'Den Boon als gids in bestuurlijk Burgemeester belooft honderd procent inzet voor de belangen van de gemeente Heiloo Kopij Uitkijkpost Heilooër Slag na Heilooër Slag belooft spektakel te worden Operettevereniging brengt La Belle Hélène op de planken Gecombineerd woon-zorgloket voor nog meer zorg op maat /Mascotte exclusief Vos Makelaardij het voorjaar /Mascotte /Mode /Mascotte Amels Makelaardij (072) 533 533 0 administratie frïftï: Benoemd LOODGIETERSBEDRIJF DE JONG Verkeersmaatregelen Kerkelaan Ierse muziek en tentoonstelling Kom inspiratie opdoen en Peleef volgens Voor een Eerlijk Advies JOHN MOEN GOED GEZIEN zaterdag 22 februari Buk-Buk 60 Heilooër muzikanten aanvang 20.00 uur Gevestigd: C.D. Zegwaard Tandarts Nic, Ursem schilders Glasschadebedrijf Ursem Decorette Ursem Kennemerstraatweg 129 Heiloo NVM CEES HACHMANG LOODGIETERS Wie maakt de lekkerste mosselsoep? Gevonden voorwerpen 62^AARGANGjNÖTT| Redactieacquisitie en JU J Drukkerij uitkijk post bv 19 FEBRUARI 1997 HÉÉHMMf HEILOO - Maandagavond is tijdens een bijzondere raadsvergadering in het gemeentehuis waarnemend burge meester A.H. den Boon geïnstalleerd. Den Boon (1948) is geboren in Capelle aan den IJssel en lid van het CDA. Vanaf 1 juli 1989 was hij burgemeester van Veere. Deze gemeente is per 1 januari van dit jaar gefuseerd met een aantal andere gemeenten. Van 1984 tot 1989 was hij burgemeester van Middelstum, daarvoor vervulde hij ambtelijke functies bij verschillende gemeenten. Zijn benoeming als waar nemer zal gelden tot het moment waar op er helderheid bestaat over de bestuurlijke situatie van de gemeente Heiloo. De installatie maandagavond stond voornamelijk in het teken van de C20 discussie. In zijn toespraak liet de kers verse burgemeester duidelijk blijken begrip te hebben voor wat de Heilooërs op het ogenblik het meeste bezighoudt: de plannen rond een mogelijke samen werking en samenvoeging met andere gemeenten in de regio. Wat ook de reden was voor commissaris van de Koningin J. van Kemenade om na het vertrek van Nico Schoof een waarne mer te benoemen, zolang hierover nog geen duidelijkheid is. Den Boon stelde in dat opzicht zijn toehoorders meteen gerust: „De commisssaris van de Koningin heeft mij een opdracht mee gegeven. Namelijk volop burgemeester te zijn en de processen van samenwer king en fusie zorgvuldig te coördineren vanuit de optiek van de Heiloose gemeenteraad." Hij benadrukte dat hij geen opdracht heeft meegekregen voor wat betreft de uitkomsten van die pro cessen. Maar, zo vervolgde hij, „ik ben van opvatting dat het lokale bestuur zich dringend noodzakelijk dient te versterken. Het succes van de regio zal de komende jaren in hoge mate worden bepaald door de wijze waarop de gemeenten in staat en bereid zijn op evenwichtige wijze, met een goed oog voor eikaars belangen, elkaar te onder steunen, aan te vullen en daardoor de gezamenlijke posities te versterken." Wellicht een mooie boodschap voor zijn collega-burgemeesters uit de omliggende gemeenten, die zich ook in de raadzaal bevonden. Henk den Boon beloofde verder met zijn hart bij de gemeente te zijn en zich in te zullen spannen om een vertrou wensrelatie met de inwoners op te bou wen. Zware taak Wethouder J. Wuijster-Schuddeboom verwees in haar toespraak eveneens naar de C20 discussie. „Volgens Gedeputeerde Staten en Provipciale Staten kan er geen sprake zijn van gedwongen samenvoeging," zo verze kerde de wethouder. „Alleen als van onderop de noodzaak wordt onder schreven door voldoende draagvlak in de betrokken gemeenteraden is een schaalvergroting in de regio aan de orde." Ze waarschuwde Den Boon dan ook voor de zware taak waar hij aan begint. Langs haar neus weg