Onderzoeksrapport zet voor- en nadelen van fusie op een rij na SILHOUET Werkgroep Natuur- en Milieu-educatie maakt lesdoos 'Water' voor basisschool WELKOM VOOR INSPIRATIE! Bloeiende Maagden in De Beun Amels Makelaardij (072) 533 533 0 Redactieacquisitie en administratie j Drukkerij uitkijkpost bv 62e JAARGANG NO. 41 JOHN MOEN Nic, Ursem schilders Glasschadebedrijf Ursem Decorette Ursem CEES HACHMANG LOODGIETERS Info-avond Indonesië Werkzaamheden in het Heilooërbos Gepromoveerd Kennemerstraatweg 129 Heiloo NVM Drukkerij ONZE PRIJZEN ZUN: LOODGIETERSBEDRIJF DE JONG BINNENHUISARCHITECTUUR Extra expositie Robert Heindel Bereikbaarheid politie Een nieuw jaar, een nieuwe tijd! is nu van maandag rot en met vrijdag geopend van U bent van harte welkom Schubert en Witte Kerk vinden elkaar Fototentoonstelling Amnesty Avond rond Parsifal Gevonden voorwerpen Exclusieve Collecties GOED GEZIEN De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden n aanzienlijk lagere mm-prijzen. =7 JJ^LdJU verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! r x Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. HEILOO - Een samenvoeging van Egmond en Heiloo kan een meerwaar de opleveren en heeft ook zeker in de toekomst kansen. Samenvoeging kan een gemeente opleveren die financieel solide is, sterk is als woon- en leefge bied, burgers en bezoekers een ver schillend en veelzijdig dienstenpakket biedt en een sterke partner kan zijn in de regio aan de zuidkant van Alkmaar. „Deze wetenschap is echter niet vol doende om nu al een definitieve stap te wagen in de richting van een eventuele samenvoeging," aldus de onderzoekers van KPMG Management Consulting uit Amstelveen. Er zijn enkele voor zienbare risico's, ook in het hele proces. Eerst- moet duidelijker aangegeven worden wat voor soort gemeente Egmond en Heiloo in de toekomst wil len zijn. Dit moet wel rusten op een breed maatschappelijk draagvlak. Eén van de mogelijke risico's die genoemd wordt in het rapport 'Onder zoek naar vrijwillige gemeentelijke samenvoeging Egmond-Heiloo' kan zijn de kijk op toekomstig gebruik van het buitengebied. Het onderzoek is ver richt in opdracht van de college van burgemeester en wethouders van Egmond en Heiloo. Woensdag 29 januari wordt het rapport toegelicht in een informele openbare gezamenlijke raadsvergadering, die gehouden wordt in de conferentiezaal van psychiatrisch centrum Willibrord, Kennemerstraatweg 464. Deze bijeen komst begint om 20.00 uur. Voor- en nadelen Samenvoeging van Egmond én Heiloo levert een sterke partner op in de regio. Een nieuwe (grotere) gemeente kan invloed uitoefenen op belangrijke beslissingen binnen de regio op het ter rein van verkeer en vervoer, bouwloca ties, voorzieningen en economie. De keuze voor samenvoeging wordt urgen ter naarmate omliggende gemeenten (bijvoorbeeld Bergen en Schoorl) ko men tot samenvoeging, aldus de onder zoekers. Temeer omdat Egmond en Heiloo anders 'gedwongen' kunnen worden tot opschaling. De onderzoe kers stellen dat samenvoeging voor beide gemeenten per saldo positief uit kan pakken, maar adviseren wel eerst nog andere samenvoegingscombinaties af te wegen (Bergen en/of Schoorl en/of Limmen). Wanneer Egmond en Heiloo samen een nieuwe gemeente gaan vormen, ontstaat een financieel gezonde gemeente. De samengevoegde gemeen te ontvangt weliswaar minder geld van het rijk, maar heeft ook minder kosten voor het bestuursapparaat. Daarnaast kan doelmatiger werken een besparing opleveren. Hierover moeten wel duide lijke afspraken gemaakt worden. De besparingen zijn nog niet exact in gul dens aan te geven. Bovendien zijn besparingen pas na twee jaar merk baar, aldus de onderzoekers. In het onderzoeksrapport wordt ook aange geven, dat in het begin rekening moet worden gehouden met eenmalige aan loop- en regorganisatiekosteri. Harmonisatie belastingtarieven De uitgaven van beide gemeenten hoe ven geen grote veranderingen te onder gaan. Egmond en Heiloo geven beide relatief veel geld uit aan welzijn, zorg en recreatie. De inkomenspositie blijft na een eventuele samenvoeging rege- lijk gunstig. De totale lastendruk voor inwoners van Egmond en Heiloo ver schilt niet sterk. Wel is sprake van een verschil per belasting. De onroerend- zaak belasting (OZB) is in Heiloo wat lager, terwijl in