mm wmmm mmm Raad akkoord met aanleg skatebaan Oosterbos en Groene Kamer krijgen nieuwe beheerder Brandweerman Nico Zander koninklijk onderscheiden Speelgoed CÏ3 Veel publieke belangstelling bij standwerkersconcours i rUsJJ ITNOPICINC *1! Vos Makelaardij Amels Makelaardij (072) 533 533 0 JAC. P. THIJSSE COLLEGE VOOR DE INFORMATIEAVOND DE OPEN DAC LAAT U INFORMEREN OVER: k*:*»w*x:x Sing Sie verwelkomt nieuwjaar LOODGIETERSBEDR1JF DE JONG Nicolaas Matsier in literair Jazz-Café Verkoop handwerken Alleenstaand moederschap Nic. Ursem schilders Glasschadebedrijf Ursem Decorette Ursem Enthousiast Gediplomeerd Personeel IOHN MOEN GOED GEZIEN tot en met 22 maart «Tentoonstelling De Oude Pastory Kennemerstraatweg 129 Heiloo NVM openbare scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo DE BLOEMEN 65 CASTRICUM TEL. (0251) 65 25 71 072 5331799 Redactieacquisitie en administratie: De Hoefsmid 5 -1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 5 FEBRUARI 1997 JDrukkerij uitkijkpost bv 62e JAARGANG NO. 6 CEES HACHMANG LOODGIETERS v.'.y.'.v.v.'.'X HEILOO - Het was voor burgemeester Schoof maandag zijn laatste raadsver gadering als voorzitter van de raad in Heiloo. Maar dat was geen reden voor de raad om daarom maar in alles mee te gaan. Zo kreeg het collegevoorstel om aandelen van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten te kopen zo weinig steun dat het college dat voor stel maar heeft ingetrokken. Op andere punten werden de collegevoorstellen uiteindelijk wel gevolgd. Skateboardbaan De vraag of en zo ja waar een skate boardbaan moet worden aangelegd loopt al een tijdje. Bij het beantwoor den van de vraag heeft de jeugd zelf een belangrijk aandeel gehad in de vorm van bespreking binnen een 'jeugdgemeenteraad' of zoals burge meester Schoof het noemde: een jeugd- debat. Over de voorziening zelf kon de raad het nog wel eens worden. Daarvoor werd een krediet van f 40.000,- gevraagd. Daarnaast zal de jeugd trach ten zelf f 13.000,- bijeen te brengen om de baan compleet te krijgen. Een initia tief dat bij de fracties in goede aarde viel. Maar volgens A. Pleizier (GroenLinks) is voor dat bedrag een complete baan niet te realiseren. Dat maakte wethouder J. Wuijster wat voorzichtig in haar uitspraken omtrent de haalbaarheid. Veiligheid staat voor op, hoewel aan het gebruik van een skateboardbaan risico's zijn verbon den. Maar dat is ook een verantwoor delijkheid voor de ouders, aldus Wuijster. Mocht gezien het beschikbare krediet wijzigingen van de plannen noodzakelijk zijn, dan zal dat eerst met de jeugd worden overlegd. Over de plaats waar de voorziening zou moeten worden gerealiseerd liepen de meningen meer uiteen. PvdA (Van IJperen), D66 (Van Halem) en VVD (Geerling) konden zich wel vinden in het collegevoorstel, dat gebaseerd was op de wensen «van de jeugd zelf. Die plek is aan de Omloop. Maar GroenLinks (Pleizier), CDA (Schout- sen-Bolten) en Heiloo2000 (Bos) had den meer moeite met de gekozen loca tie. Voor Pleizier golden vooral de pro blemen die zouden ontstaan bij evene menten als het Timmerdorp. Wethouder Wuijster kon hem echter geruststellen door te verklaren dat het desnoods ook wel een weekje zonder Wethouder R. Bos (PvdA): warm pleidooi voor SJJ. skateboardbaan kon. En dat was maar goed ook, want Heiloo2000 en CDA vonden om diverse redenen de locatie bij het Baafje een betere lokatie. Heiloo2000 onderstreepte deze wens met een amendement en werd daarbij gesteund door het CDA. De stemver houding werd nu 10 stemmen tegen