nodigde ze de gemeente Limmen nogmaals uit zich aan te sluiten bij het lopende onder zoek naar samenwerking en samenvoe ging. Hierna overhandigde zij Henk den Boon de ambtsketen van Heiloo, die zij zelf als loco-burgemeester slechts tien dagen had mogen dragen. Ook de heer Daas had, namens de gemeenteraad, een waarschuwing voor de nieuwe burgemeester in petto. „Heiloo is bepaald geen rustoord waar een burgemeester even op adem kan komen. Er staan de komende maanden en jaren belangrijke zaken op de agen da die van eminent belang zijn voor de bestuurlijke ontwikkeling van Heiloo en de regio." Volgens Daas fungeert de nieuwe burgemeester daarom als een gids in een bestuurlijk mijnenveld. Na afloop van het officiële gedeelte was er gelegenheid om Henk den Boon en zijn vrouw te feliciteren en nader kennis met hen te maken. Den Boon zal de komende tijd veel kilometers maken, want zolang zijn benoeming van tijdelijke aard is zal zijn gezin in Veere blijven wonen. Zelf is hij nog naarstig op zoek naar geschikte woon ruimte in Heiloo. Wethouder J. Wuijster-Schuddeboom feliciteert Henk den Boon met zijn installatie. HEILOO - Maar liefst vier dagen lang wordt het toneel van theater De Beun omgetoverd tot de stad Sparta in het oude Griekenland. Goden en godin nen, oorlog en strijd, in deze stad van de Griekse oudheid gebeuren kort voor de Trojaanse oorlog een hoop spannende dingen. Op vrijdag 21, zater dag 22 en vrijdag 28 februari en zater dag 1 maart speelt de Heilooër Operette Vereniging de operette 'La Belle Hélène' van de Franse componist Jacques Offenbach. Meer dan honderd mensen werken mee aan dit spektakel, dat het verhaal vertelt van de mooie Hélène, koningin van Sparta. De godin Venus heeft aan Paris, de zoon van koning Priamus van Troje, beloofd dat hij de mooiste vrouw zal krijgen. Natuurlijk komt hiervoor maar één vrouw in aanmerking, Venus eigen dochter Hélène. Er is alleen een klein probleempje: Hélène is getrouwd met Menelaus, de koning van Sparta. Pais zal haar dus moeten ontvoeren. Enerverende gebeurtenissen zijn het gevolg. Door de humoristische kijk op de wereld van de Griekse oudheid en de mythologie en de parallellen met de tijd van componist Offenbach zelf (begin negentiende eeuw, de tijd van de dwaze hofhouding van keizer Napoleon de derde) is dit werk mis schien wel de bekendste Franse operet tes geworden. Een aantal aria's en duetten zal menigeen bekend in de oren klinken. De Heilooër Operette Vereniging staat met deze uitvoering ongetwijfeld garant voor vier avonden luister- en kijkplezier. Alle voorstellingen begin nen om 20.15 uur. Kaarten a f 25,- zijn te koop bij boekhandel Avis en bij de kassa van De Beun, geopend van maandag tot en met vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur. Uw kopij voor de Uitkijkpost a.u.b. getypt en voorzien van naam en tejefoonnummer van de afzender inleveren. Waarnemend burgemeester A.H. den Boon voor 'zijn' nieuwe gemeentehuis, (foto EWD) HEILOO - Nog meer zorg op maat, dus langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dat is kort gezegd de doelstelling van het gecombineerde woon-zorgloket, dat sinds 1 januari in het gemee'ntehuis geopend is. Vanaf deze datum is het zorgloket in de Schalm, dat een samenwerkingsver band was van de verzorgingshuizen en de Regionale Thuiszorg, gesloten. „De aanleiding voor het woon-zorglo ket is eigenlijk dat de indicatie voor de thuiszorg nu door de gemeente wordt gedaan," verduidelijkt wethouder J. Wuijster-Schuddeboom, die onder meer ouderenbeleid in haar portefeuil le heeft. „Het instellen van dit loket betekent dat iedereen in Heiloo nu op één punt terecht kan voor een oplos sing voor alle problemen op het gebied van woon- en zorgvoorzieningen." Het gaat dan om vragen over de WVG, dag verzorging, thuiszorg, warme maaltijd voorziening, een alarmeringssysteem, plaatsing in De Loet, Overkerck of in een verpleeghuis in de regio en de indi catie voor koppelwoningen. Wie met vragen zit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 12.30 uur gewoon binnen komen lopen. De klant wordt dan te woord gestaan door Ad Delleman. „Mensen komen hier vaak met een gerichte vraag binnen. 