Egmond de riool- en afvalstoffenheffing lager uitvalt. Bij een samenvoeging moeten deze tarieven aan elkaar aangepast worden. De verminderde kwetsbaarheid en een grotere professionaliteit in de taakuit voering zijn de belangrijkster organisa torische voordelen bij een samenvoe ging. De relatie tussen burger als klant en gemeente vormt een punt van zorg. Zo kan de afstand tussen burger als klant en de dienst toenemen, evenals de afstand tussen burger en bestuur. De onderzoekers vragen aandacht voor de zorg van vertegenwoordigers van instellingen en organisaties in Heiloo wat betreft het niveau van de zorg- en dienstverlening. Een definitieve beslissing op basis van de resultaten van het onderzoek kan in de ogen van de onderzoekers nog niet worden genomen. Eerst moet duidelijk worden of de genoemde risico's in het rapport omgebogen kunnen worden in kansen. Bovendien moeten Egmond en Heiloo eerst duidelijk zeggen wat voor een soort gemeente zij in de toekomst willen zijn. In de maand februari en maart bespre ken de gemeenteraden het onderzoeks rapport van KPMG. Kunnen de raads leden zich vinden in de resultaten van het onderzoek, dan vindt een vervolg studie (het zogenaamde koponder- zoek) plaats. Deze kopstudie onder zoekt globaal of andere samenvoe- gingscombinaties (Bergen, Egmond, Schoorl en/of Heiloo) nog meer voor delen biedt. Bergen en Schoorl onder zoeken ook of een fusie meerwaarde biedt. Doordat voor eenzelfde onder zoeksaanpak is gekozen kan vrij een voudig deze kopstudie plaatsvinden. Op basis van beide onderzoeken nemen de afzonderlijke gemeentera den een principiebesluit over het al dan niet samengaan van Egmond en Heiloo. Dit principebesluit is nog geen definitief besluit. Luidt het principebe sluit ja, we willen serieus verder denken over samenvoeging, dan moeten een aantal randvoorwaarden en risico's nog nader worden uitgewerkt. Voordat tot definitieve besluitvorming wordt overgegaan zullen ook inwoners van beide gemeenten worden gehoord. Onderzoeksrapport De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op gesprekken die gevoerd zijn met vertegenwoordigers van ver enigingen, instellingen en bedrijfsleven en vertegenwoordigers van andere gemeenten. Daarnaast zijn gesprekken gevoerd met fractievoorzitters en colle ges van B W van beide gemeenten. Bovendien zijn taken geïnventariseerd door ambtelijke organisaties en is een financiële en economisch-geografische analyse gemaakt. HEILOO - In de afgelopen maanden heeft de Stichting Het Schone Streven onder zeer grote belangstelling een aantal dia-informatie avonden over rei zen naar Indonesië gehouden in het Open Huis. Vrijdagavond is de' laatste avond voor dit seizoen. Een gering aan tal toegangskaarten is hiervoor nog verkrijgbaar bij Disc 't Loo, tel. 072- 5335535. De aanvang van de dia-avond is 20.00 uur. M lltil III Uw kopij voor de Uitkijkpost a.u.b. getypt en voorzien van naam en telefoonnummer van de afzender inleveren. HEILOO - Medewerkers van de Vereniging Natuurmonumenten zijn weer begonnen met zaagwerkzaamhe- den in het bos. Eerst worden de zieke iepen verwijderd, daarna wordt er begonnen aan het dunnen van het bos. Bij een dunning in het bos kunnen de bomen die blijven staan dikker groeien omdat deze dan meer licht krijgen. De bomen die geveld zijn, blijven zoveel mogelijk in het bos liggen. Voordat de gevelde bomen helemaal weggerot zijn en weer als voedsel die nen voor de bomen en planten, bieden ze eerst nog schuilgelegenheid voor dieren en voedsel voor insecten en pad destoelen. Vogels eten weer de insecten op en kunnen zo weer goed de winter doorkomen. Naast het zagen van bomen zullen er ook bomen gelierd en gelipt worden. Bij deze methoden blijven de bomen die zijn neergelegd meestal nog leven, zodat de kroon van de boom nu laag bij de grond weer uitloopt en een groene barrière vormt. Sluippaden zullen via deze methode dichtgelegd worden met bomen zodat er meer rust in de bos- vakken zal zijn voor de vogels. Hierdoor kunnen de vogels ongestoord hun voedsel op de grond zoeken en in het voorjaar rustig hun kroost groot brengen. Als bezoeker kunt u dan weer genieten van de vele vogelzangkoren die elk voorjaar weer losbarsten in het bos. HEILOO - Aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde oud-plaats- genoot