en 8 stemmen voor. Had mevrouw Wuijster de heer Pleizier niet kunnen overtuigen dan was er een patstelling van 9 tegen 9 stemmen ontstaan en had over de locatie in deze vergadering geen besluit genomen kunnen worden. Maar gelukkig voor de jeugd - en een beetje spijtig voor de omwonenden - komt de baan dus aan de Omloop, overeenkomstig de wensen van de jeugd. Overigens zal het volgens mevrouw Wuijster met de overlast nog wel meevallen, omdat de baan niet van staalvmaar in beton wordt uitgevoerd. Subsidie SJJ verhoogd Ook het voorstel om de subsidie voor de SJJ structureel met een bedrag van f 23.000,- te verhogen kreeg niet aller instemming. Wel waren er complimen ten voor het gemaakte beleidsplan en de inzet van hoofdzakelijk vrijwilligers. Toch is voor het beheer van het Brunogebouw en de organisatie van de financiële boekhouding jaarlijks een subsidie-bedrag van respectievelijk f 10.000,- en f. 13.000,- noodzakelijk. Pleizier (GroenLinks) had geen pro blemen met de subsidie op zich, maar wel met het feit dat er nog steeds geen nota lokaal jeugdbeleid en geen nota lokaal subsidiebeleid op tafel ligt, waar door toetsing van het verzoek aan alge mene richtlijnen onmogelijk is. Bos (Heiloo2000) vond de onderbou wing niet voldoende en wilde subsidie alleen voor dit jaar laten gelden. Pas na verdere onderbouwing kan de subsidie structureel worden. De VVD (Geer ling) had meer moeite met het voorstel. De vorige keer was de VVD al schoor voetend accoord gegaan. Ook de VVD heeft sympathie voor de SJJ, maar dat hoef je niet direct in geld om te zetten. Je kunt ook 'de tering naar de nering' zetten, aldus mevrouw Geerling. De VVD heeft vooral moeite met het sub sidiegedeelte voor het beheer van het Brunogebouw, want de oorspronkelijke gelden hiervoor zijn benut voor de ver bouw. Wethouder R. Bos vindt dat de stich ting in haar begroting een ambitieuze inzet van de baten heeft opgenomen, daarom is enige marge in de subsidie volgens hem wel verantwoord. Zijn warme pleidooi voor de stichting kon de VVD echter niet over de streep halen om ook voor de subsidie voor het beheer van het Bruno-gebouw te stem men. Aangezien de andere fracties wel konden instemmen met de voorstellen, mag de SJJ in het vervolg rekenen op de voorgestelde subsidie. Geen aandelen De gemeente Heiloo is al aandeelhou der van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten (BNG) en bezit een pakket HEILOO - Vrijdag 7 februari begint het Chinese nieuwjaar. In de Chinese astrologie wordt het 't jaar van de os. De Chinese leeuwendansvereniging Sing Sie viert dit bij diverse Chinese restaurants in de regio met een specta culaire leeuwendans. Ook restaurant Lotus in 't Loo wordt aangedaan, en wel zaterdag om 12.00 uur. De vereniging Sing Sie is opgericht door Chinese ondernemers met als doel de jongeren een stukje Chinese folklore mee te geven. Elke zaterdag avond wordt er in sporthal Water akkers in Heemskerk les gegeven. De leeuwendans wordt meestal toegepast bij openingen van bedrijven en nieuw jaarsfestiviteiten. De leeuwen en dra^ ken worden tijdens hun dans begeleid door een grote trommel, bekkens en een gong. Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen Tel. 072 5333466 24-uurs service aandelen ter waarde van ongeveer 2,5 miljoen gulden. Het BNG gaat nieuwe (verhandelbare) aandelen uitgeven. Het college wil haar aandelenbezit met ruim 0,5 miljoen gulden uitbreiden en vroeg de raad of zij daarmee kon instemmen. Bij dit voorstel lagen de verhoudingen weer geheel anders. Heiloo2000 (Daas) en PvdA (Van IJperen) wilden het voorstel op bedrijfs-economische gron den beoordelen en vonden het een redelijke belegging. De andere fracties hadden wel moeite met het voorstel. Van Halem (D66) memoreerde dat de oorspronkelijke doelstelling van het BNG van vlak na de oorlog (bouwen in de sociale woningbouw) is verlaten. Het is nu de onderneming, die uitslui tend commercieel is. Nu moeten zij zor gen voor tevreden aandeelhouders. Niet doen, vond D66. Mevrouw Worm (CDA) vindt het maar een vreemd voorstel. In het voorstel komt het college zelf al met de nodige twijfels en vraagt zich af of risicovol beleggen wel een kerntaak van de gemeente Is. Nee dus, vond het CDA. Nee dus, zei ook de VVD (Cahn) om dezelfde reden. En nee dus zei Pleizier (GroenLinks), want je moet niet stun ten met gemeenschapsgeld. lees verder op pagina 2 Wethouder T. ten Hoope overhandigt de heer B. Korf van het Noord hollands Landschap een ingelijst exemplaar van de wervingscampagne in de Uitkijkpost. (foto Ab Baart) HEILOO - Vorige week dinsdag heeft de gemeente het beheer van het Oosterbos en de Groene Kamer over gedragen aan de Stichting het Noord hollands Landschap. De overeenkomst werd ondertekend door burgemeester N. Schoof en de heer B. Korf, vice-voor- zitter van de stichting. Er is besloten tot een pachtovereen komst van vijftig jaar, omdat de gemeente het beheer wil afstoten en de openbare functie van het niet-bebouw- de deel van het Oosterbos wil behou den. Ook wil de gemeente de natuur waarden van de Groene Kamer en het Oosterbos beschermen en ontwikke len. Verder is vastgelegd dat het niet- bebouwde deel van het Oosterbos openbaar moet blijven. De Groene Kamer moet agrarisch blijven. De start van de aanleg van het Oosterbos vond plaats op 22 maart 1995, toen gedeputeerde Tielrooy van de provincie Noord-holland de eerste boom plantte. De ontwikkeling van het bos heeft daarna verschillende fasen doorlopen. Met de overdracht is nu de laatste fase bereikt. De Stichting het Noordhollands Landschap wil het beheer voor een groot deel gaan uitvoeren met behulp van vrijwilligers. Zij kunnen bijvoor beeld helpen met bomen snoeien, wil gen knotten en hakhout afzetten. Ook kunnen vrijwilligers duikers inspecte ren en zwerfvuil opruimen. Geïnteres seerden kunnen zich melden bij de heer C. Witte van het Noordhollands Landschap, tel. 0251-659750. De wervingscampagne hiervoor werd symbolisch in gang gezet door wethou der T. ten Hoope, die het Noord hollands Landschap de ingelijste wer vingspagina van de Uitkijkpost van vorige week aanbood. A. Pleizier (GroenLinks): Niet stunten met gemeenschaps- geld'. HEILOO - Op zondag 16 februari komt schrijver Nicolaas Matsier een lezing verzorgen in het Literair Jazz- Café. Matsier werd op 25 mei 1945 geboren in Krommenie. Hij studeerde klassieke talen en filosofie, en is onder meer redacteur van het tijdschrift Raster. In 1976 debuteerde hij met de verha lenbundel 'Oud Zuid', in 1979 gevolgd door de bundel 'Onbepaald vertraagd'. Matsier schreef voor de boekenbijlage van Vrij Nederland en schreef columns in NRC Handelsblad en de Volkskrant. In 1985 verscheen de bundel schetsen over het vaderschap, 'Een uitgebreid echtpaartje'. In 1994 kwam de autobio grafische roman 'Gesloten huis' uit een boek over ouderschap en kind zijn. Het boek werd genomineerd voor de AKO- literatuurprijs, de Gouden Uil, de (Europese) Aristeion-prijs en de Libris prijs en is tot nog toe zijn best verkoch te boek. Gesloten huis