'Kan mijn moeder naar een verzor gingshuis' bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Mijn taak is dat ik niet alleen goed luister, maar ook dat ik goed door vraag. Want misschien zijn er ook nog andere mogelijkheden dan iemand meteen in een verzorgingshuis plaat sen. Misschien is het voldoende om thuiszorg te regelen, of een maaltijd voorziening. Ik kijk dus ook naar de vraag achter de vraag." Naar aanleiding van het bezoekje aan het woon-zorgloket wordt vaak een huisbezoek afgelegd. Hiervoor zijn twee vaste krachten ingehuurd, die veel ervaring hebben met het doen van een zogenaamde 'intake'. „Hierna wordt er een rapport opgesteld, dat naar de indi catiecommissie gaat en vervolgens bij de zorgverleners terecht komt." Op dit punt benadrukt mevrouw Wuijster dat de gemeente zich dus niet met de zorgverlening bemoeit, het gaat alleen om de informatie en de aanvraag ervoor. „Maar wel nieuw is, dat we een cliëntenvolgsysteem in het leven heb ben geroepen. De mensen die in het zorgsysteem belanden, blijven we vol gen. We willen na verloop van tijd chec ken of het gebodene nog voldoet en toereikend is. Het gebeurt namelijk nog al eens dat mensen een paar keer een afspraak afbellen, omdat het niet uit komt, en dan vervolgens de draad niet meer oppakken." Slot op de deur De vragen waarmee Ad Delleman te maken krijgt, gaan over voorzieningen waar wel en waar geen indicatie voor nodig is. „Bijvoorbeeld een beter slot op de deur, waardoor iemand zich veel veiliger voelt. Of het regelen van een maaltijdvoorziening. Het is in ieder geval belangrijk dat je goed luistert. Laatst was er iemand die in het zieken huis was beland en behoorlijk onder voed bleek. Dan kan ik een maaltijd voorziening regelen, maar ik vraag me tegelijkertijd af hoe dat zo gekomen is. Waarom zorgt iemand niet goed voor zichzelf? Eenzaamheid, er niet meer tegenop kunnen. Het gaat erom dat je die vicieuze cirkel doorbreekt. In dit geval was alleen een maaltijd dus niet voldoende." Nog altijd is er veel onduidelijkheid over de vele voorzieningen die er zijn voor de Heilooërs, maar gelukkig heb ben velen inmiddels de weg naar het woon-zorgloket gevonden. Delleman: „De meeste vragen tot nu toe gingen over plaatsing in een van de zorgcentra, en de alternatieven daarvoor, zoals ver voer, dagvoorziening of een maaltijd. Ook komen er veel aanvragen voor koppelwoningen binnen en aanpassin gen voor gehandicapten. En wat steeds weer blijkt: de meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis, zelfstandig blijven wonen. En dat is ook de doelstelling van het ouderenbeleid van de gemeen te." HEILOO - Op 12 februari is oud- plaatsgenote Henny Greeuw benoemd tot rechter in het Arrondissement Haarlem. Sanitair - Water - Gas - Verwarming C.V. - storingen -Dakbedekkingen HEILOO - De bewoners van de Kerkelaan zijn ontevreden over de berichtgeving van de gemeente rond om de proef met het iinksaf-verbod. „Onze voorstellen houden veel meer in dan alleen dat linksaf-verbod," zegt de heer Sterkman namens hen. „Een ver antwoorde verkeerscirculatie is een belangrijk onderdeel van ons plan en dat was voor de leden Van de raads commissie ook de reden om tot een proef te