraan tenslotte gehoor werd ge geven. Alleen de nutsbedrijven mochten hun werkzaamheden afrondsp. Inmid dels zijn de opgebroken delen rond het kruispunt weer bestraat en is het wach ten op het vervolg. Wat betreft de on wonenden, die in de laatste week van oktober een excuus brief en een bosje bloemen ontvingen namens het gemeentebestuur, is de voortgang zonneklaar: eerst het zuide lijk deel van de Ypesteinerlaan realise ren, dan nieuwe metingen verrichten en de huidige kruising opnieuw bezien; pas daarna is het tijd om eventueel een nieuw plan op te stellen. HEILOO - Bij de aankoop van een bril of contactlenzen kon de gehele maand oktober een bon met vragen worden ingeleverd bij John Moen Opticien in 't Loo. Uit alle inzen dingen werd door een onafhankelij ke jury van het landelijke Oogmerk -secretariaat per regio een winnaar bekendgemaakt. Mevrouw S. Zum Vorde was de gelukkige winnares in Heiloo en zij ontving het volledige bedrag van de aanschaf van haar contactlenzen retour uit handen van de heer G. van Warmerdam. HEILOO - Ooit wandelde Willibrordus mtt zijn volgelingen in het Heilooër bos. Nu kunt u hier onder leiding van een natuurgids van het IVN rondlopen. Zondag 21 november start om 11.00 uur bij de kattenberg aan de Kennemer straatweg een (gratis) wandeling van on geveer 1 Zi uur door het Heilooërbos. Natuurgidsen laten u zien wat in de her fst in het bos te beleven valt. Nadere in lichtingen: 072-337736. HEILOO - Sinds een aantal jaren staat yoga als volwaardig onderdeel op het programma bij SV DoJo 't Loo. Binnen de wat „actievere" onderdelen van deze vereniging, vormt het yoga dan ook een "oase" van rust. De vorm van yoga die hier gegeven wordt, is de Hatha-Yoga. Binnen deze vorm staan de volgende aspecten centraal: aandacht voor de li chaamshoudingen, spanning en ont spanning, ademhaling, en bewustwor ding van jezelf. Sinds september wor den de lessen verzorgd door Ineke Meester, zij heeft haar opleiding tot yo ga docente gehad aan het yoga centrum te Utrecht. Voor informatie kunt u te recht op: 072-335389. HEILOO - De nationale collecte van de nederlandse brandwonden stichting, die gehouden is in de week van 1 t/m 6 no vember heeft in Heiloo, het geweldige bedrag van 12.082,60 opgebracht. Al le gulle gevers hartelijk dank. Dank aan alle collectanten, brandweer, ING-bank personeel en wijkhoofden voor hun enorme inzet. De opbrengs.t van de collecte, zal wor den besteed aan het verbeteren van de behandeling van brandwonden patiën ten, voorlichting aan diverse groeperin gen over het voorkomen van brandwonden, wetenschappelijk onder zoek en het beheer van» de Nationale Huidbank. KENNEMERSTRAATWEG 63.HEILOO telefóon: 072 - 330550 KANTOORHOUDEND: KENNEMERSTRAATWEG 33 POSTBUS 263, 1 800 AG ALKMAAR maken bij Kantoorvakhandel Slation scenlrnm Heerenweg 140 Heiloo Telefoon: 072-334955 Telelax: 072 338354

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1993 | | pagina 1