werd tevens bekroond met de Mekka-prijs 1995 en de F. Bordewijkprijs. Ook schrijft Matsier kinderboeken, onder andere 'Ida stak een zebra over' (Zilveren Griffel in 1987). Met de muzikale omlijsting van het Opus Four kwartet belooft het weer een boeiende zondagmorgen te wor den. Het Jazz-Café vindt plaats in res taurant Klein Varnebroek aan De Omloop 22. Aanvang is 11.00 uur (zaal is open om 10.30 uur) en de prijs bedraagt f 10,- met kopje koffie. Kaarten zijn verkrijgbaar bij boekhan del Avis in het Stationscentrum en tele fonisch kunt u kaarten bestellen en informatie krijgen op nummer 072- 5115511. HEILOO - De sociale activiteiten van het Rode Kruis (voorheen welfare) houdt een verkoop van eigengemaakte artikelen. De verkoop en de verloting van de artikelen vindt plaats in het Trefpunt, Abraham du Boishof 2 op dinsdag 11 februari van 14.00 tot 16.00 uur en is toegankelijk voor jong en oud. Op deze middag kunt u tevens kenni smaken met de activiteiten van de afde ling sociale activiteiten, de" deelnemers en vrijwilligers. Iedere dinsdagmiddag kunt u daar handwerken of voor de gezelligheid langskomen. Wie meer wil weten over deze dinsdagmiddag kan bellen met één van de vrijwilligsters, tel. 072-5332421,5333834 of 5333127. HEILOO - Op dinsdag 11 februari begint een nieuwe cursus van de Federatieve Vrouwenraad. Het onder werp is Alleenstaand moederschap. Mireille de Visser zal de cursus leiden. Zij is als psycholoog verbpnden aan de vrouwenhulpverleningsorganisatie Avalon. Als alleenstaande moeder met opgroei ende kinderen kom je te staan voor specifieke problemen, zowel praktisch, financieel als persoonlijk. Op de drie cursusavonden zal dit uitvoerig bespro ken worden. Het kan prettig zijn om met mensen in dezelfde situatie te pra ten en ervaringen uit te wisselen. De cursus wordt gegeven op 11 en 18 februari en 4 maart van 19.30 tot 22.00 uur in het Open Huis en is toegankelijk voor alle vrouwen uit Heiloo en omge ving. De totale kosten bedragen f 15,-. Voor opgave (vóór 4 februari) en inlichtingen kunt u bellen met mevrouw R. Blokker, tel. 072-5332411 of mevrouw C. Overwater, tel. 072- 5331687. HEILOO - De heer N.C. Zander uit Heiloo is óp zaterdag 1 februari be noemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Schoof reikte de onderscheiding uit bij het afscheid van Zander als vrijwilliger bij de Heiloose brandweer tijdens de jaarvergadering van het korps. Zander krijgt zijn onder scheiding op grond van zijn langdurige en bijzonder grote inzet voor de Heiloose vrijwillige brandweer en voor de personeelsvereniging van de brand weer. Nico Zander is geboren op 12 juni 1941 in Heiloo. In 1968 begon hij zijn loop baan bij de brandweer van Heiloo als adspirant brandwacht. Op 11 maart 1969 haalde hij zijn diploma voor brandwacht tweede klas en vanaf janu ari 1971 vervulde hij deze functie. In de jaren daarna bekleedde hij achtereen volgens de functies van brandwacht eerste klas, hoofdbrandwacht, onder brandmeester en brandmeester. Op 1 januari 1985 werd hij adjunct hoofd brandmeester en tevens plaatsvervan gend commandant. Ondertussen voer de de heer Zander zijn dagelijkse werk zaamheden uit als zelfstandig garage houder. Naast zijn verrichtingen voor de vrijwil lige brandweer en zijn werk als garage houder, heeft de heer Zander veel betekend voor de personeelsvereniging van de Heiloose brandweer. In de ruim 25 jaar dat hij hier lid van was, heeft hij Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 Winkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 