besluiten." De bewoners willen dat het vrachtver keer vanaf de Kennemerstraatweg via Raadhuisweg-zuid en het parkeerter rein bij Albert Heijn op de Willibrordusweg komt via een stukje Schoollaan, dat speciaal daarvoor open wordt gesteld. Volgens de heer Sterkman heeft de gemeente verzuimd over de Schoollaan te publiceren, waar door er nu bij veel mensen onduidelijk heid over de te nemen maatregelen bestaat. Zij willen verder dat het vrachtverkeer alleen op vaste tijden, de zogeheten venstertijden (tussen 8.00 en 11.00 uur) buiten de doorgaande wegen komt. Volgens de bewonersgroep zou er dan geen sprake zijn van 'verschui ving van problemen'. Ook voor personenwagens verwachten de bewoners geen echte moeilijkheden. Sterkman: „Komend uit de richting Alkmaar wordt op de Kennemer straatweg nu al aangegeven dat de par- keerroute via de Raadhuisweg-zuid loopt. Daar verandert dus niets aan. Wel wordt er gedacht over het open stellen van de Raadhuisweg-noord voor het rechtsafslaand parkerend ver keer. Daarmee vermijdt men het stop licht. Als men straks op de Kerkelaan niet meer linksaf mag, zal snel worden overgeschakeld naar de door de gemeente aangewezen route." Volgens hem is er dan ook geen reden om aan te nemen dat automobilisten een andere route, over de wegen rond 't Loo, zullen kiezen. „Dat is vergeleken met de Raadhuisweg-route alleen maar om." Maatregelen zijn volgens de bewoners- groep in ieder geval hard nodig. Sterkman: „Verkeerstellingen van 1996 op de Kerkelaan laten een stijging zien van 25 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Een forse stijging dus. Het lijkt daarom verantwoord om na te gaan of deze stijging wat beperkt kan worden." HEILOO - Zondagmiddag 23 februari is er weer een tentoonstelling over het werk van de cursisten beeldhouwen van vorig jaar. Dit in samenwerking met de Ierse band 'Celts without kilts'. Zoals ieder jaar belooft het ook dit jaar weer razend gezellig te worden, door de goede combinatie van Ierse muziek en beeldend werk van de cursisten beeldhouwen van Iris Fernée. Er wor den beelden in brons, beton en spek steen getoond. De tentoonstelling is van 14.00 tot 19.00 uur in wijkgebouw De Ypsalon in Ypestein. Voor info: tel. 072-5338223. Stationsweg 85 - Heiloo Winkelcentrum Geesterduin 54 - Castricum Geesterduin 37, Castricum. 0251-656695 /Vinkelhof 't Loo 49, Heiloo. 072-5332595 aankondiging aangeboden door: MAKELAARS TAXATEURS ONROEREND GOED Maria's Hof 1 (Ypestein) 1851 ZZ Heiloo Telefoon 072 533 39 99 Aanname nieuwe patiënten. Behandeling na afspraak. Uw aktieve partners bij: aan- en verkoop onroerend goed, hypotheekanalyse, huur en verhuur, taxatie. Aanleg - Onderhoud - Gas - Water - C.v. - Sanitair - Dakwerk - Rioolreiniging Holleweg 19, t.o. Albert Heijn, tel. 533 50 85. HEILOO - Alle koks en kokkinnen in Heiloo kunnen de culinaire handen uit de mouwen steken voor een wel heel bijzondere wedstrijd. Egmondse Visspecialist Michel in 't Hoekstuk vraagt zich namelijk af wie de lekkerste mosselsoep maakt. Iedereen die denkt dat zijn mosselsoep uitblinkt omdat die geraffineerd, exquise, exclusief of gewoon heel erg lekker is, kan mee doen. Deze week kunnen deelnemers zich opgeven in de winkel. Er is dan nog tot zaterdag 22 februari tijd om het opti male recept samen te stellen. Dan moe ten de deelnemers hun pan of kom eigengemaakte mosselsoep vóór 11.00 uur inleveren bij visspecialist Michel. Alle soepen worden daarna gekeurd door de visspecialist, samen met een gerenommeerde kok. Zij zullen de soe pen beoordelen op de samenstelling en het gebruik-van ingrediënten. De aller beste mosselsoep-bereider wordt op zaterdag 1 maart beloond voor zijn of haar culinaire