Wil Witting jr. tot doctor. Het academisch proefschrift luidde: Ver oudering van het circadiane systeem, de chronobiologische effecten van licht. Uw aktieve partners bij: aan- en verkoop onroerend goed, hypotheekanalyse, huur en verhuur, taxatie. MAKELAAR ullü-ko B O U T/ I Q U E BERGEN HEILOO HOORN Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5618831 24-uurs service Kennemerstraatweg 99-1851 BC Heiloo Een compacte tweezitter Tessa van Danca kost vanaf 2665,- HEILOO - In aansluiting op exposities in Tokio en Londen exposeerde de Degas van deze tijd, de Amerikaan Robert Heindel, in november kort in Nederland. Voor een expositie van drie weken bracht Heindel een aantal prachtige originele werken naar Heiloo. Gezien de grote belangstelling wordt deze expositie voor één extra weekend opengesteld, te weten 25 en 26 januari. Na de eerste expositie in november 1994 is de waardering voor het elegan te en gedreven schilderwerk van Heindel in Nederland snel toegeno men. Dit in navolging van de Verenigde Staten, Groot Britannië en Japan, waar men bijzonder enthousiast is over zijn werk. Heindel besloot in 1959, naar aanleiding van de eerste balletvoorstel ling die hij bijwoonde, zijn werk voor taan aan dans en beweging te wijden. Voor Nederland heeft de kunstenaar een zeer interessante tentoonstelling samengesteld waarin ouder en nieuw werk, gecombineerd met silkscreens en limited editions worden getoond. Het extra weekend van de expositie 'Moved' opent op zaterdag 25 januari aan de Kennemerstraatweg 382 in Heiloo. De schilderijen zijn te zien van 13.00 tot 18.00 uur. Voor verdere infor matie kunt u bellen met 072-5818461 Mevrouw A. Geerling overhandigt het nieuwe lespakket aan Springschans-directeur R. Raats. foto Parakalo) HEILOO - Ten onrechte wordt vaak gedacht dat de politie in de avonduren en in het weekend niet bereikbaar is. Ook wordt vaak gedacht dat de politie op deze tijden niet in uw woonplaats surveilleert. In principe surveilleert de politie dag en nacht in het gebied Heiloo, Akersloot en Limmen. De politie is altijd bereikbaar op de volgende tele foonnummers en zal indien nodig zo spoedig mogelijk ter plaatse komen. Dus 06-11 als elke seconde telt, 072- 5122222 als het zonder zwaailicht kan. Deze twee telefoonnummers geven een directe verbinding met de meldkamers. Het nummer van het politiebureau in Heiloo is 072-5337676. Het bureau is open dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur en tevens op vrijdag van 18.00 tot 22.00 uur. HEILOO - Een doos vol water. Of lie ver gezegd, een lesdoos met als thema 'Water' werd vrijdagmiddag uitgereikt aan de basisscholen in Heiloo. Direc teur R. Raats van de Springschans nam op de locatie Sluijsweijdt het eerste „exemplaar in ontvangst uit handen van Annemarie Geerling-Hofstee, voorzit ter van de gemeentelijke werkgroep Natuur- en Milieu-educatie. Het was voor de werkgroep de eerste keer dat ze een dergelijk 'schoolbreed' project ter hand nam. Het thema 'water' werd gekozen omdat het een centrale rol in het leven vervult, om fn te leven en om van te leven. Om met dit thema aan het werk te gaan, heeft de werkgroep een lespakket samengesteld met materiaal voor alle verschillende groepen van de basisscholen. Ieder lid van de werkgroep heeft daar voor een onderwerp ter hand genomen. Daarbij hebben zij veel hulp gekregen van instanties als het PWN, de Hoep in Castricum, Parnassia in Bergen, het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen en hengelsportvereniging De Vroegte Wint. Naast opdrachten voor de leerlingen zijn er excursies opgeno men en de mogelijkheid om gastspre kers uit te nodigen. Directeur Raats toonde zich bijzonder enthousiast over het initiatief van de Werkgroep Natuur- en Milieu-educa tie: „Ik vind het een leuk initiatief, vooral omdat het helemaal op de situ atie in Heiloo is toegespitst. Het onder werp 'milieu' leeft heel erg bij de kin- deren.Ze zijn er enthousiast mee bezig, vinden het leuk.om daadwerkelijk wat te 'doen'. Ik denk dan ook dat ze met veel plezier aan dit project zullen wer ken." VV':> HEILOO - Drie meiden die op een heel eigen manier een tijdsbeeld geven van de moderne samenleving maken op vrijdag 31 januari het podium van De Beun onveilig. Give them a room, close the door, and leave