Historisch kinderspeelgoed Dinsdag 19.00 - 21.00 uur Zaterdag 14.00 - 17.00 uur aankondiging aangeboden door: MAKELAARS&TAXATEURS ONROEREND GOED Uw aktieve partners bij: aan- en verkoop onroerend goed, hypotheekanalyse, huur en verhuur, taxatie. HEILOO - Afgelopen zaterdag was het weer eens ouderwets gezellig in 't Loo. Zes heuse standwerkers namen deel aan het standwerkersconcours, dat tegelijk een voorselectie was voor het Nederlands kampioenschap standwer- ken. Onder grote belangstelling van het winkelend publiek prezen de standwer kers met veel verve hun waren aan. Enthousiaste verhalen van de deelne mende standwerkers zorgden ervoor dat zelfs mensen die niet eens van plan waren iets te kopen, toch met strijk plankdekens, schoonloopmatten of buikspiertrimmers huiswaarts keerden. Onder het winkelend publiek bevond zich ook de jury, die de standwerkers beoordeelde op drie onderdelen. Bij het standwerken gaat het om een goede combinatie van welsprekendheid, over tuiging en originaliteit. Standwerker J. Sieval kon een hoop toeschouwers overtuigen van de kwali teiten van zijn speciale anti-aanbak pannen en sleepte daarmee de derde prijs in de wacht. Het publiek stond geboeid te kijken naar de standwerkers J. Kremer met een schoonmaakmiddel voor houten meubelen en E. Poelman, die met zijn speciale spons en hand schoen in een mum van tijd vlekken uit bekleding wist te toveren. Uiteindelijk werd met slechts één punt verschil Poelman tweede in het concours en was de zeer originele Drentse verkoper van het meubelreinigingsmiddel de geluk kige winnaar van de eerste prijs. verschillende functies bekleed. Van bestuurslid werd hij in 1971 benoemd tot penningmeester van de personeels vereniging en in 1980 werd hij voorzit ter. In een veeleisende vrijwilligersor ganisatie is een goede binding tussen de brandweerlieden onderling en hun levenspartners en gezinnen van heel groot belang. Daarom is de personeels vereniging van de brandweer in het leven van de brandweermensen van veel betekenis. Voor zijn verrichtingen voor de vrijwil lige brandweer heeft Nico Zander in het verleden al verschillende onder scheidingen ontvangen. In 1988 kreeg hij een vrijwilligersmedaille en een oor konde KNBV/NVBC voor 20 jaar brandweerdienst. Vijf jaar later kreeg hij de medaille en oorkonde voor 25 jaar dienst bij de vrijwillige brandweer. Dat hij zich altijd ten volle heeft inge zet, blijkt wel uit het feit dat hij ook diverse opleidingen op brandweerge- bied gevolgd heeft. Zo heeft hij diplo ma's gehaald voor brandwacht tweede en eerste klas, pompbediende, pers lucht, hoofdbrandwacht, levensredden de handelingen en opvang emotionele ervaringen. Op 1 januari 1996 is aan de heer Zander reeds eervol ontslag ver leend uit zijn functie van plaatsvervan gend commandant en nu, per 1 januari 1997, legt hij ook zijn vrijwilligersfunc tie bij de Heiloose brandweer neer. Standwerker J. Kremer uit het Drentse Roden sleepte de eerste prijs in de wacht. (VOOR OUDERS) OP DONDERDAC 13 FEBRUARI 1997 0M20.00 UUR OP ZATERDAC 15 FEBRUARI 1997 VAN 10.00 TOT 13.OO UUR COED ONDERWIJS IN EEN VRIENDELIJKE SFEER HET STREVEN OM ERUIT TE HALEN WAT ER IN ZIT DE COEDE DOORSTROOM- EN EXAMENRESULTATEN Nico Zander krijgt de onderscheiding opgespeld door burgemeester N. Schoof (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. P* verzorgt tevens ai uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte! Aanleq - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1