prestatie met f 100,- en een wisselbeker. Bovendien zal het winnende recept daarna verkrijgbaar zijn in de winkel van Michel Heusy, zodat iedereen ervan kan genieten. HEILOO - De volgende voorwerpen zijn als gevonden bij het bureau opge geven: diverse sleutels, een wieldop van een auto, een ketting met zwart koord een dolfijn-hangertje, een speelgoed hondje en een dameshorloge. HEILOO - Aankomende zaterdag is het dan zover. De tweede editie van de Heilooër Slag belooft wederom een doorslaand succes te worden. Een avond lang jazz, blues, nederpop en rock in de zaal en het café van de Buk Buk. On 20.15 uur barst het feest los met Thomas Sengers, playing the piano. Na deze ouverture is de beurt aan de formatie Bomz met lekker in het gehoor liggende jazz. Om 21.00 uur is de beurt aan Paul Bruin, Tom Min, Gert Jan Steffers en Frits Zonderhuis. Onder de naan Drum'n Rythm brengen zij een slag werkstuk voor vier drummers en bijten daarmee het spits af voor de zaaloptre dens. Zij worden gevolgd door een optreden van Dat Koor, 25 zingende en swingende vrouwen, die al meermalen succes boekten met hun popklassiekers. Daarna treden Harry's Nephews voor het voetlicht. Een primeur voor Heiloo. Met hun rauwe zeemanballades, meer stemmige popsongs, snoeiharde grun- gerock en jazzy composities zullen zij zeker een stempel drukken op deze avond. In de hierop volgend act is nederpop het motto, ofwel zingen in je moerstaal. Tenslotte is Nederlandstalig allemach tig prachtig. Frank Niemans (Between) leeft zich ouderwets uit met nummers van bijvoorbeeld De Dijk, Van Dik Hout, The Scene en Clouseau. Piet Schouten (Porcupines) brengt zijn aubade aan Armand en heeft nog enke le verrassende liedjes op de plank. Jan Jaap Langerijs bedient niet alleen de toetsen, maar laat ook een nummer van Marco Borsato horen. Deze gelegen heidsformatie gaat kriskras door de nederlandstalige popgeschiedenis. Nog twee optredens resten er na het voorgaande. Allereerst een Allstar- band, die met z'n vier gitaristen wel haast voor een unicum zorgt. Thomas Sengers, Dirk van de Gullik, Hans Manshande en Jos Kraakman laten de snaren trillen. Laatstgenoemde doet dat ook met zijn stembanden, evenals Frits Zonderhuis. Voor de zware ondertoon zorgt bassist Guus op de Weegh. Een half uurtje herkenbare muziek in het café. De Heilooër Slag zou de Heilooër Slag niet zijn zonder een optreden van The Change. Henk-Jan van der Horst, Hans Laduc, Tanja Noordeloos, Sjaak Keijzer en Dick Laduc fungeren bij enkele optre dens als begeleidingsband. Zij besluiten de avond met hun repertoire uit de jaren zestig tot en met negentig. De entree voor deze muzikale happening bedraagt in de voorverkoop (Buk Buk en Centerdisc) f 7,50. Aan de zaal wordt een toegangsprijs van f 10,- berekend. Tel. 072 5333466 24-uurs service Dat Koor maakt haar opwachting op de Heilooër Slag. De Hoefsmid 5-1851 PZ - Heiloo Postadres: Postbus 68 - 1850 AB Heiloo Telefoon: 072 533 01 75 Telefax: 072 533 56 44 Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag 8.00-17.30 uur Redactie, ma. t/m vrij. 9.00-12.00 uur Geen Uitkijkpost ontvangen? Bel donderdag tot 15.00 uur: 0251 657350 (Argus Reclamediensten en Distributiecentrum bv) De Uitkijkpost verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 15.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgave moeten uiterlijk maandag om 16.30 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 81 cent (excl.BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden -aanzienlijk lagere mm-prljzen. verzorgt tevens al uw drukwerk; van briefpapier tot full-color brochures. Vraag offerte!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1997 | | pagina 1