them for a while... De Bloeiende Maagden komen, blijven en gaan nooit meer weg. Hun cabaretvoorstelling 'Muts' is gezellig, ontroerend en ver pletterend. Een ondraaglijke uitbars ting van noodzakelijk leed. Voor drie kleine meisjes is een droom werkelijkheid geworden. Ze schreeu wen, ze vechten en ze worden er nog voor betaald ook. Het zijn de dansma riekes van het Nederlandse cabaret, de gezegenden onder de vrouwen. En... they love the smell of napalm in the morning. De Bloeiende Maagden zijn Minou Bosua, Anemoon Langenhoff en Ingrid Wender en in Muts nemen ze de moderne samenleving flink op de hak, maar ook worden soms pijnlijke waar heden belicht. De snelle aaneenschake ling van korte, losse scènes zorgt voor vaart en actie, een potje keten in flit send zapcabaret. En o ja, mensen die in Eindhoven wonen kunnen altijd mee terug rijden. De voorstelling begint om 20.15 uur. Kaarten a f 20,- (CJP en 65+ f 17,50) zijn verkrijgbaar aan de kassa van De Beun, geopend op maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. HEILOO - Dit jaar is het 200 jaar gele den dat Franz Schubert werd geboren. Helaas is hij maar 30 jaar geworden. Toch oud genoeg om veel en veelsoor tige muziek na te laten. Wat Schubert onderscheidt van andere componisten is vooral zijn werk als liederencompo- nist. Voor Schubert was dat niet slechts het schrijven van een melodie, waarop een tekst werd gezongen. Integendeel, voor Schubert diende de inhoud en de geest van de tekst ook muzikaal tot uit drukking te komen. Tekst en muziek dienden één geheel te zijn. De bas René van Sluis heeft dit afgelo pen zondag in de Witte Kerk op perfec te wijze vertolkt. Hij heeft een mooie warme stem, de Witte Kerk een uitste kende akoestiek. Maar daarmee is de schoonheid van Schuberts liederen nog niet gegarandeerd. Het is mede de voordracht en de expressie die bij het zingen in de stem wordt gelegd, die het oeuvre van Schubert zo onvergelijke lijk doet zijn. En dat bleek René van Sluis volkomen toevertrouwd. Een ademloos publiek kon voor de pauze genieten van een tiental liederen, waaronder 'Der Tod und das Madchen' en 'Der Erlkönig'. Na de pauze werd het recital voortge zet met liederen van Fauré, Brahms en Richard Strauss. Ook hier liet Van Sluis blijken een specialist te zijn. Dit bete kent niet dat nader repertoire niet uit de verf komt. De middag werd name lijk besloten met aria's uit Mozarts 'Die Zauberflöte' en Verdi's 'Don Carlos'. Ook zonder operadecor kwam het gebodene zeer indringend over. Daarbij mag zeker niet de naam van Eva Scholtens onvermeld blijven. Zij wist de vleugel prachtige klanken te ontlokken. Haar begeleiding was dui delijk aanwezig maar absoluut niet overheersend. Klankkleur en sterkte wist zij voortreffelijk aan te passen aan de door René van Sluis opgeroepen sfeer. Het was dan ook niet verwonderlijk dat door langdurig applaus nog twee toe giften - liederen van Schubert - werden afgedwongen. HEILOO - Op donderdag 30 januari om 16.30 uur opent wethouder R. Bos de fototentoonstelling over Turkije van Amnesty International in het gemeen tehuis. Amnesty International zal hier exposeren in het kader van haar Turkije-actie die tot 1 mei loopt. Met de actie wil Amnesty aandacht ves tigen op het conflict met de Koerden in het zuidoosten Van het land, maar ook op politieke onrust en geweld door linkse en rechtse groeperingen in het gehele land, die hebben gezorgd voor een stijging van de mensenrechten schendingen door veiligheidstroepen, politie en gendarmerie. Amnesty International gelooft dat verbetering ervan binnen handbereik ligt, als de politieke wil er is. Drie bloeiende maagden in de spotlights bij De Beun. (foto Adrie Kauwenberg) HEILOO - De cursusavond rond de opera Parsifal van Richard Wagner, die gepland stond voor woensdag 22 janu ari en georganiseerd werd door de bibliotheek en de muziek- en dans school, komt door te geringe belang stelling te vervallen. HEILOO - De volgende voorwerpen werden vorige week als verloren bij het bureau opgegeven: diverse sleutels, een damesring met drie stenen, een goud kleurige armband, een bruine, linker handschoen, een lederen, linker dames handschoen, een zwarte knipportemon- nee met inhoud en een trouwring met inscriptie. Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1